Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Corod:Travaux de construction d'égouts

2023/S 196-614330  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 11/10/2023 S196 Roumanie-Corod: Travaux de construction d'égouts 2023/S 196-614330 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Comuna Corod (Primaria Corod Galati) Numéro national d'identification: 4393166 Adresse postale: Strada: stefan cel mare, nr. 258 Ville: Corod Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 807080 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DANA-MADALINA IFTIMIE Courriel: corod@gl.e-adm.ro Téléphone: +40 236864006 Fax: +40 236864002 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariacorodgl.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Administratie publica loc
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE SI EPURARE A APAEI UZATE IN COMUNA COROD, JUDETUL GALATI" Numéro de référence: 2023_4393166_01
II.1.2) Code CPV principal 45232400 Travaux de construction d'égouts
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Procedura de achizitie organizata de catre Autoritatea contractanta presupune executia de lucrari pentru extinderea infrastructurii de colectare si epurare a apei uzate in comuna Corod, judetul Galati. Principalele lucrari propuse a fi realizate vizeaza urmatoarele:
   1.  retea de canalizare gravitationala a apelor uzate menajere, in lungime de
   4. 296,42 metri, ce va fi realizata din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrele nominale Dn 250mm si Dn 315 mm, dupa cum urmeaza: -
   3. 940,98 metri- retea canalizare din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul nominal Dn 250mm; - 355,44 metri- retea canalizare din tuburi PVC-KG SN8, cu diametrul nominal Dn 315 mm.
   2.  pe reteaua de canalizare gravitationala a apelor uzate menajere, s-au prevazut camine de vizitare (inspectie), de tip circular, prefabricate din beton cu diametrul DN 800 mm, intr-un numar total de 142 bucati.
   3.  pe traseul retelei de canalizare s-au prevazut 17 statii de pompare (SPAU1÷SPAU17), dotate cu pompe submersibile pentru ape uzate menajere si conducte de refulare ape uzate aferente. Conductele de refulare aferente statiilor de pompare ape uzate proiectate au o lungime totala de
   2. 862,42 metri, fiind propuse a se realiza din conducte PEID PE 100 SDR17 PN10 cu diametrle cuprinse intre de 90mm÷de 160mm
   4.  statie de epurare Operatorii economici interesati au dreptul de a solicita clarificari/informatii suplimentare la documentatia de atribuire pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi înainte de data limita de depunere a ofertei.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 25 749 856.90 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO224 Gala?i Lieu principal d'exécution:
Comuna Corod, Judetul Galati
II.2.4) Description des prestations:
Valoarea totala estimata a contractului, fara TVA, este de 26.593.375,18 lei, fiind defalcata astfel: Cap
   2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - 451.388,16 lei; Cap
   4. 1 Constructii si instalatii - 12.614.170,00 lei; Cap
   4. 2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 99.509,32 lei; Cap
   4. 3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 13.226.272,00 lei; Cap
   5. 1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 202.035,70 lei.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Garantia acordata lucrarii / Pondération: 15 Prix - Pondération: 85
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 096-297384
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 12765 Intitulé:
Contract de executie lucrari
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
03/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PROCONSTRIND S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 29470779 Adresse postale: Strada Pictor Iosif Iser , Nr. 4 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800252 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@proconstrind.ro Téléphone: +40 371338919 Fax: +40 372253568
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ARCIF AG Numéro national d'identification: RO 15073752 Adresse postale: Strada O?elarilor, Nr. 25 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800606 Pays: Roumanie Courriel: arcif.ag@gmail.com Téléphone: +40 236410288 Fax: +40 236410288
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC ARCON AG Numéro national d'identification: RO 26723613 Adresse postale: Strada O?elarilor, Nr. 25 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800606 Pays: Roumanie Courriel: arconag.gl@gmail.com Téléphone: +40 0236475434 Fax: +40 0236412565
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC Moviland Met SRL Numéro national d'identification: RO 33559735 Adresse postale: Strada Br?ilei, Nr. 134A Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800379 Pays: Roumanie Courriel: MovilandMet@gmail.com Téléphone: +40 749511815 Fax: +40 336428401 Adresse internet: www.movilandmet.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 26 593 375.18 RON Valeur totale du marché/du lot: 25 749 856.90 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée Valeur hors TVA: 587 713.59 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Executie lucrari de subtraversari
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sec?iunea "Întrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea "Documentatie, clarific?ri ?i decizii" din cadrul anun?ului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand în vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele de la art. 103 (2) din HG395/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile în SEAP (Sec?iunea "Întrebari"). Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea "Întrebari"), în format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucr?ri (proiectare+executie lucrari) - formularul nr. 10. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corela?ie cu cerin?ele stabilite prin fi?a de date a achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Autoritatea contractant? informeaz? fiecare ofertant cu privire la deciziile luate în ceea ce prive?te rezultatul procedurii, respectiv atribuirea/încheierea contractului de achizi?ie public?, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oric?rei decizii de a nu atribui contractul, ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective. În cazul în care exist? mai multe oferte cu pre?uri egale clasate pe primul loc se procedeaz? astfel: departajarea se va face exclusiv în func?ie de pre? ?i nu prin cuantificarea altor elemente de natur? tehnic? sau alte avantaje care rezult? din modul de îndeplinire a contractului de c?tre operatorii economici; în vederea departaj?rii ofertelor, autoritatea contractant? va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunat??ite iar operatorii economici vor transmite r?spunsul lor în plic închis (pân? la crearea facilit??ii tehnice de recriptare noi oferte prin SICAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat pre?ul cel mai sc?zut. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". www.elicitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/10/2023 Executie lucrari in cadrul obiectivului de investitie: "EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE COLECTARE SI EPURARE A APAEI UZATE IN COMUNA COROD, JUDETUL GALATI" 11/10/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45232400 - Travaux de construction d'égouts