Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/06/2022
Date de péremption : 21/07/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Tubes et raccords

2022/S 119-334541  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/06/2022 S119 Roumanie-Cluj-Napoca: Tubes et raccords 2022/S 119-334541 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca NumÈro national d'identification: RO201233 Adresse postale: Strada: Calea Someseni, nr. 2 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400397 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Bianca Cecilia Pirlea Courriel: office@radpcj.ro TÈlÈphone: +40 264552666 Fax: +40 264444576 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.radpcj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100148463 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s) La communication Èlectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas gÈnÈralement disponibles. Un accËs direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Regie autonoma a omeniului public
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizare tevi si fitinguri PVC NumÈro de rÈfÈrence: 201233_2022_PAAPD1328490
II.1.2) Code CPV principal 44164310 Tubes et raccords
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare produse tevi si fitinguri PVC, conform caietului de sarcini. Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare pana Ón a 11-a zi Ónainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 2 000 035.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exÈcution:
Str. Cantonului FN, Cluj-Napoca
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare produse tevi si fitinguri PVC, conform caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Completare DUAE care confirm? c? ofertantul, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu se afl? Ón niciuna din situa?iile de excludere men?ionate la art. 59-60, 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Declara?ia privind neÓncadrarea Ón prev. art.59- 60 se va prezenta odat? cu DUAE. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE ?i care urmeaz? a fi prezentate la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 Ón clasamentul intermediar Óntocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat) la momentul prezent?rii; operatorul economic prezint? pentru sediul principal documente din care s? reias? neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. - cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; - dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 al.2, art.167 al. 2, art. 171 din legea 98/2016 privind achizi?iile publice. Persoanele ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante sunt: directorul general Ion Pantelimon, director financiar contabilitate ec. Zoi?a Bumb, director tehnic-produc?ie ing. Ioan Moroc?zan, ?ef serviciu achizi?ii ing. Bianca PÓrlea, ?ef birou juridic consilier juridic Emese Vasilie-Pap. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? Ón nici una dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesionala de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitate de Óndeplinire: completare DUAE, urm'nd ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertan?ii str?ini document echivalent emis Ón ?ara de reziden?? (Ón limba Ón care a fost emis, Ónso?it de traducerea Ón limba rom'n? efectuat? Ón mod obligatoriu de c?tre traduc?tori autoriza?i), urmeaz? s? fie prezentat la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul 1 Ón clasamentul intermediar Óntocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire. Obiectul contractului trebuie s? aib? corespondent Ón codul CAEN din certificat constatator emis de oficiul registrului comer?ului.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie s? demonstreze c? a livrat Ón ultimii 3 ani (calcula?i retroactiv de la data limit? de depunere a ofertelor), produse similare cu cele descrise Ón caietul de sarcini, Ón valoare de minim cumulat de
   2. 000.000 lei, valoare prev?zut? la nivelul a minim 1 contract sau a maxim 3 contracte. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertantul va avea implementat si va mentine un Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent, pentru activitatea principala care face obiectul contractului, pentru ca produsele solicitate sa aiba un nivel de calitate cat mai mare si sa corespunda cerintelor. Initial, completare DUAE de c?tre ofertan?i (inclusiv pentru asocia?i/subcontractan?i/ter?i sus?in?tori). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Prezentarea de documente justificative se va face doar la solicitarea autoritatii contractante, ofertantului aflat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa aplicarea criteriului de atribuire, acestea fiind: copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au Óndeplinit; certificate de predare-primire; recomand?ri; procese-verbale de recep?ie; certific?ri de bun? execu?ie; documentele justificative vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat) vor indica cel putin urmatoarele: tipul produselor livrate pentru verificarea indeplinirii cerintei, beneficiarii, valoarea contractului, modul de indeplinire al contractului. Autoritatea contractant? are dreptul (conform art.12 alin.5 din instructiunea nr.2/2017 a ANAP), de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experien?? similar?, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dup? aplicarea criteriului de atribuire, va trebui sa faca dovada Óndeplinirii cerin?elor referitoare la Sistemul de Management al Calitatii prin prezentarea Certificatului privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatii cf. cerintelor Standardului SR EN ISO 9001:2015 emis de organisme independente acreditate.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 21/07/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 21/10/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 21/07/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
OEn cazul Ón care atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate pre?", evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? Ón parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabile?te prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, oferta c'?tig?toare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. R?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant. Detalii cu privire la Óntocmirea DUAE ve?i reg?si, dup? autentificarea Ón sistem, Ón sec?iunea ÑInforma?ii DUAEî ñ Ghid de completare DUAE. Cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metoda specific? de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi Ón?elese ca fiind Ónso?ite de men?iunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele limita de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 8 din legea 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul juridic al RADP Cluj-Napoca Adresse postale: Calea Someseni nr.2 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400397 Pays: Roumanie Courriel: office@radpcj.ro TÈlÈphone: +40 264552666 Fax: +40 264444576 Adresse internet: www.radpcj.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/06/2022 Roumanie-Cluj-Napoca: Tubes et raccordsType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/07/2022 22/06/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
44164310 - Tubes et raccords