01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/12/2018
Date de péremption : 08/01/2019
Type de procédure : Procédure négociée
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: Services de dÈfrichement

2018/S 245-562192 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/12/2018 S245  - - Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure nÈgociÈe Roumanie-Craiova: Services de dÈfrichement 2018/S 245-562192 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Distribu?ie Energie Oltenia S.A.
14491102 Calea Severinului nr. 97 parter, et. 2, 3, 4 Craiova 200769 Roumanie Point(s) de contact: Mihaela Ilie TÈlÈphone: +40 372523261 Courriel: mihaela.ilie@cez.ro Fax: +40 372523810 Code NUTS: RO411 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.distributieoltenia.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.distributieoltenia.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Serviciu de mentenan? const'nd Ón defri??ri Ón instala?iile RED de Ónalt?, medie ?i joas tensiune apar?in'nd Distribu?ie Energie Oltenia NumÈro de rÈfÈrence: 14491102_2018_20
II.1.2) Code CPV principal 77211300
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Lucrarile de defrisare constau Ón lucr?ri efectuate pentru intretinerea culoarului de siguranta pentru instala?iile energetice (IT, MT, JT) apartinand Distributie Energie Oltenia S.A., Ón vederea p?str?rii disponibilit??ii, fiabilit??ii ?i siguran?ei Ón exploatare a echipamentelor ?i instala?iilor energetice, scopul acestora fiind asigurarea cresterii sigurantei in functionarea instalatiilor energetice si indeplinirea indicatorilor de performanta in activitatea de distributie a energiei electrice. Valoarea minima estimata a acordului-cadru este de 8 432 666,00 RON. Valoarea maxima estimata a acordului-cadru este de 16 865 332,00 RON. Valoarea minim a unui contract subsecvent este de 4 216 333,00 RON. Valoarea maxim a unui contract subsecvent este de 4 216 333,00 RON. Lucrarile de mentenanta-defrisari sunt lucrari de mentenanta preventiva, conform catalogului de lucrari de defrisari standardizate Anexa 3 a caietului de sarcini, care se vor executa in baza fi?elor tehnice de lucru Anexa 2 a caietului de sarcini.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 16 865 332.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO41 Lieu principal d'exÈcution:
Judetele Dolj, Arges, Valcea, Olt, Mehedinti, Teleorman, Gorj.
II.2.4) Description des prestations:
Serviciile ?i lucr?rile de mentenan? const'nd Ón defri??ri pentru instala?iile de Ónalt?, de medie ?i de joas tensiune din re?elele electrice de distribu?ie apar?in'nd Distribu?ie Energie Oltenia S.A. Ón vederea restabilirii disponibilit??ii, fiabilit??ii ?i siguran?ei Ón eploatare a echipamentelor instala?iilor energetice sunt descrise in cadrul caietului de sarcini, parte integranta a documentatiei de atribuire. Lucrarile de mentenanta-defrisari sunt lucrari de mentenanta preventiva, conform catalogului de lucrari de defrisari standardizate Anexa 3 a caietului de sarcini, care se vor executa in baza fi?elor tehnice de lucru Anexa 2 a caietului de sarcini, parte integranta din documentatia de atribuire si a fiselor tehnologice. Vegetatia din coridorul de siguranta ce urmeaza a fi taiata pentru intretinerea acestuia se clasifica astfel: 1) Tufisuri, arbusti si arbori cu diametrul sub 6 cm, 2) Arbori cu diametrul tulpinei peste 6 cm, foioase, rasinoase, etc. Diametrul arborilor este stabilit a se masura la locul taierii, iar taierea acestora se va executa la cel mult 10 cm deasupra solului. La LEA IT si MT se executa defrisari conform fi?elor tehnice intocmite, prezentate in Anexa 10 a caietului de sarcini. La LEA JT se executa defrisari sub forma de modelari/decoronari a vegetatiei, conform fi?elor tehnice prezentate in Anexa 10 a caietului de sarcini. Volumele estimate pe tipuri de lucr?ri de mentenan??-defrisari sunt Ón num?r de 393 724 lucrari, conform tipului de fi?e Anexa 2 a caietului de sarcini.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Nume: Componenta tehnica. Termenul de garantie acordat pentru lucrarile efectuate. Algoritm de calcul: Termenul de garantie pentru lucrarile efectuate, minim 12 luni [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.6) Valeur estimÈe Valeur hors TVA: 16 865 332.00 EUR
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 48 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invitÈs participer Nombre de candidats envisagÈ: 3
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta
   1.  Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 177, 178, 180 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE. Pentru indeplinirea celor declarate in DUAE se vor depune documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie (in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE). Documentele justificative vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire,dupa cum urmeaza: (a) Cazierul judiciar al operatorului economic (si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor) si al fiecarei persoane care, potrivit certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comer?ului, figureaz" la nivelul formularului drept persoane fizice si/sau juridice Ómputernicite. OEn cazul operatorilor economici nereziden?i, se solicita documente similare cu cele de mai sus, pe baza datelor Ónscrise Ón documentele suport depuse de ace?tia, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data depunerii acestora, (b) Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat si bugetul local) din care sa rezulte ca nu are datorii restante la data prezentarii, atat pentru sediul social, cat si pentru toate sediile secundare/punctele de lucru mentionate in certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comer?ului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit. Se vor prezenta de catre operatorul economic (si daca exista, terti/terti sustinator/sustinatori si/sau subcontractant/subcontractanti), (c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii) poate/pot beneficia de derogarile prevazute la art.179 alin. (2), art.180 alin. (2), art.184 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016, (d) Alte documente edificatoare, dupa caz, (e) Pentru operatorul economic (si daca exista, tertul/tertii sustinator/sustinatori si/sau subcontractantul/subcontractantii), persoana/persoane juridica/juridice straina/straine se accepta orice documente considerate edificatoare Ón tara de origine sau Ón tara Ón care acesta/acestia este/sunt stabilit/stabiliti, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva, insotite de traducere autorizata in limba romana. Documentele justificative pot fi prezentate in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea Ñconform cu originalul". Pentru documentele emise in alta limba decat cea romana se impune prezentarea lor in oricare din formele: original, copie legalizata, copie lizibila cu mentiunea Ñconform cu originalul" insotita de traducerea autorizata in limba romana. Cerinta
   2.  Neincadrarea operatorilor economici si daca exista, tertului/tertilor sustinator/sustinatori si/sau subcontractantului/subcontractantilor, in prevederile art. 73 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: completarea DUAE si declaratiei privind neÓncadrarea Ón situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (formular ÑConflict interese") se va prezenta odata cu depunerea DUAE. Persoanele ce detin functii de decizie Ón cadrul entitatii contractante sunt: ó Membru al directoratului ó Director Executiv: Ion Eugen Butoarca, ó Membru al directoratului ó Director Directie Administrativ-Financiar: Zorel-Cristinel Tita, ó Presedinte al Directoratului ó Ion Dobrescu, Director[...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cerinta 1: Cifra de afaceri medie anual pentru ultimele 3 exerci?ii financiare Óncheiate (2015, 2016, 2017), trebuie s fie de minim 3 550 000,00 RON. Pentru echivalen? se va ?ine cont de cursul mediu anual EUR/RON/alta valuta comunicat de BNR. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, dupa cum urmeaza: prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic ori a altor documente adecvate care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, prin intermediul carora sa demonstreze indeplinirea cerintelor minime solicitate.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Cerinta 1: Se solicita candidatului sa demonstreze ca a prestat in ultimii 3 ani, servicii similare/superioare din punct de vedre al complexitatii si/sau scopului, respectiv pentru servicii de mentenanta defrisari in RED IT, MT si JT in cuantumul valoric de minim: 3 550 000,00 RON. Pentru echivalen? se va ?ine cont de cursul mediu anual EUR/RON/alta valuta comunicat de BNR. Cerinta 2: Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza serviciile si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani si calificarile profesionale ale personalului. Prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine: ó Minim 18 lucratori, ó Minim 3 coordonatori tehnici grupa 3 SSM. Prestatorul trebuie sa faca dovada autorizarii personalului minim necesar in conformitate cu solicitarile de mai sus (copie talon NSSM). Cerinta 3: Declaratie cu privire la calificarile educationale si profesionale si autorizari ale personalului deservent aferent utilajelor de ridicat. Candidatul trebuie, conform legislatiei ISCIR (prescriptie tehnica PT R1-2010 ÑMasini de ridicat (Macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicatoare si plaftforme ridicatoare pentru persoane cu dizabilitati, elevatoare pentru vehicule si masini de ridicat de tip special)î) sa faca dovada autorizarii personalului deservent aferent utilajelor de ridicat pentru: ó Macaragii, ó Legatori de sarcina, ó Persoane autorizata RSVTI sau contract de prestare servicii RSVTI. Utilaje si utilaje speciale minim necesare pentru executia lucrarilor de mentenanta). Cerinta 4: Informatii in legatura cu dotarile de care dispune ofertantul/candidatul pentru indeplinirea contractului (mijloace auto, utilaje si utilaje speciale minim necesare pentru executia lucrarilor de mentenanta). Candidatul trebuie sa faca dovada ca detine in proprietate sau are contract de inchiriere/leasing/comodat pentru mijloacele auto, utilaje si utilaje speciale, minim necesare pentru executia lucrarilor de mentenan??, asa cum sunt acestea prevazute in Anexa 4 a caietului de sarcini. Pentru utilajele inchiriate/leasing/comodat se vor prezenta contractele de inchiriere/leasing/comodat, in copie semnate si stampilate de candidat Cerinta 5: Informatii in legatura cu dotarile de care dispune ofertantul/candidatul pentru indeplinirea contractului. Pentru toate echipamentele de ridicat utilizate (macarale, PRBñuri/nacele) trebuie sa de?in autorizare de functionare ISCIR a instalatiilor de ridicat conform prescriptiei tehnice R1/2010, pentru efectuarea in siguranta a lucrarilor de mentenanta. Cerinta 6: Lista prin care prestatorul isi asuma asigurarea cu mijloace de securitatea muncii, conform instructiunilor de securitatea muncii specifice lucrarilor de mentenan? ale achizitorului (Anexa 5). Cerinta 7: Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Cerinta 8: Informatii privind asociatii, acord de asociere (daca este cazul).OEn cazul asocierii se va depune acordul de asociere si cate un formular DUAE de catre fiecare membru al asocierii. Candidaturile (documentele) depuse de operatori economici care sunt parteneri Óntr-o asociere trebuie sa respecte/prevada urmatoarele date/informatii/specificatii: [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. Cerinta 9: Angajamentul tertului sustinator (daca este cazul). Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului: Cerinta 1: Dovada implementarii sistemului de management al calitatii conform SR EN ISO 9001 sau echivalent, prin prezentarea unor certificate valabile emise de organisme de certificare acreditate. Cerinta 2: Documente privind certificarea Sistemului de Management al Mediului, lista documentelor sistemului (manualul sistemului integrat de management, proceduri de sistem, proceduri operationale, instructiuni de lucru), in conformitate cu SREN ISO 14001/2015 sau echivalent, sisteme de management de mediu sau echivalent. www.e-licitatie.ro Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se vor completa in DUAE informatiile referitoare la serviciile similare prestate, indicand beneficiarii, datele de inceput si de finalizare a servciilor prestate, valori, iar documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaz" Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: lista principalelor servicii similare privind activitatea de servicii de mentenanta defrisari in RED IT, MT si JT in cuantumul valoric de minim 3 550 000,00 RON, prestate in ultimii 3 ani, insotita de copii ale unor parti relevante ale contractelor sau procese verbale de receptie/certificate/recomandari/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de c"tre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte valoarea serviciilor efectiv prestate. Ultimii 3 ani (pentru servicii), se calculeaza prin raportare la termenul limita de depunere a solicitarilor de participare, inclusiv DUAE. Nivelul solicitat pentru experienta similara poate fi indeplinit prin unul sau mai multe contracte. Se va completa DUAE, specificand personalul alocat si calificarile educationale si forma de indeplinire a cerintei. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Candidatul va prezenta declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza serviciile si din care sa rezulte indeplinirea cerintei si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani, insotite de dovada autorizarii (copie talon NSSM). Se va completa DUAE, specificand calificarile educationale si forma de indeplinire a cerintei. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Candidatul va prezenta declaratie cu privire la calificarile educationale si profesionale si autorizatiile personalului operatorului economic care presteaza serviciile, insotita de autorizatie ISCIR pentru macaragii, adeverinta/dovada instruirii pentru legatorii de sarcina, autorizatia ISCIR pentru persoana RSTVI/contract de prestare servicii RSVTI insotit de autorizatia RSTVI. Se va completa DUAE, specificand mijloacele auto, utilajele si utilajele speciale si forma de indeplinire a cerintei. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Candidatul va prezenta completata Anexa 4 a caietului de sarcini, insotita de dovada detinerii mijloacelor auto, utilaje si utilaje speciale. Pentru utilajele inchiriate/leasing/comodat se vor prezenta contractele de inchiriere/leasing/comodat, in copie semnate si stampilate de candidat. Se va completa DUAE, specificand mijloacele auto, utilajele si utilajele speciale si forma de indeplinire a cerintei. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire. Candidatul va prezenta proces verbal de autorizare ISCIR/dovada de autorizare ISCIR pentru echipamentele de ridicat utilizate (macarale, PRBñuri/nacele) valabile la data prezentarii. Se va completa DUAE, specificand mijloace de securitatea muncii si forma de indeplinire a cerintei. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
Cuantumul garantiei pentru participare: 40 000,00 RON. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 180 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul nr. RO03BRDE170SV26689741700, deschis la BRD Sucursala Craiova sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau de o societate de asigurari, Ón conditiile legii, care se prezinta Ón original, Ón cuantumul si pentru perioada prevazuta Ón documentatia de atribuire. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, iar instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Pe ordinul de plata este obligatorie [...] detalii pe www.e-licitatie.ro. www.e-licitatie.ro
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe avec appel la concurrence prÈalable
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
Le marchÈ implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opÈrateur
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 08/01/2019 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs Date: 08/02/2019
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: oui
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
In vederea completarii DUAE operatorii economici interesati pot accesa unul din urmatoarele link-uri https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter si/sau https://ec.europa.eu/tools/espd. OEn cazul Ón care exist discrepan?e Óntre informa?iile prev?zute Ón DUAE ?i cele prev?zute Ón anun?ul de participare, prevaleaz informa?iile din anun?, DUAE urm'nd a fi revizuit corespunz?tor. La data, ora si locul de depunere a candidaturilor, prevazute in anuntul de participare, se vor depune solicitarea de participare, inclusiv DUAE, declaratia privind neÓncadrarea Ón situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 (Formular ÑConflict interese art. 73"), acordul de subcontractare (daca este cazul), acordul de asociere (daca este cazul), angajamentul privind sustinerea (daca este cazul), tabelul cu date cu caracter personal, atat in format electronic, cat si pe suport de hartie, conform cerintelor din caietul de sarcini. Documentele justificative prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, vor fi solicitate tuturor candidatilor selectati inainte de transmiterea invitatiei pentru etapa a doua a procedurii de atribuire, urmand ca ofertele tehnico-financiare sa fie depuse, numai de candidatii calificati, dupa primirea invitatiei de participare la negociere. Numarul de operatori economici preconizat nu este limitativ. Entitatea contractanta nu doreste limitarea participantilor. Daca se constata ca ofertele clasate pe primul loc, dupa derularea rundelor de negocieri, au punctaje egale, entitatea contractanta va face departajarea avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 180 de zile de la data limita stabilita pentru depunere a ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata pana la data si ora limita de depunere a ofertelor (tehnica si financiara). Orice posibil ofertant are dreptul de a solicita clarificari despre elementele cuprinse in prezenta documentatie. Modificarea/completarea clauzelor contractuale obligatorii (obiectul si pretul acordului-cadru/contractului, durata contractului, documentele contractului, obligatiile principale ale partilor, sanctiuni pentru nerespectarea culpabila a obligatiilor) poate fi solicitata de catre posibilii ofertanti, motivat, doar in perioada clarificarilor referitoare la documentatia de atribuire, asa cum este prevazuta la sectiunea I.3). Entitatea contractant va r?spunde doar la solicit?rile de clarific?ri adresate de operatorii economici, p'n la termenul limit stabilit in sectiunea I.3). Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile Ónainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare. https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter https://ec.europa.eu/tools/espd
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
10 zile, Óncep'nd cu ziua urm?toare lu?rii la cuno?tin? despre actul entita?ii contractante considerat nelegal, conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
77211300 - Services de défrichement