Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/08/2022
Date de péremption : 26/08/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca:Travaux de construction de routes

2022/S 148-422632  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

03/08/2022
S148
Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de construction de routes

2022/S 148-422632

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 123-348586)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Cluj-Napoca
NumÈro national d'identification: 4305857
Adresse postale: Strada: Mo?ilor, nr. 1-3
Ville: Cluj-Napoca
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 400001
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: BOGDAN REVESZ, RAMONA GABOR
Courriel: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
TÈlÈphone: +40 264596030
Fax: +40 264431575
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaclujnapoca.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Servicii de proiectare si execu?ia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii ,,Cre?terea ?i Ómbun?t??irea spa?iului pietonal Ón zona urban? P-?a. 14 Iulie, str. Garibaldi, str. S. Todu??, str. T. Groz?vescu, str. Milcov, str. O. Goga, str. G. Enescu

NumÈro de rÈfÈrence: 4305857-49

II.1.2)
Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Servicii de proiectare cu execu?ia lucr?rilor, respectiv: proiect tehnic (P.T.), proiect tehnic pentru autoriza?ia de construire (P.A.C.) proiect de organizare a execu?iei lucr?rilor (P.O.E.), documenta?ie pentru detaliile de execu?ie (D.D.E.) ?i a caietelor de sarcini ?i execu?ia lucr?rilor pentru obiectivul de investi?ii ,,Cre?terea ?i Ómbun?t??irea spa?iului pietonal Ón zona urban? P-?a. 14 Iulie, str. Garibaldi, str. S. Todu??, str. T. Groz?vescu, str. Milcov, str. O. Goga, str. G. Enescuî conform cerintelor caietului de sarcini si a documentatiei anexate. Valoarea estimata totala este de 33.923.657,7 lei fara TVA din care : valoarea estimata pentru servicii de proiectare = 935.599,11 lei fara TVA, iar valoarea estimata a lucrarilor = 32.988.058,59 lei fara TVA. Clarificarile privind documentatia de atribuire se pot solicita de catre operatorii economici interesati pana cu 21 de zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari cu 10 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. Valoarea capitolului "diverse si neprevazute " este de
   1. 689.152,7 lei fara TVA si nu este cuprinsa in valoarea estimata a lucrarilor. Valoarea estimata nu cuprinde Sume provizionate/ rezerve de implementare.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
29/07/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 123-348586

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/08/2022

Lire:

Date: 26/08/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/08/2022

Lire:

Date: 26/08/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 16/12/2022

Lire:

Date: 26/12/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de construction de routesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/08/2022 03/08/2022 RO National