Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Services de dÈfrichement

2023/S 18-048299  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Craiova: Services de dÈfrichement 2023/S 018-048299 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
NumÈro national d'identification: 14491102 Adresse postale: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 1100 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentin Alexandru Dumitrescu Courriel: viorel.catana@cez.ro TÈlÈphone: +40 733552897 Fax: +40 372523810 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.distributieoltenia.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Mentenanta constand in Defrisari in instalatiile RED de Inalta, Medie si Joasa tensiunea apartinand Distributie Energie Oltenia NumÈro de rÈfÈrence: 2022_463
II.1.2) Code CPV principal 77211300 Services de dÈfrichement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Obiectul acordului cadru este achizitia de serviciu de mentenanta pentru activitati de defrisari ce se vor efectua in Retelele Electrice de Distributie de Inalta, Medie si Joasa Tensiune (RED IT, MT si JT) apartinand Distributie Energie Oltenia SA. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicit?rilor de participare.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO41 Sud-Vest Oltenia Lieu principal d'exÈcution:
Judetele Dolj, Arges, Valcea, Olt, Mehedinti, Teleorman, Gorj
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile ?i lucr?rile de mentenan?? const'nd Ón defri??ri pentru instala?iile de Ónalt?, de medie ?i de joas? tensiune din re?elele electrice de distribu?ie apar?in'nd DISTRIBU?IE ENERGIE OLTENIA S.A. Ón vederea restabilirii disponibilit??ii, fiabilit??ii ?i siguran?ei Ón eploatare a echipamentelor instala?iilor energetice sunt descrise in cadrul Caietului de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire. Lucrarile de mentenanta-defrisari sunt lucrari de mentenanta preventiva, conform catalog lucrari de defrisari standardizate Anexa 3 a Caietului de sarcini, care se vor executa in baza fi?elor tehnice de lucru Anexa 2 a Caietului de sarcini, parte integranta din documentatia de atribuire, si a fiselor tehnologice. Vegetatia din coridorul de siguranta ce urmeaza a fi taiata pentru intretinerea acestuia se clasifica astfel:
   1.  tufisuri, arbusti si arbori cu diametrul sub 6 cm,
   2.  arbori cu diametrul tulpinei peste 6 cm, foioase, rasinoase, etc. Diametrul arborilor este stabilit a se masura la locul taierii, iar taierea acestora se va executa la cel mult 10 cm deasupra solului. La LEA IT si MT se executa defrisari conform fi?elor tehnice intocmite, prezentate in Anexa 10 a Caietului de sarcini. La LEA JT se executa defrisari sub forma de modelari/decoronari a vegetatiei, conform fi?elor tehnice prezentate in Anexa 10 a Caietului de sarcini. Volumele estimate pe tipuri de lucr?ri de mentenan??-Defrisari sunt Ón num?r de 358.800 lucrari conform tip fi?e Anexa 2 a Caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termenul de garantie acordat pentru lucrarile efectuate / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 165-470089
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ofertan?ii trebuie s? transmit? Oferta ?i documentele asociate doar Ón format electronic, doar prin Ónc?rcarea acestora Ón SEAP Ón sec?iunile specifice disponibile Ón sistemul informatic, cel t'rziu la data ?i ora limit? pentru primirea Ofertelor specificate Ón Anun?ul de participare. Pentru transmiterea Ofertei Ón SEAP documentele care compun Oferta ?i DUAE vor fi semnate cu semn?tur? electronic? extins?, bazat? pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat Ón condi?iile legii ?i Ónc?rcate Ón SEAP Ón sec?iunile specifice disponibile Ón sistemul informatic. Dovada constituirii garantiei de participare va fi Ónc?rcata Ón SEAP, in conformitate cu precizarile de la Sectiunea IV.
   4. 3. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. OEn cazul subcontractarii, se va depune acordul de subcontractare, si DUAE al subcontractantului. OEn cazul asocierii, se va depune acordul de asociere, si propriul DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Se va completa DUAE in Partea II ñInformatii referitoare la operatorul economic-lit. A: ÑInformatii privind operatorul economicì-la Forma de participare -de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. In cazul in care ofertantul apeleaza la sustinerea unui tert, se va depune angajamentul tertului sustinator si propriul DUAE. Se va completa DUAE in Partea II ñInformatii referitoare la operatorul economic-lit. C-ÑInformatii privind utilizarea capacitatii altor entitatiì. OEn cazul Ón care operatorul economic Ó?i demonstreaz? situa?ia economic? ?i financiar? ?i/sau capacitatea tehnic? ?i/sau profesional? invoc'nd ?i sus?inerea acordat? de c?tre unul sau mai mul?i ter?i, atunci operatorul economic va prezenta entitatii contractante, impreuna cu angajamentul Ón acest sens din partea ter?ului/ter?ilor, m?surile luate pentru a avea acces Ón orice moment la resursele necesare. Totodata, in acest caz, odat? cu documentele solicitate anterior, ofertantul are obliga?ia s? prezinte documente transmise acestuia de c?tre ter?/ter?ii sus?in?tori, din care s? rezulte modul efectiv prin care ter?ul/ter?ii sus?in?tor(i) va/vor asigura Óndeplinirea propriului angajament de sus?inere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. OEnainte de atribuirea contractului sectorial/acordului- cadru, entitatea contractant? solicit? ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire s? prezinte documente justificative prin care s? demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ?i selec?ie, Ón conformitate cu informa?iile cuprinse Ón DUAE. Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/ completarea Clauzelor contractuale obligatorii (Obiectul si pretul contractului, Durata contractului, Documentele contractului, Obligatiile principale ale partilor, Sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat , doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire asa cum este prevazuta la sectiunea I.3). Entitatea contractant? va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici p'n? la termenul-limit? stabilit in sectiunea I.3. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 18 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de data depunerii solicit?rilor de participare. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare, Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, entitatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent". Garantia de buna executie se va constitui in procent de 10% din valoarea Contractului, se constituie de c?tre Prestator Ón termen de maxim 5 zile lucr?toare de la semnarea Contractului, termenul poate fi prelungit la solicitarea justificat? a contractantului, f?r? a dep??i 15 zile de la data semn?rii contractantului subsecvent, printr-una din urm?toarele modalit??i: - scrisoare de garan?ie emis? de o institu?ie de credit din Rom'nia sau din alt stat; -asigurare de garan?ii emis?: a) fie de o societate de asigur?ri care de?ine autoriza?ie de func?ionare emis? Ón Rom'nia sau Óntr-un alt stat membru al Uniunii Europene ?i/sau care este Ónscris? Ón registrele publicate pe site-ul Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, dup? caz; b) fie de o societate de asigur?ri dintr-un stat ter? printr-o sucursal? autorizat? Ón Rom'nia de c?tre Autoritatea de Supraveghere Financiar?. - prin virament bancar Ón contul Distribu?ie Energie Oltenia S.A. nr. RO03BRDE170SV26689741700 deschis la BRD Sucursala Craiova, cont care nu este purt?tor de dob'nd?; - prin re?ineri succesive din sumele datorate pentru facturile par?iale acceptate la plat?. Dac? garan?ia de bun? execu?ie va fi constituit? prin instrument de garantare (scrisoare de garan?ie sau asigurare de garan?ie), Prestatorul va prezenta Achizitorului dou? instrumente de garantare: un instrument de garantare pentru o valoare de 7% din valoarea contractului subsecvent, valabil p'n? la finalizarea contractului subsecvent ?i un instrument de garantare pentru valoarea de 3% din valoarea contractului subsecvent, valabil p'n? la expirarea perioadei de garan?ie a ultimelor lucr?rilor/servicii executate Ón baza Contractului. OEn cazul Ón care, prin acordul p?r?ilor, garan?ia de bun? execu?ie se constituie prin re?ineri succesive, Prestatorul are obliga?ia de a deschide un cont la dispozi?ia Achizitorului, purt?tor de dob'nd?, la o banc? agreat? de ambele P?r?i ?i de a depune suma ini?ial? ce nu poate fi mai mic? dec't 0,5% din pre?ul Contractului subsecvent f?r? TVA. Prestatorul va face dovada deschiderii contului ?i efectu?rii v?rs?m'ntului ini?ial Ón termen de 5 zile lucr?toare de la semnarea Contractului. Ulterior, pe parcursul Óndeplinirii Contractului, Achizitorul urmeaz? s? alimenteze acest cont de disponibil prin re?ineri succesive din sumele datorate ?i cuvenite Prestatorului p'n? la concuren?a sumei de 10% din valoarea Contractului subsecvent, cu obliga?ia Achizitorului de a Ón?tiin?a Prestatorul despre v?rs?m'ntul efectuat, precum ?i despre destina?ia lui. OEn cazul Ón care Prestatorul nu vireaz? prima parte a garan?iei de bun? execu?ie sau nu depune suma ini?ial? prev?zut? mai sus, Achizitorul are dreptul de a rezilia Contractul subsecvent, Prestatorul fiind de drept pus Ón Ónt'rziere la Ómplinirea termenului de 5 zile lucr?toare. In aceast? situa?ie devine aplicabil? clauza 11.1 din acordul-cadru. Achizitorul va avea dreptul de a emite preten?ii asupra garan?iei de bun? execu?ie, pentru a asigura acoperirea eventualelor penalit??i sau a oric?ror desp?gubiri pentru prejudicii suferite ca urmare a Ónt'rzierii Prestatorului Ón executarea serviciilor, neexecut?rii totale sau par?iale, ori execut?rii defectuoase a acestora sau pentru neÓndeplinirea oric?ror alte obliga?ii asumate de c?tre Prestator prin Contract. Anterior emiterii unei preten?ii asupra garan?iei de bun? execu?ie, Achizitorul are obliga?ia de a notifica acest lucru Prestatorului ?i emitentului instrumentului de garantare, preciz'nd totodat? obliga?iile care nu au fost respectate ?i modul de calcul al prejudiciului. Executarea total? sau par?ial? a garan?iei de bun? execu?ie nu limiteaz? dreptul Achizitorului de a solicita ?i ob?ine plata tuturor penalit??ilor ?i/sau a desp?gubirilor datorate de Prestator Ón temeiul prezentului Contract sau al legii. Prestatorul are obliga?ia de a actualiza valoarea ?i/sau termenul de valabilitate al instrumentului de garantare ori de c'te ori apar modific?rii ale valorii sau termenului specificate Ón prezentul Contract, Ón termen de maxim 10 zile de la apari?ia modific?rii. Aceast? dispozi?ie este aplicabil? ?i Ón cazul Ón care Achizitorul a executat, total sau par?ial, garan?ia de bun? execu?ie, Prestatorul fiind obligat s? reÓntregeasc? garan?ia, cu aceea?i durat? a valabilit??ii. Garan?ia de bun? execu?ie a Contractului va fi restituit? Prestatorului Ón termenele prev?zute de legisla?ia Ón domeniu, dac? Achizitorul nu a ridicat p'n? la acea dat? preten?ii asupra ei. Garan?ia de bun? execu?ie a contractului este diferit? de garan?ia acordat? serviciilor si/sau lucrarilor ce fac obiectul Contractului.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Mentenanta constand in Defrisari in instalatiile RED de Inalta, Medie si Joasa tensiunea apartinand Distributie Energie Oltenia 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
77211300 - Services de défrichement