Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Équipements médicaux

2022/S 233-669547  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Roumanie-Craiova: Équipements médicaux 2022/S 233-669547 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova Numéro national d'identification: 4417060 Adresse postale: Strada: Calea Bucure?ti, nr. 64 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200515 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Larisa Trita Courriel: trita_larisa@yahoo.com Téléphone: +40 763670394 Fax: +40 0251542157 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.vbabes-cv.ro/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Institution/agence européenne ou organisation internationale
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Acord cadru furnizare echipamente medicale 1 Numéro de référence: 4417060/2022/71.01.03-1
II.1.2) Code CPV principal 33100000 Équipements médicaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acord cadru furnizare echipamente medicale. Se pot solicita clarificari pana la 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 848 000.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Hota Laborator
Lot nº: 36
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39714000 Hottes de ventilation ou de recyclage
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Craiova, Calea Bucuresti, nr.64
II.2.4) Description des prestations:
Hota Clasa II Deschidere minim 1100 mm Dimensiuni exterioare minim1300x750x1450 mm (LxlxH) si maxim 1450x900x2000 mm (LxlxH) Dimensiuni interioare minim 1150x540x700 mm(LxlxH),si maxim1200x600x750 Viteza flux laminar min 0,35 m/s Viteza aer intrare frontala min 0,65 m/s Putere minim 200 W Iluminare minim 1000 Lux Zgomot maxim 60dBA Echipamentul functioneaza cu minim doua filtre de tip absolut HEPA H14, dispuse pe admisie si evacuare Suprafata laterala vitrata din sticla securizata Suprafata frontala cu geam cu culisare electrica Iluminare cu Led Fabricat din otel inox Minim doua prize electrice 220 Operare cu panou de control tactil si optional si cu telecomanda Echipament prevazut cu minim 2 ventilatoare cu senzori de monitorizare debit aer admisie si evacuare Lampa lumina UVC cu tub interschimbabil Functionare in intervalul 200-280 nm respectiv la intensitatea ideala de eficienta de 254 nm Durata de viata tuburi UVC = minim 7000 ore functionare Mecanisme de distrugere a microorganismelor prin iradiere efectuata asupra membranei celulare cu actionare prin perturbarea AND-ului si ARN-ului, Utilizarea nu trebuie sa produca modificari la nivelul mediului din spatiile supuse procesului de dezinfectie in sensul sa nu se produca modificari fizice/chimice ale materialelor. Echipamentul nu trebuie sa genereze actiune termica/chimica asupra substantelor dezinfectante utilizate in anumite faze ale procesului de decontaminare ale personalului medical si al aparaturii medicale Echipamentul nu trebuie sa genereze descarcari electrice intre componente si subansamble, in mediul deschis/incaperi; se are in vedere faptul ca echipamentul este utilizat in mediul spitalicesc in zone cu administrare gaze medicale, respectiv oxigenoterapie. Echipamentul trebuie sa corespunda standardului EN12469 Manipulare usoara, automata/manuala in anumite faze ale procesului de manevrare/pregatire dezinfectie Suport hota cu inaltime ajustabila inclus CERINTE GENERALE: Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania - se vor prezenta minim urmatoarele inscrisuri/etichetari/documente: "Marcaj CE" - înseamn? un marcaj prin care produc?torul indic? faptul c? aparatul este în conformitate cu cerin?ele aplicabile stabilite în legisla?ia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea acestuia(Produc?torii întocmesc documenta?ia tehnic? specifica men?ionat? în legislatia armonizata, efectueaz? procedura relevant? de evaluare a conformit??ii men?ionat? sau o pun în aplicare. În cazul în care conformitatea aparatelor cu cerin?ele aplicabile a fost demonstrat? prin procedura respectiv?, produc?torii întocmesc o declara?ie UE de conformitate ?i aplic? marcajul CE)" In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria dispozitivelor medicale, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor tehnice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2006/42/EC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor electrice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2014/35/EU)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii) GARANTIE SI POSTGARANTIE: Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune). Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in limba romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens. Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de intretinere in limba romana sau engleza si procedura tradusa in limba romana pentru intretinere periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul) SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va oferi o perioada de garantie completa (incluzand toate componentele din configuratia pentru mentenanta corectiva, mentenanta preventiva) de minim 24 luni de la punerea in functiune Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizezarea pieselor de schimb si/sau actualizari ale solutiilor hardware/software, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive) Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luni Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii. Documentele depuse in alta limba trebuie sa fie depuse obligatoriu si in traducerea autorizata; nedepunerea acestora in traducere autorizata atrage riscul imposibilitatii stabilirii conformitatii echipamentelor cu caracteristicile minim solicitate. Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatorii, Prezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitie Operatorul economic va preciza in cadrul ofertei conformitatea/neconformitatea cu cerinta minima impusa de specificatia tehnica (precizata de autoritatea contractanta) cu mentiunea ca va trebui sa indice documentul atasat ofertei, care probeaza/demonstreaza indeplinirea respectivei cerinte SERVICII ASOCIATE INCLUSE: TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE maxim 60 de zile de la data comenzii
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"Craiova" cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020,
II.2.14) Informations complémentaires Axa Prioritar? 9 Protejarea s?n?t??ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific
   9. 1 Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare Covid 2019;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Monitor functii vitale 5 parametri
Lot nº: 45
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195100 Moniteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Craiova, Calea Bucuresti, nr.64
II.2.4) Description des prestations:
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: Monitor de constante vitale cu ecran TFT color min 2 buc max 200 buc Sa poata fi utilizat pentru monitorizarea semnelor vitale la pacientii adulti, copii sau nou-nascuti Sa permita monitorizarea urmatorilor parametrii : ECG, Respiratie (RR), SpO2,Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp) Sistemul de comanda si de introducere al datelor sa fie prin ecranul touchscreen Monitorul sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura "virtuala" pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color Monitorul sa ofere posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut Conectivitate: Monitorul sa aiba software si interfata de conectare in retea si la statia centrala de monitorizare existenta. Reteaua de monitorizare se va face cu cabluri (LAN). Sa poata fi conectat la o statie centrala de monitorizare Sa existe minim o interfata USB sa fie prevazut cu Alarme Alarmele sa fie afisate permanent pe ecranul principal impreuna cu valorile parametrilor monitorizati Sa prezinte setarile de baza ale limitelor de alarma pentru fiecare parametru monitorizat La atingerea valori unui prag de alarmare, monitorul sa o semnalizeze prin diferite metode simultane, de exemplu: Sa gereneze un ton acustic de alarmare gradat in funtie de severitatea alarmei Sa genereze mesaje de alarmare codificate color in functie de severitate Valorile numerice ale parametrului care a generat alarma sa fie evidentiat pe afisajul monitorului Timpul de alarmare pentru: frecventa cardiaca joasa sau ridicata si stop cardiac sa fie mai mica de 10 secunde. Toti parametrii monitorizati sa poata genera trenduri sub forma de diagrame si/sau tabele si/sau grafice Monitorul sa dispuna de facilitati pentru monitorizarea pacientului in timpul transportului acestuia in spital, si anume: Monitorul sa poata functiona pe baterie pentru minim 2 ore Greutate maxim 5 kg (fara baterie) Caracteristici parametrii monitorizati ECG: Monitorizare ECG folosind electrozi si cabluri cu 3 sau 5 fire Viteze reglabile de deplasare a undei: 12.5, 25.0 si 50.0 mm/s Monitorul sa poata detecta si afisa/atentiona in cazul deconectarii unuei derivatii Intervalul de alarma in caz de stop cardiac sau frecventa cardiaca marita sau scazuta sa nu depaseasca 10 secunde Monitorul sa permita analiza de aritmie Generarea de alarme FRECVENTA CARDIACA: Intervalul de masurare: 15-300 batai/minut pentru adulti Intervalul de masurare: 15-350 batai/minut pentru copii / nou nascuti PULSOXIMETRIE (SpO2): Intervalul de masurare: 0-100% TENSIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP): Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual sau automat In modul Automat perioada de repetitie a masuratorii tensiunii arteriale sa fie selectabila din minimum 10 valori diferite cuprinse in intervalul 1 - 120 minute Intervalul de masurare: 30 - 260 mmHg in sistola 10 - 240 mmHg in diastola 20 - 250 mmHg presiunea medie Eroare maxima sa nu depaseasca ±5 mmHg TEMPERATURA: Intervalul de masurare minim a temperaturii pacientului: 0 C - 50 C Timp de raspuns maxim 155 Sec Caracteristici generale monitor: Ecranul monitorului sa fie plat, cu o diagonala de min. 12 inch, touchscreen Ecranul sa fie color, cu o rezolutie ?1280 x 800 Instructiuni de utilizare detaliate In limba româna Interfata de utilizare sa fie in limba romana Accesorii si consumabile: Cablu ECG cu 3 sau 5 fire - 1 buc / monitor Senzor SpO2 reutilizabil adult - 1 buc / monitor Manseta de tensiune reutilizabila adult/pediatrica/neonatala - 1 buc / monitor; Tub interconectare manseta, lungime min 3 m - 1 buc / monitor Sensor de temperatura reutilizabil - minim cate 1 buc / monitor. CERINTE GENERALE: Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania - se vor prezenta minim urmatoarele inscrisuri/etichetari/documente: "Marcaj CE" - înseamn? un marcaj prin care produc?torul indic? faptul c? aparatul este în conformitate cu cerin?ele aplicabile stabilite în legisla?ia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea acestuia(Produc?torii întocmesc documenta?ia tehnic? specifica men?ionat? în legislatia armonizata, efectueaz? procedura relevant? de evaluare a conformit??ii men?ionat? sau o pun în aplicare. În cazul în care conformitatea aparatelor cu cerin?ele aplicabile a fost demonstrat? prin procedura respectiv?, produc?torii întocmesc o declara?ie UE de conformitate ?i aplic? marcajul CE)" In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria dispozitivelor medicale, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii) GARANTIE SI POSTGARANTIE: Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune). Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in limba romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens. Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de intretinere in limba romana sau engleza si procedura tradusa in limba romana pentru intretinere periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul) SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va oferi o perioada de garantie completa (incluzand toate componentele din configuratia pentru mentenanta corectiva, mentenanta preventiva) de minim 24 luni de la punerea in functiune Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizarea pieselor de schimb si/sau actualizari ale solutiilor hardware/software, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive) Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luni Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii. Documentele depuse in alta limba trebuie sa fie depuse obligatoriu si in traducerea autorizata; nedepunerea acestora in traducere autorizata atrage riscul imposibilitatii stabilirii conformitatii echipamentelor cu caracteristicile minim solicitate. Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatorii, Prezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitie Operatorul economic va preciza in cadrul ofertei conformitatea/neconformitatea cu cerinta minima impusa de specificatia tehnica (precizata de autoritatea contractanta) cu mentiunea ca va trebui sa indice documentul atasat ofertei, care probeaza/demonstreaza indeplinirea respectivei cerinte TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE maxim 60 de zile de la data comenzii
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Fonduri bugetare si fonduri din sponsorizare
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Echipament dezinfectie cu ultraviolete
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Craiova, Str. Calea Bucuresti, nr.64
II.2.4) Description des prestations:
CARACTERISTICI TEHNICE MINIMALE: min 2 buc , max 20 buc Spectru complet UVC cu lumina pulsata 360 grade Lampi incapsulate dispuse vertical cu actionare prin radiatie de la nivelul podelei pana la nivelul plafonului Functionare in intervalul 200-280 nm respectiv la intensitatea ideala de eficienta de 254 nm Durata de viata tuburi UVC = minim 7000 ore functionare Mecanisme de distrugere a microorganismelor prin iradiere efectuata asupra membranei celulare cu actionare prin perturbarea AND-ului si ARN-ului, Utilizarea nu trebuie sa produca modificari la nivelul mediului din spatiile supuse procesului de dezinfectie in sensul sa nu se produca modificari fizice/chimice ale materialelor, inclusiv organoleptice ale produselor alimentare/medicamentoase Echipamentul nu trebuie sa genereze actiune termica/chimica asupra substantelor dezinfectante utilizate in anumite faze ale procesului de decontaminare ale personalului medical si al aparaturii medicale(exemplu: antiseptice cutanate pe baza de alcooli si dezinfectanti aparatura medicala) Echipamentul nu trebuie sa genereze descarcari electrice intre componente si subansamble, in mediul deschis/incaperi; se are in vedere faptul ca echipamentul este utilizat in mediul spitalicesc in zone cu administrare gaze medicale, respectiv oxigenoterapie, ce poate fi un factor favorizant exploziilor si propagarii focului Configuratia standard include senzori detectare miscare(incorporati) Echipament cu senzor de caldura/miscare/lidar incorporat, actionare 360 grade, Intrerupere automata a ciclului de functionare in cazul patrunderii intr-o zona cu prezenta umana(personal, pacienti)/patrundere umana in zona de actionare a echipamentului, bazat pe senzori termici/camere detectie miscare dupa caz Roti cu pivotare 360 grade, pentru deplasarea echipamentului in etapele de dezinfectie. Manipulare usoara, automata/manuala in anumite faze ale procesului de manevrare/pregatire dezinfectie Constructie robusta cu rezistenta la impact Constructie robusta cu lampi UVC incapsulate Echipamentul trebuie sa fie dotat cu minim 4 lampi UVC Echipamentul trebuie sa functioneze pe baza de soft preinstalat, presetat/configurat de furnizor la data punerii in functiune Operare cu panou de control tactil si telecomanda Functionare intuitiva si functie de autodiagnoza la pornire/resetare Softul echipamentului trebuie sa prezinte caracteristici de descarcare date ale procesului de sterilizare Generare de rapoarte de dezinfectie cu descarcare pe unitati de procesare date de tip desktop, accesare in vederea listarii de rapoarte Timpul de functionare - maxim 8 minute pentru actionare impotriva Coronavirus si Clostridium difficile Protocoale de utilizare, timp de functionare/ciclu dezinfectie, cu actionare asupra urmatorilor virusi: Adenovirus, Virus Hepatici, Herpes Simplex, Rotavirus, Coronavirus, Enterovirus,H1N1, Norovirus, Poliovirus. Protocoale de utilizare, timp de functionare/ciclu dezinfectie, cu actionare asupra urmatorilor spori si fungi: Clostridium Difficile, Candida Albicans Protocoale de utilizare, timp de functionare/ciclu dezinfectie, cu actionare asupra urmatoarelor categorii de bacterii: Escherichia Coli, Acinetobacter, Enterobacter aerogenes, Enterococcus Faecalis Klebsiella Pneumoniae, Mycobacterium Bovis, Enterococcus faecium. Echipamentul se livreaza cu consumabile de rezerva (specifice echipamentului ofertat/dupa caz), respectiv un set complet de tuburi/lampi UVC pentru asigurarea functionarii permanente in toata perioada de garantie. CERINTE GENERALE: Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania - se vor prezenta minim urmatoarele inscrisuri/etichetari/documente: "Marcaj CE" - înseamn? un marcaj prin care produc?torul indic? faptul c? aparatul este în conformitate cu cerin?ele aplicabile stabilite în legisla?ia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea acestuia(Produc?torii întocmesc documenta?ia tehnic? specifica men?ionat? în legislatia armonizata, efectueaz? procedura relevant? de evaluare a conformit??ii men?ionat? sau o pun în aplicare. În cazul în care conformitatea aparatelor cu cerin?ele aplicabile a fost demonstrat? prin procedura respectiv?, produc?torii întocmesc o declara?ie UE de conformitate ?i aplic? marcajul CE)" In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria dispozitivelor medicale, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor tehnice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2006/42/EC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor electrice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2014/35/EU)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii) GARANTIE SI POSTGARANTIE: Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune). Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in limba romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens. Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de intretinere in limba romana sau engleza si procedura tradusa in limba romana pentru intretinere periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul) SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va oferi o perioada de garantie completa (incluzand toate componentele din configuratia pentru mentenanta corectiva, mentenanta preventiva) de minim 24 luni de la punerea in functiune Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizezarea pieselor de schimb si/sau actualizari ale solutiilor hardware/software, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive) Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luni. Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii. Documentele depuse in alta limba trebuie sa fie depuse obligatoriu si in traducerea autorizata; nedepunerea acestora in traducere autorizata atrage riscul imposibilitatii stabilirii conformitatii echipamentelor cu caracteristicile minim solicitate. Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatorii, Prezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitie Operatorul economic va preciza in cadrul ofertei conformitatea/neconformitatea cu cerinta minima impusa de specificatia tehnica (precizata de autoritatea contractanta) cu mentiunea ca va trebui sa indice documentul atasat ofertei, care probeaza/demonstreaza indeplinirea respectivei cerinte SERVICII ASOCIATE INCLUSE: TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE maxim 60 de zile de la data comenzii
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"Craiova" cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Axa Prioritar? 9 Protejarea s?n?t??ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific
   9. 1; Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare Covid 2019;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Monitoare (7 parametri)
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33195100 Moniteurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Calea Bucuresti, nr. 64, Craiova, Dolj
II.2.4) Description des prestations:
Monitorul sa fie modular cu posibilitatea de conectare de noi module de unic parametru. min 2 max 20 buc Sa poata fi utilizat pentru monitorizarea semnelor vitale la pacientii adulti, copii sau nou-nascuti Sa permita monitorizarea urmatorilor parametrii: ECG, Frecventa Cardiaca (HR), Respiratie (RR), SpO2, Puls, Tensiunea arteriala neinvaziva (NIBP), Temperatura (Temp) Sistemul de comanda si de introducere al datelor sa fie prin ecranul touchscreen Monitorul sa aiba functionalitatea de a avea o tastatura "virtuala" pe ecran pentru introducerea datelor alfanumerice Sa ofere posibilitatea de creare a unor afisaje configurabile de catre utilizator in functie de preferintele si necesitatile de monitorizare Formele de unda in timp real si valorile numerice ale parametrilor monitorizati sa fie codificate color Monitorul sa ofere posibilitatea de selectare rapida a profilului pacientului din optiunile: adult, pediatric si nou-nascut Monitorul sa includa software de simulare pacient care sa poata fi utilizat pentru autoinstruire in vederea folosirii aparatului(ghid de utilizare inclus in softul echipamentului) Conectivitate: Monitorul sa aiba software si interfata de conectare in retea si la statia centrala de monitorizare existenta. Reteaua de monitorizare se va face cu cabluri (LAN). Monitorul sa permita atasarea unui alt display de tip "slave" cu posibilitate de up-grade ulterior constand in atasarea unui display independent Sa poata fi conectat la o statie centrala de monitorizare Sa existe minim doua interfete USB sa fie prevazut cu Alarme Alarmele sa fie afisate permanent pe ecranul principal impreuna cu valorile parametrilor monitorizati Sa existe un LED de alarmare vizibil 360 care sa indice color nivelul de prioritate al alarmelor(inclusiv din zona opusa ecranului) Setarile de baza ale limitelor de alarma configurabile pentru fiecare parametru monitorizat La atingerea valori unui prag de alarmare, monitorul sa o semnalizeze prin diferite metode simultane, de exemplu: Sa gereneze un ton acustic de alarmare gradat in funtie de severitatea alarmei Sa genereze mesaje de alarmare codificate color in functie de severitate Valorile numerice ale parametrului care a generat alarma sa fie evidentiat pe afisajul monitorului Timpul de alarmare pentru: frecventa cardiaca joasa sau ridicata si stop cardiac sa fie mai mica de 10 secunde. Posibilitatea de a marca un eveniment de alarma pentru revizualizare Posibilitatea de ajustare automata a alarmelor in functie de pacientul monitorizat Toti parametrii monitorizati sa poata genera trenduri sub forma de diagrame si/sau tabele si/sau grafice Tendintele grafice si numerice sa poata fi revizualizate pt o perioada de 240 de ore Sa existe posibilitatea de afisare pentru revizualizare a tuturor parametrilor si a formelor de unda monitorizate din ultimele 48 de ore (full disclosure) Formele de unda afisate si viteza acestora de afisare sa poata fi selectabile si configurabile de catre utilizator Mini-trenduri - 8 ore Trendurile sa poate fi exportate prin protocol standard HL7 Monitorul sa dispuna de facilitati pentru monitorizarea pacientului in timpul transportului acestuia in spital, si anume: Monitorul sa poata functiona pe baterie pentru minim 5 ore Greutate maxim 5 kg (fara baterie) Caracteristici parametrii monitorizati ECG: Monitorizare ECG folosind electrozi si cabluri cu 3 si 5 fire Viteze reglabile de deplasare a undei: 12.5, 25.0 si 50.0 mm/s Monitorul sa poata detecta si afisa/atentiona in cazul deconectarii unuei derivatii Monitorul sa poata detecta obligatoriu stimulatorul cardiac Intervalul de alarma in caz de stop cardiac sau frecventa cardiaca marita sau scazuta sa nu depaseasca 10 secunde Monitorul sa permita analiza de aritmie pe cel putin doua derivatii ECG si care sa includa: -detectarea si analiza aritmiilor ventriculare -calculul frecventei cardiace -generarea de alarme inclusiv pentru asistole, bradicardie si fibrilatie ventriculara Sa aiba posibilitatea de interpretare grafica a segmentului ST intr-o diagrama usor de interpretat care sa ofere 12 imagini diferite ale activitatii electrice a inimii FRECVENTA CARDIACA: Intervalul de masurare: 15-300 batai/minut pentru adulti Intervalul de masurare: 15-350 batai/minut pentru copii / nou nascuti RESPIRATIE: Intervalul de masurare: 5-150 respiratii/minut Precizie de ±2 rpm indiferent de interval PULSOXIMETRIE (SpO2): Intervalul de masurare: 0-100% Dotare cu tehnologie proprie de extractie a semnalului arterial de cel venos, respectiv de achizitionare, procesare si raportare a saturatiei oxigenului si a ratei pulsului, marind acuratetea monitorizarii SpO2, in mod particular in conditii dificile cum ar fi miscarile pacientilor sau perfuzie periferica joasa. Afisarea curbei de pletismografie Interval puls: 30 - 300 bpm Precizie SpO2 adulti ± 3% Precizie puls 1bpm TENSIUNE ARTERIALA NEINVAZIVA (NIBP): Masurarea tensiunii arteriale sa se poata face manual sau automat In modul Automat perioada de repetitie a masuratorii tensiunii arteriale sa fie selectabila din minimum 10 valori diferite cuprinse in intervalul 1 - 120 minute Intervalul de masurare: 30 - 260 mmHg in sistola 10 - 240 mmHg in diastola 20 - 250 mmHg presiunea medie Eroare max sa nu depaseasca ±5 mmHg TEMPERATURA: Intervalul de masurare a temperaturii pacientului: 0 C - 50 C 2 canale Timp de raspuns max 155 Sec Caracteristici generale monitor: Ecranul monitorului sa fie plat, cu o diagonala de min. 12 inch, touchscreen Ecranul sa fie color, cu o rezolutie ?1280 x 800 Numarul formelor de unda afisate simultan pe ecran: 12 forme de unda in timp real Pentru protectia pacientului impotriva riscului contaminarilor si pentru confortul acestuia (reducerea zgomotului), sistemul sa nu aiba ventilatoare si/sau hard discuri Echipamentul sa afiseze in permanenta un ceas digital pe ecranul monitorului Sa existe un mod de noapte care sa reduca nivelul de luminozitate, volumul tonului QRS si al alarmelor Sa aiba optiunea de vedere pat la pat fara a fi nevoie de statie centrala Instructiuni de utilizare detaliate In lb româna Interfata de utilizare sa fie in lb romana Accesorii si consumabile:2 seturi Set compus din: Cablu ECG cu 3 fire - 1 buc / monitor Senzor SpO2 reutilizabil adult - 1 buc / monitor Manseta de tensiune reutilizabila adult - 1 buc / monitor; Tub interconectare manseta, lungime min 3m - 1 buc / monitor Sensor de temperatura reutilizabil rectal - 1 buc / monitor Echipamentul sa prezinte configuratie upgradabila Echipamentul trebuie sa fie structurat pe o platforma upgradabila, dupa cum urmeaza: Posibilitate aplicatie Pulmonary artery wedge pressure pentru debit cardiac Posibilitatea de marire a capacitatii de monitorizare prin adaugarea urmatorilor parametrii vitali:BIS;Modul IBP dual; Modul CO2 Microstream;Modul de gaze anestezice CERINTE GENERALE: Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania - se vor prezenta minim urmatoarele inscrisuri/etichetari/documente: In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria dispozitivelor medicale, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii) GARANTIE SI POSTGARANTIE: Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune). Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in lb romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens. Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de intretinere in lb romana sau engleza si procedura tradusa in lb romana pentru intretinere periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul) SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizezarea pieselor de schimb si/sau actualizari ale solutiilor hardware/software, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive) Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luni Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii. Documentele depuse in alta limba trebuie sa fie depuse obligatoriu si in traducerea autorizata; nedepunerea acestora in traducere autorizata atrage riscul imposibilitatii stabilirii conformitatii echipamentelor cu caracteristicile minim solicitate. Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatorii,Prezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitie.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"Craiova" cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Axa Prioritar? 9 Protejarea s?n?t??ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific
   9. 1 Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare Covid 2019;
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Echipament sterilizare aer cu UVC si ventilator (lampi UVC)
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33100000 Équipements médicaux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Calea Bucuresti, nr.64, Craiova, Dolj
II.2.4) Description des prestations:
Spectru complet UVC prin actionare directa(lampa externa) si actionare indirecta(lampi interne) min 2 buc max 200 buc Lampi incapsulate dispuse in carcasa metalica/nemetalica cu actionare prin radiatie asigurata de ventilatoare pentru flux de aer ce asigura admisia si evacuarea de la nivelul podelei pana la nivelul plafonului Lampa externa pentru radiatie directa cu functionare in conditii de absenta a prezentei umane. Doua tuburi uvc-intern de minim 55 W fiecare Un tub UVC extern de minim 55 W Ventilator intern ce asigura un flux de aer de minim 180 mc/h Functionarea echipamentului trebuie sa asigure independenta celor doua proceduri: funtionarea lampilor interne(functionare prin radierea fluxului de aer circulat prin corpul lampii) este independenta de functionarea lampii externe cu radiatie directa in spatiul supus dezinfectiei Functionare in intervalul 200-280 nm Durata de viata tuburi UVC = minim 7000 ore functionare Contor de functionare intern automat pentru monitorizarea timpului de functionare Echipamentul sa fie dotat cu alarma acustica de avertizare in perioada de functionare Echipamentul sa fie dotat cu alarma acustica de avertizare pentru mentenanta, inlocuire tuburi la atingerea perioadei maxime de utilizare/functionare Echipamentul trebuie sa fie dotat cu filtru de impuritati pentru a nu determina incarcarea partilor interne ale lampii(ventilator, componente statice, tub uvc, etc) Corpul lampii sa fie din material inox/ABS/Acrilic cu rezistenta in timp, suprafata neteda pentru o usoara dezinfectie si intretinere Mecanisme de distrugere a microorganismelor prin iradiere efectuata asupra membranei celulare cu actionare prin perturbarea AND-ului si ARN-ului, Utilizarea nu trebuie sa produca modificari la nivelul mediului din spatiile supuse procesului de dezinfectie in sensul sa nu se produca modificari fizice/chimice ale materialelor, inclusiv organoleptice ale produselor alimentare/medicamentoase Echipamentul nu trebuie sa genereze actiune termica/chimica asupra substantelor dezinfectante utilizate in anumite faze ale procesului de decontaminare ale personalului medical si al aparaturii medicale(exemplu: antiseptice cutanate pe baza de alcooli si dezinfectanti aparatura medicala) Echipamentul nu trebuie sa genereze descarcari electrice intre componente si subansamble, in mediul deschis/incaperi; se are in vedere faptul ca echipamentul este utilizat in mediul spitalicesc in zone cu administrare gaze medicale, respectiv oxigenoterapie, ce poate fi un factor favorizant exploziilor si propagarii focului Echipamentul trebuie sa asigure decontaminarea incaperilor cu volum de minim 36 mc Stativ mobil cu minim 5 roti pentru asigurarea deplasarii. Roti cu pivotare 360 grade, pentru deplasarea echipamentului in zonele de dezinfectie. Manipulare usoara, automata/manuala in anumite faze ale procesului de manevrare/pregatire dezinfectie Constructie robusta cu rezistenta la impact Echipamentul trebuie sa functioneze pe baza de microprocesor, presetat/configurat de furnizor la data livrarii punerii in functiune Operare cu panou de control in partea superioara CERINTE GENERALE: Echipamentul trebuie sa indeplineasca toate conditiile legale pentru punerea pe piata din Romania - se vor prezenta minim urmatoarele inscrisuri/etichetari/documente: "Marcaj CE" - înseamn? un marcaj prin care produc?torul indic? faptul c? aparatul este în conformitate cu cerin?ele aplicabile stabilite în legisla?ia de armonizare a Uniunii care prevede aplicarea acestuia(Produc?torii întocmesc documenta?ia tehnic? specifica men?ionat? în legislatia armonizata, efectueaz? procedura relevant? de evaluare a conformit??ii men?ionat? sau o pun în aplicare. În cazul în care conformitatea aparatelor cu cerin?ele aplicabile a fost demonstrat? prin procedura respectiv?, produc?torii întocmesc o declara?ie UE de conformitate ?i aplic? marcajul CE)" In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria dispozitivelor medicale, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva Dispozitivelor Medicale 93/42/EEC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor tehnice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2006/42/EC)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. In cazul in care produsul ofertat se incadreaza in categoria echipamentelor electrice, operatorul economic va prezenta "Declaratia de conformitate CE pentru produs (declaratie de conformitate a producatorului cu Directiva 2014/35/EU)". Se vor prezenta documentele si traducere autorizata. Certificat european de conformitate CE (CE Mark) emis de un organism acreditat(produsele au fost supuse procedurilor aplicabile de evaluare a conformitatii) GARANTIE SI POSTGARANTIE: Declaratie de angajament privind trasabilitatea echipamentelor furnizate(document prin care operatorul economic isi asuma ca a respectat/va respecta masurile prin care se garanteaza trasabilitatea produselor pe lantul de aprovizionare de la producator pana la momentul instalarii si punerii in functiune). Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de utilizare ale aparatului in limba romana si/sau engleza. Se va anexa o declaratie in acest sens. Declaratie de angajament privind prezentarea o data cu livrarea echipamentului a manualelor de intretinere in limba romana sau engleza si procedura tradusa in limba romana pentru intretinere periodica(intretinere ce cade in sarcina utilizatorului-daca este cazul) SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Declaratie prin care se asigura ca transportul, instalarea, punerea in functiune(dupa caz) si service-ul in perioada de garantie, este efectuat de catre furnizor la beneficiar, cu personal autorizat si sunt operatii incluse in pretul de furnizare. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va oferi o perioada de garantie completa (incluzand toate componentele din configuratia pentru mentenanta corectiva, mentenanta preventiva) de minim 24 luni de la punerea in functiune Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va initia o interventie in maxim 24 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul/furnizorul/distribuitorul, va intreprinde demersuri de remediere a defectiunilor in maxim 72 de ore de la notificare/sesizare, pentru remedierea defectiunilor. Declaratie de angajament prin care producatorul asigura furnizezarea pieselor de schimb, cel putin 8 ani de la data livrarii. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de garantie acordata respectiv pentru 24 luni(se precizeaza lunile in care se efectueaza interventiile programate, activitatile prestate, piesele, consumabilele, reglajele ce trebuie efectuate in cadrul mentenantei preventive)... dupa caz. Grafic de intretinere si mentenanta pe toata perioada de postgarantie acordata respectiv pentru 72 luni Toate documentele trebuie sa fie in termen de valabilitate la momentul depunerii. Documentele depuse in alta limba trebuie sa fie depuse obligatoriu si in traducerea autorizata; nedepunerea acestora in traducere autorizata atrage riscul imposibilitatii stabilirii conformitatii echipamentelor cu caracteristicile minim solicitate. Toate conditiile si caracteristicile tehnice specificate sunt obligatorii, Prezentarea unor caracteristici tehnice inferioare duce la excluderea din competitie Operatorul economic va preciza in cadrul ofertei conformitatea/neconformitatea cu cerinta minima impusa de specificatia tehnica (precizata de autoritatea contractanta) cu mentiunea ca va trebui sa indice documentul atasat ofertei, care probeaza/demonstreaza indeplinirea respectivei cerinte SERVICII ASOCIATE INCLUSE: TERMEN DE LIVRARE SI PUNERE IN FUNCTIUNE maxim 60 de zile de la data comenzii
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Proiectul COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "Victor Babes"Craiova" cod MySMIS 138161, proiect finantat în cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020
II.2.14) Informations complémentaires Axa Prioritar? 9 Protejarea s?n?t??ii popula?iei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific
   9. 1 Cre?terea capacit??ii de gestionare a crizei sanitare Covid 2019;
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 094-258913
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 36
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 945
Lot nº: 22 Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE-945
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ADION PRODIMPEXTRANS S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 5144309 Adresse postale: Strada Bulevardul Tudor Vladimirescu , Nr. 29, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 050881 Pays: Roumanie Courriel: licitatie@adion.ro Téléphone: +40 215393385/4100664 Fax: +40 214115948/4115949 Adresse internet: www.adion.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 910 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 690 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 946
Lot nº: 45 Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE -946
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 7 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BROKMED Numéro national d'identification: RO 24109723 Adresse postale: Strada KOS KAROLY, Nr. 96 Ville: Sfantu Gheorghe Code NUTS: RO123 Covasna Code postal: 520055 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@brokmed.ro Téléphone: +40 367407843 Fax: +40 367407844 Adresse internet: www.brokmedshop.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABB Medtec Numéro national d'identification: 34944232 Adresse postale: Strada PROF. DR. DIMITRIE GRECESCU, Nr. 11, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: office@abbmed.ro Téléphone: +40 726755834 Adresse internet: www.abbmed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 428 600.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 428 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 944
Lot nº: 13 Intitulé:
ACORD CADRU FURNIZARE ECHIPAMENTE MEDICALE-944
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/10/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ABB Medtec Numéro national d'identification: 34944232 Adresse postale: Strada PROF. DR. DIMITRIE GRECESCU, Nr. 11, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Pays: Roumanie Courriel: office@abbmed.ro Téléphone: +40 726755834 Adresse internet: www.abbmed.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 738 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 730 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent".
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/11/2022 Acord cadru furnizare echipamente medicale 1 02/12/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux 
33195100 - Moniteurs 
39714000 - Hottes de ventilation ou de recyclage