Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 21/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Services de programmation et de conseil en logiciels

2020/S 124-305025  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Cluj-Napoca: Services de programmation et de conseil en logiciels

2020/S 124-305025

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 100-242716)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Compania de Ap Some S.A.
Numéro national d'identification: RO 201217
Adresse postale: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400604
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul achizi?ii
Courriel: achizitii.cj@casomes.ro
Téléphone: +40 264430050
Fax: +40 264430886 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.casomes.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.casomes.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Implementarea unui sistem informatic integrat, cu instrumente de analiz managerial

Numéro de référence: SA-59-2020-DMP

II.1.2)
Code CPV principal
72200000 Services de programmation et de conseil en logiciels

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Pentru implementarea unui sistem informatic integrat cu arhitectura centralizata, cu instrumente de analiz manageriala, Compania de Apa Somes S.A. dore?te achizi?ia urm?toarelor tipuri de servicii: - servicii de implementare de software de planificare a resurselor întreprinderii; - servicii de consultanta privind sistemele informatice si servicii de consultanta tehnica constând in: analiza, design, implementare, instalare, testare, instruire utilizatori, management de proiect, suport tehnic si asistenta on-site; - servicii de hosting hardware. Implementarea sistemului informatic integrat presupune acoperirea urm?toarelor arii: - managementul rela?iei cu clien?ii - specific companiilor de utilit??i apa-canal - activitate de baza in cadrul Companiei de Apa Somes S.A.; - contabilitatea financiar?; - trezorerie; - managementul investi?iilor ?i al proiectelor; - mijloace fixe; - contabilitatea de gestiune; - managementul bugetelor; - achizi?ia ?i gestionarea materialelor; - coloana auto; - mentenan?a utilajelor ?i al echipamentelor; - managementul resurselor umane; - raportare managerial?; - servicii suport, managementul calit??ii, control intern, gestiune documente. Beneficiarii proiectului de implementare a Sistemului informatic integrat, cu instrumente de raportare managerial în cadrul COMPANIEI DE APA SOMES SA sunt: - personalul Companiei de Apa Somes S.A. din toate compartimentele organizatiei; - managementul de serviciu, de sucursal?; - managementul general al companiei. Sistemul informatic care va fi implementat va fi unul de tip centralizat. Nodul central de procesare si stocare date va fi instalat în sediul CASSA din Cluj-Napoca, în spa?iul tehnic existent la adresa Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79. Utilizarea sistemului informatic se va realiza atât de la sediul central, cât ?i din cele patru sucursale: Zal?u, Huedin, Gherla ?i Dej

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
25/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 100-242716

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Lire:

Date: 21/07/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 06/07/2020

Lire:

Date: 21/07/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 06/01/2021

Lire:

Date: 21/01/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
72200000 - Services de programmation et de conseil en logiciels 
72212451 - Services de développement de logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP)