Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Travaux de construction

2023/S 200-627372  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2023 S200 Roumanie-Craiova: Travaux de construction 2023/S 200-627372 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA AUTONOMA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA Numéro national d'identification: RO 10300854 Adresse postale: Strada: Calea Bucuresti , nr. 325A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200785 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Sabina Dumitru Courriel: achizitii@aeroportcraiova.ro Téléphone: +40 251416860 Fax: +40 251411112 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.aeroportcraiova.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Proiectare ?i execu?ie lucr?ri pentru proiectul "Extinderea ?i modernizarea Aeroportului Interna?ional Craiova" Numéro de référence: 10300854.2021.003
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marché Travaux
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45235100 Travaux de construction d'aéroports 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71356200 Services d'assistance technique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exécution:
RA AEROPORTUL INTERNATIONAL CRAIOVA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Contractul presupune: A. Servicii de Proiectare ? Faza I-a: Elaborare documentatIei DTAC, DTOE, documenta?ie pentru avize ?i acorduri pentru ob?inerea AC inclusiv diligen?ele necesare; ? Faza II-a: Elaborare documentatIei tehnico-economice necesare execu?iei de lucr?ri (PT, DDE,), pentru realizarea ?i punerea în func?iune a obiectivului de investi?ii "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNA?IONAL CRAIOVA". Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerin?ele de calitate de speciali?ti - atesta?i de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor în condi?iile legii; B. Servicii de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante ?i modific?ri ale proiectului daca este cazul). C. Executia lucrarilor pentru urm?toarele obiecte de investi?ii Obiectul 1 - Terminal de pasageri Obiectul 2 - Parcare, drumuri de acces ?i central? fotovoltaic? Obiectul 3 - Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei de siguranta (RESA) Obiectul 4 - Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de rulare Obiectul 5 - Asigurarea suprafetelor de protectie ingropate Obiectul 6 - Gard perimetral de securitate Obiectul 7 - Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice Obiectul 8 - Platforme antisuflu Obiectul 9 - Puncte de acces si control Obiectul10 - Pozi?ie izolat? de parcare pentru aeronave aflate în situa?ii de criz?, acte de interven?ie ilicit? (APRON 2) Obiectul 11 - Platforma de degivrare aeronave APRON 3 Obiectul 12 - Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4 Obiectul 13 - Cale de rulare Alfa (TWY A) Obiectul 14 - Cale de rulare Foxtrot (TWY F) Obiectul 15 - Platforma de intoarcere pe pista Obiectul 16 - Suprafata deservire echipamente handling Obiectul 17 - Mijloace aeroportuare, echipamente si sisteme de control securitate Obiectul 18 - Centrala termica Obiectul 19 - Post transformare Obiectul 20 - Gospodarie de apa si incendiu Obiectul 21 - Zona transfer pasageri R.A. Aeroportul International Craiova a depus o cerere de finantare -Cod proiect:152444 in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare - POIM in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investitii "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNA?IONAL CRAIOVA" . Valoarea estimata a contractului este de 351.001.449,96 lei f?r? TVA defalcata astfel: 1 Proiectare-
   8. 307.215,64 lei f?r? TVA 2 Asisten?? tehnic? -
   1. 096.662,13lei f?r? TVA 3 Total ( proiectare +asisten?a tehnic?) -9.403.877,77 lei f?r? TVA 4 Execu?ie - 341.597.572,19 lei f?r? TVA -Cheltuieli pentru ob?inerea ?i amenajarea terenului 417.931,77 lei f?r? TVA -Cheltuieli pentru asigurarea utilit??ilor necesare obiectivului de investi?ii
   2. 099.709,52 lei f?r? TVA -Certificarea performan?ei energetice ?i audit energetic al cl?dirii) 22.300,00 lei f?r? TVA -Construc?ii ?i instala?ii 262.082.786,49 lei f?r? TVA -Montaj utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale
   6. 980.184,08 lei f?r? TVA -Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale care necesit? montaj 38.955.749,54 lei f?r? TVA - Dotari (pod mobil, banda bagaje, Cabine control pa?apoarte, Automate control pa?apoarte, Self service kiosk, Baggage drop,Ghi?ee check-in, Litere volumetrice, cabine fumat) 28.316.149,95 lei fara TVA -Organizare de ?antier
   2. 476.011,86 lei f?r? TVA - Preg?tirea personalului de exploatare 54.833,11lei f?r? TVA -Probe tehnologice ?i teste 191.915,87 lei f?r? TVA 5 Total valoare estimat? (3+4) 351.001.449,96 lei f?r? TVA
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 25
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
R.A. Aeroportul International Craiova a depus o cerere de finantare in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare - POIM in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investitii "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNA?IONAL CRAIOVA" .
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 086-234251
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2563 Intitulé:
"Proiectare si executie lucrari pentru proiectul "Extinderea si modernizarea Aeroportului International Craiova"
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
27/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU Numéro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro Téléphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Grup Primacons S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6341643 Adresse postale: Strada Pitesti, Nr. 213 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 230048 Pays: Roumanie Courriel: grup.primacons@gmail.com Téléphone: +40 249411100 Fax: +40 249432456 Adresse internet: www.grupprimacons.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VÁHOSTAV - SK, a. s.
Numéro national d'identification: 20 20 333 216 Adresse postale: Strada Priemyselná, Nr. 6 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Pays: Slovaquie Courriel: info@vahostav-sk.sk Téléphone: +42 1415171111 Fax: +42 1417233360 Adresse internet: www.vahostav-sk.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 348 193 438.36 RON
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartiment Juridic Adresse postale: Strada Calea Bucuresti , Nr. 325A Ville: Craiova Code postal: 200785 Pays: Roumanie Courriel: achizitii@aeroportcraiova.ro Téléphone: +40 251416860 Fax: +40 0251411112 Adresse internet: www.aeroportcraiova.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2023
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO411 Dolj
VII.1.4) Description des prestations:
Contractul presupune: A. Servicii de Proiectare ? Faza I-a: Elaborare documentatIei DTAC, DTOE, documenta?ie pentru avize ?i acorduri pentru ob?inerea AC inclusiv diligen?ele necesare; ? Faza II-a: Elaborare documentatIei tehnico-economice necesare execu?iei de lucr?ri (PT, DDE,), pentru realizarea ?i punerea în func?iune a obiectivului de investi?ii "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNA?IONAL CRAIOVA". Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Antreprenorului, potrivit prevederilor legale, pentru cerin?ele de calitate de speciali?ti - atesta?i de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Locuin?elor în condi?iile legii; B. Servicii de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor (inclusiv fazele determinante ?i modific?ri ale proiectului daca este cazul). C. Executia lucrarilor pentru urm?toarele obiecte de investi?ii Obiectul 1 - Terminal de pasageri Obiectul 2 - Parcare, drumuri de acces ?i central? fotovoltaic? Obiectul 3 - Amenajarea suprafetei nivelate a benzii pistei si amenajarea ariei de siguranta (RESA) Obiectul 4 - Amenajarea suprafetei nivelate a benzii caii de rulare Obiectul 5 - Asigurarea suprafetelor de protectie ingropate Obiectul 6 - Gard perimetral de securitate Obiectul 7 - Drumuri rutiere de acces si drumuri tehnologice Obiectul 8 - Platforme antisuflu Obiectul 9 - Puncte de acces si control Obiectul10 - Pozi?ie izolat? de parcare pentru aeronave aflate în situa?ii de criz?, acte de interven?ie ilicit? (APRON 2) Obiectul 11 - Platforma de degivrare aeronave APRON 3 Obiectul 12 - Platforma de imbarcare-debarcare APRON 4 Obiectul 13 - Cale de rulare Alfa (TWY A) Obiectul 14 - Cale de rulare Foxtrot (TWY F) Obiectul 15 - Platforma de intoarcere pe pista Obiectul 16 - Suprafata deservire echipamente handling Obiectul 17 - Mijloace aeroportuare, echipamente si sisteme de control securitate Obiectul 18 - Centrala termica Obiectul 19 - Post transformare Obiectul 20 - Gospodarie de apa si incendiu Obiectul 21 - Zona transfer pasageri R.A. Aeroportul International Craiova a depus o cerere de finantare -Cod proiect:152444 in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare - POIM in vederea obtinerii de fonduri nerambursabile pentru realizarea obiectivului de investitii "EXTINDEREA ?I MODERNIZAREA AEROPORTULUI INTERNA?IONAL CRAIOVA" . Valoarea estimata a contractului este de 351.001.449,96 lei f?r? TVA defalcata astfel: 1 Proiectare-
   8. 307.215,64 lei f?r? TVA 2 Asisten?? tehnic? -
   1. 096.662,13lei f?r? TVA 3 Total ( proiectare +asisten?a tehnic?) -9.403.877,77 lei f?r? TVA 4 Execu?ie - 341.597.572,19 lei f?r? TVA -Cheltuieli pentru ob?inerea ?i amenajarea terenului 417.931,77 lei f?r? TVA -Cheltuieli pentru asigurarea utilit??ilor necesare obiectivului de investi?ii
   2. 099.709,52 lei f?r? TVA -Certificarea performan?ei energetice ?i audit energetic al cl?dirii) 22.300,00 lei f?r? TVA -Construc?ii ?i instala?ii 262.082.786,49 lei f?r? TVA -Montaj utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale
   6. 980.184,08 lei f?r? TVA -Utilaje, echipamente tehnologice ?i func?ionale care necesit? montaj 38.955.749,54 lei f?r? TVA - Dotari (pod mobil, banda bagaje, Cabine control pa?apoarte, Automate control pa?apoarte, Self service kiosk, Baggage drop,Ghi?ee check-in, Litere volumetrice, cabine fumat) 28.316.149,95 lei fara TVA -Organizare de ?antier
   2. 476.011,86 lei f?r? TVA - Preg?tirea personalului de exploatare 54.833,11lei f?r? TVA -Probe tehnologice ?i teste 191.915,87 lei f?r? TVA 5 Total valoare estimat? (3+4) 351.001.449,96 lei f?r? TVA
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Durée en mois: 25
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 348 193 438.36 RON
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: CONSTRUCTII ERBASU Numéro national d'identification: RO 430008 Adresse postale: Strada Caramfil G. Nicolae, Nr. 72, Sector: 1 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 014146 Pays: Roumanie Courriel: ofertare@erbasu.ro Téléphone: +40 212323545 Fax: +40 212323505 Adresse internet: www.erbasu.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Grup Primacons S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 6341643 Adresse postale: Strada Pitesti, Nr. 213 Ville: Slatina Code NUTS: RO414 Olt Code postal: 230048 Pays: Roumanie Courriel: grup.primacons@gmail.com Téléphone: +40 249411100 Fax: +40 249432456 Adresse internet: www.grupprimacons.ro
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: VÁHOSTAV - SK, a. s.
Numéro national d'identification: 20 20 333 216 Adresse postale: Strada Priemyselná, Nr. 6 Ville: Bratislava Code NUTS: SK01 Bratislavský kraj Pays: Slovaquie Courriel: info@vahostav-sk.sk Téléphone: +42 1415171111 Fax: +42 1417233360 Adresse internet: www.vahostav-sk.sk
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Prin actul aditional nr2/26.01.2023 se modifica Clauza 1 "Definitii", respectiv bbb prin completarea cu denumirea si adresa supervizorului de lucrari ca urmare a semnarii contractului cu acesta Prin actul aditional nr. 3/28.08.2023 se modifica Clauza 1 "Definitii", respectiv punctul s-durata de executie, dupa cum urmeaza: duarat contract 25 lunbi+21 zile calendaristice, din care: proiectare 4 luni( din care: 3 luni DTAC+1luna aprobare proiect); executie 20 luni+21 zile calendaristice
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
Necesitatea modificarii survenita in urma unor circumstante pe care o autoritate/entitate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada [articolul 43 alineatul(1) litera (c) din Directiva 2014/23/UE, articolul 72 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2014/24/UE, articolul 89 alineatul (a) litera (c) din Directiva 2014/25/UE] Descrierea circumstantelor care au facut necesara modificarea si justificarea naturii neprevazute a acestor circumstante:. Modificarea contractului a devenit necesara in urma unor circumstante pe care o autoritate contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada.Descrierea motivelor: Prin actul aditional nr2/26.01.2023 se modifica Clauza 1 "Definitii", respectiv bbb prin completarea cu denumirea si adresa supervizorului de lucrari ca urmare a semnarii contractului cu acestaPrin actul aditional nr. 3/28.08.2023 se modifica Clauza 1 "Definitii", respectiv punctul s-durata de executie, dupa cum urmeaza: duarat contract 25 lunbi+21 zile calendaristice, din care: proiectare 4 luni( din care: 3 luni DTAC+1luna aprobare proiect); executie 20 luni+21 zile calendaristice.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 348 193 438.36 RON Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 348 193 438.36 RON Proiectare ?i execu?ie lucr?ri pentru proiectul "Extinderea ?i modernizarea Aeroportului Interna?ional Craiova" 17/10/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
45235100 - Travaux de construction d'aéroports 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71356200 - Services d'assistance technique