Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 25/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Carburant diesel

2022/S 18-042924  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Roumanie-Craiova: Carburant diesel 2022/S 018-042924 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA Numéro national d'identification: RO 7403230 Adresse postale: Strada: Brestei, nr. 129A, Sector: -, Judet: Dolj Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200177 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carmen Andreea Popescu Courriel: automated-notifications@nomail.ec.europa.eu Téléphone: +40 251411214 Fax: +40 251414205 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.raadpflcraiova.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100135737 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru de furnizare - Achizitie carburant auto (benzina fara Pb COR min 95 si motorina EURO5) pe baza de carduri de credit Numéro de référence: 7403230_2022_PAAPD1335216
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Conform caiet de sarcini nr.1649/17.01.2022. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicit?rile de clarificari/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, în m?sura în care sunt transmise în termenul precizat. Nota! Prezenta procedura nu reprezinta o reluare a unei proceduri anulate care ar fi trebuit transmisa la JOUE.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 2 457 800.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Ofertantul trebuie sa detina pe intreg teritoriul Romaniei o retea de distributie carburanti cu decontare pe baza cardurilor de credit si minim o statie de distributie carburant in orasul Craiova. In acest sens, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica lista statiilor detinute pe intreg teritoriu cu adresa, nr. de telefon, etc. specificand totodata numarul statiilor de distributie carburant pe raza Mun. Craiova.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati necesare: Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru {de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2022) pana la 31.03.2023}. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   5. 000 320.000 Benzina fara Pb COR min 95
   5. 000 130.000 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul primului contract subsecvent {de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2022) pana la data de 31.05.2022}dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5 500 40.000 Benzina fara Pb COR min 95 500 25.000 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al doilea contract subsecvent (de la data 01.06.2022 pana la data de 30.09.2022) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   2. 000 130.000 Benzina fara Pb COR min 95
   2. 000 47.500 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent (de la data 01.10.2022 pana la data de 31.03.2023) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   2. 500 150.000 Benzina fara Pb COR min 95
   2. 500 57.500 Valoarea minima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 54.850,00 lei + TVA. Valoarea maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente:
   2. 457.800,00 lei+ TVA. Valoarea minima estimata a primului contract subsecvent:
   5. 485,00 lei + TVA Valoarea maxima estimata a primului contract subsecvent: 355.700,00 lei + TVA. Valoarea minima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 21.940,00 lei+ TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 969.050,00 lei+ TVA. Valoarea minima estimata a de-al treilea contract subsecvent: 27.425,00 lei+ TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al treilea contract subsecvent:
   1. 133.050,00 lei+ TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia:
   1. 133.050,00 lei+ TVA.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Componenta tehnica / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. 1.Ofertan?ii (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ ter?ii sus?in?tori) NU trebuie s? se reg?seasc? în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaz? a fi prezentate, doar de c?tre ofertantul declarat clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ca urmare a solicitarii autorit??ii contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezent?rii; b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezult? din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; c) dup? caz, documente prin care se demonstreaz? faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare; d) alte documente edificatoare, dup? caz. Note: - Documentele care reprezint? motive de excludere se solicit? ofertantului/ofertantului asociat, subcontractantului cât ?i ter?ului sus?in?tor. -Incadrarea în situa?iile prev?zute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare atrage excluderea din procedura.
   2. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasc? în situatiile prevazute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii vor completa o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 60, alin. (1), lit. d) si e) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, conform Formularului din Sectiunea Formulare, care se va prezenta o data cu DUAE. Nota: Dac? un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. Persoane cu func?ii de decizie din cadrul autorit??ii contractante în ceea ce prive?te organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: a) in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Grigorie Marinel Cristian Director General (semnatar documente procedura + contracte), Ec. Uritu Florin Irinel Director Economic (semnatar documente procedura, membru de rezerva + contracte), Ing. Deju Daniel Nicolae - Pentru Director Tehnic (semnatar contracte, acte procedura), Ing. Filip Aurel (presedinte cu drept de vot) si Ing. Predan Cristian Marian (membru) - Sector Coloana Auto, Ec. Stavre Amalia Maria Magdalena Economist Serv. Financiar Contabilitate (membru), Vacaru Mirela Simona Serv. Tehnic-Productie (membru), Ing. Bobolin Melania - Serv. Tehnic-Productie (membru de rezerva), Mladin Radu Daniel Cj. - Birou Juridic (membru de rezerva), Enache Constantin Cj. - Birou Juridic (membru) Ec. Capraru Mariana - Serv. Achizitii Publice (membru de rezerva) Ing. Pirvulescu Cosmin Mihai - Serv.Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura) si Cj. Popescu Carmen Andreea - Serv Achizitii Publice si Aprovizionare (persoana responsabila cu procedura - rezerva) Aten?ie: - Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter? sus?in?tor, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. - Oferta depus? cu nerespectarea prevederilor art. 60 alin. (1) lit. d) ?i e) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i completarile ulterioare, raportat la data-limit? stabilit? pentru depunerea ofertelor ?i/sau oricând pe parcursul evalu?rii acestora atrage respingerea acesteia ca neconform?. - In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care esta stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Lege, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare care are competente in acest sens. - Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie s? dovedeasc? o form? de înregistrare în condi?iile legii din tara de reziden??, s? reias? c? operatorul economic este legal constituit, c? nu se afl? în niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul ca are capacitatea profesional? de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? îndeplinirea cerin?ei: se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertan?ii str?ini, document echivalent emis in tara de rezidenta, se vor depune doar de c?tre ofertantul declarat clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ca urmare a solicitarii autoritatii contractante, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Nota: Autoritatea contractanta va activa optiunea alfa din sectiunea Partea IV: criteriile de selectie, astfel, operatorul economic se va limita la completarea în DUAE a campului (alfa) raspunzând la întrebare cu DA sau NU, ofertan?ii confirmând ca îndeplinesc cerin?ele privind capacitatea ?i ca nu se încadreaza în situa?iile de excludere. Note: - Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii; - În cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa depun? documentele necesare pentru demonstrarea faptului ca este autorizat s? desf??oare partea sa de contract; - Cerin?a se aplica si pentru subcontractanti si/sau terti sustinatori care completeaza informatiile aferente situatiei lor la nivelul DUAE distinct; - Informa?iile cuprinse în certificatul constator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezent?rii lor;
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va completa DUAE integrat in cadrul procedurii. Ofertan?ii (Operator economic individual sau asociere de Operatori economici) vor face dovada livr?rii în cursul unei perioade care acoper? cel mult ultimii 3 ani (pana la data limita de depunere a ofertelor) de produse similare, în valoare cumulata, fara TVA, de cel putin 100.000,00 lei (exclusiv TVA), la nivelul unui/unor contracte. Prin produse similare se va în?elege: produsele care se adreseaz? aceleia?i pie?e de profil, f?când parte din gama normal? de produse care sunt furnizate/comercializate de c?tre operatori economici cu activitate constant? în sectorul respectiv, etc. În cazul în care mai mul?i operatori economici particip? în comun la procedura de atribuire, cerin?a minima privind experien?a similar? se demonstreaz? prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractant? solicit? ca ace?tia s? r?spund? în mod solidar pentru executarea contractului. Livr?rile de produse similare se confirma prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Documentele prin care ofertantii pot indeplini cerin?a privind experienta similar? sunt urm?toarele, f?r? a se limita la, enumerarea nefiind cumulativ?: -copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit; -certificate de predare primire; -recomand?ri; -procese verbale de recep?ie; -certificate constatatoare; -alte documente .In cazul in care mai multi operatori economici participa in comun la procedura de atribuire, indeplinirea cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractanta solicita ca acestia sa raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i (inclusiv asocia?ii/subcontractan?ii/ter?ii sus?in?tori) la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor, urmând ca documentele justificative s? fie prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc dupa finalizarea etapei de licitatie electronica, ca urmare a solicit?rii autorit??ii contractante, conform art. 196 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Documentele prezentate vor fi insotite dupa caz, de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care documentele prezentate nu sunt relevante, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii si documente suplimentare, inclusiv de la beneficiarul final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant.Pentru conversia lei/alta valuta, se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de B.N.R. pentru fiecare an. Pentru anul 2022 se va lua în considerare cursul de referin?? comunicat de BNR în data publicarii anuntului de participare. În conformitate cu prevederile art.182 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care operatorul economic î?i demonstreaz? situa?ia economic? ?i financiar? ?i/sau capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? invocând ?i sus?inerea acordat?, în conformitate cu prevederile alin.(1) ?i alin.(2), de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic are obliga?ia de a dovedi autorit??ii contractante c? a luat toate m?surile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea ter?ului/ter?ilor. Conform prevederilor art.184 din Legea nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru îndeplinirea contractului de achizitie publica.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée Renseignements complémentaires sur l'enchère électronique:
La etapa finala de licitatie electronica pot participa doar operatorii economici inregistrati in SEAP. Dupa o evaluare intergrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic. A.C. va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte preturi/valori noi. Invitatia se transmite simultan tuturor ofertantilor respectivi. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate si transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica/e-mail. Elementul ofertei care face obiectul procesului de ofertare:pretul ofertei exprimat in lei, fara TVA. Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. Autoritatea contractanta va comunica ofertantilor pozitia pe care o ocupa in clasam... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 25/02/2022 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 25/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 25/02/2022 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:
IANUARIE 2023
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.În cazul în care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare în ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. Mai exact, va fi declarata castigatoare oferta care a obtinut cel mai mare punctaj la factorul pret. În situa?ia în care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va solicita prin SEAP depunerea de noi propuneri financiare, ?i oferta câ?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mica.
   2.  Operatorii economici pot fi exclu?i din procedura de achizi?ii publice sau pot fi urm?ri?i în justi?ie în temeiul legisla?iei na?ionale în cazuri grave de declara?ii false atunci când au completat DUAE sau, în general, atunci când au furnizat informa?iile solicitate pentru verificarea absen?ei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de selec?ie ori în cazul în care nu au divulgat aceste informa?ii sau nu au fost în m?sur? s? prezinte documentele justificative.
   3. Prezum?ia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul î?i asum? r?spunderea exclusiv? pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor transmise în vederea particip?rii la procedur?. În acest scop, analizarea de c?tre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertan?i nu angajeaz? din partea acesteia nicio r?spundere sau obliga?ie fat? de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale ?i nu înl?tur? r?spunderea exclusiv? a ofertantului sub acest aspect. În acest sens, operatorii economici care, fie nu prezint? sau prezint? informa?ii par?iale cu privire la propria lor situa?ie privind inciden?a motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare ?i selec?ie sau care se fac vinova?i de declara?ii false în con?inutul informa?iilor transmise la solicitarea autorit??ii contractante vor fi respin?i, cu aplicarea în mod corespunz?tor a dispozi?iilor/consecin?elor legale incidente.
   4. Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
   5.  Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP atat la Sectiunea Intrebari, cat si la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei, cat si a trasabilitatii informatiilopr din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art.5 alin.(1) din HG nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? nu va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri transmise în afara termenului precizat la II.1.4. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP - Sectiunea Intrebari, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. 6) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu achizitiona intreaga cantitate de ... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Conform art.6 si 8 din Legea nr.101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: R.A.A.D.P.F.L. Craiova -Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare Adresse postale: Craiova, Str. Brestei nr.129A Ville: Craiova Code postal: 200177 Pays: Roumanie Courriel: raadpfl.achizitii@yahoo.ro Téléphone: +40 251/411214 Fax: +40 251/414205 Adresse internet: www.raadpflcraiova.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Roumanie-Craiova: Carburant dieselType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 25/02/2022 26/01/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134200 - Carburant diesel