Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Ambulances

2022/S 226-649357  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Craiova: Ambulances 2022/S 226-649357 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: CONSILIUL JUDETEAN DOLJ Numéro national d'identification: 4417150 Adresse postale: Strada: Calea Unirii, nr. 19 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200585 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CRISTIAN UNGUREANU Courriel: achizitiicjd@cjdolj.ro Téléphone: +40 251419936 Fax: +40 251408230 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjdolj.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare echipamente de interven?ie în situa?ii de urgen?? pentru dotarea Unit??ii de Interven?ie în Situa?ii de Urgen?? din zona transfrontalier? - Craiova -Ambulan?? tip B, Ambulan?? tip C Numéro de référence: 4417150.2022.2
II.1.2) Code CPV principal 34114121 Ambulances
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
In scopul implement?rii proiectului "Reac?ii coordonate ?i eficiente ale autorit??ilor în situa?ii de urgen?? in regiunea Dolj-Vratsa", in continuare, este necesara achizi?ia unor echipamente de interven?ie, respectiv a doua ambulante una tip B ?i una de tip C. Valoarea estimata a echipamentelor specifice pentru interven?ii in situa?ii de urgenta, care urmeaza sa fie achizi?ionate este de
   1. 009.371,6 fara TVA. a.In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 16 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. b.In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, cu 10 zile inainte de termenul limita de depunerea a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34114000 Véhicules à usage spécial 34144210 Véhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Locul principal de furnizare: Craiova, str. C.D.Fortunescu, nr. 2, jud. Dolj
II.2.4) Description des prestations:
In scopul implement?rii proiectului "Reac?ii coordonate ?i eficiente ale autorit??ilor în situa?ii de urgen?? in regiunea Dolj-Vratsa", în continuare, este necesara achizi?ia unor echipamente de interven?ie, respectiv a doua ambulan?e, una tip B ?i una de tip C. Valoarea estimata a echipamentelor specifice pentru interven?ii in situa?ii de urgenta, care urmeaza sa fie achizi?ionate este de
   1. 009.371,6, fara TVA. Durata contractului de furnizare: 7 luni.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie exprimata in ani / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul "Reactii coordonate si eficiente ale autoritatilor in situatii de urgenta in regiunea Dolj-Vratsa", in cadrul Programului INTERREG V-A Romania - Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritara 3: O regiune sigura, Obiectivul Specific:
   3. 1 Imbunatatirea managementului comun al riscului in aria transfrontaliera, contract de finantare nr.156161/21.12.2017, codul 15.3.1.040 si eMS code:ROBG-195.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 202-574285
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale. Operatorii economici indic? ?i dovedesc în cuprinsul ofertei care informa?ii din propunerea tehnic?, elemente din propunerea financiar? ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost sunt confiden?iale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?. Informa?iile indicate de operatorii economici din propunerea tehnic?, elemente din propunerea financiar? ?i/sau fundament?ri/justific?ri de pre?/cost ca fiind confiden?iale trebuie s? fie înso?ite de dovada care le confer? caracterul de confiden?ialitate, dovad? ce devine anex? la ofert?, în caz contrar nefiind aplicabile prevederile art.57 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: direct din aplica?ie. Operatorul economic are obligatia de a transmite oferta si DUAE (utilizand facilitatea SICAP) in format electronic si numai pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare. Toate documentele (garantia de participare, documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii si incarcate in SEAP in sectiunile specific disponibile in sistemul informatic si numai de catre operatorii economici inregistrati. Referitor la completarea DUAE, in cazul in care autoritatea contractanta a activat optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului (alfa), fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A,B,C,D. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toatre a ponderilor acestora. În situa?ia în care egalitatea se men?ine autoritatea contractant? va solicita noi propuneri financiare, ce va fi transmis? în SEAP, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica. Se vor transmite Formularul de ofert? ?i Centralizatorul ofertei financiare . Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? poate fi dovedit? prin sus?inere, în conformitate cu prevederile alin.(1) art. 182 din Legea nr.98/2016. În cazul în care ofertantul î?i demonstreaz? capacitatea tehnic? ?i profesional? invocând ?i sus?inerea acordat? de c?tre o alt? persoan?, atunci acesta are obliga?ia de a dovedi sus?inerea de care beneficiaz? prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie s? fie explicit, scris ?i necondi?ionat, precizând f?r? echivoc cerin?a pentru care ter?ul în?elege s? acorde sus?inerea, precum ?i modalitatea concret? de acordare a sus?inerii, în condi?iile legii. Odat? cu angajamentul de sus?inere, ofertantul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor/sus?in?tori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie s? prevad? care sunt resursele care sunt aduse în sus?inere ?i s? eviden?ieze faptul c? disponibilizarea acestora se va realiza necondi?ionat în func?ie de necesit??ile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauz?, în condi?iile ?i în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art.182 ?i urm. din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice, privind ter?ul sus?in?tor. Modalitate de indeplinire:Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatii privind asociatii (daca este cazul): Oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie semnata legal de catre reprezentantul legal al asocierii. b) Oferta trebuie sa includa un Acord de asociere c) Structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezentat in limba de origine si in traducere autorizata. Modalitate de indeplinire: Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Mentiune: Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini/altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Not?:Achizitorul va acorda avans furnizorului, în limita valorica prevazuta de lege,conform clauzelor contractuale, numai contra unui instrument de garantare emis în condi?iile legii de o societate bancar? sau de o societate de asigur?ri. Recuperarea sumelor reprezentand pl??i în avans se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificarile ?i completarile ulterioare. Instrumentul de garantare trebuie s? fie irevocabil ?i sa prevada ca plata garan?iei se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Achizitorul acord? avansul numai dup? constituirea garan?iei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au aceast? obliga?ie ?i numai dac? sunt asigurate condi?iile pentru începerea îndeplinirii obliga?iilor rezultate din contract. Sub sanc?iunea solicit?rii de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: DIRECTIA JURIDICA Adresse postale: Calea Unirii, nr.19 Ville: Craiova Code postal: 200585 Pays: Roumanie Fax: +40 251408213 Adresse internet: www.cjdolj.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/11/2022 Furnizare echipamente de interven?ie în situa?ii de urgen?? pentru dotarea Unit??ii de Interven?ie în Situa?ii de Urgen?? din zona transfrontalier? - Craiova -Ambulan?? tip B, Ambulan?? tip C 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34114000 - Véhicules à usage spécial 
34114121 - Ambulances 
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie