Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 03/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Clôture en treillis métallique

2022/S 18-042918  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Constan?a: Clôture en treillis métallique 2022/S 018-042918 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL CONSTANTA Numéro national d'identification: 4785631 Adresse postale: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900725 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ozlem OMER Courriel: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Téléphone: +40 241488157 Fax: +40 241488195 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-constanta.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135721 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizitie gard de imprejmuire la locurile de joaca din municipiul Constanta Numéro de référence: 0
II.1.2) Code CPV principal 44313100 Clôture en treillis métallique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Achizi?ie gard de împrejmuire la locurile de joac? din municipiul Constan?a Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 4 748 478.28 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Achizi?ie gard de împrejmuire la locurile de joac? din municipiul Constan?a Autoritatea contractant? inten?ioneaz? s? atribuie un contract de furnizare, privind achizi?ie ?i montare împrejmuire din panouri de gard zincat bordurat (cantitatea maxima 4108 ml) Termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Factorul tehnic - B. Garan?ia maxim? acordat? produselor - 20 puncte / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Factorul tehnic A Cantitatea maxima de produse pe care ofertantul o poate livra si monta intr-o luna, respectiv 30 de zile - 20 puncte / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1) Neîncadrarea ofertan?ilor ?i/sau asocia?ilor ?i/sau ter?ilor sus?in?tori ?i/sau subcontractan?ilor în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea de îndeplinire: obliga?ia complet?rii ?i prezent?rii ini?iale a DUAE de c?tre ofertan?i (inclusiv pentru asocia?i ?i/sau subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori) în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, ca prim? dovad? a neîncadr?rii în situa?iile de excludere ?i a îndeplinirii cerin?elor de capacitate. În DUAE se vor cuprinde, dup? caz, informa?ii privind: ter?ii sus?in?tori ?i/sau asocia?i ?i/sau subcontractan?i, conform prev. art. 183, 170 alin. (3) ?i 193-195 din Legea 98/2016. Ofertantul clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor declarate admisibile, va face dovada neîncadr?rii în situa?iile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea autorit??ii contractante, a urm?toarelor informa?ii ?i documente: a) certificatele fiscale prin care operatorul economic î?i îndepline?te obliga?iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget de stat) ?i bugetul local (cerin?a se consider? îndeplinit? dac? operatorul economic î?i indepline?te obliga?iile prin plata impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat si bugetul local datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaz?, în condi?iile legii, de e?alonarea acestora ori de alte facilit??i în cederea pl??ii acestora, inclusiv, a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Certificatul/certificatele prezentat/e trebuie s? fie valabile la momentul prezent?rii lor ?i trebuie s? ateste faptul c? ofertantul nu are datorii restante la momentul prezent?rii lor; b) cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; c) documente prin care se demonstreaza faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare ; d) alte documente edificatoare, dup? caz. În cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerin?ei se demonstreaz? de fiecare operator economic în parte. Cerin?a 2) Neîncadrarea în dispozi?iile art. 59 ?i 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Modalitate de îndeplinire: Se va completa ?i prezenta Declara?ie privind neîncadrarea în dispozi?iile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Persoanele cu func?ie de decizie din cadrul autorit??ii contractante sunt: - Vergil Chitac, primar al municipiului Constan?a; - Rusu Ionut, viceprimar al municipiului Constan?a; - Cocargeanu Florin - Daniel, viceprimar al municipiului Constan?a; - Ovanesian Felicia, administrator public; - Calin Viorela Mirabela, secretar municipiu-Consiliul local Constan?a; - Georgeta Gheorghe, director executiv adjunct Direc?ia financiar?; - Oana Dobre, ?ef serviciu Financiar buget; - Lenu?a Petcu, ?ef serviciu Contabilitate; - Andreea Dr?gan, director executiv adjunct Direc?ia logistica; - Nilghiun Manea, ?ef serviciu Achizi?ii publice; - Raluca Georgescu, director general delegat Direc?ia generala gestionare servicii publice; - Gabriela Paiu, ?ef Birou tehnico-economic; - Cristina Itoaf?, ?ef serviciu Serviciul amenaj?ri urbane; - Ilie Daniela, inspector Direc?ia financiar?; Aten?ie: Declara?ia se solicit? tuturor participan?ilor la procedura de atribuire: Ofertant ?i/sau asociat ?i/sau subcontractant ?i/sau ter? sustin?tor. Declara?ia se va prezenta odat? cu DUAE. Cerin?a 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru asocia?i ?i/sau subcontractan?i care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentul justificativ este certificatul constatator (original/copie lizibil? ce poart? men?iunea conform cu originalul/forma electronic?) emis de Registrul Na?ional al Registrului Comer?ului sau, pentru persoanele juridice str?ine, documente echivalente, emise în conformitate cu legisla?ia aplicabil? în ?ara de reziden??, prin care se dovede?te forma de înregistrare ca persoan? fizic?/juridic?. Certificatul ONRC/documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, vor fi prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, de c?tre ofertantul clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile; certificatul/certificatele trebuie s? fie reale/valabile la momentul prezent?rii. Operatorul economic trebuie s? aib? în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract. Informa?iile cuprinse în certificatul constatator trebuie s? fie reale/valabile la momentul prezent?rii acestuia. În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie s? prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va implementa.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare1. Informa?ii privind subcontractan?ii (dac? este cazul).Ofertantul are obliga?ia de a preciza partea/p?r?ile din contract pe care urmeaz? s? le subcontracteze ?i datele de recunoa?tere ale subcontractan?ilor propu?i, dac? se cunosc subcontractan?ii la momentul depunerii ofertei.2. Informa?ii privind ter?ii sus?in?tori (dac? este cazul).În cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? invocând sus?inerea acordat? în conformitate cu prevederile art. 182 alin (1) ?i (2) din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c? a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament de sus?inere în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor. Ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori r?spund împreun? cu operatorul economic, în mod solidar, pentru prestarea contractului.3. Informa?ii privind asocierea.În cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant? solicit? ca ace?tia s? r?spund? în mod solidar pentru executarea contractului de achizi?ie public?. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul trebuie s? fac? dovada c? a livrat ?i montat în ultimii 3 ani (împlini?i la data limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor), la nivelul unui contract sau mai multor contracte, produse similare respectiv confec?ii metalice (garduri metalice, grilaje metalice, parape?i metalici etc.) în valoare cumulat? de cel pu?in
   2. 500.000 lei f?r? TVA cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarului public sau privat. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.Modalitate de îndeplinire: Ofertantul va completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Odat? cu DUAE se va prezenta ?i acordul/acordurile de subcontractare. Documentele justificative care probeaz? cele asumate în acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.2. Modalitate de îndeplinire: Ter?ul/ter?ii va/vor completa DUAE în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, la care se ata?eaz? ?i angajamentul de sus?inere ferm al ter?ului sus?in?tor/angajamente ferme ale ter?ilor sus?in?tori din care trebuie s? rezulte modul efectiv în care ter?ul/ter?ii sus?in?tori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Prin semnarea angajamentului de sus?inere ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori r?spunde/r?spund pentru prejudiciile cauzate autorit??ii contractante ca urmare a nerespect?rii obliga?iilor prev?zute în angajament, autoritatea contractant? având posibilitatea de ac?iune direct? împotriva ter?ului/ter?ilor sus?in?tor/sus?in?tori. Documentele justificative care probeaz? cele asumate prin angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile.NOTA: Documentele prezentate trebuie s? fie emise de beneficiar ?i se prezint? în original /copie lizibil? semnat? de ofertant cu men?iunea "conform cu originalul" la cererea autorit??ii contractante.3.Modalitate de îndeplinire: În cazul depunerii unei oferte comune, se va completa ?i prezenta DUAE inclusiv de c?tre asocia?i, în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice. Odat? cu DUAE se va depune ?i acordul de asociere. Pentru demonstrarea îndeplinirii cerin?ei doar ofertantul clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire, va prezenta propriile documente de calificare deorece criteriile de calificare referitoare la situa?ia personal? a ofertantului, trebuie respectate de fiecare asociat în parte, iar criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitate a activit??ii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaz?. Documentele justificative care probeaz? cele asumate prin acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, dup? aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii. Pentru îndeplinirea cerin?ei, ofertantul va prezenta, ca dovad? preliminar?, DUAE completat în conformitate cu prev. art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice (inclusiv pentru asocia?i ?i/sau ter?i sus?in?tori). La nivelul DUAE, trebuie precizate informa?ii, cum ar fi: num?rul ?i data contractului/contractelor invocate/invocate, beneficiarul/beneficiarii acestuia/acestora ?i datele sale/lor de contact, data ?i num?rul documentului de recep?ie/predare-primire, precum ?i ponderea ?i/sau activit??ile pentru care a fost responsabil, împreun? cu valoarea acestora, f?r? TVA. Dac? o asociere de operatori economici depune o ofert? comun?, cerin?a se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant? solicit? ca ace?tia s? r?spund? în mod solidar pentru indeplinirea contractului de achizi?ie public?. În cazul în care ofertantul este reprezentat de un grup de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, ace?tia vor lua forma juridic? de Asociere conform art. 53 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Doar ofertantul clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada îndeplinirii cerin?ei, la solicitarea autorit??ii contractante, prin prezentarea urm?toarelor documente justificative: -contracte sau p?r?i relevante ale acestora înso?ite de urm?toarele documente justificative: certificate de predare-primire/recomand?ri sau procese-verbale de recep?ie/certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat. În cazul în care contractele invocate ca f?când dovada experien?ei similare au fost încheiate în alt? valut?, echivalent? leu - valut? se realizeaz? la cursul publicat de Banca Na?ional? a României la data semn?rii contractelor în cauz? (disponibil la adresa http://www.bnr.ro/Home.aspx). http://www.bnr.ro/Home.aspx
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 03/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 03/11/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 03/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Garantia de participare emisa in alta limba decat lb.romana va fi insotita de traducerea autorizata. 2: Vizualizare documente semnate electronic: Pentru deschiderea fisierelor semnate electronic puteti utiliza gratuit aplicatia EasySign pusa la dispozitie de Trans Sped. Puteti descarca aceasta aplicatie de la urmatoarea adresa:http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip.Urmati apoi instructiunile: Instalarea aplicatiei software: a.Se dezarhiveaza si se instaleaza aplicatia EasySign. b. Este necesar ca actiunea sa fie realizata de un administrator al sistemului. c. Pentru instalarea si functionarea corecta este necesar a se fi instalat anterior pe sistemul informatic in cauza, pachetul .NET Framework versiune
   2. 0.II. Verificarea validitatii semnaturii electronice si deschiderea / salvarea documentului original: d.Se apasa "Enter" sau se da "dublu click" pe fisierul semnat electronic, pentru a-l deschide cu aplicatia EasySign sau e.Se deschide aplicatia EasySign, se alege din rubrica "Semnare & Criptare" optiunea "Verifica semnatura" si se selecteaza documentul care se doreste a fi deschis/verificat la rubrica "D.semnat" din fereastra care se va deschide. f.In fereastra aparuta se poate verifica validitatea semnaturii electronice si se poate apasa butonul "Salveaza" pentru a salva local documentul original. g. Dupa salvarea documentului original,acesta sepoate vizualiza pe statia de lucru.Daca nu doriti sa mai realizati alta activitate privind fisierul deschis, se poate inchide aplicatia EasySign.3.Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in SEAP(www.e-licitatie.ro). Pentru a putea participa la prezenta procedura,operatorii economici interesati vor fi inregistrati in SEAP si vor achita, dupa caz, taxele necesare stipulate pe www.e-licitatie.ro.Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale tuturor documentelor solicitate in prezenta documentatie de atribuire. FISIERELE CARE VOR FI INCARCATE IN SEAP DE CATRE OFERTANTI, VOR FI SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA BAZATA PE UN CERTIFICAT CALIFICAT, ELIBERAT DE UN FURNIZOR DE SERVICII DE CERTIFICARE ACREDITAT IN CONDITIILE LEGII, AL OPRATORULUI ECONOMIC, IN FUNCTIE DE CALITATEA ACESTUIA ASOCIAT/ TERT/SUBCONTRACTANT. NEDEPUNEREA DUAE ODATA CU OFERTA (INCLUSIV PENTRU ASOCIAT/TERT SUSTINATOR/SUBCONTRACTANT) ATRAGE RESPINGEREA ACESTEIA CA INACCEPTABILA CONFORM ART. 137 ALIN. (2), LIT. B) DIN HG NR/ 395/2016. ODATA CU OFERTA, se va depune DUAE,ANGAJAMENTUL FERM AL TERTULUI SUSTINATOR DIN CARE REZULTA MODUL EVEFCTIV IN CARE SE VA MATERIALIZA SUSTINEREA ACESTUIA, SAU DUPA CAZ A ACORDUL DE SUBCONTRACTARE SI/SAU A ACORDULUI DE ASOCIERE. PREZENTAREA DOCUMENTELOR/ÎNSCRISURILOR, SE VA FACE LA SOLICITAREA AUTORITATII CONTRACTANTE, DOAR DE CATRE OFERTANTUL CLASAT PE PRIMUL LOC DUPA APLICAREA CRITERIULUI DE ATRIBUIRE. RISCUL ELABORARII SI DEPUNERII OFERTELOR IN SICAP APARTINE OFERTANTILOR . http://www.easysign.ro/files/applications/easysign_2_setup.zip.Urmati www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro.Ofertantii
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Eventualele contestatii se pot depune conform prevederilor Legii nr.101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Legislatie, Contracte, Avize de Legalitate si Legile Proprietatii Adresse postale: B - dul Tomis, Nr. 51 Ville: Constanta Code postal: 900725 Pays: Roumanie Courriel: achizitiipublice@primaria-constanta.ro Téléphone: +40 241488157 Adresse internet: www.primaria-constanta.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Constan?a: Clôture en treillis métalliqueType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 03/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
44313100 - Clôture en treillis métallique