Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/02/2021
Date de péremption : 29/03/2021
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Interrupteur de mise la terre

2021/S 37-093522  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 23/02/2021 S37 Roumanie-Craiova: Interrupteur de mise la terre 2021/S 037-093522 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Distribu?ie Energie Oltenia S.A.
NumÈro national d'identification: 14491102 Adresse postale: Calea Severinului nr. 97 parter, et. 2, 3, 4 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200769 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Melinda Margareta Udrea Courriel: viorel.catana@cez.ro TÈlÈphone: +40 733959690 Fax: +40 372523810 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.distributieoltenia.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100113927 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Prize de p?m'nt NumÈro de rÈfÈrence: 2021_22
II.1.2) Code CPV principal 31214120 Interrupteur de mise la terre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului-cadru este achizitia de prize de pamant. Contractele subsecvente vor fi atribuite semestrial. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 4 027 520.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Craiova, Dolj
II.2.4) Description des prestations:
Se vor achizitiona Prize de pamant, conform Caietului de Sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Tehnic / PondÈration: 30 Prix - PondÈration: 70
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 36 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invitÈs participer Nombre de candidats envisagÈ: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta 1: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178 si 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/ subcontractantilor) si al persoanelor care, potrivit Certificatului constatator emis de Oficiul National Registrul Comer?ului, figureaz" la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice Ómputernicite. OEn cazul operatorilor economici nereziden?i, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor Ónscrise Ón documentele suport depuse de ace?tia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora. b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii atat pentru sediul social cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in Certificatul constatator emis de Oficiul National Registrul Comer?ului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit ñ se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti); c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. 2, art. 180 alin. 2, art. 184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr.99/2016; d) Alte documente edificatoare dupa caz; e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare Ón tara de origine sau Ón tara Ón care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul". Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cerinta 2: Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si Declaratia privind neÓncadrarea Ón situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular conflict interese) - se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Persoanele ce detin functii de decizie Ón cadrul entitatii contractante sunt: Director Executiv -Membru al Directoratului - Ion-Eugen BUTOARCA, Presedinte al Directoratului - Ion DOBRESCU, Membru al Directoratului- Director Directia Administrativ-Financiara - Zorel-Cristinel TITA, Director Directia Strategie si Dezvoltare Active-Miron ALBA, Manager Departament Strategie Dezvoltare Active ñ Silviu ZAMFIRACHE, Interfata Achizitii Compartiment Achizitii- Presedinte al comisiei de evaluare Lorela-Adriana MOTROC, Specialist SMAD Craiova-Membru comisie de evaluare - Adrian VLADU, Specialist Analiza si Evaluare Conformare Lucrari de Investitii SMAD UC - Membru comisie de evaluare - Catalin Vasile Alexandru BIRNEATA, Coordonator Operational PE Scornicesti -Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Mircea Marius DOBRESCU, Specialist Politici Tehnice -Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare- Marian Palastea, Manager Departament Achizitii Servicii si Produse- Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Viorel CATANA, Manager Departament Achizitii Produse - Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Madalina-Elena LUICA, Specialist Achizitii Produse- Expert cooptat pe langa Comisia de evaluare-Melinda Margareta UDREA. Cerinta 1: Operatorii economici participanti la procedura trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul Acordului Cadru. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: ó Persoanele juridice romane: Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in Certificatul Constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din Certificatul Constatator trebuie sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic care trebuie sa aiba corespondenta cu obiectul supus prezentei achizitii. ó Persoanele juridice straine: Documente edificatoare, insotite de traducerea autorizata in limba romana, care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care operatorul economic este rezident. Informatiile cuprinse in documentele prezentate trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii. Din acestea trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate al operatorul economic este similar cu obiectul supus prezentei achizitii. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "Conform cu originalul". Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerci?ii financiare Óncheiate (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minim:
   1. 600.000,00 Lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Cifra de afaceri medie anuala pentru ultimele 3 exerci?ii financiare Óncheiate (2017, 2018, 2019) trebuie s fie de minim:
   1. 600.000,00 Lei. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Modalitate prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE vor fi solicitate tuturor condidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire dupa cum urmeaza: - bilan?uri contabile sau extrase de bilan?, rapoarte de audit financiar sau alte documente emise de organisme specializate care confirm nivelul cifrei de afaceri Ónscris Ón DUAE.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, Ón cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat
   1. 600.000,00 Lei (fara TVA). Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Proportia de subcontractare Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se solicita candidatului/ofertantului sa demonstreze ca a livrat produse similare cu cele care fac obiectul prezentei achizitii, Ón cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii 3 ani cu o valoare cumulata egala sau mai mare decat
   1. 600.000,00 Lei (fara TVA). Ultimii 3 ani se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit din unul sau mai multe contracte. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut initial Ón anuntul de participare publicat Ón SICAP. Pentru contractele exprimate in alta valuta, la calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/alta valuta comunicat de BNR. Se va prezenta DUAE - la nivelul DUAE trebuie precizate minim urmatoarele informatii pentru fiecare contract invocat ca experienta similara: denumirea produselor (obiectul, numarul si data contractului), valoarea contractului, valoarea produselor livrate, data de inceput, data de sfarsit, beneficiarul. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaz" Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: - Procese verbale de receptie/certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c"tre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte obiectul, numarul si data contractului, valoarea contractului, valoarea produselor livrate si modul de executare/indeplinire a obligatiilor contractuale. Informatiile prezentate se vor raporta doar la ultimii 3 ani. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. OEn cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation Liste et brËve description des rËgles et critËres:
Cerinta: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. OEn cazul subcontractarii - se va depune acordul de subcontractare, si propriul DUAE. Cerinta: Informatii privind asociatii - Acord de asociere (daca este cazul). OEn cazul asocierii- se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Cerinta: Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). In cazul in care candidatul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE.
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garan?iei de participare: 16.000,00 RON. Perioada de valabilitate a garan?iei de participare: este cel pu?in egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 180 zile raportate la termenul limita de primire a ofertelor. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti. Modalitatea de constituire este detaliata in Instructiuni pentru candidati/ofertanti.
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe avec appel la concurrence prÈalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 29/03/2021 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
10 zile, Óncep'nd cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul entit??ii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea 101/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/02/2021
 
 
C L A S S E    C P V
31214120 - Interrupteur de mise à la terre