Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 02/10/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Constan?a: Travaux généraux de construction pour pipelines

2020/S 149-366259  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Roumanie-Constan?a: Travaux généraux de construction pour pipelines 2020/S 149-366259 Avis de marché - secteurs spéciaux Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S.C. RAJA S.A. Constan?a Numéro national d'identification: r1890420 Adresse postale: Str. C?l?ra?i nr. 22-24 Ville: Constan?a Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900590 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Direc?ia dezvoltare ?i finan??ri externe Courriel: raja1@rajac.ro Téléphone: +40 241664046 Fax: +40 241612283 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.rajac.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro http://www.rajac.ro/ www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100607 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Re?ele ap Cernavod?, F?clia ?i Tortoman. Aduc?iuni Faclia, Cernavod?. Re?ele de canalizare Cernavod?, Satu Nou ?i Mircea Vod Numéro de référence: 1890420/2020/18/ CL 24 POIM
II.1.2) Code CPV principal 45231100 Travaux généraux de construction pour pipelines
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Activitatile de executie pentru Contractul de Lucrari "Re?ele ap Cernavod?, Faclia ?i Tortoman. Aduc?iuni Faclia, Cernavoda. Re?ele de canalizare Cernavod?, Satu Nou ?i Mircea Vod?" constau in: - Obiect
   1. 1 Reabilitare conducta de aductiune Cernavoda (CJC), - Obiect
   1. 2 Reabilitare retea de distributie Cernavoda, - Obiect
   2. 1 Extindere conducta de transport apa potabila Tortoman, - Obiect
   2. 2 Reabilitare retea de distributie Tortoman, - Obiect
   3. 1 Extindere conducta de aductiune Faclia, - Obiect
   3. 2 Reabilitare conducta de distributie Faclia, - Obiect
   3. 3 Extindere conducta de distributie Faclia, - Obiect
   1. 3 Extindere retea de canalizare Cernavoda, - Obiect
   1. 4 Statie de pompare a apei uzate si conducta de refulare Cernavoda, - Obiect
   4. 1 Extindere retea de canalizare Mircea Voda, - Obiect
   4. 2 Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata Mircea Voda, - Obiect
   5. 1 Extindere retea de canalizare Satu Nou, - Obiect
   5. 2 Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata menajera Satu Nou. Lucrarile se refera la: a) Lucrari de constructie b) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice c) Testare si punere in functiune d) Monitorizarea si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Garantie, atunci cand este necesar e) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Garantie de 36 luni, respectiv 1095 zile f) Instruirea personalului Beneficiarului si/sau Operatorului Durata prevazuta la Sectiunea II.2.7, reprezinta perioada de executie a lucrarilor si nu cuprinde perioada de Garantie de 1095 zile. Contractul va include suma provizionat total în valoare de 182.700 RON. Numarul de zile pân la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, - cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 47 489 955.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231112 Installation de réseau de conduites 45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 45232152 Travaux de construction de stations de pompage 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exécution:
Judetul Constanta
II.2.4) Description des prestations:
Activitatile de executie constau in: Obiect 1 - Obiect
   1. 1 Reabilitare cond de aductiune Cernavoda (CJC), - Obiect
   1. 2 Reabilitare retea de distributie Cernavoda, L=
   4. 481 m, - Obiect
   1. 3 Extindere retea de canalizare Cernavoda, L =
   1. 089 m, - Obiect
   1. 4 Statie de pompare a apei uzate si conducta de refulare Cernavoda L= 17m. Obiect 2 - Obiect
   2. 1 Extindere conducta de transport apa potabila Tortoman, L= 497 m, - Obiect
   2. 2 Reabilitare retea de distributie Tortoman, L1=
   9. 277 m; L2 =
   1. 327 m. Obiect 3 - Obiect
   3. 1 Extindere conducta de aductiune Faclia, L=
   1. 067 m, - Obiect
   3. 2 Reabilitare conducta de distributie Faclia, L= 116 m, - Obiect
   3. 3 Extindere conducta de distributie Faclia, L= 198 m. Obiect 4 - Obiect
   4. 1 Extindere retea de canalizare Mircea Voda, L=12.701m, - Obiect
   4. 2 Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata Mircea Voda, - SPAU 1 si Cond de refulare in lungime de L= 247m, - SPAU 2 si Cond de refulare in lungime de L= 306m, - SPAU 3 si Cond de refulare in lungime de L= 4017m. Obiect 5 - Obiect
   5. 1 Extindere retea de canalizare Satu Nou, L=11.356m, - Obiect
   5. 2 Statii de pompare si conducte de refulare apa uzata menajera Satu Nou, - SPAU 1 si Cond de refulare in lungime de L= 361m, - SPAU 2 si Cond de refulare in lungime de L= 355m, - SPAU 3 si Cond de refulare in lungime de L= 3978m.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Descriere: Pentru factorul de evaluare " Gradul de adecvare al graficului general de realizare a investi?iei publice (durata, succesiunea activit??ilor ?i inter-rela?ionarea acestora, inclusiv drumul critic), resursele alocate pentru realizarea activit??ilor în cadrul Contractului prin raportare la metodologia de executare a lucr?rilor" " a fost stabilit un numar de 3 repere majore, fiecare cu cate 5 (cinci) subfactori care vor fi utilizati de comisia de evaluare in aprecierea ofertei tehnice. Comisia de evaluare va acorda punctajul si calificativul luand in considerare liniile directoare prezentate in tabelul de mai jos. Fiecarui calificativ ii corespunde un punctaj. Punctajul pentru calificativul " foarte bine" pentru fiecare din cei 5 subfactori de la primul reper este de 6 puncte, pentru calificativul "bine" de la al doilea reper este de 4 puncte, iar pentru calificativul "acceptabil" de la al treilea reper este de minim
   2.  A se vedea ANEXA la Documentatia de atribuire. / Pondération: 30 Prix - Pondération: 70
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 548 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritar 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condi?ii de management eficient al resurselor
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art.177, art.178 si art.180 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura (Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii), cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Informatiile din certificatele mentionate anterior trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora. Aceste documente sunt: O Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; O Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii acestora. O Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art.180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale; O Alte documente edificatoare, dupa caz. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul consolidat general, în conformitate cu cerintele din tara de origine sau din tara în care ofertantul/candidatul este stabilit, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). Documentele se vor prezenta însotite de traducerea autorizata a acestora in limba româna. Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s arate c m?surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-?i demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016. Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Cerinta nr. 2- Evitarea conflictului de interese Ofertantii, asociatii, terti sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasaca in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale actualizata. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va prezenta DUAE completat de ofertant/candidat, ter sus?in?tor ?i subcontractant, dup caz, cu informa?ii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 actualizata. Persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt prezentate in declaratia conducatorului entitatii contractante, parte a dosarului achizitiei publice si sunt urmatoarele:
   1.  Felix Stroe - Director General;
   2.  Aurel Presura - Director General Adjunct;
   3.  Tereza Baranescu - Director Economic;
   4.  Elena Sfrija - Director Juridic;
   5.  Ion Preda - Director Dezvoltare si Finantari Externe;
   6.  Stelian Budes - Director Adjunct Dezvoltare si Finantari Externe;
   7.  Florea Spirea - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;
   8.  Adriana Lascu - Adj. Director Dezvoltare si Finantari Externe;
   9.  Elena Bacale- Manager Proiect; 10. Maria Boghici - Manager Proiect UIP-D; 11. Cristian Ionut Diaconu - Sef Serv Juridic; 12. Daniela Madalina Tudose - Sef Birou Achizitii Finantare Externa; 13. Iulian Georgescu -Sef Birou Analiza Economica, Prognoza si Control In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 72 ?i 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Nota 1: Orice operator economic aflat în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care s arate c m?surile luate de acesta sunt suficiente pentru a-?i demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere in conformitate cu prevederile art 184 din legea 99/2016. Nota 2: Formularele si/sau documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc, de fiecare membru al asocierii (in cazul unei asocieri), si, daca e cazul, de catre subcontractant si de catre tertul sustinator. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii - eliberat de autoritati din tara de origine (certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva) prin care sa dovedeasca îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local la momentul prezentarii acestora, în conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele emise in alte limbi vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prev?zute sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180, Persoanele juridice straine pot prezenta o declara?ie pe propria r?spundere sau, dac în ?ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declara?ia pe propria r?spundere, o declara?ie autentic dat în fa?a unui notar, a unei autorit??i administrative sau judiciare sau a unei asocia?ii profesionale care are competen?e în acest sens. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Pentru îndeplinirea cerin?ei se va prezenta, ca dovad preliminar?, DUAE completat de ofertant/candidat, ter sus?in?tor ?i subcontractant, dup caz, cu informa?ii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016 si având în vedere si Notificarea ANAP nr. 240/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sunt: Documente de confirmare: - Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, - Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Certificat constatator emis de ONRC din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia, - Documentele emise în alta limba, trebuie sa fie însotite de traducerea autorizata în limba româna.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri Media cifrei de afaceri realizata in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) trebuie sa fie mai mare sau egala cu 45.000.000,00 RON. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, indeplinirea criteriilor privind situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tert Sustinator In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art. 198 din Legea nr. 99/2016 operatorul economic tertul / tertii sustinator / sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va/vor confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele obliga?ii pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor financiare pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Tertul sustinator va raspunde in mod solidar cu ofertantul, in mod neconditionat, fata de entitatea contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de ofertant, in baza contractului sectorial, si pentru care acesta din urma a primit sustinerea economica si financiara conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pentru îndeplinirea cerin?ei se va prezenta, ca dovad preliminar?, DUAE completat de ofertant/candidat si ter sus?in?tor, dup caz, cu informa?ii relevante, conform art. 202-204 din Legea nr. 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. Rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu). Nota: In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, formularele si documentele solicitate mai sus, vor fi prezentate de catre fiecare membru al grupului. Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv Tert Sustinator Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori financiari) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Aceste documente sunt: - Situatiile financiare pentru anii 2017, 2018 si 2019, vizate si inregistrate de organele competente sau orice document echivalent din care sa rezulte cifra de afaceri (ex. rapoarte de audit financiar întocmite de entit??i specializate, sau balan?e de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situa?iile aferente anului financiar încheiat nu au fost înc definitivate conform prevederilor legisla?iei incidente în domeniu). Operatorul economic va prezenta odata cu oferta - angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor, completat conform Formular nr. 3 - Angajament ferm privind sustinerea financiara a ofertantului. Nedepunerea odat cu oferta a angajamentului ferm al ter?ului sus?in?tor din care rezult modul efectiv în care se va materializa sus?inerea acestuia, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul în care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare Subcontractanti Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72,73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Experienta similara in conformitate cu art.192 lit.a) din Legea nr.99/2016 Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei a dus la bun sfarsit/ finalizat cel putin 20.000 m de retele noi/ reabilitare sau extindere de apa/ canalizare si/sau aductiuni de apa si/sau conducte de refulare ?i/sau retele de fluide, si/sau similare celor incluse in obiectul contractului, la nivelul a maximum 2 contracte de lucrari. Nota:
   1.  Prin "lucrari duse la bun sfârsit" în cadrul perioadei de 5 ani calculat conform art. 13 din instructiunea ANAP nr. 2/2017, se întelege: a) lucr?ri recep?ionate pe obiecte, care sunt înso?ite de proces-verbal de recep?ie întocmit în conformitate cu prevederile legale ?i tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului; sau b) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal la terminarea lucr?rilor; sau c) lucr?ri recep?ionate înso?ite de proces-verbal de recep?ie final?.
   2.  Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei indicate mai sus (ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor) se va calcula in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Instructiunea presedintelui ANAP nr. 2/2017.
   3.  Pentru conversia in RON, daca situatiile sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. Terti sustinatori Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 din Legea 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces in orice moment la resursele necesare, prezentand un angajament in acest sens din partea tertului/tertilor. Prin angajamentul ferm, ter?ul/ter?ii va confirma faptul c va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obliga?iilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activit??i pentru care a acordat sus?inerea, fie prin indicarea resurselor tehnice ?i profesionale pe care le va pune la dispozi?ie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul de indeplinire prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul,in mod neconditionat, fata de Entitatea Contractanta pentru neexecutarea oricarei obligatii asumate de Ofertant, in baza contractului sectorial si pentru care acesta din urma a primit sustinerea tehnica si profesionala conform prezentului angajament, renuntand in acest sens, definitiv si irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune si discutiune. Fiecare tert sustinator va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si/sau profesionala. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Pentru îndeplinirea cerin?ei se va prezenta, ca dovad preliminar?, DUAE completat de catre fiecare subcontractant. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta angajamentul acordului de subcontractare, cu denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si specificarea serviciilor/lucrarilor care urmeaza a fi prestate/executate de catre subcontractant/subcontractanti. Nedepunerea odat cu oferta a acordului de subcontractare, constituie temei pentru solicitarea de clarificari. In conformitate cu prevederile art. 232 din Legea 99/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica: - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine procentul la care se ridica partea/partile subcontractate, iar acesta va fi mentionat in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. In situatia in care Subcontractantul si-a exprimat optiunea de a fi platit direct de catre Beneficiar, Contractele de Subcontractare vor include, pe langa cele mai sus mentionate, in mod obligatoriu o anexa in care Ofertantul desemnat castigator si Subcontractantul: - vor consemna optiunea privind plata directa a Subcontractantului, daca este cazul; - vor preciza contul bancar al Subcontractantului in care se vor realiza direct platile, daca este cazul; - vor indica valoarea aferenta serviciilor pentru care isi exprima optiunea privind plata directa de catre Beneficiar Se va completa DUAE - Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns), rubrica "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat" de catre operatorii participanti la procedura, cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizat de catre ofertanti informatii cum ar fi: obiectul contractului cu Beneficiarul, numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul contractului si datele sale de contact, caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, calitatea pe care a detinut-o in contractul invocat (lider, asociat), caracteristicile lucrarilor realizate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc sunt: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recep?ie final / procesul-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor, certificate de predare-primire, recomand?ri, certific?ri de bun execu?ie, certificate constatatoare) care s ateste faptul c lucr?rile au fost executate în conformitate cu normele legale în domeniu ?i c au fost duse la bun sfâr?it ?i/sau alte documente din care sa reias?: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaz obiectul lucr?rii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) ?i locul execu?iei lucr?rilor. Vor fi acceptate documente care atesta lucrarile receptionate partial cat si lucrarile receptionate la sfarsitul prestarii si executiei si documentul care confirm recep?ionarea respectivelor lucr?ri în perioada de referin??, luand in calcul toat valoarea/cantitatea care face obiectul respectivului document, în condi?iile în care acestea sunt integrate într-un obiect de construc?ie cu func?ionalitate independent?. Entitatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al lucrarilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. Nota: In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, cerinta privind experienta similara se poate indeplini prin cumul iar documentele solicitate care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate de cei care indeplinesc aceasta cerinta. In cazul unei asocieri, fiecare asociat va completa DUAE cu informa?ii relevante. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede vor utiliza ratele de schimb valutar medii anuale stabilite de catre BNR. Terti sustinatori Operatorul economic (tertul/ tertii sustinatori) va completa informatiile corespunzatoare din documentul DUAE. Documentele justificative urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc. Acestea sunt: - extrase relevante ale contractului/ documente/ certificate (ex. procesul-verbal de recep?ie final / procesul-verbal de recep?ie la terminarea lucr?rilor, certificate de predare-primire, recomand?ri, certific?ri de bun execu?ie, certificate constatatoare) care s ateste faptul c lucr?rile au fost exec în conf cu normele legale în domeniu ?i c au fost duse la bun sfâr?it ?i/sau alte docum din care sa reias?: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaz obiectul lucr?rii), perioada (inclusiv data încheierii contractului) ?i locul execu?iei lucr?rilor. Op economic va prezenta odata cu oferta angajamentul ferm al ter?ului sus?in?tor conform Formular nr. 6- Angajament ferm privind sustinerea tehnica si are obligatia sa prezinte documente din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii va/vor asigura indeplinirea propriului angajam, docum care se vor constit anexa la angajament.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare, in conf. cu prevederile art. 42 din Hot nr. 394/2016, în cuantum de 450.000 RON. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei prin virament bancar,aceasta trebuie virata in contul SC RAJA SA nr. RO36RNCB0114014937350001, deschis la BCR Suc. C-ta. Dovada constituirii garantiei se va posta obligatoriu in SICAP, pana la data limita de depunere a ofertelor. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Pentru constituirea garantiei sub forma unui instrument de garantare, ofertantul va respecta Formular nr.
   1.  În cazul depunerii de oferte în asociere, garantia trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna. Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR publicat cu 5 zile inaintea datei limita de depunere a ofertelor. Eventualele neconcordante legate de cuantum, forma si perioada de valabilitate se solutioneaza conform art. 138 pct. (3) din Hot?rârea 394 / 2016. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea contractului fara TVA si se constituie conform art. 45 si 46 alin 1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru, ale Legii nr. 99/2016 privind achizi?iile sectoriale din 02.06.2016, aprobate prin Hot?rârea nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii, ?i devine anex la contract. Garantia de buna executie se constituie la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent. Pentru constituirea garantiei de buna ex... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/10/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 02/04/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 02/10/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 - A se vedea Clauza suspensiva- ANEXA la DA, - Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si sa pregateasca oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiile tehnice continute in aceasta Documentatie, - Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuiala si riscul, datele necesare pentru a pregati oferta, - Mentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica, - Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SICAP, - Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana, sau insotite de traducere autorizata in limba romana, - Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro, - Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la Sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, - Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de "Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site -ul www.e-licitatie.ro, - Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la Sectiunea "Intrebari". Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica extinsa valida, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica, - În cazul ofertan?ilor (persoane fizice sau juridice) de alt na?ionalitate decât cea român?, documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, înso?ite de traducere autorizata a acestora în limba român?, - In situatia in care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au punctaje egale, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut si obtine cel mai mare punctaj total, - Durata contractului de executie este de 548 zile (de la data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor). Durata perioadei de garantie este de 1095 zile. - Toate specificatiile, serviciile si cerintele mentionate si solicitate in cadrul documentatiei de atribuire (inclusiv caiet de sarcini) sunt insotite de mentiunea "sau echivalent". NOTA Avand in vedere faptul c începând cu data de 08.04.2019 în SICAP a fost integrat Documentul Unic de Achizi?ii European (DUAE), ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa individual DUAE in SICAP, conform instructiunilor date de ANAP si a Ghidului de utilizare. www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana vatamata se poate adresa Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: RAJA S.A Constan?a Adresse postale: Str. C?l?ra?i nr. 22-24 Ville: Constan?a Code postal: 900590 Pays: Roumanie Courriel: raja1@rajac.ro Téléphone: +40 241664046 Fax: +40 241662577 Adresse internet: http://www.rajac.ro/ http://www.rajac.ro/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45231100 - Travaux généraux de construction pour pipelines 
45231112 - Installation de réseau de conduites 
45232150 - Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau 
45232152 - Travaux de construction de stations de pompage 
45232400 - Travaux de construction d'égouts