Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 04/03/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: ...quipements mÈdicaux

2022/S 18-042822  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Constan?a: ...quipements mÈdicaux 2022/S 018-042822 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta NumÈro national d'identification: 15113490 Adresse postale: Strada: Ferdinand, nr. 100 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900709 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gheorghe Arnautu Courriel: spitalinf@yahoo.com TÈlÈphone: +40 241484522 Fax: +40 241615491 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.infectioaseconstanta.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135640 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ACHIZI?IA DE ECHIPAMENTE ?I APARATUR? MEDICAL? 2 LOTURI 2022 NumÈro de rÈfÈrence: 15116490202116
II.1.2) Code CPV principal 33100000 ...quipements mÈdicaux
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare, pe loturi, de echipamente si aparatura medicala, astfel: Lot 1 Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator Lot 2 Echipamente de laborator generale si IVD Valoarea total? estimat? f?r? TVA: 690.650,17 lei fara TVA, astfel: Lot 1 Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator - 115.669,17 lei fara TVA Lot 2 Echipamente de laborator generale si IVD - 574.981,00 lei fara TVA Achizitionarea aparaturii si echipamentelor medicale care fac obiectul prezentei documentatii de atribuire, este de o importanta deosebita pentru Spitalul de boli infectioase Constanta, deoarece contribuie la: - Consolidarea capacitatii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infectioase Constanta, in contextul COVID-19 - Consolidarea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 Durata de livrare a echipamentelor, nu va dep??i durata maxim? de livrare de: - Pentru lotul nr. 1 - 60 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de c?tre autoritatea contractant? - Pentru lotul nr. 2 - 60 zile zile calendaristice de la emiterea comenzii de c?tre autoritatea contractant? Pentru fiecare lot in parte, durata contractului este de maxim 120 zile si cuprinde: a) Durata maxima de livrare asumata de contractat pentru echipamentele care fac obiectul lotului respectiv, care cuprinde: - Durata de livrare efectiva, care incepe de la data emiterii comenzii de catre responsabilul de contract din partea auroritatii contractante - perioada aferenta montajului, testarii, punerii in functiune. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal de montaj, testare, punere in functiune - perioada aferenta instruirii personalului care va deservi echipamentele. La finalizarea acestei etape, se va intocmi un proces-verbal privind realizarea instructajului cu personalul care va deservi echipamentele La stabilirea duratei de livrare propusa pentru fiecare echipament, ofertantii vor avea in vedere ca aceasta sa cuprinda toate etapele enumerate. b) Perioada aferenta facturarii si efectuarii platilor. Plata facturilor emise se va efectua in termen de 45 zile de la emiterea acestora. a) Num?rul de zile pana la care operatorii economici pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20 zile Termenul de 20 zile se compune din: 10 zile pentru solicitarea de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor 6 zile pentru raspunsul la solicitarile de clarificari 4 zile pentru validare ANAP anterior termenului de raspuns b) Numarul de zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde consolidate la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile (6 zile pentru raspunsul la solicitarile de clarificari si 4 zile pentru validare ANAP anterior termenului de raspuns)
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 690 650.17 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Vitrina frigorifica si congelator pentru laborator
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 42513210 PrÈsentoirs frigorifiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA JUD CONSTANTA
II.2.4) Description des prestations:
Vitrina frigorifica 5 BUC , congelator pentru laborator 1BUC
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 115 669.17 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 120 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Consolidarea capacit??ii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infec?ioase Constan?a, Ón contextul COVID-19î, Cod SMIS 2014+139409
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Echipamente de laborator generale si IVD
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 ...quipements mÈdicaux 33124100 Appareils de diagnostic
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA
II.2.4) Description des prestations:
SCAUN RECOLTARE 10BUC , AUTOCLAV LABORATOR 1BUC , CENTRIFUG? 1 BUC , ANALIZATOR AUTOMAT DE CHEMILUMINESCEN?? CU PC,UPS, IMPRIMANT? 1 BUC , ANALIZATOR COMPLET AUTOMAT DE BIOCHIMIE CU PC, UPS, IMPRIMANT? ?I STA?IE DE AP? 1 BUC , ANALIZATOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE - CHEMILUMINESCEN?? CU PC, UPS, IMPRIMANT? 1 BUC , APARAT QPCR/REAL TIME CU INDUC?IE MAGNETIC? 1 BUC
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 574 981.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 120 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Consolidarea capacit??ii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infec?ioase Constan?a, Ón contextul COVID-19î, Cod SMIS 2014+139409
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59, 164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorii economici (ofertan?i/ter?i sus?in?tori /subcontractan?ii) trebuie s? demonstreze c? nu se Óncadreaz? Ón situa?iile prev?zute de dispozi?iile art. 59 ?i art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese): Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: - Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local la momentul prezentarii acestora - documente prin care s? se demonstreze faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 171 din Legea 98/2016, dac? este cazul. - Pentru operatorii economici nereziden?i se vor aplica prevederile art. 168 din Legea nr. 98/2016 Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 ?i art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese): Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului autoritatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele: Manager ñ Prof Univ Dr Cambrea Simona Claudia , Director Medical Sef Lucrari Dr Dumea Elena Director Financiar Contabil ñ Ec Popa Nina Ec.Arnautu Gheorghe - Sef Serv AATIAT, Dr Carp Dalia Sorina ñ medic sef laborator Dr Dumitrescu Petronela Anca ñ medic laborator Dr Resul Ghiulendan medic anatomie patologica As Soitarau Marilena asistent sef sectia adulti 1 As Ionescu Mirela asistent sef sectia adulti 2 As Punga Mariana asistent sectia HIV Dr Mitan Iuliana Romelia - medic ATI Ursachi Cristian - Ing Compartiment Achizitii Contractare Tica Alexandra ñ Economist Compartiment Achizitii Contractare Samara Stela - Economist Compartiment Achizitii Contractare Stavarache Iuliana - Economist Compartiment Achizitii Contractare As Lascu Florentina ñ asistent sef sectia copii Ioana Chi?ac ñ expert achizitii publice Alexandru Vasile Moise ñ expert tehnic echipamente si dispozitive medicale In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 59 ?i art. 60 din Legea nr. 98/2016, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca: - operatorul economic este legal constituit, - nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, - faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. Autoritatea contractanta va solicita operatorului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor documente justificative, astfel: a) avizul de functionare emis de MS privind activitatile de import, comercializare si depozitare a dispozitivelor medicale conform prevederilor legale privind dispozitivele medicale cu modificarile si completarile ulterioare (conform art.889 alin 1 din Lega 95/2006); b) avizul de functionare emis de MS (al ofertantului sau operatorului economic ce va indeplini activitatile) din care sa reiasa ca este avizat pentru activitatea de reparare, verificare si punere in functiune pentru echipamentele medicale ofertate (conform art.889 alin 1 din Lega 95/2006). Se accepta Document Unic de Achizitie European conform art 193 din Legea 193 /2016 urmand ca ofertantul clasat pe primul loc la etapa intermediara de evaluare sa prezinte documentele la solicitarea autoritatii contractante. Avizele trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/07/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/03/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE CONSTANTA - compartiment achizitii contractare Adresse postale: B-DUL FERDINAND NR 100 CONSTANTA Ville: Constanta Code postal: 900709 Pays: Roumanie Courriel: spitalinf@yahoo.com TÈlÈphone: +40 241484522 Fax: +40 241615491 Adresse internet: www.infectioaseconstanta.ro/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Constan?a: ...quipements mÈdicauxType díacheteur: Agences locales et rÈgionalesType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 04/03/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33124100 - Appareils de diagnostic 
42513210 - Présentoirs frigorifiques