Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 14/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Machines de génie civil

2020/S 147-361957  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Roumanie-Craiova: Machines de génie civil 2020/S 147-361957 Avis de marché - secteurs spéciaux Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania de Ap Oltenia S.A.
Numéro national d'identification: RO 11400673 Adresse postale: Str. Brestei nr. 133 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200177 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Adrian Mitroi Courriel: licitatii.apaoltenia@gmail.com Téléphone: +40 251422117 Fax: +40 251422263 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.apaoltenia.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro www.apaoltenia.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100100448 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
DJPR01 - Procurare ?i furnizare echipamente Numéro de référence: 11400673_2019_PAAPD1082994
II.1.2) Code CPV principal 43310000 Machines de génie civil
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
II.2.4 Descrierea achizitiei publice. Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini: - excavator pe ?enile 120 CP, 1 buc.; - excavatoare pe ?enile 25 CP, 3 buc.; - excavatoare pe pneuri 45 CP, 5 buc.; - macara 18 tone, 1 buc. Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind montajul (dupa caz), punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini. Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020). Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): opt luni de la data ordinului de începere. Garan?ie minimum 24 de luni (de la data livrarii). Note:
   1.  Numar de zile pana la care operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 24;
   2.  Termen-limit pân la care entitatea contractant va r?spunde solicit?rilor de clarificare/informa?ii suplimentare: 12 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 770 952.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42414400 Grues montées sur véhicule 43262000 Machines excavatrices 43262100 Excavateurs mécaniques 43500000 Véhicules à chenilles 50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Municipiul Craiova, jud. Dolj.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare de utilaje necesare desfasurarii activitatilor curente ale operatorului regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., montaj (dupa caz), punere in functiune, instruirea personalului de exploatare al achizitorului, asistenta tehnica pentru intretinere si reparatii in perioada de garantie, conform prevederilor caietului de sarcini: - excavator pe ?enile 120 CP, 1 buc.; - excavatoare pe ?enile 25 CP, 3 buc.; - excavatoare pe pneuri 45 CP, 5 buc.; - macara 18 tone, 1 buc. Specificatiile tehnice ale utilajelor ce urmeaza sa fie furnizate, precum si cerintele privind montajul (dupa caz), punerea in functiune si serviciile conexe sunt detaliate in caietul de sarcini. Conditii de livrare: DDP (INCOTERMS 2020). Termen maxim de livrare (furnizare si punere in functiune): opt luni de la data ordinului de începere. Garan?ie minimum 24 de luni.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Perioada de garantie calculata in luni ?i ore de func?ionare pentru excavatoare; perioada de garantie calculata in luni ?i ore de func?ionare pentru macara ?i luni si km pentru auto?asiu / Pondération: 20 Prix - Pondération: 80
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 32 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Program Operational Infrastructura Mare 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires POIM 2014-2020, Axa prioritara
   3.  Tipul de finantare
:
Fondul de coeziune in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare, bugetul de stat, bugetele locale, contributie proprie.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerin?a 1: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Se va completa si prezenta DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale", Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale", Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea entitatii contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178 ?i 180 din Legea 99/2016, atat pentru ofertantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru subcontractant/tert sustinator declarati in oferta. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. - Cazierul judiciar al operatorului economic; - Cazierul judiciar al persoanelor care sunt membri ai organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; not?: se vor prezen?a caziere judiciare pentru act?ionar sau asociat semnificativ respectiv orice persoan care exercita drepturi aferente unor act?iuni care, cumulate, reprezinta cel put?in 10 % din capitalul social sau i?i confera det?ina?torului cel put?in 10 % din totalul drepturilor de vot i?n adunarea generala?; - Persoanele juridice române vor prezenta certificat de atestare fiscal cu situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul general consolidat, eliberat de ANAF, ?i certificat de atestare fiscal privind situa?ia obliga?iilor de plat c?tre bugetul local, valabile la data prezentarii. Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale; - Persoanele juridice str?ine vor prezenta orice documente edificatoare, valabile la data prezentarii (certificate de atestare fiscal?, caziere fiscale, alte documente echivalente) eliberate de autorit??ile competente ale tarii de origine, prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor la bugetul de stat si local, in conformitate cu legislatia tarii de rezidenta a operatorului economic sau a tarii in care acesta este stabilit; - Certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016; - Alte documente edificatoare, dupa caz. Note:
   1.  Detalii privind modul de completare a DUAE sunt disponibile in cap. VI.3) Informa?ii suplimentare;
   2.  Neprezentarea DUAE odata cu oferta (completat inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
   3.  În cazul în care în ?ara de origine sau în ?ara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaz toate situa?iile prev?zute la art. 177, 178, 180 se va accepta o declaratie pe propria r?spundere, conform art. 181 alin. (3) din Legea nr. 99/2016;
   4.  Entitatea contractant?, conform art. 184 din Legea nr. 99/2016, nu va exclude din procedur ofertantii afla?i în oricare dintre situa?iile prev?zute la art. 177, 178 ?i 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire, daca acestia prezinta dovezi prin care arat c m?surile luate sunt suficiente pentru a-?i demonstra în mod concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere;
   5.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca, anterior deciziei de excludere, isi indeplineste obligatiile prin plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate ori prin alte modalitati de stingere a acestora sau beneficiaza, in conditiile legii, de esalonarea acestora ori de alte facilitati in vederea platii acestora, inclusiv, dupa caz, a eventualelor dobânzi ori penalitati de intârziere acumulate sau a amenzilor;
   6.  Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor ?i contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate ?i restante este mai mic de 10 000 RON;
   7.  În cazul în care exista incertitudini în ceea ce priveste situatia personala a unui ofertant, entitatea contractanta are dreptul de a solicita în mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor cerute. Cerin?a 2: ofertantii in nume propriu sau in asociere, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de conflict de interese prevazute la art. 72 si 73 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale Se va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Al?turi de DUAE, ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va prezenta Formularul nr. 5 - declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 72 si 73 alin. (1) din Legea 99/2016. Persoanele care de?in func?ii de decizie în cadrul entit??ii contractante, în ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire sunt: - Alin Ionu ?uiu - director general; - Anca Delia Balaceanu - director economic; - Lucian Lungu - director tehnic; - Dan Valeriu Rosu - sef Serviciu contracte lucrari; - Creteanu Marius - sef Birou contracte lucrari; - Ovidiu Mihalcea - sef Birou contracte lucrari; - Gabriel Baragan - sef Serviciu proiect POIM; - Ionita Liviu Mihai - sef Birou suport proiect; - Stefan Niculescu - sef UIP; - Adrian Mitroi - sef Serviciu achizitii publice III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale. Cerin?a 1: operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic (ofertant in nume propriu sau in asociere, tert sustinator, subcontractant) este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea A. "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Inainte de atribuirea contractului, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente de confirmare în vederea probarii celor asumate prin DUAE: (a) Operarori economici români - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de reprezentantii legali ?i domeniul/domeniile de activitate. In cazul unei oferte in asociere, autorizarea activitatilor se va demonstra pentru fiecare asociat in raport cu implicarea in contractul pentru care se depune oferta. (b) Operatori economici nerezidenti (straini) - documente echivalente, care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu cerintele legale din tara de rezidenta, din care sa rezulte ca domeniul de activitate al operatorului economic corespunde obiectului contractului supus procedurii. Documentele se vor prezenta în copie lizibila, cu mentiunea "conform cu originalul", însotite de traducere autorizata în limba româna; certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic în curs. Note:
   1.  Informatiile din certificatele constatatoare trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora, in urma solicitarii autoritatii contractante;
   2.  Obiectul contractului trebuie s aib corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC (respectiv documentul echivalent prezentat de operatorul economic nerezident) pentru partea din contract pe care o realizeaz operatorul economic (ofertant individual/asociat/subcontractant/tert sustinator).
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala. Media cifrei de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari (2017, 2018, 2019) a ofertantului trebuie sa fie de cel putin 6 000 000 RON (sau echivalent). Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea B. "Capacitatea economica si financiara", de catre fiecare operator economic participant la procedura de atribuire (ofertant/ofertant asociat/tert sustinator). La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: Bilanturile contabile aferente exercitiilor financiare incheiate pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sau extrase de bilant inregistrate la organele competente sau alte documente edificatoare (de ex. rapoarte de audit), din care sa rezulte cifra de afaceri medie globala. Documentele doveditoare vor fi prezentate în copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si vor fi însotite, daca este cazul, de traducere autorizata în limba româna. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. Pentru conversia în RON, dac situa?iile financiare sunt întocmite în alt moned?, se va lua în considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Na?ional a României pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 6 si Formular nr. 6A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odat cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care se se va materializa sustinerea acestuia. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Proportia de subcontractare. Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract care urmeza sa fie indeplinite de subcontractanti si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. Subcontractantul/subcontractantii propusi nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 72, 73, 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul va face dovada ca in ultimii trei ani, impliniti la data termenului limita stabilit pentru depunerea ofertelor, a furnizat ?i pus în func?iune produse similare, relevante in raport cu obiectul contractului, în valoare cumulat de cel pu?in 3 000 000 RON (incluzând pre?ul produselor ?i valoarea serviciilor auxiliare aferente instal?rii/montajului, punerii în func?iune ?i test?rii acestora). Nota: prin "produse similare" se intelege: echipamente de tipul/natura, precum si din punct de vedere al rezultatului urmarit prin scopul contractului, similare cu echipamentele care fac obiectul contractului, mentionate la pct. II.1.4) "Descrierea achizitiei publice". Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Subcontractantii vor completa DUAE si se va/vor prezenta acordul/acordurile de subcontractare, continand denumirea subcontractantilor, specializarea acestora si activitatile care urmeaza a fi prestate de catre subcontractant/subcontractanti. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens Se va completa si prezenta DUAE - "Criterii de selectie" - Sectiunea C. "Capacitatea tehnica si profesionala". Operatorii economici care depun oferta in asociere vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori, subcontractanti) vor completa si prezenta un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. La solicitarea entitatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, va prezenta, in vederea probarii celor asumate prin DUAE, urmatoarele documente doveditoare: copii ale contractelor, procese verbale de predare-primire, documente constatatoare emise de beneficiari, recomandari etc. Documentele doveditoare vor fi prezentate în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul" si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. In cazul contractelor semnate in alta moneda, conversia în RON se va face luand in considerare cursul de referinta publicat de Banca Na?ional a României pentru ziua semnarii contractului. In cazul in care un grup de operatori economici depune oferta comuna, atunci indeplinirea cerintei privind "experienta similara" se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În acest caz, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele doveditoare. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, conform art. 196 din Legea 99/2016, atunci are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al autoritatii respective, completat conform Formularului nr. 7 - angajament privind sustinerea tehnica si profesionala - a ofertantului/grupului de operatori economici si Formularului 7A - Declaratie tert sustinator tehnic si profesional, din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea acestuia, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatii care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177, art. 178 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. Prin angajamentul ferm, tertul se va angaja ca va raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului sustinator se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Angajamentul tertului sustinator va fi prezentat odat cu DUAE si va fi insotit de documente transmise de catre tertul susinator, din care sa rezulte modul efectiv in care ter?ul sus?in?tor va asigura îndeplinirea angajamentului de sus?inere. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate de entitatea contractanta doar ofertantului situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés:
37 700 RON. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie sectoriala/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o institu?ie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigur?ri, în condi?iile legii - Formularul nr.
   1.  In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, suma aferenta garantiei trebuie virata in contul S.C. Compania de Apa Oltenia S.A., nr. RO58 UGBI 0000 3220 1083 3RON, deschis la Garanti Bank Craiova. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la termenul-limita de primire a ofertelor. Instrumentul de garantare trebuie sa fie irevocabil si sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. In cazul depunerii de oferte în asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat româna va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna. Dovada constituirii garantiei de participare va fi transmis în format electronic in SICAP, sectiunea "Documente de calificare", pâna la data si ora-limita de depunere a ofertelor. Pentru o evaluare si raportare unitare ale cuantumului garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta moneda se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garan?iei de bun execu?ie este de 10 % din pre?ul contractului, f?r TVA, ?i se constituie conform art. 45 ?i 46 din HG 394/2016, prin vira [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 14/09/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 14/03/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 14/09/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare, experti cooptati.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
 
1.Oferta câ?tig?toare este oferta clasat pe primul loc (punctajul cel mai mare). In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica;
   2.  DUAE va fi completat în SEAP în mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant. În cazul în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica în sistem ?i va accesa procedura de atribuire, în vederea complet?rii DUAE în calitatea în care particip la respectiva procedur (asociat, subcontractant, ter sus?in?tor). Este necesar ca to?i cei care trebuie s r?spund la DUAE s fie înregistra?i ca utilizatori ai sistemului. La procedura de atribuire se înscrie ?i depune ofert unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care particip cu ofert individual?, iar ceilal?i participan?i completeaz direct în sistem doar DUAE ?i nu pot modifica oferta. În vederea evalu?rii r?spunsurilor DUAE ale operatorilor economici, entitatea contractanta va vizualiza direct în SEAP ceea ce a completat fiecare participant. Detalii cu privire la completarea DUAE sunt disponibile, dup autentificarea în sistem, în sec?iunea "Informa?ii DUAE" - Ghid de completare DUAE. Operatorii economici au posibilitatea de a semna electronic DUAE creat, prin exportarea/importarea cu extensia .xml sau prin tiparirea/salvarea acestuia, direct din aplicatie; astfel, DUAE va fi depus si in format PDF semnat electronic;
   3.  Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea "Intrebari" din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea "Documentatie si Clarificari" din cadrul anuntului de participare. Entitatea contractanta nu va da curs solicitarilor de clarificare adresate prin alte modalitati de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificare in legatura cu Documentatia de atribuire, operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP (sicap-prod.e-licitatie.ro): ca operator economic; ca participant la procedura de atribuire;
   4.  Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SICAP (sectiunea "Intrebari"), un termen de raspuns, de regula de cel mult trei zile lucratoare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile/clarificarile si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea "Intrebari"), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In situatia, in care din motive tehnice, nu se pot trasmite solicitari/clarificari/comunicari catre ofertanti prin intermediul SEAP, acestea se vor transmite pe adresa de email a liderului/ofertantului unic.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana care se considera vatamata se poate adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau instantei de judecata, in conditiile si termenele prevazute de Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42414400 - Grues montées sur véhicule 
43262000 - Machines excavatrices 
43262100 - Excavateurs mécaniques 
43310000 - Machines de génie civil 
43500000 - Véhicules à chenilles 
50100000 - Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes 
80530000 - Services de formation professionnelle