Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a:...quipements mÈdicaux

2022/S 181-512025  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Roumanie-Constan?a: ...quipements mÈdicaux 2022/S 181-512025 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Constanta NumÈro national d'identification: 16762887 Adresse postale: Strada: Decebal, nr. 22 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900665 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Laura Alexandra Galea Courriel: achizitii@dgaspc-ct.ro TÈlÈphone: +40 241480851 Fax: +40 241694137 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.dgaspc-ct.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Echipamente medicale ?i materiale sanitare de protec?ie, de igienizare ?i dezinfec?ie specifice crizei sanitare Covid 19 in cadrul proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 NumÈro de rÈfÈrence: PAAPD42025
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectivul contractului il constituie achizitionarea de Echipamente medicale ?i materiale sanitare de protec?ie, de igienizare ?i dezinfec?ie specifice crizei sanitare Covid 19 in cadrul proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 finan?at prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritar?
   9. Dot?rile ?i echipamentele achizi?ionate de c?tre DGASPC Constan?a pentru centrele sociale reziden?iale publice pentru categorii vulnerabile aflate Ón subordine, contribuie Ón mod esen?ial la Ómbun?t??irea r?spunsului Ón timp util ?i eficient al sistemului medical public la criza COVID ñ 19 la nivelul jude?ului Constan?a ?i contribuie f?r? echivoc la atingerea indicatorului de rezultat al programului, respectiv, capacitatea adecvat? de Óngrijire ?i tratament a cazurilor de infec?ie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.Produsele solicitate de c?tre autoritatea contractant? ?i care vor face obiectul contractelor de furnizare produse sunt grupate pe 3 loturi astfel: Lot 1 - Aparate de sterilizare, dezinfectare, igienizare; Lot 2 - Tunel decontaminare cu solu?ie dezinfectant?; Lot 3 - Diverse produse; . Se pot Ónainta oferte pentru unul sau mai multe loturi. OEn cadrul unui lot nu se accept? oferte par?iale.Num?rul de zile pana la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor este de: 18 Autoritatea contractant? va r?spunde Ón mod clar, complet ?i f?r? ambiguit??i tuturor solicit?rilor de clarific?ri cu 11 zile Ónainte de termenul limit? stabilit Ón anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor, cu condi?ia transmiterii solicit?rii de clarific?ri Ón timp util.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 819 996.78 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2-Tunel decontaminare personal cu solu?ie dezinfectant?
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42924720 MatÈriel de dÈcontamination
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Obiectivul prezentei achizi?ii este reprezentat de achizi?ionarea de echipament de decontaminare, respectiv tunel decontaminare personal cu solu?ie dezinfectant? specific crizei sanitare Covid 19 in cadrul proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform cerintelor prevazute in cadrul caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de livrare si punere in functiune / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
II.2.14) Informations complÈmentaires Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: OEn conformitate cu prev art 139 alin (1) ?i (3) din HG 395/2016 actualizat?, respectiv: Ñ(1)OEn cazul Ón care atribuirea contractului de achizi?ie public? se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-pre?", evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? Ón parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuireî?i alin (3) OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai micaî. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica Ón solicitarea transmis? de c?tre autoritatea/entitatea contractant?.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3-Diverse produse
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44400000 Produits fabriquÈs divers et ÈlÈments connexes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Obiectivul prezentei achizi?ii este reprezentat de achizi?ionarea de produse, respectiv termometru digital cu scanare de la distan?? cu infraro?u, covora? de stocare specifice crizei sanitare Covid 19 in cadrul proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform cerintelor prevazute in cadrul caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de livrare / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
II.2.14) Informations complÈmentaires Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: OEn conformitate cu prev art 139 alin (1) ?i (3) din HG 395/2016 actualizat?, respectiv: Ñ(1)OEn cazul Ón care atribuirea contractului de achizi?ie public? se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-pre?", evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? Ón parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuireî?i alin (3) OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai micaî. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica Ón solicitarea transmis? de c?tre autoritatea/entitatea contractant?.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1-Aparate de sterilizare, dezinfectare, igienizare
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33191000 Dispositifs de stÈrilisation, de dÈsinfection et d'hygiËne
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
La centrele D.G.A.S.P.C Constanta situate atat in municipiul cat si in judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Obiectivul prezentei achizi?ii este reprezentat de achizi?ionarea de aparate de sterilizare, de dezinfectare si de igienizare specifice crizei sanitare Covid 19 in cadrul proiectului Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, conform cerintelor prevazute in cadrul caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de livrare si punere in functiune / PondÈration: 15 Prix - PondÈration: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Dotarea centrelor sociale din cadrul DGASPC Constan?a Ón vederea consolid?rii capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19
II.2.14) Informations complÈmentaires Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc, cu punctaje egale: OEn conformitate cu prev art 139 alin (1) ?i (3) din HG 395/2016 actualizat?, respectiv: Ñ(1)OEn cazul Ón care atribuirea contractului de achizi?ie public? se face pe baza criteriului "cel mai bun raport calitate-pre?", evaluarea ofertelor se realizeaz? prin acordarea, pentru fiecare ofert? Ón parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplic?rii algoritmului de calcul stabilit Ón documenta?ia de atribuireî?i alin (3) OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai micaî. Termenele/datele de depunere ale noilor propuneri financiare se vor comunica Ón solicitarea transmis? de c?tre autoritatea/entitatea contractant?.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 108-304407
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D73122/13.09.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract furnizare produse Lot 1-Aparate de sterilizare, dezinfectare, igienizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Medical Gazplus NumÈro national d'identification: RO32666172 Adresse postale: Strada Pu?ul lui Zamfir, Nr. 48, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 011684 Pays: Roumanie Courriel: office@medicalgp.ro TÈlÈphone: +40 736337746 Fax: +40 372004641 Adresse internet: www.medicalgp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 860 706.76 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 599 698.26 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D73132
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract furnizare produse Lot 3-Diverse produse
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ROM TECH NumÈro national d'identification: RO 8944055 Adresse postale: Strada , Nr.
Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031106 Pays: Roumanie Courriel: sales@romtech.ro TÈlÈphone: +40 213272294 Fax: +40 213272295 Adresse internet: www.romtech.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 610.08 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 43 700.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : D73123
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract furnizare produse Lot 2-Tunel decontaminare cu solu?ie dezinfectant?
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC AUTOMOTIVE ALBACA SRL NumÈro national d'identification: RO19130818 Adresse postale: Strada Cernauti , Nr. 99 Ville: Suceava Code NUTS: RO215 Suceava Pays: Roumanie Courriel: office.albaca@gmail.com TÈlÈphone: +40 740474759 Adresse internet: www.automotivealbaca.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 176 598.52 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 176 598.52 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 241694137 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Biroul Juridic Contencios Adresse postale: str.Decebal n.22 Ville: Constanta Code postal: 900665 Pays: Roumanie Courriel: office@dgaspc-ct.ro TÈlÈphone: +40 241480851 Fax: +40 241694137 Adresse internet: www.dgaspc-ct.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Roumanie-Constan?a: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène 
42924720 - Matériel de décontamination 
44400000 - Produits fabriqués divers et éléments connexes