Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a:Dispositifs de levage

2023/S 227-714533  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Constan?a: Dispositifs de levage 2023/S 227-714533 Avis d'attribution de marchÈ pour des marchÈs dans le domaine de la dÈfense et de la sÈcuritÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 99 Ville: Constanta Code postal: 900371 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MILU CONSTANTIN ZAHARIA E-mail: um02022@navy.ro TÈlÈphone: +40 241655650/129/139 Fax: +40 241610064 Adresse(s) internet: Adresse gÈnÈrale du pouvoir adjudicateur/de l'entitÈ adjudicatrice: www.bazanavala.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro um02022@navy.ro www.bazanavala.ro https://www.e-licitatie.ro
I.2) Type de pouvoir adjudicateur
I.3) ActivitÈ principale DÈfense Autre
I.4) Attribution de marchÈ pour le compte díautres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non
 
 
Section II: Objet du marchÈ
II.1) Description
II.1.1) IntitulÈ attribuÈ au marchÈ Furnizare gruie electrohidraulice pentru ambarca?iuni gonflabile tip RHIB 12 persoane, cu instalare la navele din For?ele Navale
II.1.2) Type de marchÈ et lieu díexÈcution, de livraison ou de prestation Fournitures Achat Lieu principal díexÈcution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Portul Militar Mangalia Code NUTS RO223 Constan?a RO223 Constan?a
II.1.3) Information sur líaccord-cadre
II.1.4) Description succincte du marchÈ ou de líacquisition/des acquisitions:
FURNIZARE GRUIE ELECTROHIDRAULICE PENTRU AMBARCA?IUNI GONFLABILE TIP RHIB 12 PERSOANE, CU INSTALARE LA NAVELE DIN FOR?ELE NAVALE
II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchÈs publics) 42416300 Dispositifs de levage 42416300 Dispositifs de levage
II.2) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s)
II.2.1) Valeur totale finale du ou des marchÈ(s) Valeur: 3275940 RON Hors TVA
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Type de procÈdure NÈgociÈe avec publication d'un avis de marchÈ
IV.2) CritËres díattribution
IV.2.1) CritËres díattribution Prix le plus bas
IV.2.2) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe: oui
IV.3) Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1) NumÈro de rÈfÈrence attribuÈ au dossier par le pouvoir adjudicateur 14810074_2023_PAAPD1428560
IV.3.2) Publication(s) antÈrieure(s) concernant le mÍme marchÈ Avis de marchÈ NumÈro de l'avis au JOUE: 2023/S 126-399313 du
   4. 7.2023 2023/S 126-399313
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : A6-N 12190
Lot n : 1 - IntitulÈ: Furnizare gruie electrohidraulice pentru ambarca?iuni gonflabile tip RHIB 12 persoane cu instalare la nave tip Corvet?, proiect 1048 M (Cvt. 264 ?i Cvt. 265)
V.1) Date d'attribution du marchÈ:
31.10.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opÈrateur Èconomique auquel le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ Nom officiel: TEHNOREX INTERNATIONAL Adresse postale: Strada Incinta Port, Poarta 2, Nr. - Ville: Constanta Code postal: 900900 Pays: Roumanie
V.4) Informations sur le montant du marchÈ Estimation initiale du montant du marchÈ:
Valeur: 1319036 RON Valeur totale finale du marchÈ:
Valeur: 1262940 RON Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel:
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ: non MarchÈ n : A6-N 12189
Lot n : 2 - IntitulÈ: Furnizare gruie electrohidraulice pentru ambarca?iuni gonflabile tip RHIB 12 persoane cu instalare la nave tip Dragor Maritim proiect 1370 (DgM 25) ?i 1073/3 (DgM 29, DgM 30)
V.1) Date d'attribution du marchÈ:
31.10.2023
V.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
V.3) Nom et adresse de l'opÈrateur Èconomique auquel le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ Nom officiel: TEHNOREX INTERNATIONAL Adresse postale: Strada Incinta Port, Poarta 2, Nr. - Ville: Constanta Code postal: 900900 Pays: Roumanie
V.4) Informations sur le montant du marchÈ Estimation initiale du montant du marchÈ:
Valeur: 2025054 RON Valeur totale finale du marchÈ:
Valeur: 2013000 RON Hors TVA En cas de montant annuel ou mensuel:
V.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ: non
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le marchÈ s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de líUnion europÈenne: non
VI.2) Informations complÈmentaires:
 
1.OEn cazul unei asocieri, Ón documentele de calificare, va fi prezentat acordul de asociere care trebuie s? con?in? datele de identificare ale tuturor asocia?ilor, nominalizarea liderului de asocia?ie, clauze privind r?spunderea solidar? a asocia?ilor pentru Óndeplinirea contractului. OEmputernicirea liderului asocia?iei de a se obliga ?i de a primi instruc?iuni de la ?i Ón numele asocia?ilor, individual ?i colectiv, clauze Ón care asocia?ii sunt obliga?i s? r?m'n? Ón asocia?ie pe Óntreaga durat? a contractului, Ón cazul Ón care oferta este declarat? c'?tig?toare. Angajamentul ferm/acordul de asociere, prezentat de ofertantul c'?tig?tor, va face parte integrant? din acordul cadru/contract.
 
2.OEn situa?ia Ón care ofertantul beneficiaz? de sus?inerea unui ter?, acesta trebuie s? respecte angajamentul de sus?inere. Acest angajament trebuie s? fie un instrument juridic care s? asigure dreptul autorit??ii contractante de a solicita, Ón mod legitim, Óndeplinirea anumitor obliga?ii de c?tre persoana sus?in?toare. OEn cazul Ón care sus?inerea ter?ului se refer? la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispozi?ia ofertantului: fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie s? prevad? care sunt resursele respective ?i s? eviden?ieze faptul c? disponibilizarea acestora se va realiza necondi?ionat, Ón func?ie de necesit??ile care apar pe parcursul Óndeplinirii contractului Ón cauz?. OEn cazul Ón care sus?inerea ter?ului vizeaz? Óndeplinirea cerin?ei de calificare experien?a similar? reflectat? prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucr?ri furnizate/prestate/executate Óntr-o perioad? anterioar?, angajamentul ferm prezentat de candidat trebuie s? garanteze autorit??ii contractante faptul c?, Ón cazul Ón care contractantul Ónt'mpin? dificult??i pe parcursul derul?rii contractului, persoana sus?in?toare se oblig? s? asigure Óndeplinirea complet? ?i reglementar? a obliga?iilor contractuale prin implicarea sa direct?. Sus?in?torul r?spunde pentru prejudiciile cauzate autorit??ii contractante ca urmare a nerespect?rii obliga?iilor prev?zute Ón angajament, aceasta din urm? av'nd posibilitatea de ac?iune direct? Ómpotriva sus?in?torului.
   3. R?spunsurile la eventualele solicit?ri de clarific?ri la documenta?ia de atribuire se vor ata?a la anun?ul de participare publicat pe www.e-licita?ie.ro, vor face parte integrant? din documenta?ia de atribuire ?i trebuie avute Ón vedere la elaborarea candidaturilor/ofertelor.
   4.  OEn cazul Ón care se constat? c? Ón urma licita?iei electronice ofertele clasate pe primul loc au pre?uri egale departajarea acestora se va realiza Ón baza depunerii unei noi oferte financiare depus? Ón plic Ónchis. Aceast? ofert? de pre? poate fi egal? sau mai mic? cu cea rezultat? Ón urma licita?iei electronice. OEn cazul Ón care ofertan?ii clasa?i pe locurile 2 ?i 3 au pre?uri egale, se va solicita depunerea unei noi oferte financiare depuse Ón plic Ónchis care nu poate fi mai mic? dec't pre?ul ofertat de operatorul clasat pe locul Ónt'i.
 
5.Acordul cadru se va Óncheia cu maxim 3 operatori economici, clasa?i Ón ordine cresc?toare a ofertelor de pre?, respectiv ofertele cu pre?ul cel mai sc?zut. Pe timpul derul?rii acordului cadru, atribuirea unui contract subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc. Atunci c'nd, din motive obiective sau operatorul economic plasat pe primul loc este Ón imposibilitatea de a Óncheia/derula un contract subsecvent, atribuirea contractului subsecvent se face operatorului economic plasat pe urm?torul loc Ón clasament. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent. www.e-licita
VI.3) ProcÈdures de recours
VI.3.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours
VI.3.2) Introduction des recours
VI.3.3) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction des recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie
VI.4) Date díenvoi du prÈsent avis:
20.11.2023 Furnizare gruie electrohidraulice pentru ambarca?iuni gonflabile tip RHIB 12 persoane, cu instalare la navele din For?ele Navale 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
42416300 - Dispositifs de levage