Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Étude de faisabilité

2021/S 111-290500  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Roumanie-Constan?a: Étude de faisabilité 2021/S 111-290500 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Asocia?ia BlackSea SPA Numéro national d'identification: 27974842 Adresse postale: Str. Nicolae Filimon nr. 23 Ville: Constan?a Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900328 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sergiu Uzun Courriel: officeuipspa@gmail.com Téléphone: +40 755181181 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rospa0060.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Alt tip
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de elaborare studii (fezabilitate, fundamentare etc.) necesare elabor?rii proiectului "Men?inerea ?i îmbun?t??irea st?rii de conservare a biodiversit??ii costiere ?i marine din cuprinsul ariei protejate: ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai" ce va fi propus spre finan?are prin Programul Opera?ional Infrastructur Mare, Axa prioritar 4 - "Protec?ia mediului prin m?sur [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro Numéro de référence: BSS/2020/1
II.1.2) Code CPV principal 79314000 Étude de faisabilité
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Servicii de elaborare studii (fezabilitate, fundamentare etc.) necesare elaborarii proiectului "Men?inerea ?i îmbun?t??irea st?rii de conservare a biodiversit??ii costiere ?i marine din cuprinsul ariei protejate: ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai" ce va fi propus spre finantare prin Programul Operational Infrastructura Mare Axa Prioritara 4 - "Protectia mediului prin masuri de conservare a biodiversitatii, monitorizarea calitatii aerului si decontaminare a siturilor poluate istoric", Obiectivul specific (OS)
   4. 1 "Cre?terea gradului de protectie conservare a biodiversitatii prin masuri de management adecvate si refacerea ecosistemelor degradate", constand în: - cerinta nr. 1 - servicii de elaborare a unui studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic a reproducerii artificiale in-situ a speciei de alge macrofite Cystoseira barbata; - cerinta nr. 2 - servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea de structuri dure care urmeaz a fi amplasate pe fundul m?rii în vederea men?inerii ?i îmbun?t??irii st?rii de conservare a habitatului natural de interes comunitar -1170 Recifi; - cerinta nr. 3 - servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unor structuri suport de tip AHU (artificial holdfast units), în scopul îmbun?t??irii condi?iilor de habitat pentru specia Hyppocampus guttulatus; - cerinta nr. 4 - servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru amplasarea unor capcane de sedimente pentru urm?rirea sistematic a turbit??ii coloanei de ap în cuprinsul sitului (etajul mediolitoral ?i cel infralitoral); - cerinta nr. 5 - servicii de elaborare a unui studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic privind: (a) posibilitatea planific?rii spa?iale a suprafe?ei sitului din punct de vedere al regimului aplicabil activit??ilor de pescuit ?i recoltare molu?te (inclusiv zone de restric?ionare, extindere a perioadei de prohibi?ie etc.); (b) utilizarea celor mai bune tehnologii (dispozitive hidro-acustice de tip ADD- pinger, hidrofoane etc.) ?i tehnici de pescuit (plase adaptate etc.) în scopul diminu?rii capturilor accidentale de cetacee marine în plasele de pescuit în cuprinsul sitului; - cerinta nr. 6 - servicii de elaborare a unui plan de colectare a datelor privind distribu?ia, densitatea ?i dinamica sezonier a popula?iilor de cetacee marine ?i cauzele e?u?rii unor indivizi ale acestor popula?ii, în acord cu recomand?rile ACCOBAMS ?i pentru a contribui la consolidarea re?elei na?ionale de supraveghere a cetaceelor marine în raport cu necesit??ile de stabilire a Descriptorului 1 - "Biodiversitate" prev?zut de Directiva Strategiei Cadru Marine (Directiva 2008/56/EC). Întrucât studiile ce fac obiectului contractului vor fundamenta ?i se vor constitui ca anex la cererea de finan?are ce va fi depus pentru ob?inerea finan??rii proiectului (fiind esen?iale pentru depunerea ?i aprobarea proiectului), plata serviciilor se va face dup emiterea facturii ?i se va achita dup aprobarea acestora de c?tre autoritatea contractant ?i de c?tre autoritatea de management a POIM prin aprobarea proiectului ?i alocarea fondurilor necesare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 20 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 511 800.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
 - sediul prestatorului - pe teritoriul ROSCI0269 Vama Veche - 2 Mai
II.2.4) Description des prestations:
Prezenta achizitie vizeaza contractarea serviciilor tehnice specializate pentru realizarea studiilor de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic?, respectiv a studiilor de fezabilitate, necesare pentru depunerea Cererii de finan?are privind "Men?inerea ?i îmbun?t??irea st?rii de conservare a biodiversit??ii costiere ?i marine din cuprinsul ariei protejate: ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai". Sunt solicitate servicii ce vizeaz?: Elaborarea studiilor necesare depunerii cererii de finan?are (fezabilitate, fundamentare, etc.); Elaborarea documenta?iilor tehnice necesare emiterii avizelor ?i acordurilor; Rezultatele a?teptate sunt: Nr. crt. Cerinte Rezultate a?teptate 1 Cerinta nr. 1 - Servicii de elaborare a unui studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic a reproducerii artificiale in-situ a speciei de alge macrofite Cystoseira barbata; 1 Studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic a reproducerii artificiale in-situ a speciei de alge macrofite Cystoseira barbata 2 Cerinta nr. 2 - Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea de structuri dure care urmeaz a fi amplasate pe fundul m?rii în vederea men?inerii ?i îmbun?t??irii st?rii de conservare a habitatului natural de interes comunitar -1170 Recifi; 1 Studiu de fezabilitate pentru realizarea de structuri dure care urmeaz a fi amplasate pe fundul m?rii în vederea men?inerii ?i îmbun?t??irii st?rii de conservare a habitatului natural de interes comunitar -1170 Recifi Documenta?ii tehnice necesare ob?inerii avizelor ?i acordurilor aferente, men?ionate în cadrul Certificatului de Urbanism. 3 Cerinta nr. 3 - Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru realizarea unor structuri suport de tip AHU (artificial holdfast units), în scopul îmbun?t??irii condi?iilor de habitat pentru specia Hyppocampus guttulatus; 1 Studiu de fezabilitate pentru realizarea unor structuri suport de tip AHU (artificial holdfast units), în scopul îmbun?t??irii condi?iilor de habitat pentru specia Hyppocampus guttulatus Documenta?ii tehnice necesare ob?inerii avizelor ?i acordurilor aferente, men?ionate în cadrul Certificatului de Urbanism. 4 Cerinta nr. 4 - Servicii de elaborare a unui studiu de fezabilitate pentru amplasarea unor capcane de sedimente pentru urm?rirea sistematic a turbit??ii coloanei de ap în cuprinsul sitului (etajul mediolitoral ?i cel infralitoral); 1 Studiu de fezabilitate pentru amplasarea unor capcane de sedimente pentru urm?rirea sistematic a turbit??ii coloanei de ap în cuprinsul sitului (etajul mediolitoral ?i cel infralitoral); Documenta?ii tehnice necesare ob?inerii avizelor ?i acordurilor aferente. 5 Cerinta nr. 5 - Servicii de elaborare a unui studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic privind: a) posibilitatea planific?rii spa?iale a suprafe?ei sitului din punct de vedere al regimului aplicabil activit??ilor de pescuit ?i recoltare molu?te (inclusiv zone de restric?ionare, extindere a perioadei de prohibi?ie, etc), b) utilizarea celor mai bune tehnologii (dispozitive hidro-acustice de tip ADD- pinger, hidrofoane, etc.) ?i tehnici de pescuit (plase adaptate, etc) în scopul diminu?rii capturilor accidentale de cetacee marine în plasele de pescuit în cuprinsul sitului. 1 Studiu de fundamentare ?tiin?ific ?i tehnic privind: a) posibilitatea planific?rii spa?iale a suprafe?ei sitului din punct de vedere al regimului aplicabil activit??ilor de pescuit ?i recoltare molu?te (inclusiv zone de restric?ionare, extindere a perioadei de prohibi?ie, etc), b) utilizarea celor mai bune tehnologii (dispozitive hidro-acustice de tip ADD- pinger, hidrofoane, etc.) ?i tehnici de pescuit (plase adaptate, etc) în scopul diminu?rii capturilor accidentale de cetacee marine în plasele de pescuit în cuprinsul sitului. 6 Cerinta nr. 6 - Servicii de elaborare a unui plan de colectare a datelor privind distribu?ia, densitatea ?i dinamica sezonier a popula?iilor de cetacee marine ?i cauzele e?u?rii unor indivizi ale acestor popula?ii, în acord cu recomand?rile ACCOBAMS ?i pentru a contribui la consolidarea re?elei na?ionale de supraveghere a cetaceelor marine în raport cu necesit??ile de stabilire a Descriptorului 1- Biodiversitate prev?zut de Directiva Strategiei Cadru Marine (Directiva 2008/56/EC). 1 Plan de colectare a datelor privind distribu?ia, densitatea ?i dinamica sezonier a popula?iilor de cetacee marine ?i cauzele e?u?rii unor indivizi ale acestor popula?ii, în acord cu recomand?rile ACCOBAMS ?i pentru a contribui la consolidarea re?elei na?ionale de supraveghere a cetaceelor marine în raport cu necesit??ile de stabilire a Descriptorului 1 - Biodiversitate prev?zut de Directiva Strategiei Cadru Marine (Directiva 2008/56/EC).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: a.Pentru factorul de evaluare a fost stabilit un numar de 3 subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. b.Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de calificativul "foarte bine/bine/acceptabil". Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate mai jos. c.Fiecarui calificativ ii corespunde o nota. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 15, nota pentru calificativul "bine" este 8, nota pentru calificativul "acceptabil" este
   2.  d.Punctajul tehnic total al ofertei tehnice se calculeaza prin insumarea punctajelor tehnice obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzatoare calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor. e. Punctajul tehnic total maxim ce poate fi acordat unei propuneri tehnice este de 45 de puncte. Nu se acorda punctaj intermediar. / Pondération: 45 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA EXPERTULUI PROIECTARE CONSTRUC?II HIDROTEHNICE - punctaj acordat pentru participarea în cadrul unor proiecte/ contracte ce au vizat proiectarea de construc?ii hidrotehnice - maximum 5 puncte conform urm?torului algoritm: - pentru 5 proiecte/contracte sau mai mult de 5 proiecte/contracte - 5 puncte - pentru 4 proiecte/contracte - 4 puncte - pentru 3 proiecte/contracte - 3 puncte - pentru 2 proiecte/contracte - 2 puncte - pentru 1 proiect/contract - 0 puncte, avand in vedere ca punctajul se acorda doar pentru experienta specifica superioara celei minime solicitate in caietul de sarcini / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA EXPERTULUI HABITATE MARINE - punctaj acordat pentru participarea în cadrul unor proiecte/ contracte ce au vizat elaborarea de studii de cercetare/ monitorizare a habitatelor marine - maximum 5 puncte conform urm?torului algoritm: - pentru 5 proiecte/contracte sau mai mult de 5 proiecte/contracte - 5 puncte - pentru 4 proiecte/contracte - 4 puncte - pentru 3 proiecte/contracte - 3 puncte - pentru 2 proiecte/contracte - 2 puncte - pentru 1 proiect/contract - 0 puncte, avand in vedere ca punctajul se acorda doar pentru experienta specifica superioara celei minime solicitate in caietul de sarcini / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: EXPERIENTA EXPERTULUI BIOLOG CETACEE/DELFINI - punctaj acordat pentru participarea în cadrul unor proiecte/ contracte ce au vizat elaborarea de studii de cercetare/ monitorizare a speciilor de cetacee - maximum 5 puncte conform urm?torului algoritm: - pentru 5 proiecte/contracte sau mai mult de 5 proiecte/contracte - 5 puncte - pentru 4 proiecte/contracte - 4 puncte - pentru 3 proiecte/contracte - 3 puncte - pentru 2 proiecte/contracte - 2 puncte - pentru 1 proiect/contract - 0 puncte, avand in vedere ca punctajul se acorda doar pentru experienta specifica superioara celei minime solicitate in caietul de sarcini / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: - punctaj acordat pentru participarea în unul sau mai multe proiecte/contracte în cadrul c?ruia/c?rora a coordonat elaborarea de studii ce au avut ca scop conservarea biodiversit??ii - maxim 10 puncte conform urm?torului algoritm: - pentru 5 proiecte/contracte sau mai mult de 5 proiecte/contracte - 10 puncte - pentru 4 proiecte/contracte - 8 puncte - pentru 3 proiecte/contracte - 6 puncte - pentru 2 proiecte/contracte - 4 puncte - pentru 1 proiect/contract - 0 puncte, avand in vedere ca punctajul se acorda doar pentru experienta specifica superioara celei minime solicitate in caietul de sarcini / Pondération: 10 Prix - Pondération: 30
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Men?inerea ?i îmbun?t??irea st?rii de conservare a biodiversit??ii costiere ?i marine din cuprinsul ariei protejate: ROSCI0269 Vama Veche-2 Mai".
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 031-077498
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1715 Intitulé:
Contract de prestari servicii
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
27/05/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALPHA LOGIC BUSINESS SOLUTION Numéro national d'identification: 29113261 Adresse postale: Strada Diaconul Coresi, Nr. 53, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 013402 Pays: Roumanie Courriel: alphalogicbusinesssolution@gmail.com Téléphone: +40 785265400
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marine Research Numéro national d'identification: RO26906882 Adresse postale: Strada Copilului, Nr. 6-12 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 012178 Pays: Roumanie Courriel: office@marine-research.com Téléphone: +40 732008298 Adresse internet: www.marine-research.com
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: CABINET EXPERT MEDIU P&T Numéro national d'identification: 16547234 Adresse postale: Strada I C BRATIANU, Nr. 131 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Pays: Roumanie Courriel: cabinetdemediu@protonmail.com Téléphone: +40 721375607 Adresse internet: http://www.expert-mediu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ORGANIZA?IA NEGUVERNAMENTAL ECOLOGIST MARE NOSTRUM Numéro national d'identification: 7015190 Adresse postale: Strada Bogdan Vod?, Nr. 16 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900613 Pays: Roumanie Courriel: office@marenostrum.ro Téléphone: +40 341407432 Adresse internet: www.marenostrum.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 680 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 511 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Asocia?ia BlackSea SPA Adresse postale: Str. Nicolae Filimon nr. 23, parter, Constan?a Ville: Constan?a Code postal: 900328 Pays: Roumanie Courriel: officeuipspa@gmail.com Téléphone: +40 755181181 Adresse internet: www.rospa0060.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/06/2021 Roumanie-Constan?a: Étude de faisabilitéType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Servicesservices 10/06/2021 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
79314000 - Étude de faisabilité