Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 11/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Services de transport routier public

2022/S 10-022210  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Roumanie-Constan?a: Services de transport routier public 2022/S 010-022210 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA NumÈro national d'identification: 2981739 Adresse postale: Strada: Tomis, nr. 51 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900725 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ciprian-Lucian C?lu Courriel: licitatii@cjc.ro TÈlÈphone: +40 0241488413 Fax: +40 0241488411 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjc.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100134502 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport de persoane Ón aria teritorial de competen? a jude?ului Constan?a NumÈro de rÈfÈrence: 2981739_2021_PAAPD1316738
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul prezentului contract Ól constituie delegarea sarcinilor ?i responsabilit??ilor c?tre operator cu privire la prestarea propriu-zis a serviciului public de transport public jude?ean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ-teritorial a Jude?ului Constan?a. Serviciul cuprinde un num?r de 57 de trasee structurate pe 8 grupe de trasee (corespunz?toare a 8 loturi), descrise Ón cele ce urmeaz?. Data la care entitatea contractant va r?spunde Ón mod clar ?i complet la toate solicit?rile de clarific?ri ?i la toate solicit?rile de informa?ii suplimentare primite de la operatorii economici interesa?i este/sunt: cu 15 zile calendaristice Ónainte de termenul limit pentru depunerea ofertelor. Num?rul de zile Ónainte de termenul limit pentru primirea Ofertelor/Solicit?rilor de participare p'n c'nd operatorii economici pot solicita clarific?ri: 24.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 611 148 947.41 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 8 Nombre maximal de lots pouvant Ítre attribuÈs un soumissionnaire: 8
Le pouvoir adjudicateur se rÈserve le droit d'attribuer des marchÈs combinant les lots ou groupes de lots suivants:
1-8, Ón oricare combina?ie
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 1 - Grupa 01
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 1 - Grupa 01 (6 trasee): Traseu 001 Mangalia-Negru Vod?-Viroaga; Traseu 002 Mangalia-2 Mai-Limanu; Traseu 003 Mangalia-2 Mai-Vama Veche; Traseu 004 Negru Vod?-Darabani-V'lcele; Traseu 005 Mangalia-23 August-Mo?neni; Traseu 006 Mangalia-Dulce?ti-Pecineaga. Valoarea total estimat f?r TVA: 42.116.368,43 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit.e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 46 328 005.27 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 5 - Grupa 05
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 5 - Grupa 05 (6 trasee): Traseu 029 Constan?a-Ovidiu-Nazarcea; Traseu 030 Constan?a-Ovidiu-F'nt'nele; Traseu 031 Constan?a-Ovidiu-Sibioara; Traseu 032 Constan?a-Ovidiu-N?vodari; Traseu 033 Constan?a-Sibioara-Palazu Mic; Traseu 034 Constan?a-Vulturu-G'rliciu. Valoarea total estimat f?r TVA: 64.659.594,36 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 71 125 553.80 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 3 - Grupa 03
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 3 - Grupa 03 (6 trasee): Traseu 012 Constan?a-Murfatlar-Poarta Alb?; Traseu 013 Constan?a-Cobadin-F'nt'na Mare; Traseu 014 Constan?a-Deleni-Dun?reni; Traseu 015 Constan?a-Adamclisi-Viile; Traseu 016 Constan?a-Dobromir-Oltina; Traseu 017 Constan?a-Admaclisi-Ostrov Vam?. Valoarea total estimat f?r TVA: 60.588.325,73 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 66 647 158.30 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 4 - Grupa 04
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 4 - Grupa 04 (11 trasee): Traseu 018 H'r?ova-Ciobanu-G'rliciu; Traseu 019 H'r?ova-Ghind?re?ti-Topalu; Traseu 020 H'r?ova-Horia-Clo?ca; Traseu 021 Constan?a-T'rgu?or-R'mnicu de Jos; Traseu 022 Constan?a-Ovidiu-Mihail KogÓlniceanu; Traseu 023 Constan?a-N.B?lcescu-Doroban?u; Traseu 024 H'r?ova-Vulturu-Constan?a; Traseu 025 H'r?ova-Crucea-Constan?a; Traseu 026 Constan?a-N.B?lcescu-Topalu; Traseu 027 Cernavod?-Rasova-Dun?reni; Traseu 028 Cernavod?-Dun?rea-H'r?ova. Valoarea total estimat f?r TVA: 66.417.237,87 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 73 058 961.65 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 8 - Grupa 08
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 8 - Grupa 08 (7 trasee): Traseu 051 Constan?a-Mereni-B?r?ganu; Traseu 052 Constan?a-Pot'rnichea-Biruin?a-Topraisar; Traseu 053 Constan?a-Mereni-Ciob?ni?a; Traseu 054 Constan?a-Gen.Sc?ri?oreanu-Chirnogeni; Traseu 055 Constan?a-Amzacea-Dumbr?veni; Traseu 056 Constan?a-Amzacea-Negru Vod?; Traseu 057 Constan?a-Plopeni-Tufani. Valoarea total estimat f?r TVA: 49.796.233,03 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 54 775 856.33 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 2 - Grupa 02
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 2 - Grupa 02 (5 trasee): Traseu 007 Constan?a-Sanatoriul Agigea; Traseu 008 Constan?a-Eforie-Costine?ti; Traseu 009 Constan?a-Cump?na; Traseu 010 Constan?a-Eforie-Mangalia; Traseu 011 Constan?a-Eforie-Techirghiol. Valoarea total estimat f?r TVA: 107.307.896,42 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 118 038 686.06 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 6 - Grupa 06
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 6 - Grupa 06 (11 trasee): Traseu 035 Constan?a-Medgidia-Cernavod?; Traseu 036 Constan?a-Murfatlar-Medgidia; Traseu 037 Constan?a-Ovidiu-Medgidia; Traseu 038 Constan?a-Poarta Alb Liceu; Traseu 039 Constan?a-Ovidiu-Poarta Alb Liceu; Traseu 040 Medgidia-Cuza Vod?; Traseu 041 Medgidia-?ibrinu; Traseu 042 Medgidia-Pe?tera-Petro?ani; Traseu 043 Medgidia-Crucea-B?lt?ge?ti; Traseu 044 Medgidia-Adamclisi-Carv?n; Traseu 045 Medgidia-Cobadin. Valoarea total estimat f?r TVA: 90.908.014,35 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 99 998 815.79 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:

Lot 7 - Grupa 07
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Rom'nia
II.2.4) Description des prestations:

Lot 7 - Grupa 07 (5 trasee): Traseu 046 N?vodari-Corbu-Vadu; Traseu 047 Constan?a-S?cele-Cogealac; Traseu 048 Constan?a-S?cele-Mihai Viteazu; Traseu 049 Constan?a-Mamaia-N?vodari; Traseu 050 Constan?a-N?vodari-Vadu. Valoarea total estimat f?r TVA: 73.796.282,01 lei. Entitatea contractant Ó?i rezerv dreptul de a suplimenta, Ón condi?iile legisla?iei din materia achizi?iilor sectoriale, cantitatea serviciilor, f?r organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón situa?ia Ón care devine necesar prelungirea de trasee, introducerea de curse suplimentare sau noi sta?ii. Prin urmare, pre?ul contractului se va putea majora cu maxim 10% din pre?ul ini?ial, Ón temeiul prevederilor art.27 alin.(2) lit. a) din Legea nr.92/2007 (actualizat?) coroborat cu prevederile art.241 din Legea nr.99/2016 (actualizat?).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic?: Ón alegerea factorului de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, Ón conformitate cu prevederile art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016, precum ?i obliga?ia imperativ prev?zut de art. 1 alin. (8) din Legea nr. 92/2007 care stipuleaz Ón mod expres c ÑOEn toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local (....) protec?ia mediului este prioritar?î, precum ?i prevederile O.U.G. nr. 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante, Ón sprijinul unei mobilit??i cu emisii sc?zute, pentru abrogarea Ordonan?ei de urgen? a Guvernului nr. 40/2011 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante ?i eficiente din punct de vedere energetic ?i a Legii nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic. / PondÈration: 2 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 3 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea calit??ii serviciului (confortul c?l?torilor) conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. c) ?i g) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 5 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor, EC a luat Ón considerare, Ón principal, aspectele de mediu, cf. art.209 alin. (4) din L. 99/2016, obliga?ia imperativ prev. de art.1 alin.(8) din L.92/2007, precum ?i OUG 71/2021 privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante. Prevederile OUG 71/2021 se aplic numai vehiculelor din categoria M3 din clasa I ?i clasa A, conform art.2, alin.(2), lit. e), din acest act normativ ?i numai vehiculelor din categoria M2 (vehicule u?oare) care au o mas maxim ce nu dep??e?te 3,5 tone. Calculul num?rului minim de vehicule nepoluante ?i vehicule grele cu emisii zero Ón total num?r vehicule ce fac obiectul contractului pentru lotul la care se depune oferta se va realiza pe baza art. 4 din O.U.G. nr. 71/2021, prin raportare la ponderile vehiculelor u?oare nepoluante (18,7%) ?i ale vehiculelor grele nepoluante din categoria M3 din clasa I ?i clasa A (24%) prezentate ca ?inte minime Ón cadrul OUG 71/2021. / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnic - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de siguran? conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: Componenta tehnica - Ón alegerea acestui factor de evaluare, entitatea contractant a luat Ón considerare asigurarea unui echilibru Óntre aspectele calitative ale serviciului (confortul c?l?torilor) ?i aspectele de mediu, pe de o parte, ?i costurile generate de furnizarea serviciului, pe de alt parte, conform art. 209 alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale, precum ?i principiile men?ionate la art.1 alin. (4) lit. g) ?i k) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane Ón unit??ile administrativ-teritoriale. / PondÈration: 35 Prix - PondÈration: 25
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 81 175 910.21 RON
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 84 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Observa?ii: Referitor la algoritmul de calcul al punctajului tarifului (pre?ului) ofertat (PT), ìTariful mediu pe kilometru/locî se stabile?te pentru fiecare grup de trasee corespunz?toare lotului pentru care se depune oferta pe baza tarifului mediu/kilometru/loc pentru fiecare traseu Ón parte din cadrul grupei (media aritmetic a acestor tarife). Factorii de eval... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
MOTIVE DE EXCLUDERE: Operatorul Economic - OE (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Ter Sus?in?tor, Subcontractant) sau orice persoan care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia nu trebuie s se afle Ón niciuna dintre situa?iile men?ionate la art.177 din L. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamn?rile penale. Motivele de excludere sunt identificate Ón Partea III, sec?iunea A din DUAE. OE (Ofertant individual, membru al unei Asocieri, Ter Sus?in?tor, Subcontractant) nu trebuie s se afle Ón niciuna dintre situa?iile men?ionate la art. 178 alin. (1) ?i (2) din L. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat. Motivele de excludere sunt identificate Ón Partea III, Sec?iunea B din DUAE. OE (Ofertant individual, membru al unei asocieri, Ter Sus?in?tor, Subcontractant) nu trebuie s se afle Ón niciuna dintre situa?iile men?ionate la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere legate de insolven??, conflicte de interese sau abateri profesionale. Motivele de excludere sunt identificate Ón Partea III, Sec?iunea C din Partea DUAE. Informa?ii referitoare la CONFLICTUL DE INTERESE: Pentru a preveni, a identifica ?i a remedia Ón mod eficient conflictele de interese care pot ap?rea pe parcursul derul?rii procedurii de atribuire, astfel Ónc't s se evite orice denaturare a concuren?ei ?i s se asigure un tratament egal pentru to?i Operatorii Economici, EC comunic numele persoanelor cu func?ie de decizie Ón cadrul EC ?i al furnizorului de servicii auxiliare de achizi?ie implicat Ón procedura de atribuire:
   1. Lupu MihaiñPre?edinte;
   2. Gima StelianñVicepre?edinte;
   3. Enciu PetreñVicepre?edinte;
   4.  Monea GabrielñAdministrator public;
   5.  Geafar NesrinñSecretar General al jude?ului;
   6.  Banciu Mihaela LeilañDirector GeneralñD.G.A.P.J.;
   7. ?u?ui Emilia GeorgetañDirector GeneralñD.G.E.F;
   8.  Blacioti Georgetañ?ef Serv. FinanciarñD.G.E.F.;
   9. Georgescu ElenañDirector GeneralñD.G.P; 10. Nache loan MihaiñDir.Gen.Adj.ñD.G.P; 11.Martin Oana-AurorañDirector ExecutivñDirec?ia de Dezv. Jud. ?i Coord. Instit.de S?n?tate, Sport ?i OEnv???m'nt; 12.Jeac DumitruñDirector ExecutivñDirec?ia de Turism ?i Coord. Instit.de Cultur Subordonate; 13.Chelariu ErmilñDirector GeneralñD.G.A.D.P.PñAutorit. Jud. de Transport; 14.Hagea Cristian Adi ñ Dir.Gen.Adj.ñD.G.A.D.P.P - Autorit. Jud. de Transport; 15.Voitinovici Diana RoxanañDir.Gen.Adj.ñD.G.T.U.A.T; 16.Ferencz EduardñArhitect ?efñD.G.T.U.A.T; 17.B?nic Marianñ?ef ServiciuñServ. Promov.Proiecte EuropeneñD.G.P; 18.C?lu Ciprian Lucianñ?ef ServiciuñServ. Achizi?ii, Analiz Pia??, Urm. Contr.-D.G.E.F; 19.CÓrciu Veronicañ?ef ServiciuñServ.BugetñD.G.E.F; 20.Ra?id Ghiulendanñ?ef ServiciuñServiciul Resurse Umane, SalarizareñD.G.E.F; 21.T?nase Carmen-Ioanañ?ef ServiciuñServ.Urbanism, Progr.Na?.de Dezv.Loc.ñD.G.T.U.A.T; 22.Istrate Gabrielañ?ef ServiciuñServ.Turism, Promov.Turistic ?i Coord.Centrului de Excelen? Ón Turism; 23.R?g?lie D?nu?ñ?ef ServiciuñServ.Monitorizare Investi?ii Proiecte, Avizare; 24.Ionescu Adrian Victorñ?ef Serv.ñServ.Autorit. Jud.de TransportñD.G.A.D.P.P.ñ A.J.T; 25.Prini Raluca Florentinañ?ef ServiciuñServ.Management ProiecteñD.G.P; 26. T?nas Getu?a ñ ?ef Serviciu-Serv.Investi?iiñD.G.T.U.A.T; 27. Voicu Silviañ?ef ServiciuñServ. A.D.P.P.- D.G.A.D.P.P.-A.J.T; 28. Pedestru Carmen Lumini?a Adrianañ?ef BirouñBirou Informatic?ñD.G.E.F; 29. Tudosoiu Adrianañ?ef BirouñBiroul Pavilion Expozi?ionalñD.G.A.D.P.P-A.J.T; 30.Orozan L?cr?mioara-Florentinañ?ef ServiciuñServ.Protec?ia Mediului-D.G.P; 31.Bucur Gheorgheñ?ef ServiciuñServ.Juridic ?i Contencios - D.G.A.P.J; 32.Vasilache Mona Liza- ?ef ServiciuñServ.Dezv.?i Coord.ñDir.de Dezv.Jud. ?i Coord. Instit. de S?n?tate, Sport ?i OEnv???m'nt; ; 33.Labe Raluca Andreeañ?ef ServiciuñServ. Admin. Public?, Rela?ii Interna?ionale, Arhiv ?i ONG-uri ñ D.G.A.P.J; 34.Caterinici Monica Cristinañ?ef ServiciuñServiciul Control. Consilieri jude?eni: B?dil George, Bara? Bogdan-Dumitru, Bercaru Nicoleta, Bere Adrian-Petre, Bucoval Enache, Chiriac ?tefan-Cristian, Ciob?nel Marius-Costel, Ciobanu Cosmin, Constantinescu Dana-Mariana, Dima Alexandru-Cristian, Don?u Gheorghe, Dordea Andrada, Dr?gan Leonard, Dragnea Marilena, Dumitrescu Carmen, Epure Petre, Filipescu R?zvan, Geafer Dincer, Gheorghe Veronica-Adriana, Guteanu Stere, Ilie C?t?lin-Costel, Nedelcu Ilyus-Edward, Opreanu Dorin-Dumitru, Palaz Claudiu-Iorga, Petre Marius-Liviu, PÓrvulescu Florin, Popa Liviu, Rizea Vasile, Scrieciu Mihaela-Antoanela, Senopol Virgil-Cristian, T?nase Leonard-Florin, Topolov Gianina-Ionela, ?apliuc-Florentin Adrian, Zahariuc Cristian-Florin. Al?turi de DUAE se depune ?i declara?ia privind neÓncadrarea Ón situa?iile prev?zute de art. 72-73 din Legea nr. 99/2016 (Formular nr. 2). Informa?ii suplimentare (continuarea) privind motivele de excludere (informa?ii referitoare la conflictul de interese, la motivele de excludere Ón leg?tur cu abaterile profesionale grave, denaturarea concuren?ei ?i altele) se reg?sesc Ón îANEXA la Instruc?iunile c?tre ofertan?iî - îMotivele de excludere a ofertantuluiî. Pentru a verifica dac Operatorii Economici (Ofertan?i individuali, membri ai unei Asocieri, Ter?i sus?in?tor, Subcontractan?i) nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile privind motivele de excludere enumerate anterior, urm?toarele informa?ii sunt aplicabile. DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovad preliminar pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al unei Asocierii, Ter sus?in?tor, Subcontractant) trebuie s prezinte o declara?ie pe propria r?spundere completat ?i semnat?. Declara?ia pe proprie r?spundere este reprezentat de DUAE (completat). Ca r?spuns la cerin?ele privind motivele de excludere, Operatorii Economici trebuie s foloseasc DUAE (completat) ?i s completeze informa?iile cerute Ón partea a III-a: Motive de excludere, Sec?iunea A: Motive referitoare condamn?rile penale, Sec?iunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contribu?iilor la asigur?rile sociale ?i Sec?iunea C: Motive legate de insolven??, conflict de interese sau abateri profesionale, Sec?iunea D: Alte motive de excludere pentru a oferi dovezi preliminare Ón leg?tur cu motivele de excludere. OEn cazul Ón care Ofertantul: i. este o Asociere de Operatori Economici, ii. propune Subcontractan?i (cunoscu?i la momentul depunerii Ofertei), iii. se bazeaz pe Ter?i sus?in?tori, se va prezenta separat c'te un DUAE (completat) de c?tre fiecare Operator Economic implicat Ón aceast procedur?, conform instruc?iunilor de mai sus. Pentru verificarea declara?iilor ini?iale incluse Ón DUAE (ca dovezi preliminare) pentru motive de excludere, Operatorii Economici (Ofertantul individual, membru al Asocierii, Ter Sus?in?tor, Subcontractant) trebuie s furnizeze la cererea Entit??ii Contractante DOCUMENTE SUPORT, dup cum este detaliat mai jos. Ca urmare a unei solicit?ri exprese din partea Entit??ii Contractante ?i Ónainte de atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE (completat). Cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabil tuturor Operatorilor Economici care au leg?tur cu Ofertantul Ón aceast procedur (Ter?i sus?in?tori sau Subcontractan?i), dac este cazul. Documentele suport includ, dar nu se limiteaz la: i. caziere judiciare: cazierul judiciar al Operatorului Economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al Operatorului Economic sau al persoanelor care au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, a?a cum sunt identificate aceste persoane Ón Certificatul Constatator al Operatorului Economic eliberat de registrul profesional sau registrul comer?ului din ?ara Ón care este stabilit Operatorul Economic; ii. certificate de atestare fiscal ?i/sau alte documente justificative emise Ón ?ara Ón care este stabilit Operatorul Economic: certificat de atestare fiscal care indic nivelul obliga?iilor bugetare datorate ?i restante aferente impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat, Ón limitele specificate de prevederile legale aplicabile (art. 179 alin. (2) din Legea nr. 99/2016); documente care demonstreaz c Operatorul Economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 180 alin. (2) ?i art. 184 din Legea nr. 99/2016; iii. alte documente echivalente emise de autorit??ile competente din ?ara Ón care este stabilit Operatorul Economic. Informa?ii suplimentare (Ón continuarea celor de mai sus) se reg?sesc Ón îANEXA la Instruc?iunile c?tre ofertan?iî - îMotive de excludere a ofertantuluiî - îDocumentele suport ce vor fi prezentate la cererea ECî. CERIN?A REFERITOARE LA OENSCRIEREA OENTR-UN REGISTRU PROFESIONAL SAU COMERCIAL Ón conformitate cu cerin?ele legale din ?ara Ón care este stabilit operatorul economic: Operatorii Economici (Ofertant individual, membru al Asocierii, Ter Sus?in?tor, Subcontractant) trebuie s fie Ónscri?i Óntr-un registru profesional sau comercial din ?ara Ón care sunt stabili?i. Cerin?a minim men?ionat mai sus referitoare la Ónscrierea Óntr-un registru profesional sau comercial trebuie s fie Óndeplinit de to?i Operatorii Economici implica?i Ón procedur?, indiferent de rolul acestora: Ofertant (Operator Economic individual), membru al unei Asocieri, Subcontractan?ii nominaliza?i sau Ter?i Sus?in?tori pe care se bazeaz Ofertantul. OEn Rom'nia, cerin?a se refer la Ónregistrarea operatorului economic Ón Registrul Comer?ului. DOVEZI PRELIMI... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Cifra de afaceri medie specificaCerin?a referitoare la nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului: Media cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului ContractuluiOfertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie s dovedeasc o medie a cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului, Ón ultimele 3 exerci?ii financiare Óncheiate (2018, 2019, 2020), calculat cu respectarea prevederilor art. 188, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, de cel pu?in:Lot 1 ñ Grupa 1 ñ
   2. 105.818,42 leiLot 2 ñ Grupa 2 ñ
   5. 365.394,82 leiLot 3 - Grupa 3 ñ
   3. 029.416,29 leiLot 4 ñ Grupa 4 ñ
   3. 320.861,89 leiLot 5 ñ Grupa 5 ñ
   3. 232.979,72 leiLot 6 ñ Grupa 6 ñ
   4. 545.400,72 leiLot 7 ñ Grupa 7 ñ
   3. 689.814,10 leiLot 8 ñ Grupa 8 ñ
   2. 489.811,65 leiUn Ofertant (Operator Economic sau Asociere de Operatori Economici) care particip prin depunere de oferte la dou sau mai multe loturi (grupe de trasee) trebuie s asigure cumulat nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului pentru loturile (grupele de trasee) la care particip?. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Pt. demonstr. Óndeplinirii cerin?ei minime de calificare, orice Ofertant se poate baza pe resursele altor entit??i, indiferent de natura juridic a rela?iilor pe care le are cu aceste entit??i. Pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime de calificare, orice Ofertant are dreptul: i. s participe Ón comun (Óntr-o Asociere) cu al?i Operatori Economici (OE) la procedura de atribuire, Ón condi?iile art.66 din Legea nr.99/2016; ii. s invoce sus?inerea unui Ter Sus?in?tor ?i s utilizeze capacit??ile acestuia pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime, indiferent de natura rela?iilor juridice existente Óntre OE ?i entitatea ale c?rei capacita?i le utilizeaz Ón condi?iile art.196 ?i urm. din Legea nr.99/2016. OEndeplinirea cerin?ei minime de c?tre o ASOCIERE de Operatori Economici (OE): Dac un grup de OE depune o Ofert Ón comun Ón cadrul unei Asocieri, cerin?a minim de calificare "nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului" poate fi Óndeplinit de oricare dintre membrii Asocierii. Detalii referitoare la Oferta comun sunt disponibile la paragraful III.1.6. FORMA JURIDIC PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI C?RUIA I SE ATRIBUIE CONTRACTUL. Dac un OE (Ofertant) Ó?i exercit dreptul de a participa Ón comun cu al?i OE la procedura de atribuire, cf. art.66 din Legea 99/2016, pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime, acesta trebuie: i. s depun Ómpreun cu Oferta, p'n la termenul-limit de depunere a Ofertelor, urm?toarele: a. Acordul de asociere; b. c'te un DUAE (completat) separat pentru fiecare OE (Ofertant individual, membrii Asocierii, TS, Subcontractan?i), cu care particip Ón comun la procedura de atribuire, complet'nd informa?iile solicitate Ón Partea II (Sec?iunile A ?i B), Partea III, Partea IV: Criterii de selec?ie Sec?iunea B: Cap. ec. ?i fin. ?i s includ informa?iile cu privire la cifra de afaceri medie anual Ón domeniul ?i pentru num?rul de ani impus; ii. s bifeze "Da" Ón propriul DUAE (completat), Partea II: Informa?ii ref. la OE, Sec?iunea A: Informa?ii privind OE, "OE particip la procedura de achizi?ie public Ómpreun cu al?ii?" ?i s completeze informa?iile suplimentare solicitate Ón acest sens. OEndeplinirea cerin?ei minime prin folosirea capacit??ilor unui TER SUS?IN?TOR (TS): Dac un Ofertant dore?te s invoce sus?inerea unui TS pentru Óndeplinirea cerin?ei minime legate de nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului, Ofertantul are dreptul de a invoca sprijinul unui TS, indiferent de natura rela?iilor juridice existente Óntre OE Ofertant ?i TS ale c?rei capacit??i le utilizeaz?, cf. art. 196 ?i urm. din L. nr.99/2016. Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informa?ii ref. la OE, sec?iunea C: Informa?ii privind utilizarea capacit??ilor altor entit??i" pentru furnizarea informa?iilor solicitate Ón formularul DUAE (completat). Atunci c'nd un Ofertant invoc sus?inerea unui TS, Ofertantul trebuie s demonstreze Entit??ii Contractante (EC) c?: i. va avea la dispozi?ia sa resursele necesare prin depunerea unui "Angajament al TS (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea financiar a Ofertantului " (a se vedea Sec?iunea D - Formulare pentru depunerea Ofertei din cadrul Documenta?iei de Atribuire); ii. TS care acord sus?inerea financiar Óndepline?te/Óndeplinesc cerin?ele ref. la motivele de excludere ?i capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Pentru a fi luat Ón considerare Ón cadrul procesului de calificare, Angajamentul TS trebuie: i. s fie depus Ómpreun cu Oferta; ii. s confirme EC faptul c TS va/vor pune la dispozi?ia Ofertantului resursele invocate; iii. s garanteze EC c?, Ón situa?ia Ón care Ofertantul Ónt'mpin dificult??i pe perioada implement?rii Contractului, TS care acord sus?inere financiar se angajeaz s realizeze Óndeplinirea obliga?iilor contractuale angajate Ón mod complet, la timp ?i corect Ón conf. cu reglement?rile legale, prin implicarea sa direct?; iv. s specifice ca TS care acord suport financiar ?i Ofertantul sunt responsabili solidar pentru Óndeplinirea Contractului. OEn cazul Ón care Ofertantul Ó?i exercit dreptul de a utiliza capacit??ile unor TS pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime, atunci acesta trebuie: i. s prezinte, Ómpreun cu Oferta, p'n la termenul limit pentru depunerea Ofertei, urm?toarele: a. Angajamentul TS (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea financiar a Ofertantului; b. C'te un DUAE (completat) separat pentru fiecare TS ale c?rui capacit??i le utilizeaz?, con?in'nd informa?iile solicitate Ón partea II (sec?iunile A ?i B), partea III, partea IV: Criterii de selec?ie, sec?iunea B: Situa?ia ec. ?i fin., punctul cifra sa de afaceri medie anual Ón domeniul ?i pentru num?rul de ani impus completat ?i semnat corespunz?tor de c?tre TS; s bifeze "Da" Ón propriul DUAE (completat) care Ónso?e?te Oferta, Partea a II-a: Informa?ii referitoare la OE, Sec?iunea C:"Informa?ii privind utilizarea capacit??ii altor entit??i". OEn aplicarea art.197 alin.(2) din Legea nr.99/2016, EC solicit o singur dat Ofertantului Ónlocuirea TS pe a c?rui/c?ror capacit??i se bazeaz pentru Óndeplinirea cerin?ei minime ref. la nivelul minim al mediei cifrei de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului, utiliz'nd ca referin? condi?iile de participare la procedur specificate Ón Anun?ul de participare, informa?iile incluse Ón DUAE (completat) prezentate de TS care acord sprijin, con?inutul Angajamentului TS ?i dovezile furnizate de Ofertant ca dovad a informa?iilor incluse Ón Angajamentului TS ?i DUAE (completat) al TS pe care se bazeaz Ofertantul. DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovad preliminar pentru verificarea situa?iei econ. ?i fin., Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau TS) trebuie s prezinte o declara?ie pe propria r?spundere completat ?i semnat?. Declara?ia pe proprie r?spundere este reprezentat de DUAE (completat). Consulta?i Partea IV: Criterii de selec?ie, Sec?iunea B: Capacit. ec. ?i fin., Ón DUAE (completat) ?i include?i informa?iile cu privire la "Cifra sa de afaceri medie anual Ón domeniul ?i pentru num?rul de ani impus ....." pentru a furniza dovezi preliminare Ón leg?tur cu Óndeplinirea cerin?ei minime. Informa?iile solicitate vor fi prezentate Ón moneda procedurii RON. Pentru conversie din alt moned?, Ofertan?ii vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exerci?iu financiar specific, a?a cum este publicat de BNR pentru anul respectiv. DOCUMENTELE SUPORT ce vor fi prezentate la cererea EC: Ca urmare a unei solicit?ri exprese din partea EC ?i Ónainte de atribuirea Contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de OE) clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE (completat). Cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabil tuturor OE care au leg?tur cu Ofertantul Ón aceast procedur (membrii ai Asocierii sau TS), dac este cazul. Documentele justificative considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse Ón DUAE (completat): i. trebuie s sus?in toate declara?iile incluse Ón DUAE (completat) Ón sec?iunea/sec?iunile solicitat?(e); ii. includ dar nu se limiteaz la: extrase din situa?iile financiare pentru ultimele 3 exerci?ii financiare Óncheiate indic'nd cifra de afaceri anual Ón domeniul obiectului Contractului (situa?iile financiare aferente anilor 2018, 2019 ?i 2020 sau extrasele din situa?iile financiare, vizate ?i Ónregistrate la organele competente/cu confirmare de depunere electronic la organele competente, sau a altor documente edificatoare, respectiv, rapoarte de audit financiar Óntocmite de entit??i specializate, sau balan?e de verificare asumate de OE, Ón cazul Ón care situa?iile financiare aferente anului financiar Óncheiat nu au fost Ónc definitivate cf. prevederilor legisla?iei incidente Ón domeniu). Pentru OE nereziden?i, Ón m?sura Ón care publicarea situa?iilor financiare nu este prev?zut de legisla?ia ??rii de origine/??rii Ón care este stabilit OE, atunci ace?tia vor prezenta alte documente edificatoare care s reflecte o imagine fidel a situa?iei lor economice ?i financiare. OEn cazul Ón care, din motive obiective, justificate corespunz?tor, OE nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate, acesta are dreptul de a-?i demonstra situa?ia ec. ?i fin. ?i prin prezentarea altor documente care s reflecte o imagine fidel a situa?iei ec. ?i fin. ?i care s demonstreze Óndeplinirea cerin?elor minime de calificare solicitate. EC Ó?i va rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire - persoane juridice romane ?i persoane juridice str?ine - prezentarea ?i altor documente Ón cazul Ón care cele nominalizate nu sunt relevante. Dac?, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt Ón limba procedurii specificate Ón sec?. IV.2.4) din Anun?ul de participare, Ofertan?ii trebuie s furnizeze EC versiunea tradus a documentelor Ón limba procedurii specificat Ón sec?.IV.2.4) Anun?ul de participare, respectiv limba rom'n?. Dac este cazul, cerin?a de a prezenta doc. justificative actualizate este aplicabil tuturor OE care au leg?tur cu Ofertantul Ón aceast procedur (TS). OEn orice moment pe parcursul procesului de evaluare, EC poate solicita oric?ruia dintre OE implica?i Ón aceast procedur s demonstreze cu documente justificative informa?iile incluse Ón DUAE (completat), dac acest lucru este necesar pentru a se asigura buna desf??urare a procedurii. EC Ó?i rezerv dreptul de a solicita informa?ii direct de la autorit??ile competente Ón cazul Ón care exist incertitudini Ón leg?tur cu Óndeplinirea cerin?ei minime de calificare referitoare la situa?ia econ. ?i fin. inclus Ón Anun?ul de part...
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Loturile: 1,2,3,4,5,6,7,8Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificatCerin?a referitoare la LISTA PRINCIPALELOR SERVICII prestate Ón mod corespunz?tor: Ofertantul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie s demonstreze c Ón ultimii 3 ani p'n la data limit de depunere a Ofertei a prestat servicii publice de transport c?l?tori, corespunz?toare fiec?rui lot (grup de trasee) Ón parte pentru care se depune oferta, calculat cu respectarea prevederilor art. 192 lit. b) din Legea nr. 99/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, coroborate cu prevederile art. 3 din Instruc?iunea ANAP nr. 2/2017, a c?ror valoare cumulat s fie de minim:Lot 1 ñ Grupa 1 ñ
   1. 263.491,05 leiLot 2 ñ Grupa 2 ñ
   3. 219.236,89 leiLot 3 - Grupa 3 ñ
   1. 817.649,77 leiLot 4 ñ Grupa 4 ñ
   1. 992.517,14 leiLot 5 ñ Grupa 5 ñ
   1. 939.787,83 leiLot 6 ñ Grupa 6 ñ
   2. 727.240,43 leiLot 7 ñ Grupa 7 ñ
   2. 213.888,46 leiLot 8 ñ Grupa 8 ñ
   1. 493.886,99 leiNivelurile minime solicitate pentru demonstrarea experien?ei similare Ón cadrul fiec?rui lot pot fi demonstrate prin cumularea valorilor mai multor contracte/cumularea veniturilor realizate din prestarea serviciilor. Conform art. 23^1 alin. (4) din Legea nr. 92/2007, pentru Óndeplinirea cerin?ei privind experien?a similar?, ofertan?ii pot face dovada fie prin prezentarea unei liste cu principalele contracte similare de servicii publice de transport c?l?tori prestate Ón ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor contractelor, fie prin prezentarea unei liste cu licen?a/licen?ele de traseu din care s reias vechimea pe traseu Ón ultimii 3 ani, cu indicarea veniturilor realizate din prestarea respectivelor servicii. Pentru scopul acestei proceduri: i. Referin?a la ultimii 3 ani trebuie s fie Óntotdeauna calculat Ón sens invers plec'nd de la termenul-limit de depunere a Ofertei, a?a cum este indicat Ón Anun?ul de participare sau orice eventual erat publicat de c?tre Entitatea Contractant?. ii. "servicii prestate Ón mod corespunz?tor" trebuie s fie Ón?elese drept servicii prestate Ón limitele acordului dintre Ofertant ?i beneficiarul serviciilor men?ionate. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
OEndeplinirea cerin?ei minime de c?tre o ASOCIERE de Operatori Economici (OE): OEn cazul unei Asocieri, Óndeplinirea cerin?elor minime privind cap. tehnic ?i/sau profesional trebuie demonstrat prin luarea Ón considerare a resurselor cumulative ale membrilor Asocierii. Detalii referitoare la Oferta comun sunt disponibile la paragraful III.1.6) FORMA JURIDIC PE CARE O VA LUA GRUPUL DE OPERATORI ECONOMICI C?RUIA I SE ATRIBUIE CONTRACTUL. Dac un OE (Ofertant) Ó?i exercit dreptul de a participa Ón comun cu al?i OE la procedura de atribuire, cf. art.66 din Legea nr.99/2016, pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime, acesta trebuie: iii. s depun Ómpreun cu Oferta, p'n la termenul-limit de depunere a Ofertelor, urm?toarele: c. Acordul de asociere; d. c'te un DUAE (completat) separat pentru fiecare OE (Ofertant individual, membrii Asocierii, Ter?i Sus?in?tori, Subcontractan?i), cu care particip Ón comun la procedura de atribuire, complet'nd informa?iile solicitate Ón Partea II (Sec?iunile A ?i B), Partea III, Partea IV: Criterii de selec?ie Sec?iunea C: Capacit. tehnic ?i profesional?, rubrica "Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" completat ?i semnat de fiecare OE cu care particip Ón comun la procedura de atribuire; iv. s bifeze "Da" Ón propriul DUAE (completat), Partea II: Informa?ii referitoare la OE, Sec?iunea A: Informa?ii privind OE, "OE particip la procedura de achizi?ie public Ómpreun cu al?ii?" ?i s completeze informa?iile suplimentare solicitate Ón acest sens. OEndeplinirea cerin?ei minime prin folosirea capacit??ilor unui TER SUS?IN?TOR: Pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime de calificare ref. la experien?a profesional relevant Ón ceea ce prive?te "principalele servicii prestate Ón mod corespunz?tor", Ofertantul are dreptul de a invoca sprijinul unui Ter Sus?in?tor (TS), indiferent de natura rela?iilor juridice existente Óntre Ofertant ?i TS ale c?rei capacit??i le utilizeaz?, cf. art.196 ?i urm. din L. nr.99/2016. Ofertantul va consulta Partea a II-a din DUAE: "Informa?ii referitoare la OE, sec?iunea C: Informa?ii privind utilizarea capacit??ilor altor entit??i" pentru furnizarea informa?iilor solicitate Ón formularul DUAE (completat). Ofertantul poate invoca sprijinul unui TS pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime de calificare referitoare la "principalele servicii prestate Ón mod corespunz?tor". OEn cazul Ón care Ofertantul se bazeaz pe TS pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime de calificare referitoare la "principalele servicii prestate Ón mod corespunz?tor", atunci fiecare TS trebuie: i. s Óndeplineasc cerin?a minim de calificare referitoare la "principalele servicii prestate Ón mod corespunz?tor"; ii. s Óndeplineasc cerin?ele privind motivele de excludere; iii. s fie Ónscris Óntr-un registru profesional sau comercial relevant Ón ?ara Ón care este stabilit, dac este cazul. OEn cazul Ón care Ofertantul se bazeaz pe TS pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime de calificare, Ofertantul trebuie s dovedeasc EC c va avea la dispozi?ie resursele necesare prin prezentarea unui angajament "Angajament al TS (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea tehnic ?i profesional?" (a se vedea Sec?iunea D - Formulare pentru depunerea Ofertei din Documenta?ia de atribuire). Pentru a fi luat Ón considerare Ón procesul de calificare, Angajamentul TS trebuie: i. s fie prezentat Ómpreun cu Oferta; ii. s confirme Entit??ii Contractante (EC) c TS va pune la dispozi?ia Ofertantului resursele invocate; iii. s garanteze EC c?, Ón cazul Ón care Ofertantul Ónt'mpin dificult??i Ón timpul execut?rii Contractului, TS se angajeaz s asigure Óndeplinirea pe deplin ?i Ón mod corect a tuturor obliga?iilor contractuale asumate de Ofertant prin implicarea sa direct?; iv. s includ urm?toarele: a. o list ?i o descriere a capacit??ilor pe care TS le va pune la dispozi?ia Ofertantului pentru prestarea corespunz?toare a serviciilor ?i care acoper cel pu?in nivelurile/pragurile pentru cerin?a minim comunicate Ón Anun?ul de participare; b. modul concret Ón care TS Ó?i va Óndeplini obliga?iile asumate prin Angajament. OEn cazul Ón care Ofertantul Ó?i exercit dreptul de a utiliza capacit??ile unor TS pentru a demonstra Óndeplinirea cerin?ei minime, atunci acesta trebuie: ii. s prezinte, Ómpreun cu Oferta, p'n la termenul limit pentru depunerea Ofertei, urm?toarele: a. Angajamentul TS (angajament necondi?ionat) cu privire la sus?inerea tehnic ?i profesional a Ofertantului; b. Acordul/Acordurile de subcontractare Óntre Ofertant ?i TS care Óndepline?te/Óndeplinesc ?i rolul de Subcontractant/Subcontractan?i, men?ion'nd Ón acela?i timp propor?ia (procentul) de subcontractare din Contract. c. C'te un DUAE (completat) separat pentru fiecare TS ale c?rui capacit??i le utilizeaz?, con?in'nd informa?iile solicitate Ón partea II (sec?iunile A ?i B), partea III, partea IV: Criterii de selec?ie, sec?iunea C: Cap. tehnic ?i profesional?, rubrica "Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" completat ?i semnat corespunz?tor de c?tre fiecare TS; iii. s bifeze "Da" Ón propriul DUAE (completat) care Ónso?e?te Oferta, Partea a II-a: Informa?ii ref. la OE, Sec?iunea C: Informa?ii privind utilizarea capacit??ii altor entit??i. OEn aplicarea art.197 alin.(2) din L. nr.99/2016, EC solicit o singur dat Ofertantului Ónlocuirea TS pe a c?rui/c?ror capacit??i se bazeaz pentru Óndeplinirea cerin?ei minime referitoare la "principalele servicii prestate Ón mod corespunz?tor", utiliz'nd ca referin? condi?iile de participare la procedur specificate Ón Anun?ul de participare, informa?iile incluse Ón DUAE (completat) prezentate de TS care acord sprijin, con?inutul Angajamentului TS ?i dovezile furnizate de Ofertant ca dovad a informa?iilor incluse Ón Angajamentului TS ?i DUAE (completat) al TS pe care se bazeaz Ofertantul. DOVEZI PRELIMINARE: Ca dovad preliminar pentru verificarea capacit??ii tehnice ?i profesionale, Ofertantul (Ofertant individual, fiecare membru al unei Asocierii sau TS) trebuie s prezinte o declara?ie pe propria r?spundere completat ?i semnat?. Declara?ia pe proprie r?spundere este reprezentat de DUAE (completat). Consulta?i Partea IV: Criterii de selec?ie, Sec?iunea C: Cap. tehnic ?i profesional?, din DUAE (completat) ?i include?i informa?iile specificate la punctul "Pentru contractele de achizi?ie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat" pentru a furniza dovezi preliminare Ón leg?tur cu Óndeplinirea cerin?ei. La completarea DUAE (completat), Ón scopul aplic?rii criteriilor de calificare, urm?toarele indica?ii trebuie luate Ón considerare: i. C'mpul "Descriere" trebuie: a. s includ cel pu?in referin?a la obiectul Contractului ?i caracteristicile ce corespund demonstr?rii Óndeplinirii cerin?ei minime: tipul de serviciu, caracteristicile serviciului prestat, valoarea serviciului f?r TVA, perioada; b. s indice documentele care vor fi prezentate ca dovad a "principalelor servicii prestate Ón mod corespunz?tor" la cererea expres a EC; ii. "Data de Óncheiere" completat de OE Ón DUAE (completat) trebuie s fie data la care serviciile au fost recep?ionate ca fiind prestate Ón mod corespunz?tor de c?tre beneficiarul serviciilor, indiferent de data la care serviciile au Ónceput s fie prestate; iii. C'mpul ìBeneficiari" trebuie s includ aceea?i denumire a beneficiarilor din documentele care urmeaz s fie prezentate ca dovezi la cererea expres a EC. DOCUMENTELE SUPORT ce vor fi prezentate la cererea EC: Ca urmare a unei solicit?ri exprese din partea EC ?i Ónainte de atribuirea contractului sectorial, Ofertantul (Ofertant individual sau Asociere de Operatori Economici) clasat pe primul loc dup aplicarea criteriului de atribuire s prezinte documente justificative actualizate prin care s demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, Ón conf. cu informa?iile cuprinse Ón DUAE (completat). Cerin?a de a prezenta documente justificative actualizate este aplicabil tuturor OE care au leg?tur cu Ofertantul Ón aceast procedur (membrii ai Asocierii, TS, Subcontractan?i), dac este cazul. Documentele justificative (nominalizate de c?tre Ofertant Ón DUAE (completat) ?i care vor fi prezentate de Ofertantul aflat pe primul loc la finalizarea procesului de evaluare considerate adecvate pentru demonstrarea informa?iilor incluse Ón DUAE (completat) includ, dar nu se limiteaz la: i. procese-verbale de recep?ie a serviciilor, recomand?ri sau orice alte documente echivalente din care s reias urm?toarele informa?ii: beneficiarul, cantitatea/valoarea, perioada ?i locul prest?rii; documentele pot fi emise de orice persoan fizic ?i/sau juridic de drept public sau privat care pot confirma executarea serviciilor de transport prezentate ca experien? similar?; ii. orice alte dovezi nominalizate de Ofertant Ón DUAE (completat) ca documente justificative pentru declara?iile f?cute Ón leg?tur cu serviciile prestate Ón mod corespunz?tor care Óndeplinesc cerin?a minim?. Dac?, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt Ón limba procedurii specificate Ón sec?. IV.2.4) din Anun?ul de participare, Ofertan?ii trebuie s furnizeze EC versiunea tradus a documentelor Ón limba procedurii specificat Ón sec?. IV.2.4) Anun?ul de participare, respectiv limba rom'n?. EC poate solicita oric?rui OE implicat Ón procedur Ón orice moment pe parcursul procesului de evaluare s prezinte dovezi Ón leg?tur cu informa?iile completate Ón DUAE (completat). EC Ó?i rezerv dreptul de a solicita Ón mod direct informa?ii de la autorit??ile competente Ón cazul Ón care exist incertitudini legate de Óndeplinirea cerin?ei/cerin?elor minime legate de capacitate tehnic ?i/sau profesional inclus?(e) Ón Anun?ul de participare. Mai multe informa?ii (info.ref. la subcontractan?i) se reg?sesc Ón îANEXA la Instruc?iunile c?tre ofertan?iî - III...
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Ofertantul trebuie s prezinte Ómpreun cu oferta o garan?ie de participare (GP), valabil pentru o perioad de 180 zile calculate de la termenul comunicat pentru depunerea Ofertelor, Ón sum de: Lot 1 ñ 42.116,37 RON Lot 2 ñ 107.307,90 RON Lot 3 ñ 60.588,33 RON Lot 4 ñ 66.417,24 RON Lot 5 ñ 64.659,59 RON Lot 6 ñ 90.908,01 RON Lot 7 ñ 73.796,28 RON Lot 8 ñ 49.796,23 RON Regula privind modalitatea de constituire a GP este: a. virament bancar sau b. instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile legii. Acolo unde un instrument de garantare este utilizat ca modalitate de constituire a GP, acesta trebuie s fie: i. transmis Ón SEAP Ómpreun cu Oferta ?i celelalte documente ale acesteia, cel mai t'rziu la data ?i ora-limit de depunere a Ofertelor, ii. Ón suma ?i moneda indicat?, iii. valabil pentru perioada indicat?, iv. irevocabil, v. Ón form necondi?ionat?, ?i anume instrumentul de garantare trebuie s prevad c plata se va realiza necondi?ionat, la prima cerere a beneficiarului (Entit??ii Contractante), pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Pentru GP constituit prin transfer bancar, se va utiliza urm?torul cont: RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trezoreria Constanta, cod fiscal CUI 2981739, iar Ón detaliile tranzac?iei se va men?iona num?rul Anun?ului de participare. Pentru constituirea GP de c?tre Operatori Economici din afara Rom'niei, pentru conversie dintr-o alt moned?, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Na?ional a Rom'niei (www.bnr.ro) valabil la data public?rii Anun?ului de participare Ón SEAP. Informa?ii suplimentare (continuarea) cu privire la cerin?a privind GP se reg?sesc Ón îANEXA la Instruc?iuni c?tre ofertan?iî (III.1.5. Depozitele ?i garan?iile solicitate - Garan?ia de participare). Garan?ia de bun execu?ie este solicitat?. Garan?ia de bun execu?ie reprezint 0,5% ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.bnr.ro www.e-licitatie.ro
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asoc. cf.art. 66. din Lg. nr 99/2016 pv achiz sectoriale. Orice op ec are dreptul de a participa Ón comun cu al?i op ec la proced. de atrib, cf art. 66 din L.99/2016. Asocierile de pers. fizice ?i/sau juridice pot depune oferta comun f?r a fi obligate s adopte/s constituie o anumit form juridic?, cu cond. ca toate pers. care particip la Asociere s Óndeplin. cerin?a de constituire legal Ón ??rile Ón care sunt stabilite. OEn cz. Ón care doi sau mai mul?i op ec particip la proced. Ón asociere, iar asoc. este desemnat c'?tig?toare, dup desemnarea c'?tig?torului, Ón per. de mobilizare, Asoc. tb. s Óndeplineasc obliga?ia pv adoptarea de c?tre membri a formei juridice solicitate prin doc de atrib (constit. unei societ??i Ón cond. prev. de Lg societ??ilor nr. 31/1990, actualiz.). OEn per. de mobilizare, Asoc. c'?tig?toare tb s Óndeplineasc urm?toarele: a) Ónmatricularea la ONRC de pe l'ng Tribunalul Constan?a a noii soc com, rezultat ca urmare a obliga?iilor asumate de membrii asocierii, prin Ac. de asoc. ?i prezentarea certif. de Ónmatriculare a soc. (copie cf. cu orig) ?i a certif. constatator; b) prezentarea licen?ei comunitare de transport ?i copiile conforme ale ac. pt. toate mijloacele de transport ofertate, care vor fi utilizate pentru prestarea serviciului. Inf. suplim. se reg?sesc Ón îANEXA la Instruc?iuni c?tre ofertan?iî (III.1.6. Forma juridic pe care o va lua grupul de op. c?ruia i se atrib. contractul)
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 131-322145
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 11/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 11/08/2022
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 11/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Cf. art.2 al.(1) din L.101/2016, orice persoan care se consider v?t?mat Óntr-un drept al s?u ori Óntr-un interes legitim printr-un act al unei entit??ii contractante sau prin nesolu?ionarea Ón termenul legal a unei cereri poate solicita anularea actului, obligarea EC la emiterea unui act sau la adoptarea de m?suri de remediere, recunoa?terea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale administrativ-jurisdic?ional sau judiciar?, Ón termenele prev. la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA Adresse postale: Bd. Tomis, nr. 51 Ville: Constanta Code postal: 900725 Pays: Roumanie Courriel: consjud@cjc.ro TÈlÈphone: +40 241488404 Fax: +40 341733140 Adresse internet: www.cjc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022 Roumanie-Constan?a: Services de transport routier publicType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/02/2022 14/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public