Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2022
Date de péremption : 05/09/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a:Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique

2022/S 149-425346  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
04/08/2022 S149 Roumanie-Constan?a: Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique 2022/S 149-425346 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ACADEMIA NAVALA "Mircea cel Batran"- UM 02192 CONSTANTA Numéro national d'identification: 4515484 Adresse postale: Strada: Fulgerului, nr. 1 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900218 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CONSTANTIN SCHIPOR Courriel: um02192achizitii@anmb.ro Téléphone: +40 241626200-143 Fax: +40 241643096 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anmb.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100153203 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Défense
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Simulator didactic ECDIS - Electronic Chart Display Information System Numéro de référence: COD UNIC DE IDENTIFICARE OBIECT CONTRACT 4515484_2022_PAAPD1368399 4515484-2022-87
II.1.2) Code CPV principal 38970000 Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Procedura de licitatie deschisa pentru achizi?ia unui Simulator didactic ECDIS - Electronic Chart Display Information System a carei valoare totala este de
   2. 963.700 lei f?r? TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 963 700.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
str. Fulgerului, nr.1, Constan?a
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare de Simulator didactic ECDIS - Electronic Chart Display Information System conform Caietului de sarcini. NNumarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 18 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Perioada de garan?ie / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Cerinta nr. 1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1. 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) valabile la momentul prezentarii.
   1. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al acelor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv
   1. 3. Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la articolele privind achizitiile publice: art.166 alin.(2), art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016.
   1. 4. Alte documente edificatoare dupa caz. Nota: În cazul ofertantilor care sunt persoane juridice straine se vor prezenta certificate/documente echivalente care sa fie valabile la momentul prezentarii. In cazul în care în tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sus?in?tor/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prev?zute mai sus, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prev?zute la art.164, 165 ?i 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe proprie raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens. Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016. Cerinta nr. 2 Declaratie pe propria raspundere privind conflictul de interese. Modalitatea de indeplinire: Declaratia pe proprie raspundere privind conflictul de interese se va intocmi de catre fiecare ofertant/asociat, inclusiv de catre ter? sus?inator / subcontractant, dupa caz, si va fi prezentata de toti participantii odat? cu depunerea DUAE ?i a ofertei in SEAP. Declara?ia va con?ine informa?ii aferente situa?iei lor- Formularul nr. 7 - Declaratie privind conflictul de interese. Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt: Toma Alecu; Moise Gabriel; R?dulescu Simona; Ivanov Georgiana; Tir?oag? Mihai; Mih?il?-Strugaru Adrian; Schipor Constantin; Ivan Florina; Co?ofre? Gabriela; Stoica Adelina; Ion Valentin; ?erban Sergiu Petru Cerinta nr. 1 Operatorii economici care depun ofert? trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din ?ara rezident?, din care s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna din situa?iile de anulare a constituirii, precum ?i faptul c? are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile ce fac obiectul contractului de achizi?ie public?. Cerin?a se aplic? inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori care completeaz? informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? cu informa?iile solicitate de c?tre autoritatea contractant? - informa?ii referitoare la îndeplinirea cerin?elor privind capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Documentul justificativ care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertan?ilor persoanelor juridice/fizice str?ine, documentele echivalente emise în ?ara de reziden??, traduse în limba român?, urmeaz? s? fie prezentate, la solicitarea autorit??ii contractante, doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. În situa?ia în care vor fi executate p?r?i din contract de c?tre subcontractan?i, dovada înregistr?rii ?i coresponden?a activit??ilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizi?iei se va prezenta obligatoriu ?i de c?tre subcontractan?i, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Ofertele depuse de catre operatorii economici au obligativitatea de a fi insotite de formularul DUAE, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art.137 alin.(2) lit.b) din H.G. 395/2016.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertan?ii trebuie sa demonstreze ca in ultimii 3 ani (calcula?i pân? la data limit? de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulat? de cel pu?in:
   2. 960.000 lei f?r? TVA.Prin produse similare se în?elege: orice fel de echipamente pentru simulatoare navale sau orice fel de echipamente de naviga?ie navalizate. Ultimii 3 ani vor fi calcula?i prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta în anun?ul de participare (daca se decaleaz? termenul-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, publicându-se in acest sens o erat?, limita inferioar? a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decal?rii, urmând a fi considerata îndeplinit? cerin?a pentru to?i operatorii care au prezentat dovada finaliz?rii furniz?rilor de produse similare în intervalul de timp nou rezultat). Se vor depune odat? cu DUAE urm?toarele documente: angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, a acordului de subcontractare ?i/sau a acordului de asociere, dup? caz - formularul 8 sau formularul nr. 9-dup? caz. Persoana care asigur? sus?inerea capacit??ii tehnice nu trebuie sa se afle în situa?ia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016; în acest sens se va completa un DUAE distinct. Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiOfertan?ii vor face dovada implement?rii sistemului de management al calit??ii în domeniul în care se încadreaz? activitatea / activit??ile principal?/principale care fac obiectul contractului, conform SR EN ISO 9001 sau echivalent. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile ce descriu nivelul lor de experien??, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunz?tor cerin?elor autorit??ii contractante. Asociatul/asocia?ii nominaliza?i va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informa?iile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informa?ii cum ar fi: - num?rul ?i data contractului/achizi?iei invocat/invocate drept experien?? similar?, - tipul/categoriile de produse, valoarea, beneficiarul, perioada de livrare. Urm?toarele documente justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate, la solicitare, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor:- certificate sau documente emise de beneficiar/procese verbale de recep?ie/p?r?i relevante ale contractului/achizi?iei, din care sa reias? toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerin?ei privind experien?a similara. Daca un grup de operatori economici depune o Ofert? comun?, atunci capacitatea tehnic? ?i profesional? se demonstreaz? prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? a Ofertantului poate fi sus?inut?, pentru îndeplinirea contractului, si de o alta persoana, indiferent de natura rela?iilor juridice existente între Ofertant si persoana respectiva. In cazul in care Ofertantul î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? prin prezentarea unui angajament ferm de sus?inere, prin care confirm? faptul c? va pune la dispozi?ie Ofertantului resursele tehnice ?i profesionale invocate din partea unui/unor ter?/ter?i, atunci acesta are obliga?ia s? prezinte documentele transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.Documentele justificative care probeaz? cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Pentru contractele a c?ror valoare este exprimat? în alta valut? decât în lei, data la care se va calcula echivalen?a leu/alta valut?: - conform cursului B.N.R. din data public?rii anun?ului de participare. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire. Urm?toarele documente justificative care probeaz? îndeplinirea cerin?ei vor fi prezentate doar de c?tre ofertantul clasat pe primul loc pe primul loc, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor pot fi: - certificat valabil la momentul prezent?rii, emis de un organism de certificare acreditat care s? ateste respectarea de c?tre operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001/ echivalent pentru ofertant sau alte probe sau dovezi care confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor al calit??ii (pentru cazurile specifice prev?zute de lege).Nu se accept? candida?i în curs de certificare. Sunt admi?i ofertan?ii care prezint? documente din care s? reias? c? auditul de certificare a fost finalizat urmând s? primeasc? cerificarea propriu-zis?. Sunt admi?i ofertan?ii care prezint? probe sau dovezi în m?sura în care acestea confirm? asigurarea unui nivel corespunz?tor privind îndeplinirea unui standard de calitate.Dac? operatorul economic invoc? subcontractan?i/asocia?i sau în cazul depunerii unei oferte comune, cerin?a va fi îndeplinit? individual de subcontractant/fiecare membru al asocierii pentru partea din contract pe care o realizeaz?. Documentul trebuie s? fie valabil la data prezent?rii.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 05/09/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 05/12/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 05/09/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Mih?il?-Strugaru Adrian, Schipor Constantin, ?erban Petru Sergiu, Ivan Florina, Co?ofre? Gabriela
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:

   1. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, iar oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
   2. Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): - Înainte de încheierea contractului, ofertantul declarat câstigator va prezenta acordurile de subcontractare (contractele) încheiate cu subcontractantii nominalizati în oferta. - Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contract. - Pe parcursul derularii contractului, executantul are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în oferta sau de a declara noi subcontractanti cu acordul autoritatii contractante, iar eventuala înlocuire/implicare a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau a pretului contractului. În cazul înlocuirii sau declararii de noi subcontractanti, semnatarul contractului transmite documentele de calificare ale acestora conform fisei de date a achizitiei.
   3. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea dedicata acestora din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal tot in SEAP.
   4.  Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari privind ofertele depuse, in SEAP. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP, integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ii de atac sunt cele prev?zute în Legea nr. 101/ 2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ACADEMIA NAVALA "Mircea cel Batran"- UM 02192 CONSTANTA Adresse postale: Strada Fulgerului, nr.1 Ville: Constanta Code postal: 900218 Pays: Roumanie Fax: +4 0241643096 Adresse internet: www.anmb.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2022 Roumanie-Constan?a: Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et techniqueType d'acheteur: Ministère et toutes autres autorités nationales ou fédéralesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 05/09/2022 04/08/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
38970000 - Simulateur de recherche, d'essai et scientifique et technique