Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 07/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 68-162410  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
06/04/2020
S68
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Roumanie-Craiova: Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil

2020/S 068-162410

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 051-121187)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Municipiul Craiova
Numéro national d'identification: 4417214
Adresse postale: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 7
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411
Code postal: 200585
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Serviciul licita?ii
Courriel: achizitii@primariacraiova.ro
Téléphone: +40 251415907
Fax: +40 251411561 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.primariacraiova.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro

www.primariacraiova.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Servicii de elaborare a documenta?iei tehnico-economice, faza PAC + PT + DDE + asisten? tehnic din partea proiectantului pe parcursul execu?iei lucr?rilor + certificat de performan? energetic pentru cl?dirile aferente sta?iilor de redresare + documenta?ie pentru ob?inerea avizului ?i a autoriza?iei de securitate la incendiu pentru aceste cl?diri + documenta?ii pentru [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

www.e-licitatie.ro
Numéro de référence: 4417214-2020-I.1

II.1.2)
Code CPV principal
71322000

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Serviciile care fac obiectul contractului vizeaz?: "Servicii de elaborare a documenta?iei tehnico-economice, faza PAC + PT + DDE + asisten? tehnic din partea proiectantului pe parcursul execu?iei lucr?rilor + certificat de performan? energetic pentru cl?dirile aferente sta?iilor de redresare + documenta?ie pentru ob?inerea avizului ?i a autoriza?iei de securitate la incendiu pentru aceste cl?diri + documenta?ii pentru ob?inerea oric?ror alte avize/acorduri pentru «Proiect integrat de modernizare a sistemului de transport public cu tramvaiul în municipiul Craiova - MOTRIC - T1»", cod SMIS 129159, finantat prin POR 2014-2020, în vederea imbunatatirii transportului public urban, modernizarea materialului rulant electric existent, conform caietelor de sarcini nr. 10323 din 17.1.2020 (pentru lot 1), nr. 10324 din 17.1.2020 (pentru lot 2), nr. 10325 din 17.1.2020 (pentru lot 3). În conformitate cu devizul general ale fiec?rei componente a proiectului, aprobate prin HCL nr. 502/17.12.2018, HCL nr. 503/17.12.2018, HCL nr. 545/20.12.2018, bugetul proiectului aprobat prin HCL nr. 346/7.8.2019 ?i Planul de achizi?ii din cadrul cererii de finan?are, valoarea estimat a achizi?iei, este de 1 455 510,44 RON (exclusiv TVA), fiind compus din: - pentru lot 1: 804 717,57 RON (excl. TVA), din care: -- proiectare, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 10323/17.1.2020: 735 000,00 RON (excl. TVA); -- asisten? tehnic din partea proiectantului: 69 717,57 RON (excl. TVA); - pentru lot 2: 56 474,72 RON (excl. TVA), din care: -- proiectare, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 10324/17.1.2020: 45 400,00 RON (excl. TVA); -- asisten? tehnic din partea proiectantului: 11 074,72 RON (excl. TVA); - pentru lot 3: 594 318,15 RON (excl. TVA), din care: -- proiectare, conform cerintelor caietului de sarcini nr. 10325/17.1.2020: 526 632,410 RON (excl. TVA); -- asisten? tehnic din partea proiectantului: 62 235,74 RON (excl. TVA); -- elaborarea certificatului de performan? energetic final: 5 450,00 RON (excl. TVA). Termene pentru depunerea/raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicit?rile de clarificari/informatii suplimentare cu 19 zile si cu 10 zile înainte de termenul-limit stabilit pentru depunerea ofertelor, în m?sura în care sunt transmise în termenul precizat.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 051-121187

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)

Lot nº: 1, 2 ?i 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termen limit pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

Au lieu de:

Date: 22/04/2020

Lire:

Date: 07/05/2020

Numéro de section: IV.2.7)

Lot nº: 1, 2 ?i 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Condi?ii de deschidere a ofertelor

Au lieu de:

Date: 22/04/2020

Lire:

Date: 07/05/2020

Numéro de section: IV.2.6)

Lot nº: 1, 2 ?i 3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Perioada minim pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s î?i men?in oferta

Au lieu de:

Date: 22/09/2020

Lire:

Date: 07/10/2020

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique