Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Carburant diesel

2022/S 130-368660  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Roumanie-Craiova: Carburant diesel 2022/S 130-368660 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI A FONDULUI LOCATIV R.A. CRAIOVA Numéro national d'identification: RO 7403230 Adresse postale: Strada: Brestei, nr. 129A, Sector: -, Judet: Dolj Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200177 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Carmen Andreea Popescu Courriel: raadpfl.achizitii@yahoo.ro Téléphone: +40 251411214 Fax: +40 251414205 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.raadpflcraiova.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Logement et équipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru de furnizare - Achizitie carburant auto (benzina fara Pb COR min 95 si motorina EURO5) pe baza de carduri de credit Numéro de référence: 7403230_2022_PAAPD1335216
II.1.2) Code CPV principal 09134200 Carburant diesel
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Conform caiet de sarcini nr.1649/17.01.2022. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicit?rile de clarificari/informatii suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor, în m?sura în care sunt transmise în termenul precizat. Nota! Prezenta procedura nu reprezinta o reluare a unei proceduri anulate care ar fi trebuit transmisa la JOUE.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 312 400.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09132100 Essence sans plomb
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Ofertantul trebuie sa detina pe intreg teritoriul Romaniei o retea de distributie carburanti cu decontare pe baza cardurilor de credit si minim o statie de distributie carburant in orasul Craiova. In acest sens, ofertantul va prezenta in propunerea tehnica lista statiilor detinute pe intreg teritoriu cu adresa, nr. de telefon, etc. specificand totodata numarul statiilor de distributie carburant pe raza Mun. Craiova.
II.2.4) Description des prestations:
Cantitati necesare: Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celor trei contracte subsecvente atribuite pe durata acordului-cadru {de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2022) pana la 31.03.2023}. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   5. 000 320.000 Benzina fara Pb COR min 95
   5. 000 130.000 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul primului contract subsecvent {de la data semnarii (dar nu mai devreme de 01.04.2022) pana la data de 31.05.2022}dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5 500 40.000 Benzina fara Pb COR min 95 500 25.000 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al doilea contract subsecvent (de la data 01.06.2022 pana la data de 30.09.2022) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   2. 000 130.000 Benzina fara Pb COR min 95
   2. 000 47.500 Estimari privind cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul celui de-al treilea contract subsecvent (de la data 01.10.2022 pana la data de 31.03.2023) dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru. Denumire produs Cantitate Minima -litri Maxima -litri Motorina EURO5
   2. 500 150.000 Benzina fara Pb COR min 95
   2. 500 57.500 Valoarea minima estimata a tuturor contractelor subsecvente: 54.850,00 lei + TVA. Valoarea maxima estimata a tuturor contractelor subsecvente:
   2. 457.800,00 lei+ TVA. Valoarea minima estimata a primului contract subsecvent:
   5. 485,00 lei + TVA Valoarea maxima estimata a primului contract subsecvent: 355.700,00 lei + TVA. Valoarea minima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 21.940,00 lei+ TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al doilea contract subsecvent: 969.050,00 lei+ TVA. Valoarea minima estimata a de-al treilea contract subsecvent: 27.425,00 lei+ TVA. Valoarea maxima estimata a celui de-al treilea contract subsecvent:
   1. 133.050,00 lei+ TVA. Valoarea celui mai mare contract subsecvent estimat a se incheia:
   1. 133.050,00 lei+ TVA.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Numar statii alimentare cu carburanti pe baza de carduri pe raza Municipiului Craiova. / Pondération: 10 Prix - Pondération: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 018-042924
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 19060 Intitulé:
Contract subsecvent II
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/05/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 10547022 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: rpopa@romania.lukoil.com Téléphone: +40 212272133 Fax: +40 212330232 Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 969 050.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 912 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11044 Intitulé:
Acord cadru
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 10547022 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: rpopa@romania.lukoil.com Téléphone: +40 212272133 Fax: +40 212330232 Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 457 800.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 312 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 11045 Intitulé:
Contract subsecvent I
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LUKOIL ROMANIA Numéro national d'identification: RO 10547022 Adresse postale: Strada Siriului, Nr. 20, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014354 Pays: Roumanie Courriel: rpopa@romania.lukoil.com Téléphone: +40 212272133 Fax: +40 212330232 Adresse internet: www.lukoil.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 355 700.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 334 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: R.A.A.D.P.F.L. Craiova -Serviciul Achizitii Publice si Aprovizionare Adresse postale: Craiova, Str. Brestei nr.129A Ville: Craiova Code postal: 200177 Pays: Roumanie Courriel: raadpfl.achizitii@yahoo.ro Téléphone: +40 251/411214 Fax: +40 251/414205 Adresse internet: www.raadpflcraiova.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
05/07/2022 Roumanie-Craiova: Carburant dieselType d'acheteur: Organisme de droit publicType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 08/07/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb 
09134200 - Carburant diesel