Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Travaux de dÈmontage et de remplacement de pipelines

2022/S 18-042563  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Constan?a: Travaux de dÈmontage et de remplacement de pipelines 2022/S 018-042563 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL CONSTANTA NumÈro national d'identification: 4785631 Adresse postale: Strada: Bd-ul Tomis, nr. 51 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900725 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Daniela Bucur Courriel: achizitiipublice@primaria-constanta.ro TÈlÈphone: +40 241488157 Fax: +40 241488195 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primaria-constanta.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ia contractului de execu?ie lucr?ri, inclusiv serviciul de proiectare (PAC, PT, DDE, asisten?? tehnic?) pentru obiectivul de investi?ii "Reabilitarea re?elelor de termoficare din municipiul Constan?a - Etapa III" NumÈro de rÈfÈrence: 0
II.1.2) Code CPV principal 45231111 Travaux de dÈmontage et de remplacement de pipelines
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Obiectul prezentului contract de achizi?ie public? const? Ón achizi?ia ?i contractarea lucr?rilor, inclusiv serviciul de proiectare (PAC, PT, DDE, asisten?? tehnic?) pentru obiectivul de investi?ii "Reabilitarea re?elelor de termoficare din municipiul Constan?a - Etapa III". OEn cadrul studiului de fezabilitate ÑReabilitarea re?elelor de termoficare din municipiul Constan?a - Etapa IIIî s-a propus reabilitarea a 3 por?iuni de tronsoane de re?ea termic? primar? din magistrala I de termoficare ce Ónsumeaz? 5,215 km de traseu ?i por?iuni din re?eaua termic? secundar? aferente a 14 puncte termice, ce Ónsumeaz? 5,325 km traseu. Listele tronsoanelor de re?ea primar? ?i secundar? propuse pentru reabilitare sunt prezentate Ón caietul de sarcini nr. 223123 /10.11.2021. Num?rul de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor/candidaturilor este de de 20 de zile. Autoritatea contractant? r?spunde solicit?rilor de clarific?ri cu 11 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Scopul lucr?rilor Ól reprezint? proiectarea ?i execu?ia lucr?rilor de reabilitare a 3 por?iuni de tronsoane de re?ea termic? primar? din magistrala I de termoficare ?i por?iuni din re?eaua termic? secundar? aferente a 14 puncte termice, conform cerin?elor din caietul de sarcini nr.223123/10.11.2021. Portiunile de tronsoane de re?ea termic? primar? propuse spre reabilitare din magistrala I de termoficare Ónsumeaz? 5,215 km de traseu iar por?iuniunile din re?eaua termic? secundar? Ónsumeaz? 5,325 km traseu. Reabilitarea va fi realizat? prin folosire de tehnologii noi, care s? conduc? la cre?terea eficien?ei energetice, Ón vederea livr?rii agentului termic la parametrii cantitativi ?i calitativi solicita?i la consumatori ?i cu un impact minim asupra mediului, prin reducerea cantit??ii de poluan?i. Obiectul contractului este reprezentat de: - OEntocmirea documenta?iilor de proiectare pentru fazele: ? Ob?inerea tuturor avizelor/acordurilor ?i autoriza?iilor necesare de la toate autorit??ile na?ionale a c?ror legisla?ie impune acest lucru ?i pentru toate fazele de derulare a contractului, ? DTAC, ? Proiectul Tehnic de execu?ie, ? Detalii de execu?ie, ? Documenta?ie pentru ob?inerea autoriza?iei de func?ionare ISCIR (acolo unde este cazul), ? Plan de securitate ?i s?n?tate pe ?antier, ? Documenta?ie As-Built (incluz'nd ?i c?r?ile conductelor); ? Ob?inerea aprob?rii programelor de control ?i verificare care con?in ?i fazele determinante ale lucr?rilor, de c?tre Inspectoratul de Stat Ón Construc?ii (dup? caz); - Asisten?? tehnic? din partea proiectantului; - Achizi?ia de materiale; - Execu?ia lucr?rilor ?i punerea Ón func?iune a instala?iilor; - Testarea ?i punerea Ón func?iune (PIF), dup? terminarea lucr?rilor de execu?ie. - OEn timpul acestei perioade, Antreprenorul trebuie Ón paralel s? desf??oare Programul de Instruire (training) a personalul operatorului. Perioada de Notificare a Defectelor este de 12 luni de la data emiterii Certificatului de Recep?ie la Terminarea Lucr?rilor. Pe toat? Perioada de Notificare a Defectelor, Antreprenorul va monitoriza trimestrial (conform planului de calitate) performan?ele opera?ionale ale Lucr?rilor ?i le va prezenta Beneficiarului. Perioada este condi?ionat? de Óndeplinirea parametrilor garanta?i. Perioada de Notificare a Defectelor se poate prelungi p'n? la 24 de luni Ón func?ie de Óndeplinirea parametrilor garanta?i.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Experienta specifica a personalului cheie: Responsabil Proiect. Punctaj maxim - 10 puncte ?ef/Coordonator ?antier. Punctaj maxim ñ10 puncte Coordonator Echipa Proiectare. Punctaj maxim ñ 10 puncte / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Program Operational Infrastructura Mare - Cresterea eficientei energetice Ón sistemele centralizate de transport si distributie a energiei termice Ón orasele selectate
II.2.14) Informations complÈmentaires Procedura de atribuire a contractului de achizi?ie public? este ini?iat? sub inciden?a prezentei clauze suspensive, Ón sensul c? Óncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea finan??rii lucr?rilor din fonduri europene nerambursabile prin Programul Opera?ional Infrastructura Mare (POIM) si/sau alte surse de finantare legal constituite, ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 228-599056
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Roumanie-Constan?a: Travaux de dÈmontage et de remplacement de pipelinesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
45231111 - Travaux de démontage et de remplacement de pipelines