Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 24/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de resurfaÁage

2022/S 18-042455  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de resurfaÁage 2022/S 018-042455 Avis de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP CLUJ NumÈro national d'identification: 16054368 Adresse postale: Strada Decebal, nr. 128 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400205 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Serviciu Achizitii Courriel: achizitiipublicebuget@andnet.ro TÈlÈphone: +40 264432552 Fax: +40 264432446 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.drdpcluj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135715 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte sub?iri la rece (?lam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj , Acord-cadru 4 ani NumÈro de rÈfÈrence: 16054368/2022/1767/C/CJ.
II.1.2) Code CPV principal 45233251 Travaux de resurfaÁage
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte sub?iri la rece (?lam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj, Acord-cadru 4 ani Cantitatile minime si maxime aferente acordului-cadru se regasesc ca Anexa la documentatia de atribuire/Caiet de Sarcini. Valoare estimata a acordului cadru pentru o perioada de 4 ani: Valoarea maxima a acordului cadru este de 52.750.000,00 lei fara TVA. Valoarea minima a acordului cadru este de
   5. 275.000,00 lei fara TVA. Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaz? ?? fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an ?i maxim 2 pe an. Valoarea celui mai mic contract subsecvent este de: 659.375,00 lei f?r? TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent este de:
   6. 593.750,00 lei f?r? TVA. Limitele modificarilor la acordul-cadru vor fi in conformitate cu Legea 98/2016, si va respecta situatiile prevazute la art. 221 din Lege nr.98/2016. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016, cu conditia ca aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221 alin.(7) din Legea nr.98/2016, adica nu reprezinta o modificare substantiala. Termene pentru depunerea/r?spunsul la solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare: A.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul potrivit art 221 alin. 1 lit e din Legea 98/2016, in sensul ca modificarile nu sunt substantiale. *Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 52 750 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Drumurile Nationale de pe raza DRDP Cluj
II.2.4) Description des prestations:
Lucrari de intretinere periodica -Straturi bituminoase foarte sub?iri la rece (?lam 2 straturi)" pentru DRDP Cluj, Acord-cadru 4 ani Frecven?a ?i valoarea contractelor subsecvente care urmeaz? ?? fie atribuite: minim 1 contract subsecvent pe an ?i maxim 2 pe an. Cantit??ile minime ?i maxime aferente acordului cadru c't ?i cantit??ile estimate minime ?i maxime aferente unui contract subsecvent se regasesc ca anexe la documenta?ia de atribuire / caiet de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru ofertarea unei perioade de garantie a lucrarilor suplimentara fata de perioada de garantie minim acceptata de 3 ani. / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016(Formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate Ón procedura de achizitie publica sunt: ï Director Regional ing. Eugen Cecan ï Director Economic ec. Mihaela Maria Apostol ï Director Intretinere DN si Autostrazi ing. Dorin Mihai Iuga ï Director Implementare Proiecte ing. Marius Andrei Pusca ï Director Adjunct Intretinere DN si Autostrazi ing. Vasile Sabau ï Sef Serviciu Intretinere DN si Autostrazi, Plan ing. Dan Iakob ï Coordsonator Serviciu Intretinere DN si Autostrazi, Plan ing. Remus Oltean ï Sef Serviciu Contencios c.j. Luminita Negru ï Sef Serviciu Achizitii sp.rel.publice Dorina Presa Boc ï Sef Compartiment CFP ec. Cristina Hedesiu ï Compartiment CFP ec.Diana Archiudean ï Compartiment CFP ec. Ramona Domocos ï Sef Compartiment Contracte cj. Carmen Ioana Mone ï Compartiment Contracte cj. Cristian Buta ï Sef SDN Cluj Ing. Mircea Bun ï Sef SDN Alba Ing Liviu Hondola ï Sef SDN Baia mare Ing Mateias Loghin ï Sef SDN Bistrita Ing. Alexandru Slavita ï Sef SDN Satu Mare Ing. Petru Ardelean ï Sef SDN Zalau Ing Aurel Bican ï Sef SDN Oradea Ing. Traian Bulzan ï Coordonator activitate autostrazi Ing. Calin Cristea Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea nr.98/2016. OEn acest sens se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii; cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art.166 alin.(2), art.167 alin.(2), art.171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; OEnainte de atribuirea contractului operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. Ofertantul va prezenta:
   1.  Declaratie privind neÓncadrarea Ón prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (Formular III.2.1/1 din fisierul ìModele de formulareî).
   2.  Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru Óndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, Ón conformitate cu prevederile legale Ón vigoare Ón Rom'nia sau Ón tara Ón care este stabilit. Certificatul va fi prezentat Ón original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ìconform cu originalulî. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
   3.  . Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local pentru sediul principal, valabile la momentul prezentarii. Pentru sediile secundare/punctele de lucru declarate in cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, ofertantul va prezenta o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate, valabila la momentul prezentarii, conform O.G. nr 3/2021. In cazul ofertan?ilor str?ini, acestia vor prezenta documente echivalente emise Ón ?ara de reziden?? - valabile la momentul prezentarii; Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii.
   4. Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic, sau acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/ actul constitutiv; Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala in conformitate cu dispozitiile art.196 alin.(2) coroborat cu art.170 si art.183 din Legea nr. 98/2016. In cazul in care tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat/ tertul sustinator/subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului/acordului cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului/acordului cadru. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Acestea vor fi prezentate insotite de traducere autorizata in limba romana. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract/acord cadru, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE. Nota 4: Pentru subcontractantii declarati in oferta, este obligatoriu ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaMedia cifrei de afaceri totale a ofertantului pe ultimii 3 ani (2019, 2020, 2021) trebuie sa fie in valoare de minim: 13.187.500,00 lei. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" -Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020, 2021. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar Óntocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, Ón cazul Ón care situatiile aferente anului financiar Óncheiat nu au fost Ónca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente Ón domeniu). Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. Nota 4: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea B "Capacitatea economica si financiara" - subsectiunea "Cifra de afaceri medie anuala". Nota 5: In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr.III.2.3/a3 . Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. c) situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2019, 2020 si Balanta 31.12.2021 din care rezulta indeplinirea nivelului minim solicitat al cerintei privind situatia economica si financiara. Documentele mentionate la pct. c) vor fi prezentate, de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit * in ultimii5 ani** lucrari similare*** cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit in valoare cumulata de minim:
   3. 296.875,00 lei; *) Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege: - lucrari receptionate partial, cu conditia ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; - lucrari receptionate la sfarsitul executarii. **) ultimii5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). ***) Prin lucrari similare autoritatea contractanta intelege: Lucrari de infrastructura rutiera: lucrari noi si/sau lucrari de intretinere periodica, si/sau lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere de interes judetean sau national, comparabile cu cele care fac obiectul prezentei achizitii. Utilaje, instalatii si echipament tehnic Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are la dispozitie/ are acces (dotare proprie/inchiriere/alte forme de punere la dispozitie) de utilaje, instalatii si echipamente tehnice necesare pentru executia lucrrailor, la nivelul celui mai mare contract subsecvent, respectiv: ï Autocombina complexa pentru slam ñ preparare ñ 1 buc ï Instala?ie de sp?lare sub presiune, autocistern? cu dispozitiv de stropit si perie mecanic? pentru maturare se folosesc pentru a executa pe o suprafata de curatat a drumului. Aceasta se obtine prin curatarea temeinica cu peria mecanica, stropire cu apa/spalare cu apa sub presiune sau cu utilaje similare,ñ 1 buc ; ï Autocisterna pentru emulsie prevazuta cu instalatie ñ pentru transportul emulsiei din locatia de depozitare la locul in care se executa lucrarea pentru combina de slam, - 1 buc ; ï Incarcator frontal - 1 buc. ï Autobasculante pentru transport Proportia de subcontractare OEn cazul Ón care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obliga?ia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de Ónregistrare la Registrul Comer?ului, numele reprezentantului ?i func?ia acestuia), partea/p?r?ile din contract care urmeaz? a fi Óndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/ respective (lei f?r? T.V.A.) Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatii Ofertantii vor face dovada ca au implementat un sistem de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru domeniul ce face obiectul prezentului acord-cadru. Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediu Ofertantul trebuie sa faca dovada implementarii sistemului de management al mediului conform SR EN ISO 14001 in domeniul in care se incadreaza activitatea principala ce face obiectul contractului. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti cu privire la numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie precum si ponderea si /sau activitatile pentru care ofertantul a fost reponsabil la procedura de atribuire, care va fi insotit de : 1) Angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a2). O data cu depunerea DUAE se prezinta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile . 2) Acordul de asociere (Formular III.2.3/a1)- daca este cazul. Se va mentiona ca toti asociatii Ósi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru Óndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este Ómputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni Ón numele tuturor asociatilor si este raspunzator Ón nume propriu si Ón numele Asocierii pentru Óndeplinirea contractului. 3) Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) - daca este cazul. In cazul in care ofertantul intentioneaza sa subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE include si informatii privind partea din contract care urmeaza a fi eventual subcontractanta si va avea anexat acordul de subcontractare. Op.economic clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire are obligatia de a prezenta documentele justificative conf.art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016. Ofertantul declarat c'stigator, va depune Ónainte de Óncheierea contractului cu autoritatea contractanta contractul Óncheiat Óntre ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. OEnlocuirea unui subcontractant dupa Óncheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante,fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele Óncheiate Óntre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta conform art. 218 alin 4 din Legea 98/2016, la incheierea contractului. Contractele prezentate trebuie sa fie Ón concordanta cu oferta . Raspunderea contractantului Ón ceea ce priveste modul de Óndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata Ón cazul Ón care o parte/parti din contract sunt Óndeplinite de subcontractanti. In conform. cu prev. art. 196/Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului , la solictarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate pentru demonstrarea experientei similare, si anume: contracte/parti din contracte/ si procese verbale de receptie/ recomandari/ alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de prestare a lor. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare - contracte, procese verbale de receptie/recomandari, insotite de traducere autorizata. Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti cu privire la tipul utilajelor, numarul acestora, precum si datele de identificare pentru fiecare dintre acestea (nr. inmatriculare/ nr. inventar, etc) Documentele justificative actualizate care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - documente prin care sa fac? dovada c? dispune (dotare proprie/Ónchiriere/alte forme de punere la dispozi?ie) de autoutilajele, instala?iile ?i echipamentele tehnice necesare pentru Óndeplinirea celui mai mare contract subsecvent. Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile unuia sau mai multor subcontractan?i este r?spunz?tor pentru depunerea Ón cadrul procedurii a propriului s?u D.U.A.E., precum ?i a c'te un D.U.A.E. separat pentru fiecare subcontractant pe care se bazeaz?. Subcontractan?ii vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Operatorul economic va depune odat? cu oferta ?i D.U.A.E. ?i Acordul de subcontractare, care s? con?in? cel pu?in urm?toarele: Denumire subcontractant, Date de identificare subcontractant, partea/p?r?ile din contract care urmeaz? a fi Óndeplinite de c?tre acesta, valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.). Subcontractan?ii precizeaz? Ón D.U.A.E. informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le Óndepline?te. Dac? prin subcontractant nu se Óndepline?te o cerin?? de calificare, atunci acesta va prezenta D.U.A.E. doar Ón scopul demonstr?rii neÓncadr?rii Ón motivele de excludere. Documentele justificative actualizate care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc (care va subcontracta o parte din contractul respectiv) Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire. Not?1: OEn conformitate cu prevederile art. 218, alin (4) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare Autoritatea contractanta are obliga?ia de a solicita, la Óncheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor Óncheiate Óntre contractant ?i subcontractantul/subcontractan?ii nominalizat/ nominaliza?i Ón ofert?. Contractul/Contractele prezentat/ prezentate trebuie sa fie Ón concordant? cu oferta ?i se vor constitui Ón anexe la contract/acord-cadru. Acestea trebuie s? con?in? cel pu?in urm?toarele elemente: -Denumire subcontractant, - partea/p?r?ile din contract pe care inten?ioneaz? s? o/le subcontracteze; - datele de identificare ale subcontractan?ilor propu?i, dac? ace?tia din urm? sunt cunoscu?i la momentul depunerii ofertei sau a solicit?rii de participare. - Valoare la care se ridic? partea/p?r?ile respectiv?/respective (lei f?r? T.V.A.), op?iunea privind realizarea pl??ilor direct c?tre subcontractant. Nota 2: Este interzis? subcontractarea totala a contractului Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii acordului-cadru, la solicitarea Autoritatii Contractante , Certificat/e emis/e de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii, respectiv ISO 9001 sau echivalent sau orice probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire, pentru fiecare asociat in parte, daca e cazul. Nota 1: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza individual de catre fiecare membru in parte, pentru partea de acord-cadru pe care o realizeaza. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV "Criteriile de selectie" Sectiunea D "Sisteme de asigurare a calitatii si standarde de management de mediu". Nota 2: Cerinta privind certificarea ISO 9001 sau echivalent nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tert sustinator). Nota 3: In cazul in care operatorul economic demonstreaza ca nu are acces la un certificat de calitate ori nu a avut posibilitatea de a-l obtine pana la momentul solicitarii, din motive care nu ii sunt imputabile, ofertantul poate prezenta orice alte probe sau dovezi, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii, echivalent cu cel solicitat prin documentatia de atribuire in conditiile prevazute la art. 200, alin. 3 din Legea 98/2016. Nota 4: Certificatele ISO 9001 se vor raporta la sistemele de asiguare a calitatii bazate pe seriile de standarde europene relevante certificate de organisme acreditate. Nota 5: Autoritatea Contractanta accepta certificate echivalente emise de organisme de certificare acreditate stabilite in alte state membre. Operatorii economici participan?i la procedura de atribuire vor completa D.U.A.E. cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative actualizate, care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. urmeaz? a fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc Ón urma aplic?rii criteriului de atribuire. Documentele justificative, care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea D.U.A.E. sunt: - Certificat emis de organisme de certificare acreditate sau orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic, Ón m?sura Ón care probele/dovezile prezentate confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii, echivalent cu cel solicitat.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 5
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 24/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 24/06/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 24/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Durata totala a acordului -cadru : 48 luni. 2 .In cazul Ón care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, cu punctaje egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi propuneri financiare, oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica, respectiv cu punctajul cel mai mare.
   3.  Reluarea competitiei va respecta prevederile art. 13 din Acordul-cadru model.
   4.  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea Doc., clarificari si decizii din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare.
   4.  Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea"Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea M"Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
   5.  Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
   6.  Reluarea competitiei. Pentru fiecare contract subsecvent care urmeaza a fi incheiat, Promitentul-Achizitor consulta Promitentii-executanti, parti ai Acordului-cadru, care sunt capabili sa execute contractul, prin transmiterea unei Invita?ii la reofertare online, prin intermediul platformei SEAP. Atribuirea contractelor subsecvente se face cu reluarea competitiei intre operatorii economici care sunt parti ai Acordului-cadru strict pentru componenta financiara. Elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a prezentului Acord - cadru sunt cele prevazute in propunerile tehnice ale Promitentilor-executanti ce au stat la baza incheierii Acordului-cadru. Elementele care vor face obiectul reofertarii se refera la pretul ofertei (pretul/preturile unitar/e), aferent cantit??ilor necesare Promitentului-Achizitor ?i specificate Ón Invita?ia la reofertare. OEn urma transmiterii Invita?iei de participare la reofertare, Promiten?ii-executanti au obligatia de a transmite noile propuneri financiare in SEAP. Pre?urile reofertate de Promiten?ii-executanti nu vor dep??i pre?urile prev?zute Ón propunerea financiar? initiala respectiv cea care a stat la baza Óncheierii Acordului-cadru. OEn cazul Ón care Promiten?ii- executanti nu au posibilitatea prezent?rii unei oferte de pre? Ómbun?t??ite, atunci ace?tia vor prezenta oferta depus? Ón cadrul procedurii de atribuire, Ón sensul men?inerii pre?urilor unitare prezentate ini?ial. Promitentii-executanti pot ca, in procesul de reofertare, sa modifice elementele / conditiile care fac obiectul reluarii competitiei, astfel cum acestea sunt prevazute la art. 13.1. alin (3), numai in sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele / conditiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 13.1. alin (2). Dac? Ón urma reofert?rii, doi sau mai mul?i Promiten?i-executanti au oferit acelasi cel mai mic pre?, li se va solicita acestora o nou? propunere financiar?. In cazul in care, in urma reofertarii, Promitentul-Achizitor nu obtine imbunatatiri ale elementelor/conditiilor care fac... detalii pe www.e-licitatie.ro www.elicitatie www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: CNAIR S.A prin DRDP CLUJ Adresse postale: STR. DECEBAL NR.128 LOC. CLUJ-NAPOCA Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400359 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@drdpcluj.ro TÈlÈphone: +40 264432552 Fax: +40 264432446 Adresse internet: www.drdpcluj.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Cluj-Napoca: Travaux de resurfaÁageType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 24/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45233251 - Travaux de resurfaçage