Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:SirËnes tÈlÈcommandÈes

2022/S 225-648590  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Roumanie-Craiova: SirËnes tÈlÈcommandÈes 2022/S 225-648590 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Municipiul Craiova NumÈro national d'identification: 4417214 Adresse postale: Strada: T'rgului, nr. 26 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200632 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Teodora Dole Courriel: achizitii@primariacraiova.ro TÈlÈphone: +40 251415907 Fax: +40 251411561 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariacraiova.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achizi?ie sirene electronice de 1200W NumÈro de rÈfÈrence: 4417214-2022-I.11.2
II.1.2) Code CPV principal 38822000 SirËnes tÈlÈcommandÈes
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Pentru dezvoltarea si completarea sistemului de instiintare-alarmare al Municipiului Craiova se achizitioneaz? 2 sirene electronice de 1200W, conform caietului de sarcini nr. 69409/06.04.2022. Achizi?ia sirenelor electronice de 1200W este necesar? pentru respectarea legislatiei in vigoare care impune dezvoltarea sistemelor de instiintare-alarmare Ón urma studiilor de audibilitate si fezabilitate care stabilesc, prin m?suratori exacte, num?rul necesar de sirene, puterea lor si amplasarea corespunzatoare pentru o eficien?? mai bun? privind Ónstiin?area ?i alarmarea oportun? a popula?iei civile din municipiul Craiova Ón situa?ii de protectie civila. Termene pentru depunerea/ raspunsul la solicitarile de clarificari/informatii suplimentare: A. In conformitate cu prevederile art.160 alin.(l) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile si complet?rile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare in leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. Ón conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, printr-un r?spuns consolidat, Ón m?sura Ón care solicit?rile de clarificari sunt transmise Ón termenul precizat.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 98 600.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51000000 Services d'installation ( l'exception des logiciels) 80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Craiova
II.2.4) Description des prestations:
In cadrul obiectivului de investitii ÑLucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiovaî, se achizi?ioneaz? cu montaj, Ón conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini nr. 69409/06.2022, 2 sirene electronice de 1200W cu interfe?e de comunica?ie prin circuit telefonic dedicate, internet/intranet (TCP/IP), telefonie mobile GSM ?i canal radio dedicate VHF. Operatiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate : - instalarea sirenelor electronice Ón loca?iile stabilite de autoritatea contractant?; - integrarea/conectarea sirenelor la infrastructura existent?; - efectuarea tuturor configur?rilor/set?rilor necesare pentru a pune sirenele in func?iune; - teste func?ionale ale produsului in prezenta reprezentantilor achizitorului; - instruirea la fata locului a personalului desemnat de autoritatea contractanta. Modificarea contractului, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, astfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, Ón conformitate cu dispozi?iile legii.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 174-489997
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 200353 IntitulÈ:
Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achizi?ie sirene electronice de 1200W
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AXATEL SERVICE NumÈro national d'identification: RO 16853357 Adresse postale: Strada Bd. Tudor Vladimirescu, Nr. 41, Sector: 5 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 051761 Pays: Roumanie Courriel: office@axatel.ro TÈlÈphone: +40 747010240 Adresse internet: www.protectiacivila.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 98 600.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 98 600.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 1)In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Anexei nr. 44 ñ Model de acord de asociere din Sectiunea Formulare. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea contractului de achizitie publica, autoritatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor conform prevederilor Legii nr.36/1995 republicata in 2014). 2) In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara prin intermediul SEAP, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a c?rui nou? propunere financiar? are pre?ul cel mai sc?zut. 3) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). 4) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatiei de atribuire, se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la Sectiunea Intrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la Sectiunea Documentatie, clarificari si decizii din cadrul anuntului de participare, in acelasi timp, in vederea asigurarii principiului transparentei cat si a trasabilitatii informatiilor din cadrul sistemului. Autoritatea contractanta nu va da curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita mai sus. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 395/2016, cu modific?rile ?i completarile ulterioare si vor transmite solicitarile avand in vedere termenul limita pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant? nu va r?spunde la solicit?rile de clarific?ri transmise Ón afara termenului prevazut in anuntul de participare. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP - Sectiunea Intrebari, in format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. 5) In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr.101/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. 6) Durata contractului de 65 zile precizat? la sectiunea II, pct. II.2.7. include: - Termenul de livrare: 30 de zile de la data semnarii contractului. - Recep?ia: se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant si autoritatea contractanta. Receptia calitativa si cantitativa se va realiza dupa livrarea, instalarea, punerea in functiune, prin probarea sirenelor electronice si verificarea conditiilor impuse prin Caietul de sarcini nr. 69513/06.04.2022. - Plata : se va efectua dupa receptie, respectiv dupa punerea in functiune a intregului ansamblu al instalatiei, cu ordin de plat? prin Trezorerie, Ón termen de 30 de zile de la data inregistrarii facturii fiscale, in original, si a tuturor documentelor justificative la Registratura Primariei Municipiului Craiova. 7) OEn situa?ia Ón care specifica?iile/cerin?ele tehnice definite la nivelul anun?ului de participare simplificat, caietul de sarcini sau oric?rui alt document aferent unei documenta?ii de atribuire fac trimitere la un standard, la un anumit produc?tor, la m?rci, brevete, tipuri, la o origine sau la o produc?ie/metod? specific? de fabrica?ie/prestare/execu?ie, vor fi Ón?elese ca fiind Ónso?ite de men?iunea Ñsau echivalentî. www.e-licitatie.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prim?ria Municipiului Craiova - Directia Juridica, Asistenta de specialitate si Contencios Administrativ Adresse postale: str. T'rgului, Nr. 26 Ville: Craiova Code postal: 200632 Pays: Roumanie Fax: +40 251411561 Adresse internet: www.primariacraiova.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Lucrari de dezvoltare si/sau completare a sistemului de instiintare-alarmare al municipiului Craiova: Achizi?ie sirene electronice de 1200W 22/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
38822000 - Sirènes télécommandées 
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
80530000 - Services de formation professionnelle