Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Installation de réseau de conduites

2020/S 149-366276  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Roumanie-Constan?a: Installation de réseau de conduites 2020/S 149-366276 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. RAJA S.A. Constan?a Numéro national d'identification: r1890420 Adresse postale: Str. C?l?ra?i nr. 22-24 Ville: Constan?a Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900590 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Direc?ia dezvoltare ?i finan??ri externe Courriel: raja1@rajac.ro Téléphone: +40 241664046 Fax: +40 241612283 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rajac.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro http://www.rajac.ro/ www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Reabilitarea re?elelor de distribu?ie, re?ele de canalizare Eforie Sud, jude?ul Constan?a Numéro de référence: 1890420 / 2020 / 27 / CL 9 POIM
II.1.2) Code CPV principal 45231112 Installation de réseau de conduites
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Activitatile de executie pentru contractul de lucrari: reabilitarea retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta, sunt structurate astfel: Sector 1: Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si retelei de canalizare din localitatea Eforie Sud: - Ob. 1 - reabilitare retea de distributie apa potabila: -- reabilitare prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/200/250/315/400, L = 13 626 m; Ob. 2 - reabilitare retea de canalizare: -- reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 250, L = 1 902 m; - Ob. 3 - puncte de masura presiune; -- senzori presiune - 4 buc.; Sector 2: Extindere dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud: - Ob. 4 - extindere Dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud: -- extindere dispecerat SPAU-ri Eforie Sud. Lucrarile se refera la: (a) lucrari de constructie; (b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; (c) testare si punere in functiune; (d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar; (e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile; (f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului. Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile. Numarul de zile pân la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare astfel: - cu 25 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000 Travaux de construction 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
Judetul Constanta.
II.2.4) Description des prestations:
Activitatile de executie pentru contractul de lucrari: reabilitarea retele de distributie, retele de canalizare Eforie Sud, judetul Constanta, sunt structurate astfel: Sector 1: Extinderea si reabilitarea retelei de distributie si retelei de canalizare din localitatea Eforie Sud: - Ob. 1 - reabilitare retea de distributie apa potabila: -- reabilitare prin inlocuire retea de distributie cu conducte PEID, PE 100 RC, PN6, DN 110/160/200/250/315/400, L = 13 626 m; Ob. 2 - reabilitare retea de canalizare: -- reabilitare prin inlocuire retea de canalizare cu conducte PVC-KG, SN 8, DN 250, L = 1 902 m; - Ob. 3 - puncte de masura presiune; -- senzori presiune - 4 buc.; Sector 2: Extindere dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud: - Ob. 4 - extindere Dispecerat SCADA SEAU Eforie Sud: -- extindere dispecerat SPAU-ri Eforie Sud. Lucrarile sunt impartite in doua sectoare, care se vor executa concomitent. Sectoarele sunt definite in capitolul 2 - "Caiet de Sarcini - Specificatii tehnice - General - Conditii Specifice proiectului". Duratele de executie ale celor doua sectoare sunt: - Sector 1: 15 luni (457 de zile); - Sector 2: 12 luni (365 de zile). Lucrarile se refera la: (a) lucrari de constructie; (b) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice; (c) testare si punere in functiune; (d) monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul perioadei de garantie, atunci cand este necesar; (e) remedierea eventualelor defecte aparute in perioada de garantie de 36 de luni, respectiv 1 095 de zile; (f) instruirea personalului beneficiarului si/sau operatorului. Durata prevazuta la sectiunea II.2.7) reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de garantie de 1 095 de zile.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Descriere: entru factorul de evaluare "Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice (durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activit??ilor în cadrul contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr?rilor" a fost stabilit un numar de trei repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul "foarte bine" pentru fiecare din cei cinci subfactori de la primul reper este de 6 puncte, pentru calificativul "bine" de la al doilea reper este de 4 puncte, iar pentru calificativul "acceptabil" de la al treilea reper este de minimum
   2.  A se vedea anexa la documentatia de atribuire. / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritar 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi?ii de management eficient al resurselor.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 069-165253
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: RAJA S.A. Constan?a Adresse postale: Str. C?l?ra?i nr. 22-24 Ville: Constan?a Code postal: 900590 Pays: Roumanie Courriel: raja1@rajac.ro Téléphone: +40 241664046 Fax: +40 241662577 Adresse internet: http://www.rajac.ro/ http://www.rajac.ro/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45231112 - Installation de réseau de conduites 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232400 - Travaux de construction d'égouts