Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Services d'assurance vie

2022/S 130-370256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Roumanie-Constan?a: Services d'assurance vie 2022/S 130-370256 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02145 Constanta Numéro national d'identification: 4304630 Adresse postale: Strada: 1 Mai, nr. 19-21 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900123 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Amelia Cojocaru Courriel: achizitii2145@navy.ro Téléphone: +40 241586600/104 Fax: +40 241586952 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.e-licitatie.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: UNITATE MILITARA
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
SERVICII DE ASIGURARI FACULTATIVE DE VIATA PENTRU PERSONALUL DIN FORTELE NAVALE CARE EXECUTA ACTIVITATI DE PARASUTISM SI/SAU DE SCUFUNDARE PE TERITORIUL NATIONAL Numéro de référence: 4304630_2021_PAAPD1303358
II.1.2) Code CPV principal 66511000 Services d'assurance vie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Asigurarea facultativ? de via?? pentru personalul din For?ele Navale care execut? activit??i de para?utism ?i/sau de scufundare pe teritoriul na?ional. trebuie s? acopere riscul de accident corporal/boal? care afecteaz? starea de s?n?tate a asiguratului, cu consecin?e din cele mai diverse, care pot evolua pân? la invaliditatea par?ial?/total? sau deces al asiguratului, produse prin: accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente (îmboln?vire, împu?care, iradiere, stop cardio-respirator, accident vascular, etc), intervenite în timpul ?i din cauza unor activit??i de para?utism ?i/sau de scufundare, în procesul de preg?tire pentru lupt?, în îndeplinirea sarcinilor pe timpul serviciului, pe teritoriul na?ional. Riscuri: -Deces; - Invaliditate gradul I ?i II; - Invaliditate gradul III; - Îmboln?viri, pe timpul ?i din cauza ac?iunilor militare, procesului de preg?tire pentru lupt? instruirii ?i îndeplinirii sarcinilor pe timpul serviciului de lupt?, care au ca rezultat mutil?ri sau defecte fizice ireversibile ori v?t?m?ri corporale/afec?iuni ce pot fi stabilite în mod obiectiv; - Cheltuieli de spitalizare ?i/sau tratament ambulatoriu pentru perioade cuprinse între 3 ?i 90 de zile dac? se face dovada acestor cheltuieli; - Cheltuieli pe medicamente ?i tratament, dac? se face dovada c? aceste cheltuieli au fost efectuate; Pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente (îmboln?vire,împu?care, radiere etc.) intervenite pe timpul preg?tirii, deplas?rii la ?i de la locul activit??ii/misiunii ?i din cauza execut?rii activit??ii/misiunii pe teritoriul na?ional. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 15 zile. Autoritatea contractant? va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri sau informa?ii privind Documenta?ia de atribuire primite în mod consolidat în a 12-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 255 600.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
U.M. 02145, Strada: 1 Mai, nr. 19-21, Localitate:Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Obiectul achizi?iei este încheierea cu un singur operator economic a unui acord cadru pe 12 luni de la data semnarii, pentru achizi?ia de Servicii de Asigur?ri facultative de via?? pentru personalul din cadrul For?elor Navale care execut? activit??i de para?utism ?i/sau de scufundare pe teritoriul na?ional. Poli?ele de asigurare vor fi emise pentru fiecare persoan? în parte în func?ie de perioada de timp pentru care se solicit? asigurarea sau colectiv atunci când este necesar sa fie asigurate mai mult de 2 persoane. Pre?ul unitar al acordului cadru va fi exprimat în lei/zi de asigurare. Cantitate minim? Acord Cadru: 1 zile x 1 persoana Cantitate maxim? Acord Cadru 156.950 zile x persoane Contractele subsecvente se vor încheia lunar/trimestrial/semestrial, în func?ie de necesit??ile unit??ii militare, de fluctua?ia efectivelor ?i de existen?a resurselor financiare alocate cu aceast? destina?ie de ordonatorul secundar de credite.. Num?rul de persoane asigurate în baza unui contract subsecvent se poate suplimenta, în func?ie de fluctua?ia efectivelor unit?tii militare. În acest caz, se va încheia un act adi?ional la contractul subsecvent, iar poli?a va fi actualizat? cu num?rul real de persoane, la solicitarea scris? a achizitorului cu cel pu?in 72 de ore înaintea efectu?rii modific?rii, aplicându-se o prim? suplimentar? egal? cu valoarea primei de asigurare/zi aferent? num?rului de zile ?i de persoane asigurate în plus.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie pentru cheltuieli pe medicamente ?i tratament (Pmedicamente) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie pentru cheltuieli de spitalizare ?i tratament ambulatoriu (Pspitalizare) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie pentru îmboln?viri (Pîmboln?vire) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie de deces (Pdeces) / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie pentru invaliditate / Pondération: 5 Critère de qualité - Nom: Indemniza?ie pentru invaliditate gradul I ?i II (Pinvalid I ?i II) / Pondération: 5 Prix - Pondération: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Se accept? ofert? pentru cantitatea maxim? a acordului cadru.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 118-310456
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A-3874 Intitulé:
Acord cadru de achizitie publica "Servicii de Asigurari facultative de viata pentru personalul din cadrul Fortelor Navale care executa activitati de parasutism si/sau de scufundare pe teritoriul national"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/08/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 961 875.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 255 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A-4379 Intitulé:
Contract subsecvent 1 la Acordul cadru nr. A-3874 din 13.08.2021 perioada 16.09-31.10.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
16/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 52 624.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A-5184 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR.2 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874/13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.11.2021-30.11.2021
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/11/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 31 104.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3-13 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR.4 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874 DIN 13.08.2021 PENTRU PERIOAEDA 13.01.2022-31.01.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
12/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 20 136.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3 - 32 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR. 5 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874/13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.02.2022-28.02.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 29 120.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3-N-72, Act ad nr.1 A3-N-88, Act ad.nr. 2 A3-N-97, Act ad. nr. 3 A3-N-134 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR. 6 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874/13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.03.2022-31.03.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/02/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 33 760.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3 - 179 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR 8 LA ACORD CADRU NR A-3874 DIN 13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.05.2022 - 31.05.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 33 544.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3-N-141 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR.7 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874/13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.04.2022-30.04.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/03/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 32 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A-5721, A-5784 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR.3 LA ACORDUL CADRU NR. A-3874/13.08.2021 si ACT ADITIONAL LA C.S.3
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 29 976.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3 - 225, Act ad nr.1 A3-236 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR 9 LA ACORD CADRU NR A-3874 DIN 13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.06.2022 - 30.06.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
26/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 36 608.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: A3-290 Intitulé:
CONTRACT SUBSECVENT NR 10 LA ACORD CADRU NR A-3874 DIN 13.08.2021 PENTRU PERIOADA 01.07-31.07.2022
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Asigurarea Romaneasca ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP Numéro national d'identification: 336290 Adresse postale: Strada Carol I, Nr. 31-33 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 020912 Pays: Roumanie Courriel: magdalena.pascov@asirom.ro Téléphone: +40 216011067 Fax: +40 216011288 Adresse internet: http://www.asirom.ro/
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 255 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 37 848.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Serviciul juridic al UM 02145 Constanta Adresse postale: Bd. 1 Mai nr. 19-21, Jud. Constanta Ville: Constanta Code postal: 900123 Pays: Roumanie Courriel: achizitii2145@navy.ro Téléphone: +40 241586600 Adresse internet: www.centruldescafandri.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Roumanie-Constan?a: Services d'assurance vieType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie