Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 23/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cluj-Napoca: Verre

2020/S 200-484483  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Cluj-Napoca: Verre 2020/S 200-484483 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Universitatea "Babes-Bolyai" Numéro national d'identification: 4305849 Adresse postale: Str. Ion I.C. Br?tianu 400079 nr. 14 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Pays: Roumanie Point(s) de contact: Socaciu Cristina Courriel: liviu.sava@ubbcluj.ro Téléphone: +40 264405300-5266 Fax: +40 264590592 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ubbcluj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104934 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie sticl colorat vitraliu în cadrul proiectului: "Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative ?i materiale avansate în domeniul artelor vizuale (produc?ie, conservare, restaurare), UBB-TeMATIC-Art (ID P_40_374, Cod SMIS 105765) Numéro de référence: 4-LD-POC
II.1.2) Code CPV principal 14820000 Verre
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie sticla colorata vitraliu în cadrul proiectului: Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative ?i materiale avansate în domeniul artelor vizuale (produc?ie, conservare, restaurare), UBB-TeMATIC-Art (ID P_40_374, Cod SMIS 105765) - (55 pozitii) - conform documentatie atribuire. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 16. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/ informatiilor suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 33 613.45 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO113 Cluj Lieu principal d'exécution:
Str. Episcop Nicolae Ivan f.n, Cluj-Napoca, Jud. Cluj, (cl?direa Facult??ii de Teologie Ortodox a UBB)
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie sticla colorata vitraliu în cadrul proiectului: Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative ?i materiale avansate în domeniul artelor vizuale (produc?ie, conservare, restaurare), UBB-TeMATIC-Art (ID P_40_374, Cod SMIS 105765) - (55 pozitii) - conform documentatie atribuire.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 20 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Parteneriat pentru transferul de tehnologii inovative si materiale avansate in domeniul artelor vizuale (productie, conservare, restaurare), ID P_40_374
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, asocia?ii ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc în situa?iile prev?zute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE (inclusiv eventualii asocia?i ?i subcontractan?i) în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ si http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ Documentele justificative care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz a fi prezentate, la solicitarea autorita?ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I dupa finalizarea evalu?rii ofertelor. Aceste documente sunt: certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezent?rii; (din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii acestuia, mai mari decat cuantumul stabilit, in conformitate cu art. 165 si 166 alin (2) din Legea 98/2016). cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; dup caz, documente prin care se demonstreaz faptul c operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice; alte documente edificatoare, dup caz. În cazul în care în ?ara de origine sau ?ara în care este stabilit ofertantul/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art.164, 165 ?i 167, autoritatea contractant are obliga?ia de a accepta o declara?ie pe proprie r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractant va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstr?rii cerin?elor de calificare, inclusiv a capacit??ii deexercitare,ca dovad preliminara. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ si http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ Conform art 196 al. 2 din Legea nr. 98/2016 si conform art. 132 alin 2 din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire si asociatilor, subcontractantilor,dupa caz, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depunde, dupa caz, si de catre: asociati, subcontractanti.
   2.  Neîncadrarea în situa?iile prevazute la art. 59-60 Legea 98/2016, completând în acest sens formularul DUAE, precum ?i Declara?ia conform art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de c?tre to?i participan?ii la procedura (ofertan?i, asocia?i ?i subcontractan?i) - formularul nr. 3 din sec?iunea Modele de formulare ata?ate în SEAP, odat cu depunerea DUAE. Persoanele cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante: Rector Prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David, Prorector Prof.dr.Dan-Tudor Laz?r, Prorector Conf.univ.dr. Cristian-Marius Litan, Director General Ad-tiv. Simona-Cornelia Tatomir, Director financiar contabil Istvan Pusok, Director General administrativ adjunct Cosmin-Vasile Irimies Director stiintific proiect: Pr. Prof. univ. dr. Ioan Chirila Responsabil proiect parteneriat din partea UBB: Claudia-Cosmina Trif Asistent manager - Adelina Pradai ?ef Serviciul Achizitii Publice: Liviu Sava ?ef Birou Achizitii de Produse, Servicii si Lucrari: Diana Monica Andrea ?ef Birou Aprovizionare: Liliana Petrea Director Direc?ia Juridic ?i Achizi?ii Publice: Alexandru Brasoveanu Consilier juridic: Ana - Maria Spinean Consilier juridic: Catrinel Victoria Drumen Consilier juridic: Miron Andreea Daniela Consilier juridic Monica-Laura Adi Responsabil financiar: Corina - Andreia Inoan Responsabil achizitii: Cristina Socaciu Se va completa DUAE (inclusiv eventualii asocia?i ?i subcontractan?i) în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?. Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i/asociati care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ si http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/). Documentul justificativ care probeaz îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoane juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz s fie prezentate, la solicitarea Autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. In situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza, cerin? valabil si in cazul asociatilor. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractant va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizi?ie European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstr?rii cerin?elor de calificare, inclusiv a capacit??ii de Exercitare,ca dovad preliminara. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP Disponibil la adresa: http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ si http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/). Conform art 196 al. 2 din Legea nr. 98/2016 si conform art. 132 alin 2 din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire Si asociatilor, subcontractantilor,dupa caz, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depunde, dupa caz, si de catre: asociati, subcontractanti. http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/ http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 23/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Se solicita depunerea documentelor semnate cu semnatura electronica extinsa conform legii.
   2.  In scopul aplicarii prevederilor art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor laprocedura, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat,subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desf??urate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibil la adresa http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ si http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/).
   3.  Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
   4.  Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire - conform art. 196, alin. (2) din Legea 98/2016 si Art. 132, alin (2) din HG 395/2016.
   5.  În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în fisa de date, prevaleaza informatiile din fisa de date - conf. art. 20 alin. (7) din HG 395/2016.
   6.  La definirea sau descrierea specificatiilor tehnice prin indicarea unei anumite origini, surse, productii, a unui procedeu special ori marca de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie ori licenta de fabricatie se va lua in considerare si mentiunea "sau echivalent".
   7.  SE VOR COMPLETA (DUPA CAZ) TOATE FORMULARELE DIN SECTIUNEA"MODELE DE FORMULARE".
   8.  Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, pe adresele indicate in oferta, se considera efectuate in momentul transmiterii.
   9.  Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 - in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP,in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. http://anap.gov.ro/web/notificare-privind-utilizarea-duae-in-procedurile-desfasurate-exclusiv-prin-mijloace-electronice/ http://anap.gov.ro/web/notificarea-privind-utilizarea-duae-integrat-in-seap/
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conf. art. 8 alin. (1) lit. a) si art. 49 din Legea 101/2016, persoanele care se considera v?t?mate se pot adresa CNSC/instan?ei de judecat competente, în termen de 10 zile, începând cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul autorit??ii contractante considerat nelegal.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Direc?ia Juridic ?i achizi?ii publice, Biroul juridic Adresse postale: Str. Ion I.C. Br?tianu nr. 14 Ville: Cluj-Napoca Code postal: 400079 Pays: Roumanie Téléphone: +40 264405300-5450 Adresse internet: www.ubbcluj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
14820000 - Verre