Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Produits alimentaires divers

2023/S 198-620174  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/10/2023 S198 Roumanie-Craiova: Produits alimentaires divers 2023/S 198-620174 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: PENITENCIARUL CRAIOVA NumÈro national d'identification: RO4553240 Adresse postale: Strada: Alecsandri Vasile, nr. 89 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200463 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ileana Mirea Courriel: achizitii.pcraiova@anp.gov.ro TÈlÈphone: +40 374476119 Fax: +40 251439547 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://anp.gov.ro/penitenciarul-craiova/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office rÈgional(e) ou local(e)
I.5) ActivitÈ principale Ordre et sÈcuritÈ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizarea de produse alimentare necesare hranirii persoanelor private de libertate NumÈro de rÈfÈrence: 4553240_2022_PAAPD1378364
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Autoritatea contractant? va Óncheia acorduri-cadru pentru fiecare lot cu un numar de maxim 5 operatori economici, pentru furnizarea de produse alimentare necesare hranirii persoanelor private de libertate, pentru o perioada de 12 luni, iar atribuirea contractelor subsecvente se va derula prin reluarea competitiei. Reluarea competitiei se va desfasura online in SICAP, iar elementul care face obiectul reluarii competitiei este pretul. OEn cazurile prev?zute la art. 119 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractant? reia competi?ia pe baza acelora?i termeni ?i condi?ii aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este necesar ?i completate dac? este cazul cu al?i termeni ?i condi?ii prev?zute Ón documenta?ia de atribuire elaborat? Ón cadrul procedurii de atribuire a acordului-cadru. Operatorii economici au dreptul ca Ón procesul de reofertare s? modifice elementul care face obiectul relu?rii competi?iei (PRETUL) numai Ón sensul Ómbun?t??irii acestuia ?i f?r? s? afecteze celelalte elementele/condi?iile stabilite. Operatorii economici Ó?i vor men?ine minim pre?ul din acordul cadru pe toat? durata acestuia. OEn cazul Ón care, la momentul organiz?rii reofert?rii, exist? operatori economici semnatari ai acordului cadru care nu reoferteaz?, se va considera men?inerea pre?ului din acordul cadru. Obiectul ?i scopul acordurilor-cadru Ól reprezint? stabilirea elementelor/condi?iilor esen?iale care vor guverna contractele subsecvente acestora ce urmeaz? a fi atribuite Ón temeiul ?i pe durata derul?rii acestora. Produsele ce urmeaz? a fi achizi?ionate sunt Ómp?r?ite Ón loturi, pe cantit??i minime ?i maxime estimate conform anexei Caietului de sarcini - parte component? a Documenta?iei de atribuire. OEn conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, termenul limit? p'n? la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizi?ie are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de 20 zile Ónainte de termenul limit? de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri , trebuie transmis? Ón SICAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). OEn conformitate cu prevederile art.160 alin.(2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, Autoritatea Contractant? stabile?te ca termenul limit? Ón care va r?spunde tuturor solicit?rilor de clarificare/informa?iilor suplimentare cu 15 zile Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 662 986.51 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Drojdie comprimata
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15898000 Levure
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Drojdie comprimata - min 928 kg si max 1620 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ulei rafinat de floarea soarelui
Lot n : 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15411200 Huile de cuisson
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Ulei rafinat de floarea soarelui - min 2261 L si 3144 L
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Morcovi
Lot n : 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221112 Carottes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Morcovi - min 13383 kg si max 40655 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Varz? proasp?t?
Lot n : 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221410 Choux blancs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Varz? proasp?t? - min 19700 kg si max 47220 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cartofi
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03212100 Pommes de terre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Cartofi - min 87600 kg si max 155110 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Usturoi
Lot n : 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221100 LÈgumes-racines et lÈgumes-tubercules
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Usturoi - min 599 kg si maz 1140 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Zah?r
Lot n : 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15831200 Sucre blanc
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Zah?r - min 5549 kg si max 8387 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
peste congelat
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15221000 Poisson congelÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
peste congelat min 1608 kg si max 6986 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ro?ii Ón bulion
Lot n : 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15331420 Tomates en conserve
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Ro?ii Ón bulion - min 8831 kg si max 25921 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Ceapa uscata
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03221113 Oignons
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Ceapa uscata - min 7721 kg si max 12775 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sare comestibila
Lot n : 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15872400 Sel
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Sare comestibila - min 3580 kg si max 5658 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
piper
Lot n : 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15872100 Poivre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
piper - min 97 kg si max 210 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Amelioratori pt preparate culinare
Lot n : 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Amelioratori pt preparate culinare - min 1095 kg si max 4928 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Mere
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03222321 Pommes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Mere - min 12114 kg si max18186 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pateu pasare
Lot n : 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15131310 P'tÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Pateu pasare min 329 kg si max 767 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Foi dafin
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Foi dafin - min 97 kg si max 210 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Boia ardei
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
PENITENCIARUL CRAIOVA , Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Boia ardei - min 486 kg si max 1049 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Oua de gaina
Lot n : 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03142500 åufs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Oua de gaina - min 71490 buc si max 103950 buc
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pulpe pui superioare fara spate
Lot n : 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15112000 Volaille
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Pulpe pui superioare fara spate - min 2730 kg si max 7546 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cimbru
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Cimbru - min 97 kg si max 210 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Past? de tomate
Lot n : 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15331427 ConcentrÈ de tomates
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Past? de tomate - min 7665 kg si max 11498 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Biscui?i simpli
Lot n : 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15821200 Biscuits sucrÈs
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Penitenciarul Craiova, Str. VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ
II.2.4) Description des prestations:
Biscui?i simpli - min 7712 kg si max 14680 kg
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 238-686995
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 78023
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract furnizare drojdie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 566.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 415.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 78025
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract furnizare sare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 052.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 230.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 69821
Lot n : 13 IntitulÈ:
Contract furnizare pulpe
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 103 078.36 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58671
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract furnizare pasta tomate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: APRO-COM-IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9279406 Adresse postale: Strada EC TEODOROIU, Nr. 12 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 0500 Pays: Roumanie Courriel: aprocomimpex@yahoo.com TÈlÈphone: +40 249434737 Fax: +40 0249434737
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 121 303.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 21 337.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 69824
Lot n : 7 IntitulÈ:
Contract furnizare mere
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 744679571
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 740.78 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 69825
Lot n : 8 IntitulÈ:
Contract furnizare morcovi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 110 988.15 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 384.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58674
Lot n : 9 IntitulÈ:
Contract furnizare oua
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 94 594.50 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58676
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract furnizare drojdie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 566.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 520.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58675
Lot n : 11 IntitulÈ:
Contract furnizare peste
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 114 710.12 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 740.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 69823
Lot n : 15 IntitulÈ:
Contract furnizare usturoi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 966.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 734.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 69822
Lot n : 2 IntitulÈ:
Contract furnizare cartofi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 417 245.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 34 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58760
Lot n : 22 IntitulÈ:
Contract furnizare zahar
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 60 302.53 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58673
Lot n : 16 IntitulÈ:
Contract furnizare varza
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 103 411.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 7 500.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 58672
Lot n : 18 IntitulÈ:
Contract furnizare biscuiti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/07/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 744679571
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 153 993.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 11 583.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 78022
Lot n : 10 IntitulÈ:
Contract furnizare pateu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
27/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 631.46 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 356.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33029
Lot n : 21 IntitulÈ:
Contract furnizare rosii in bulion
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: APRO-COM-IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9279406 Adresse postale: Strada EC TEODOROIU, Nr. 12 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 0500 Pays: Roumanie Courriel: aprocomimpex@yahoo.com TÈlÈphone: +40 249410707 Fax: +40 249410707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 194 925.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 38 900.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33047
Lot n : 20 IntitulÈ:
Contract furnizare pasta de tomate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 121 303.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 52 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33027
Lot n : 12 IntitulÈ:
Contract furnizare piper
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 398.70 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 810.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33036
Lot n : 18 IntitulÈ:
Contract furnizare biscuiti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 744679571
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 153 993.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 47 200.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33048
Lot n : 10 IntitulÈ:
Contract furnizare pateu ficat de pasare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 631.46 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 750.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33030
Lot n : 14 IntitulÈ:
Contract furnizare sare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 052.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 450.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33042
Lot n : 5 IntitulÈ:
Contract furnizare drojdie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 22 566.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 4 950.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33031
Lot n : 15 IntitulÈ:
Contract furnizare usturoi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 966.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 625.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 33049
Lot n : 11 IntitulÈ:
Contract furnizare peste congelat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
03/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 114 710.12 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31271
Lot n : 6 IntitulÈ:
acord cadru foi dafin
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 944.70 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 944.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31270
Lot n : 7 IntitulÈ:
acord cadru mere
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 7 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 7
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 254260736 Fax: +40 254260736
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 58 740.78 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 52 739.40 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31268
Lot n : 9 IntitulÈ:
acord cadru oua de gaina
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRADYUMNA NumÈro national d'identification: 35635839 Adresse postale: Strada Nicolae Titulescu, Nr. 102 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200134 Pays: Roumanie Courriel: MIHAILEANU.LUANA@YAHOO.COM TÈlÈphone: +40 0761138351
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT NumÈro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro TÈlÈphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 94 594.50 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 94 594.50 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31281
Lot n : 14 IntitulÈ:
acord cadru sare comestibila
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRADYUMNA NumÈro national d'identification: 35635839 Adresse postale: Strada Nicolae Titulescu, Nr. 102 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200134 Pays: Roumanie Courriel: MIHAILEANU.LUANA@YAHOO.COM TÈlÈphone: +40 0761138351
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 9 052.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 9 052.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31267
Lot n : 10 IntitulÈ:
acord cadru pateu pasare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: BLACK SEA EUROINVESTMENT NumÈro national d'identification: RO21211132 Adresse postale: Strada Sola 123, Parcela 1113/11/2 lot 2, Constanta, Nr. lot 2 Ville: Constanta Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 900035 Pays: Roumanie Courriel: office@bsei.ro TÈlÈphone: +40 372748216 Fax: +40 372879540
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 15 631.46 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 15 631.46 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31266
Lot n : 11 IntitulÈ:
acird cadru peste congelat
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 114 710.12 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 110 378.80 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31265
Lot n : 12 IntitulÈ:
acord cadru piper
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 398.70 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 398.70 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31274
Lot n : 3 IntitulÈ:
acord cadru cimbru
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 325.60 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 325.60 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31292
Lot n : 21 IntitulÈ:
acord cadru rosii in bulion
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: APRO-COM-IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9279406 Adresse postale: Strada EC TEODOROIU, Nr. 12 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 0500 Pays: Roumanie Courriel: aprocomimpex@yahoo.com TÈlÈphone: +40 249410707 Fax: +40 249410707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 194 925.92 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 164 598.35 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31293
Lot n : 20 IntitulÈ:
acord cadru pasta tomate
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: APRO-COM-IMPEX S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 9279406 Adresse postale: Strada EC TEODOROIU, Nr. 12 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 0500 Pays: Roumanie Courriel: aprocomimpex@yahoo.com TÈlÈphone: +40 249410707 Fax: +40 249410707
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 121 303.90 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 114 980.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31263
Lot n : 15 IntitulÈ:
acord cadru usturoi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK NumÈro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com TÈlÈphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRADYUMNA NumÈro national d'identification: 35635839 Adresse postale: Strada Nicolae Titulescu, Nr. 102 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200134 Pays: Roumanie Courriel: MIHAILEANU.LUANA@YAHOO.COM TÈlÈphone: +40 0761138351
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 17 966.40 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 592.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31278
Lot n : 18 IntitulÈ:
acord cadru biscuiti
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com TÈlÈphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro TÈlÈphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 254260736 Fax: +40 254260736
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PRADYUMNA NumÈro national d'identification: 35635839 Adresse postale: Strada Nicolae Titulescu, Nr. 102 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200134 Pays: Roumanie Courriel: MIHAILEANU.LUANA@YAHOO.COM TÈlÈphone: +40 0761138351
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 153 993.20 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 151 204.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 31269
Lot n : 8 IntitulÈ:
acord cadru morcovi
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
24/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM NumÈro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com TÈlÈphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AMA FRUCT CP NumÈro national d'identification: 28103545 Adresse postale: Strada Sat Rotopanesti, Nr. 17 Ville: Horodniceni Code NUTS: RO215 Suceava Code postal: 727314 Pays: Roumanie Courriel: amafructcp@gmail.com TÈlÈphone: +40 374014779 Fax: +40 230521515 Adresse internet: https://www.amafructcp.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SUPER EXTRA PAN S.R.L.
NumÈro national d'identification: RO 10125699 Adresse postale: Strada B-DUL 22 DECEMBRIE, Nr. 22 Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Pays: Roumanie Courriel: ramonalucaciu36@yahoo.com TÈlÈphone: +40 254260736 Fax: +40 254260736 ##Furnizarea de produse alimentare necesare hranirii persoanelor private de libertate 13/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Œufs 
03212100 - Pommes de terre 
03221100 - Légumes-racines et légumes-tubercules 
03221112 - Carottes 
03221113 - Oignons 
03221410 - Choux blancs 
03222321 - Pommes 
15112000 - Volaille 
15131310 - Pâté 
15221000 - Poisson congelé 
15331420 - Tomates en conserve 
15331427 - Concentré de tomates 
15411200 - Huile de cuisson 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15821200 - Biscuits sucrés 
15831200 - Sucre blanc 
15870000 - Condiments et assaisonnements 
15872100 - Poivre 
15872400 - Sel 
15898000 - Levure