Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Sous-station de transformation

2023/S 62-185540  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Roumanie-Craiova: Sous-station de transformation 2023/S 062-185540 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE "TRANSELECTRICA" S.A. NumÈro national d'identification: RO13328043 Adresse postale: Strada: Magheru Gheorghe, g-ral., nr. 33 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200581 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Serviciul Comercial Craiova-Raluca Andreescu Courriel: nicoleta.popovici@transelectrica.ro TÈlÈphone: +40 251307136 Fax: +40 251307108 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.transelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ìSta?ia de 220 kV Ostrovu Mareî-lot 1, ìLEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare ñ RET-Etapa Iî-lot 2 NumÈro de rÈfÈrence: 13328043/2022/27360, 13328043/2022/27359
II.1.2) Code CPV principal 45232221 Sous-station de transformation
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:

Lot 1 -Statia de 220 kV Ostrovu MAre Analiza energetic? a zonei Por?ile de Fier I, Cetate, Calafat, Hal'nga si Por?ile de Fier II - Gogo?u a scos Ón evidenta necesitatea schimb?rii solu?iei de evacuare a energiei produse Ón CHE Por?ile de Fier II c?tre S.E.N. prin realizarea unei sta?ii noi de conexiuni 220 kV langa sta?ia CHE Por?ile de Fier II, racordat? printr-o LEA de 220 kV d.c. (dublu circuit) nou?, la LEA 220 kV d.c. existent? Por?ile de Fier I ñ Cetate (circuitul 1). Aceasta presupune realizarea unei sta?ii noi de 220/110 kV, Ón conformitate cu cerin?ele CNTEE Transelectrica SA privind instala?iile primare ?i secundare. Sta?ia 220kV Ostrovu Mare va fi amplasat? Ón judetul Mehedinti, l'ng? sta?ia existent? 110/20/6 kV Ostrovu Mare apar?in'nd SC Hidroelectrica SA, care se g?se?te Ón imediata vecin?tate a CHE Portile de Fier II. Terenul pentru sta?ia nou? de 220 kV se afl? Ón proprietatea C.N.T.E.E. Translectrica S.A. Schema sta?iei de 220 kV va fi cu bar? simpl? sec?ionat? printr-o cupl? longitudinal? cu Óntreruptor, la care se vor racorda urm?toarele celule:- 2 celule de linie (L.E.A. 220 kV Por?ile de Fier 1 ?i L.E.A. 220 kV Cetate circuitul 1); - 2 celule de autotransformator de 200 MVA, 220 kV, AT1 ?i AT2; - 1 celul? de cupl? longitudinal? 220 kV; - 2 celule m?sur? pe bare 220 kV, CM1A ?i CM1B; Sta?ia va fi de tip exterior, cu izola?ie Ón aer, echipat? cu echipamente de tip conven?ional (AIS). Lot 2 - LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare ñ RET-Etapa I Urmare a analizei de sistem ?i calcule tehnico-economice efectuate de SC I.S.P.E. SA Ón cadrul lucr?rii ÑStudiu privind optimizarea re?elei de transport ?i distribu?ie Ón zona sta?iilor Drobeta Tr. Severin, Re?i?a, Timi?oara, Arad, Cetate ?i Calafat pentru sporirea nivelului de siguran?? Ón func?ionarea SEN s-a propus schimbarea solu?iei de evacuare Ón SEN (actual la tensiunea de 110 kV) a energiei produse Ón CHE Por?ile de Fier II. Analiza energetic? a scos Ón evident? necesitatea schimb?rii solu?iei de evacuare a energiei produse Ón CHE Por?ile de Fier II c?tre SEN prin realizarea unei sta?ii noi de conexiuni 220 kV la Ostrovu Mare, racordat? printr-o LEA de 220 kV d.c.(dublu circuit) nou? la LEA 220 kV d.c. existent? Por?ile de Fier I ñ Cetate (circuitul 1) pe traseul cel mai scurt (aprox. 32 km). Construirea noii ÑLEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare ñ RETî, este necesar? ?i oportun? deoarece asigur? evacuarea puterii produse Ón hidrocentrala Por?ile de Fier II, m?re?te siguran?a Ón func?ionare a SEN, cre?te flexibilitatea Ón exploatare ?i conduce la reducerea pierderilor Ón SEN. LEA 220 kV, care constituie ìLEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare ñ RETì, Óncepe din viitoarea sta?ie 220/110 kV Ostrovu Mare de evacuare a puterii produse Ón hidrocentrala Por?ile de Fier II ?i str?bate 5 de unit??i administrativ teritoriale din jude?ul Mehedin?i. Traseul/culoarul liniei proiectate nu afecteaz? intravilanul localit??ilor str?b?tute, conform regimului juridic specificat Ón Certif. de Urbanism emise de c?tre Consiliul Jude?ean ale jude?ului Mehedinti. Traseul proiectat al LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare ñ RET traverseaz? 5 teritorii administrative (Gogo?u, Gruia, Jiana, V'njule? ?i V'nju Mare) din cadrul jud. Mehedin?i. Lungimea traseului LEA 220 kV d.c. Ostrovu MareñRET este de 31,62 km. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 zile Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: - in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si - in a 11-a zi clalendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016. http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 41 427 642.46 RON
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET -Etapa I
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45231400 Travaux de construction de lignes Èlectriques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exÈcution:
judetul Mehedinti
II.2.4) Description des prestations:
LEA 220 kV d.c. Ostrovu MareñRET va avea Ón componen?? un num?r de 105 borne. Re?eaua ÑLEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare ñ RETî va face parte din proprietatea public? a statului Rom'n, conform prevederilor art. 30 alin. (3) din Legea energiei electrice ?i a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Din cele 105 terenuri necesare amplas?rii st'lpilor LEA 220 kV d.c. Ostrovu Mare-RET, 39 de terenuri se afl? Ón proprietatea C.N.T.E.E.Transelectrica S.A. Prin H.G. 775/2017 s-a aprobat amplasamentul L.E.A. 220 kV ?i s-au declan?at procedurile de expropriere a Ónc? 35 de imobile necesare amplas?rii st'lpilor L.E.A. 220 kV Ostrovu Mare -R.E.T. ?i este Ón curs de emitere ((publicare) o noua Hot?r're de Guvern de extindere (sau completare) a procedurii de expropriere ?i pentru restul de 31 de imobile.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garan?ie a lucr?rii / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Sta?ia de 220 kV Ostrovu Mare
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232221 Sous-station de transformation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exÈcution:
Ostrovu MAre
II.2.4) Description des prestations:
Schema sta?iei de 220 kV va fi cu bar? simpl? sec?ionat? printr-o cupl? longitudinal? cu Óntreruptor, la care se vor racorda urm?toarele celule: - 2 celule de linie (L.E.A. 220 kV Por?ile de Fier 1 ?i L.E.A. 220 kV Cetate circuitul 1); - 2 celule de autotransformator de 200 MVA, 220 kV, AT1 ?i AT2; - 1 celul? de cupl? longitudinal? 220 kV; - 2 celule m?sur? pe bare 220 kV, CM1A ?i CM1B; Sta?ia va fi de tip exterior, cu izola?ie Ón aer, echipat? cu echipamente de tip conven?ional (AIS).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Perioada de garantie a lucrarii / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 95
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 130-371595
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 348
Lot n : 2 IntitulÈ:
LEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare-RET -Etapa I
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ELECTROMONTAJ S.A.
NumÈro national d'identification: RO 566 Adresse postale: Strada Popescu Candiano, g-ral., Nr. 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 040581 Pays: Roumanie Courriel: elmbuc@electromontaj.ro TÈlÈphone: +40 213367546 Fax: +40 213367492
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: S.C. ELM ELECTROMONTAJ CLUJ S.A.
NumÈro national d'identification: 201594 Adresse postale: Strada: Traian Vuia, nr. 240-242, Sector: -, Judet: Cluj, Localitate: Cluj-Napoca, Cod postal: 400397 Ville: Cluj-Napoca Code NUTS: RO113 Cluj Code postal: 400397 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@elm.ro TÈlÈphone: +40 264596709 Fax: +40 264595408 Adresse internet: www.elm.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 52 403 470.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 41 427 642.46 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Valeur hors TVA: 6 883 640.35 RON Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Contract nr. EM718/04.01.2023 incheiat intre SC Electromontaj SA si SC EMFOR MONTAJ SA , valoare
   3. 314.207,02 lei, fara TVA -lucrari fundatii piloti, fundatii turnate, Contract nr. EM719/04.01.2023 incheiat intre SC Electromontaj SA si SMP PAVEL SRL , valoare 255.226,31 lei, fara TVA -amenajari protectia mediului, Contract nr. EM720/04.01.2023 incheiat intre SC Ele... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Operatorul economic care isi exprima in scris intentia de a vizita amplasamentul poate participa la vizita organizata de Entitatea Contractanta in cea de-a 15-a zi, a 16-a zi si a 17-a zi lucratoare de la data publicarii anuntului de participare, intre orele 9ñ15. Pentru a participa la vizita amplasamentului, operatorul economic trebuie sa remita EC o solicitare scrisa in acest sens. Solicitarea trebuie sa fie primita de EC cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: raluca.andreescu@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sectiunea II-Formulare (completat, stampilat si semnat de reprezentantul legal al societatii). In anexa la formularul de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea se va remite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea Amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitare mentionata anterior. Costurile ocazionate de vizita la Amplasament (transport, cazare, etc) pentru persoanele care vor participa din partea operatorului economic vor fi suportate de catre acestia. Pentru instructiuni suplimentare necesare ofertantilor va rugam sa accesati ANEXA INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI la prezentul anunt. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalent raluca.andreescu@transelectrica.ro
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/03/2023 ìSta?ia de 220 kV Ostrovu Mareî-lot 1, ìLEA 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare ñ RET-Etapa Iî-lot 2 28/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
45231400 - Travaux de construction de lignes électriques 
45232221 - Sous-station de transformation