Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers

2023/S 62-183636  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Roumanie-Cluj-Napoca: Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers 2023/S 062-183636 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPITALUL CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA NumÈro national d'identification: 4547117 Adresse postale: Strada: TABACARILOR, nr. 11 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400139 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alexandru Valean Courriel: achizitii@spitalclujana.ro TÈlÈphone: +40 735406126 Fax: +40 264437075 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spitalclujana.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spital
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord cadru pentru transport pacienti dializati NumÈro de rÈfÈrence: 4547117_2022_PAAPD1376338
II.1.2) Code CPV principal 60130000 Services spÈcialisÈs de transport routier de passagers
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Durata acordului-cadru : 24 de luni de la data semnarii acordului-cadru; Valoarea estimata fara TVA este de
   2. 221.300 Lei. Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de
   1. 000.000 lei. Criteriul de atribuire: pre?ul cel mai scazut; Informarea candida?ilor/ofertan?ilor: In baza art. 215 din Legea 98/2016, Autoritatea contractant? informeaz? fiecare candidat/ofertant cu privire la deciziile luate Ón ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv Óncheierea contractului, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu Óncheia un contract, ori de a relua procedura de atribuire, c't mai cur'nd posibil, dar nu mai t'rziu de 5 zile de la emiterea deciziilor respective. OEn situa?ia Ón care Ón urma demersurilor realizate de autoritatea contractant? Ón baza art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstreaz? Ón mod corespunz?tor Óndeplinirea integral? a tuturor criteriilor de calificare, autoritatea contractant? solicit? ofertantului clasat pe locul urm?tor s? depun? toate documentele justificative ca dovad? a informa?iilor cuprinse Ón DUAE, Ón scopul verific?rii Óndeplinirii criteriilor de calificare. Autoritatea contractant? atribuie contractul ofertantului clasat pe locul urm?tor, dac? acesta Óndepline?te toate criteriile de calificare prev?zute Ón anun?ul de participare ?i/sau Ón fi?a de date a achizi?iei. In cazul in care in urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte, clasate pe locul I, cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici in cauz?, o noua propunere financiara pe baza careia vor fi departajati. Operatorii economici in cauza vor incarca o noua oferta in termen de 24 ore, noua propunere financiara (documentele care contin noile pre?uri), pe baza careia vor fi departajati. Responsabilitatea pentru corecta func?ionare din punct de vedere tehnic a SEAP revine operatorului acestui sistem.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 434 700.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Cluj Napoca, str. Tabacarilor nr 11
II.2.4) Description des prestations:
Prin incheierea acordului-cadru privind prestarea de servicii se urmareste achizitionarea serviciilor de transport pacienti dializati conform descrierii detaliate din caietul de sarcini pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical, pentru o perioada de 24 de luni. Procedura de atribuire se va derula online, ea va fi postata pe www.e-licitatie.ro, in cadrul anunturilor de participare, licitatie deschisa, avand modalitatea de atribuire incheierea unui acord-cadru de servicii. Contractul pentru prestarea serviciilor, prevede elementele/condi?iile considerate esen?iale, care se refer? la: a) obliga?iile pe care operatorul/operatorii economic/economici ?i le-a/le-au asumat prin propunerea tehnic? prezentat? Ón cursul procedurii de atribuire, Ón ceea ce prive?te caracteristicile tehnice ale serviciilor care urmeaz? s? fie prestate, respectand in acest sens cerintele caietului de sarcini, b) pre?ul unitar - conform formularului de oferta financiara. Durata contractului : 24 de luni de la semnarea acordului-cadru. Locul unde se presteaza serviciul: Str. Tabacarilor, nr.11, Cluj-Napoca Conditii de plata : Plata se va efectua in maxim 60 de zile de la prestarea serviciului pe baza de factura si desfasurator pentru graficul de transport. www.e-licitatie.ro
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 248-723277
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3275 IntitulÈ:
Acord cadru transport pacienti dializati
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MEDICAL EMERGENCY DIVISION NumÈro national d'identification: RO 27316391 Adresse postale: Strada SANTUHALM, Nr. 65B Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330091 Pays: Roumanie Courriel: office@med-ambulanta.ro TÈlÈphone: +40 316201990 Fax: +40 316201991 Adresse internet: http://www.axisemergency.ro/site/contact
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 221 300.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 434 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:

   1. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, prin intermediul SEAP, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
   2. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la situatia personala a ofertantului, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, capacitatea economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala si standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului invocand sustinerea unui tert, sau in cazul in care operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatiile cu privire la subcontractanti sau la tertii care asigura sustinerea.
   3. Operatorul economic va preciza lista documentelor din oferta care sunt confidentiale, protejate de un drept de proprietate intelectuala sau secret comercial.
   4.  Decontarea facturilor se face prin virament bancar in contul de Trezorerie al prestatorului , in termen de 60 de zile de la inregistrarea facturii de catre achizitor. Decontarea serviciilor de transport sanitar se va face pe baza unui raport lunar, Ón care se vor preciza num?rul de solicit?ri, num?rul de km parcur?i ?i suma total? rezultat?, pe luna de referin??. Trimestrial se face regularizarea pentru perioada de la Ónceputul anului p'n? la sf'r?itul trimestrului respectiv, av'nd Ón vedere Óncadrarea Ón sumele contractate.
   6.  OEn cazul Ón care, num?rul total de km realiza?i de la Ónceputul anului p'n? la sf'r?itul trimestrului respectiv este mai mare dec't cel contractat, se va deconta nivelul realizat al acestora, dar nu mai mult de 21 % ?i numai dac? dep??irea este justificat?. (Ón conformitate cu prevederile OMS nr.763/2016).
   7. Operatorii economici vor intocmi oferta de pret pentru tot lotul.
   8. OEn cazuri excep?ionale, c'nd exist? solicit?ri de transport a pacientului c?tre alte centre de dializ? din ?ar? sau alte centre medicale, pe baza biletelor de trimitere emise de medicul ?ef al compartimentului de dializ?, decontarea transportului se va face la acela?i tarif/km contractat, iar eviden?ierea acestor transporturi, precum ?i facturarea lor se vor face Ón mod distinct. Decontarea se face pe baza urm?toarelor documente: - factura emis?, Ón original; - raport lunar strict Óntocmit de furnizorul de servicii, Ón care se vor preciza num?rul de solicit?ri din fisa de solicitare a Sectiei de Hemodializa, num?rul de km efectiv realizati din foaia de parcurs a furnizorului de serviciu pe fiecare zi din luna si pe fiecare masina in parte, suma total? rezultat? pe luna de referin??, verificat ?i vizat pentru conformitate de Sectiei de Hemodializa.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Oficiul Juridic al Spitalului Clinic Municipal Cluj Napoca Adresse postale: str Tabacarilor nr 11 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400139 Pays: Roumanie Courriel: juridic@spitalclujana.ro TÈlÈphone: +40 735406216 Fax: +40 264404375 Adresse internet: www.spitalclujana.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 Acord cadru pentru transport pacienti dializati 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers