Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 27/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de lecture de compteurs

2020/S 124-305027  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complÈmentaires - ProcÈdure ouverte
Roumanie-Cluj-Napoca: Services de lecture de compteurs

2020/S 124-305027

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 121-297621)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Societatea de Distribu?ie a Energiei Electrice Transilvania Nord S.A.
NumÈro national d'identification: RO14476722
Adresse postale: Str. Ilie M?celaru nr. 28A
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400380
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Ioana Mihaiela Oltean
Courriel: mihaiela.oltean@distributie-energie.ro
TÈlÈphone: +40 264205435
Fax: +40 264205425 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.edtn.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.edtn.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Servicii de citire contoare de energie electric ?i activit??i conexe serviciului de distribu?ie a energiei

NumÈro de rÈfÈrence: 14476722/ 2020/ 6/ DME/ S

II.1.2)
Code CPV principal
65500000 Services de lecture de compteurs

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Acord-cadru pentru prestarea serviciilor de citire contoare si activitatilor conexe serviciului de distributie a energiei electrice. Acestea constau in: ó citiri de regularizare contoare de energie electrica pentru consumatorii din zona urbana si din zona rurala; ó recuperarea citirilor planificate si nerealizate in luna precedenta; ó sesizarea entitatii contractante asupra identificarii de poten?iale sustrageri de energie, confirmate de c?tre entitatea contractanta; ó activitati desfasurate de catre personalul prestatorului Ón calitate de operator de date (preluare/introducere/validare si prelucrare date, operator ghiseu, operatiuni specifice magaziilor si alte operatiuni specifice personalului tehnic de specialitate). Activitatea se va desfasura Ón birourile/locatiile din cadrul: ó Biroului masura speciala, BMS, ó Formatiilor si centrelor de masura, COR MT/JT, ó Serviciului acces retea, BAR, ó Departament managementul clientilor de distributie, DMCD, ó Registratura si Secretariat, Conform caietului de sarcini. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 12-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
25/06/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 121-297621

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 24/07/2020

Lire:

Date: 27/07/2020

NumÈro de section: IV.2.7)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 24/07/2020

Lire:

Date: 27/07/2020

NumÈro de section: IV.2.6)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s Ó?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 24/11/2020

Lire:

Date: 26/11/2020

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
65500000 - Services de lecture de compteurs