Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Services de boisement

2023/S 18-048876  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Craiova: Services de boisement 2023/S 018-048876 Avis de préinformation
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des offres Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA Numéro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: DIRECTIA SILVICA DOLJ ., str Iancu Jianu, 19 Craiova,Dolj Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200142 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ELENA ANDREI Courriel: achizitii@craiova.rosilva.ro Téléphone: +40 251421363 Fax: +40 264420401 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil d'acheteur: www.rosilva.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA - Directia Silvica Dolj Numéro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: Strada Iancu Jianu, 19 Craiova, Dolj Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 023842 Pays: Roumanie Point(s) de contact: ELENA ANDREI Courriel: achizitii@craiova.rosilva.ro Téléphone: +40 251421363 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: www.e-licitatie.ro
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) Activité principale Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Servicii de impaduriri la Ocolul Silvic Perisor, jud Dolj Numéro de référence: 402/13.01.2022
II.1.2) Code CPV principal 77231600 Services de boisement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Sunt servicii pentru silvicultura conform specificatiilor caietului de sarcini -Servicii de imp?duriri integrale, între?inere, completari si refaceri plantatii tinere pe teritoriul din raza de activitate a Ocolului Silvic Perisor din cadrul Direc?iei Silvice Dolj. Se vor împ?duri terenurile din fond forestier de pe care s-a recoltat masa lemnoas?,se vor consolida planta?iile tinere prin servicii de între?inere, se vor completa si reface plantatiile anterioare, acolo unde este cazul.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 674 877.76 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
Ocolul silvic Perisor
II.2.4) Description des prestations:
Achizitia se va face prin resursele proprii ale autoritatii contractante Cantit??ile minime si maxime prev?zute în prezentul caiet de sarcini nu sunt obligatorii. În cazul în care autoritatea contractant? nu mai are nevoie de un serviciu nu îl va mai contracta. De asemenea cantit??ile maxime pot fi dep??ite cu încadrarea în valoarea maxim? a acordului cadru. Pentru contractul subsecvent cantitatile certe de servicii se stabilesc ulterior incheierii acordului cadru in functie de necesitati
II.2.5) Critères d'attribution
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 674 877.76 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 24
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Informatii suplimentare: Valoarea celui mai mare contract subsecvent nu depaseste pragul prevazut la art. 7 alin 1 din legea 98/2016, iar valoarea totala a contractelor subsecvente atribuite nu va atinge valoarea maxima a acordului cadru . Se va solicita garantie de buna executie . De regula Directia Silvica Dolj nu accepta constituirea GBE prin retineri successive . Contractele subsecvente se vor încheia ori de câte ori va fi nevoie, minim 2 contracte subsecvente pe an.
II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation:
06/03/2023
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
3) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale - Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator - Ofertantul trebuie s? fie atestat conform OM 1763/2015 - Regulamentul privind atestarea persoanelor juridice care realizeaz? lucr?ri de regenerare ?i între?inere a semin?i?urilor ?i planta?iilor, lucr?ri de îngrijire a arboretelor, precum ?i atestarea persoanelor fizice ?i juridice care efectueaz? proiectarea ?i/sau execut? lucr?ri de îmbun?t??iri funciare în domeniul silvic pentru grupele prevazute la art. 6 lit a si b. Initial, pentru a demonstra indeplinirea cerintelor de calificare ,in DUAE ofertantul va avea dreptul sa completeze declaratie globala privind indeplinirea criteriilor de selectie
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procédures d'attribution:
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Autoritatea contractanta a publicat in cadrul documentatiei numai cantitati estimative din fiecare serviciu solicitat. De aceea pe parcursul derularii acordului cadru nu va fi nevoita sa verifice incadrarea in cantitatile minime si maxime pentru fiecare operatiune.Cantit??ile maxime din fiecare serviciu pot fi dep??ite cu încadrarea în valoarea maxim? a acordului cadru fara a fi necesara incheierea unui act aditional la acordul cadru.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA - Directia Silvica Dolj Adresse postale: Strada Iancu Jianu, 19 Craiova, Dolj Ville: Craiova Code postal: 200142 Pays: Roumanie Courriel: office@craiova.rosilva.ro Téléphone: +40 251421363 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Servicii de impaduriri la Ocolul Silvic Perisor, jud Dolj 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
77231600 - Services de boisement