Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a:Travaux de construction

2023/S 186-580439  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Roumanie-Constan?a: Travaux de construction 2023/S 186-580439 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C RAJA S.A CONSTANTA NumÈro national d'identification: r1890420 Adresse postale: Strada: C?l?ra?i, nr. 22-24 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900590 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe Courriel: secretariat@rajac.ro TÈlÈphone: +40 241664046 Fax: +40 241612283 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rajac.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Treapta pre-epurare mecanic? Cluster N?vodari. Lucr?ri Ón incinta Sta?iei de epurare Medgidia NumÈro de rÈfÈrence: 1890420/2020 / 25 / CL 46 POIM
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45252100 Travaux de construction de stations d'Èpuration 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de gÈnie civil
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Cantitatea total? sau domeniul Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru: Obiect
   1. - Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta - Obiect
   1. 1.-Camin intrare, Gratare dese - Obiect
   1. 2 Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare aer - Obiect
   1. 3.-Statie de pompare intermediara - Obiect
   1. 4.-Cladire Operator Obiect
   2. - Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia - Obiect
   2. 1. Bazin de retentie Lucrarile sunt sectorizate astfel: Sector 1 - Obiect
   1. - Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta Sector 2- Obiect
   2. - Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati: - Furnizarea si montarea fitingurilor si armaturilor; - Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional - Testare si punere in functiune - Monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni. - Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 547
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritar? 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu Ón condi?ii de management eficient al resurselor
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 078-199058
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 33556 IntitulÈ:
Treapta pre-epurare mecanic? Cluster N?vodari. Lucr?ri Ón incinta Sta?iei de epurare Medgidia
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
16/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CORAL NumÈro national d'identification: RO 2362708 Adresse postale: Strada Babadag, Nr. 159 Ville: Tulcea Code NUTS: RO225 Tulcea Code postal: 820126 Pays: Roumanie Courriel: office@coralconstructii.ro TÈlÈphone: +40 0240537537 Fax: +40 0240506111 Adresse internet: www.coralconstructii.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 22 358 677.40 RON
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.3)INFORMA?II SUPLIMENTARE(dup? caz) - Intrarea Ón vigoare a prezentului Contract de Lucrari este sub inciden?a Clauzei suspensive- ANEXA la DA. - Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie. - Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta. - Entitatea contractanta va organiza, pentru to?i operatorii economici interesa?i s? participe la procedur?, vizitarea amplasamentelor Ón care vor fi executate lucr?rile ce fac obiectele contractului, iar datele intalnirilor vor fi anuntate in SICAP. Participantii la vizita amplasamentelor isi vor asigura mijloacele de transport in vederea efectuarii vizitei. In urma participarii la vizita amplasamentului va fi incheiat un proces verbal intre operatorii economici participanti si entitatea contractanta. - Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica. - Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP. - Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana. - Documentatia de atribuire se posteaza integral Ón cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro. - Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea îIntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. - Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site ñul www.e-licitatie.ro . - Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea ìIntrebariî. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea ìIntrebariî), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica. - OEn cazul ofertan?ilor (persoane fizice sau juridice) de alt? na?ionalitate dec't cea rom'n?, documentele vor fi transmise Ón limba Ón care au fost emise, Ónso?ite de traducere autorizata a acestora Ón limba rom'n?. - In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si obtine cel mai mare punctaj total. - Durata contractului de executie este de 547 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor). Durata perioadei de garantie este de 1095 zile. - Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea ìsau echivalentî. NOTA Avand in vedere faptul c? Óncep'nd cu data de 08.04.2019 Ón SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: RAJA S.A CONSTANTA Adresse postale: Str Calarasi 22-24 Ville: Constanta Code postal: 900590 Pays: Roumanie Courriel: raja1@rajac.ro TÈlÈphone: +40 241664046 Fax: +40 241662577 Adresse internet: http://www.rajac.ro/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
22/09/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a
VII.1.4) Description des prestations:
Cantitatea total? sau domeniul Contractul de lucrari cuprinde proiectare si executie pentru: Obiect
   1. - Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta - Obiect
   1. 1.-Camin intrare, Gratare dese - Obiect
   1. 2 Deznisipator cuplat cu separator de grasimi cu insuflare aer - Obiect
   1. 3.-Statie de pompare intermediara - Obiect
   1. 4.-Cladire Operator Obiect
   2. - Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia - Obiect
   2. 1. Bazin de retentie Lucrarile sunt sectorizate astfel: Sector 1 - Obiect
   1. - Treapta de pre-epurare Cluster Navodari - jud Constanta Sector 2- Obiect
   2. - Lucrari in incinta Statiei de epurare Medgidia Pentru toate obiectivele de investitie mai sus mentionate se vor executa urmatoarele activitati: - Furnizarea si montarea fitingurilor si armaturilor; - Realizarea tuturor lucrarilor necesare pentru automatizarea si transmiterea datelor, in SCADA local si SCADA regional - Testare si punere in functiune - Monitorizarea functionarii si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de garantie, atunci cand este necesar - Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni. - Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde Perioada de Garantie de 1095 zile
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DurÈe en jours: 843
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 24 536 807.15 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CORAL NumÈro national d'identification: RO 2362708 Adresse postale: Strada Babadag, Nr. 159 Ville: Tulcea Code NUTS: RO225 Tulcea Code postal: 820126 Pays: Roumanie Courriel: office@coralconstructii.ro TÈlÈphone: +40 0240537537 Fax: +40 0240506111 Adresse internet: www.coralconstructii.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Conform AA nr.5/21.09.2023, care are ca obiect suplimentarea rezervei de implementare destinata platii ajustarilor de pret cu 15% din valoarea restului de executat a contractului, se majoreaza pretul contractului, in conformitate cu prevederile Art.8 alin (1) si (2) si Art. 9 alin. (4) si (5) din OUG 64/2022, coroborate cu prevederile Art.238 si Art.242 din Legea 99/2016.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Conform AA nr.5/21.09.2023, care are ca obiect suplimentarea rezervei de implementare destinata platii ajustarilor de pret cu 15% din valoarea restului de executat a contractului, se majoreaza pretul contractului, in conformitate cu prevederile Art.8 alin (1) si (2) si Art. 9 alin. (4) si (5) din OUG 64/2022, coroborate cu prevederile Art.238 si Art.242 din Legea 99/2016.. Majorarea pretului contractului este de:9.74% din pretul contractului initial.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 22 358 677.40 RON Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 24 536 807.15 RON Treapta pre-epurare mecanic? Cluster N?vodari. Lucr?ri Ón incinta Sta?iei de epurare Medgidia 27/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45252100 - Travaux de construction de stations d'épuration 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil