Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 18/10/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: ...quipements de protection

2021/S 179-465398  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Roumanie-Constan?a: ...quipements de protection 2021/S 179-465398 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta NumÈro national d'identification: 14810074 Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 99 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900371 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Octavian P?TRA?CU Courriel: um02022@navy.ro TÈlÈphone: +40 241655650/129/139 Fax: +40 241610064 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bazanavala.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100127547 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Articole de resortul echipamentului (Costum de protec?ie unic cu ?apc?,C?ma? de bord) NumÈro de rÈfÈrence: 14810074_2021_PAAPD1311840
II.1.2) Code CPV principal 18143000 ...quipements de protection
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare Articole de resortul echipamentului (Costum de protec?ie unic cu ?apc ?i C?ma? de bord), pentru unit??ile militare din For?ele Navale. Autoritatea contractant va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi Ónainte de data limit de depunere a ofertelor. Num?rul de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 18.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 1 582 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Costum de protec?ie unic cu ?apc
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 ...quipements de protection
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
conf. pct. III.6 din caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare Costum de protec?ie unic cu ?apc?, acord cadru: minim 500 buc., maxim 2800 buc., contract subsecvent minim 100 buc., maxim 2000 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic (T) / PondÈration: 3 Prix - PondÈration: 97
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 1 307 600.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se accept ofert pentru cantitatea maxim a acordului cadru. Valoarea estimat (LEI f?r TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz c va fi atribuit pe durata acordului cadru este 934.000,00.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
C?ma? de bord
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18143000 ...quipements de protection
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
conf. pct. III.6 din caietul de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare C?ma? de bord, acord cadru: minim 500 buc., maxim 2800 buc., contract subsecvent minim 100 buc., maxim 2000 buc.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic (T) / PondÈration: 3 Prix - PondÈration: 97
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 274 400.00 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Se accept ofert pentru cantitatea maxim a acordului cadru. Valoarea estimat (LEI f?r TVA) a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz c va fi atribuit pe durata acordului cadru este 196.000,00.
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute art. 164, 165 ?i 167 din Legea 98/2016. Odat cu oferta, operatorii economici participan?i la procedur au obliga?ia s completeze ?i s prezinte: - DUAE, (inclusiv pentru asocia?ii/ter?ii sus?in?tori/subcontractan?i ñ dac este cazul); - declara?ia privind conflictul de interese, conform art.60 din Legea 98/2016 - Formular nr.3; - angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv Ón care se va materializa sus?inerea acestuia (dac este cazul); - acordul de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, (dac este cazul); Persoanele cu func?ie de decizie Ón cadrul U.M. 02022: - conduc?torul autorit??ii contractante: GÓdiu? Victor ñ comandant; - membrii organelor decizionale ale autorit??ii contractante ce au leg?tur cu procedura de atribuire: Munteanu Valentin ñ Loc?iitor al comandantului, Fluture Gigi Daniel - Sef Stat Major, P?tra?cu Octavian - ?ef Oficiu Sprijin Logistic pentru Resurse Materiale, Ablai Cristina - Lucia ñ Contabil ?ef, Preda M?d?lina - Consilier juridic ?ef, Olteanu Ioana - Consilier juridic. - alte persoane din cadrul autorit??ii contractante ce pot influenta con?inutul documenta?iei de atribuire si/sau procedura de atribuire - comisia de evaluare: P?tra?cu Octavian, Fundeanu Ana Maria, Gavril Mihaela, PÓrvulescu Eugen (membru de rezerv?), Diaconu Alexandra (membru de rezerv?), Pascu Verona Lisi (membru de rezerv?), B?jan Liliana (membru de rezerv?). Documentele justificative care fac dovada Óndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorit??ii contractante, numai de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. - certificate de atestare fiscal cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul genearal consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii; - cazierul judiciar al ofertantului ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului ofertant, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum rezult din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; - documente prin care se demonstreaz faptul c ofertantul poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice (dac este cazul); - alte documente edificatoare (dac este cazul);. b) Se solicit pentru persoane juridice/fizice str?ine: - declara?ie pe propria r?spundere sau, dac Ón ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat Ón fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competente Ón acest sens, Ón cazul Ón care Ón ?ara de origine sau Ón ?ara Ón care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate. Not 1 : Autoritatea contractant exclude din procedura de atribuire un operator economic Ón cazul Ón care poate demonstra prin orice mijloace adecvate c respectivul operator economic ?i-a Ónc?lcat obliga?iile privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat, conform art.165,166 din Legea 98/2016. Operatorii economici care depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, din care s reias c ace?tia sunt legal constitui?i, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c au capacitatea de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat Óndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire, (inclusiv de c?tre ter?ul sus?in?tor/subcontractant - dac este cazul) cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele care fac dovada Ónregistr?rii se vor prezenta la solicitarea autorit??ii contractante, numai de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru dovedirea Ónregistr?rii se va prezenta : - pentru persoane juridice/fizice romane: Certificatul constatator emis de O.N.R.C. din care s rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie s aib corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. OEn cazul unui grup de operatori economici care depun ofert comun?, fiecare membru din grup trebuie s dovedeasc c pentru partea din contract pe care o realizeaz are corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. - pentru persoane juridice/fizice str?ine: Documente edificatoare care s dovedeasc o form de Ónregistrare ca persoan juridic sau de Ónregistrare/atestare ori apartenen? din punct de vedere profesional, Ón conformitate cu prevederile legale din ?ara Ón care candidatul/ofertantul este rezident, Ónso?ite de o traducere autorizat a acestora Ón limba rom'n?. Obiectul contractului trebuie s aib corespondent domeniile de activitate Ónscrise Ón documentele prezentate. OEn cazul unui grup de operatori economici care depun ofert comun?, fiecare membru din grup trebuie s dovedeasc c pentru partea din contract pe care o realizeaz are corespondent Ón domeniile de activitate Ónscrise Ón documentele prezentate. Informa?iile cuprinse Ón aceste documente trebuie s fie reale/actuale la data prezent?rii acestora.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperien?a similar?, din care sa rezulte c ofertantul a furnizat Ón ultimii 3 ani produse similare cu cele care fac obiectul acordului cadru, Ón valoare cumulat egal sau mai mare dec't: - 934.000,00 lei - pentru lotul 1 - Costum de protec?ie unic cu ?apc?; - 196.000,00 lei - pentru lotul 2 - C?ma? de bord, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. - OEn cazul Ón care ofertantul apeleaz la ter?i sus?in?tori, ace?tia au obliga?ia de a completa DUAE distinct.- OEn cazul unui grup de operatori economici care depun ofert comun?, cerin?a minim privind experien?a similar se demonstreaz prin luarea Ón considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.Pentru confirmarea livr?rilor de produse declarate ca experien? similar?, ofertantul are obliga?ia de a prezenta recomand?ri/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari. Note: - Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual lei/valut comunicat de BNR. Pentru anul 2021 se va lua Ón considerare cursul de referin? comunicat de BNR din ziua public?rii anun?ului de participare.- Num?rul de ani solicita?i Ón vederea demonstr?rii experien?ei similare se va calcula prin raportare la data limit de depunere a ofertelor, stabilit ini?ial (prin anun?ul de participare), chiar dac ulterior ini?ierii procedurii autoritatea contractant va decala aceast dat?. Loturile: 1,2Proportia de subcontractareDac ofertantul apeleaz la subcontractan?i ?i utilizeaz capacit??ile subcontractantului/ subcontractan?ilor pentru a Óndeplini criteriile de calificare, se va prezenta c'te un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractan?i, completat ?i semnat Ón mod corespunz?tor de c?tre fiecare dintre ace?tia.Acordul de subcontractare se depune odat cu DUAE. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
 - Completarea DUAE cu urm?toarele informa?ii: num?rul ?i data contractelor invocate drept experien? similar?, valoarea, beneficiarul, alte documente din care s rezulte modul de Óndeplinire a cerin?ei.- Completarea DUAE distinctTer?ul/ter?ii sus?in?tori vor completa DUAE cu informa?ii privind nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate Ón trecut, corespunz?tor sus?inerii acordate.- Completarea DUAE distinctDocumentele justificative care fac dovada Óndeplinirii celor asumate prin DUAE se vor prezenta la solicitarea autorit??ii contractante, numai de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru confirmarea livr?rilor de produse declarate ca experien? similar?, ofertantul are obliga?ia de a prezenta recomand?ri/ acte constatatoare/ certificate/alte documente edificatoare emise sau contrasemnate de beneficiari, din care s rezulte cel pu?in urm?toarele informa?ii: denumirea produselor livrate, cantit??i sau valori, perioade de livrare ?i modul de Óndeplinire a livr?rilor respectiveNum?rul de ani solicita?i Ón vederea demonstr?rii experien?ei similare se va calcula prin raportare la data limit de depunere a ofertelor, stabilit ini?ial (prin anun?ul de participare), chiar dac ulterior ini?ierii procedurii autoritatea contractant va decala aceast dat?. - Completarea DUAESubcontractan?ii precizeaz informa?iile aferente criteriilor de calificare pe care le Óndeplinesc men?ion'nd num?rul ?i data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propus pentru subcontractare.Acordul de subcontractare se depune odat cu DUAE.Not?: Documentele justificative care fac dovada Óndeplinirii cerin?ei se vor prezenta la solicitarea autorit??ii contractante, numai de c?tre ofertan?ii clasa?i pe primele 3 locuri Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opÈrateurs Nombre maximal envisagÈ de participants l'accord-cadre: 3
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 18/01/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 18/10/2021 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Ónc?rcate Ón SEAP operatorii economici trebuie s aib un program necesar vizualiz?rii fi?ierelor semnate electronic. Ter?ul sus?in?tor va depune o declara?ie care s ateste c operatorul economic are obliga?ia s furnizeze, la cerere ?i f?r Ónt'rziere, documentele privind sus?inerea DUAE. Operatorii economici pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor, Ón concordan? cu num?rul de zile specificat la pct. I.3 din Fi?a de date a achizi?iei, numai prin intermediul SEAP. Autoritatea contractant va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarific?ri/informa?iilor suplimentare Ón a 11-a zi Ónainte de data limit de depunere a ofertelor. Num?rul de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit de depunere a ofertelor/ candidaturilor este de 18. Acordul cadru se va Óncheia cu maxim 3 operatori economici, prin ordonarea descresc?toare a punctajelor respective, ofertele c'?tig?toare fiind cele de pe primele 3 locuri, respectiv cele cu cel mai mare punctaj conform criteriului de atribuire. Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice ?i financiare : OEn cazul Ón care Ón scopul verific?rii documentelor de calificare, a conformit??ii propunerii tehnice cu cerin?ele caietului de sarcini sau Ón scopul verific?rii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise Ón SEAP Ón format electronic. OEn perioada de evaluare ofertan?ii vor urm?ri solicit?rile de clarific?ri Ón cadrul directorului ÑOEntreb?riî ?i vor r?spunde prin completarea spa?iului creat, respectiv prin ata?area documentelor solicitate. Autoritatea contractant delegat va fi transmite r?spunsul la clarific?ri numai prin intermediul SEAP. Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi realizata in SEAP si prin utilizarea uneia din urm?toarele modalit??i de comunicare: fax/mail. Pe timpul derul?rii acordului cadru, atribuirea unui contract subsecvent se face operatorului economic clasat pe primul loc. Atunci c'nd, din motive obiective sau operatorul economic plasat pe primul loc este Ón imposibilitatea de a Óncheia/derula un contract subsecvent, atribuirea contractului subsecvent se face operatorului economic plasat pe urm?torul loc Ón clasament.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
conform Legii 101/2016 privind remediile ?i c?ile de atac.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartimentul juridic al UM 02022 Constan?a Adresse postale: str. Fulgerului nr. 99, Constan?a Ville: Constanta Code postal: 900371 Pays: Roumanie Courriel: um02022@navy.ro TÈlÈphone: +40 241610064 Fax: +40 241610064 Adresse internet: www.bazanavala.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
18143000 - Équipements de protection