Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption : 21/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

2020/S 149-366150  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
04/08/2020
S149
Roumanie-Craiova: ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

2020/S 149-366150

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 133-326760)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Consiliul Jude?ean Dolj
NumÈro national d'identification: 4417150
Adresse postale: Calea Unirii nr. 19, jude?ul Dolj
Ville: Craiova
Code NUTS: RO411 Dolj
Code postal: 200585
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Cristian Ungureanu
Courriel: achizitiicjd@cjdolj.ro
TÈlÈphone: +40 251419936
Fax: +40 251408230 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.cjdolj.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

www.cjdolj.ro
www.e-licitatie.ro
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Servicii de consultan? ?i asisten? tehnic Ón vederea ob?inerii finan??rii aferente proiectului ÑDezvoltarea ?i extinderea sistemului de management integrat al de?eurilor Ón jude?ul Doljî

NumÈro de rÈfÈrence: 4417150.2020.24

II.1.2)
Code CPV principal
71241000 ...tudes de faisabilitÈ, service de conseil, analyse

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Servicii de consultan? ?i asisten? tehnic Ón vederea ob?inerii finan??rii aferente proiectului ÑDezvoltarea si extinderea sistemului de management integrat al de?eurilor Ón jude?ul Doljî. Obiectivul General al serviciilor de consultan? ?i asisten? tehnic Ól constituie ob?inerea finan??rii nerambursabile pentru proiectul ÑDezvoltarea ?i extinderea sistemului de management integrat al de?eurilor Ón jude?ul Doljî prin Óntocmirea documenta?iilor tehnico-economice ?i de mediu ce constituie parte integranta a aplica?iei de finan?are. Termenul-limit pentru transmiterea solicit?rilor de clarific?ri de c?tre operatorii economici este de 20 de zile Ónainte de data limit de depunere a ofertelor. Autoritatea contractant va r?spunde Ón mod clar ?i complet la solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare adresate de operatorii economici Ón a 10-a zi Ónainte de data-limita de depunere a ofertelor, Ón conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare. Not?: Termenul de r?spuns la clarific?ri nu afecteaz dreptul operatorilor economici de a adresa solicit?ri de clarific?ri pe parcursul Óntregii perioade care se scurge de la data public?rii anun?ului de participare ?i p'n la termenul limit de 20 de zile anterior datei-limit de depunere a ofertelor. OEn m?sura Ón care solicit?rile de clarific?ri/informa?ii suplimentare au fost transmise Ón termenul prev?zut anterior, r?spunsurile autorit??ii contractante Ónso?ite de Óntreb?rile aferente vor fi publicate Ón SICAP, Ón conformitate cu prevederile art. 160 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 133-326760

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: III.1.3)

Endroit o se trouve le texte rectifier: Capacitatea tehnic ?i profesional

Au lieu de:

Cerin?a nr.
   1.  Pentru contractele de achizitie de servici: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie s demonstreze c Ón ultimii trei ani, Ómplini?i la data termenului-limit de depunere a ofertelor, a prestat Ón conformitate cu normele profesionale Ón domeniu ?i a dus la bun sf'r?it servicii similare Ón valoare cumulat de minimum 6 000 000 RON f?r TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii similare se intelege: (a) elaborare studii, analize ?i documente suport, precum si servicii de proiectare la oricare dintre fazele prevazute de legislatia de specialitate ñ SF/PT pentru obiective de investitii Ón domeniul infrastructurii de mediu (corespunde Obiectivului specific 1 si Obiectivului specific 2 din caietul de sarcini); (b) activitati de consultanta/asistenta tehnica Ón infrastructura de mediu Ón domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile si altele asemenea (corespunde Obiectivului specific 3 din caietul de sarcini); (c) consultanta/asistenta tehnica in domeniu achizi?iilor publice (corespunde Obiectivului specific 4 din caietul de sarcini). Pentru Óndeplinirea acestei cerin?e ofertan?ii vor face dovada experien?ei similare prin prezentarea a minim unui contract pentru fiecare activitate a contractului a?a cum au fost men?ionate la punctele a), b) ?i c) de mai sus. Prin Ñinfrastructura de mediuî se intelege: managementul deseurilor, situri poluate istoric, termoficare, producere energie din biomasa/deseuri/geotermal. Not?:
   1.  Pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/valut pentru fiecare an raportat la cursul mediu de referin? stabilit de BNR pentru anul respectiv;
   2.  Numarul de ani solicita?i Ón vederea demonstr?rii experien?ei similare se va calcula prin raportare la data-limit de depunere a ofertelor. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limit de depunere a ofertelor stabilit Ón anun?ul de participare; in cazul Ón care AC decaleaza termenului-limit stabilit initial pentru depunerea ofertelor, public'nd Ón acest sens o erat?, limita inferioar a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urm'nd a fi considerat Óndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii care au prezentat dovada finaliz?rii contractului de experien? similar Ón intervalul de timp nou rezultat.

Lire:

Cerin?a nr.
   1.  Pentru contractele de achizitie de servici: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantul trebuie s demonstreze c Ón ultimii trei ani, Ómplini?i la data termenului-limit de depunere a ofertelor, a prestat Ón conformitate cu normele profesionale Ón domeniu ?i a dus la bun sf'r?it servicii similare Ón valoare cumulat de minim
   6. 000.000 RON f?r TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte. Prin servicii similare se intelege: (a) elaborare studii, analize ?i documente suport, precum si servicii de proiectare la oricare dintre fazele prevazute de legislatia de specialitate ñ SF/PT pentru obiective de investitii Ón domeniul infrastructurii de mediu (corespunde Obiectivului specific 1 si Obiectivului specific 2 din caietul de sarcini); (b) activitati de consultanta/asistenta tehnica Ón infrastructura de mediu Ón domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile si altele asemenea (corespunde Obiectivului specific 3 din caietul de sarcini); (c) Consultanta/asistenta tehnica in domeniu achizi?iilor publice (corespunde Obiectivului specific 4 din caietul de sarcini). Pentru Óndeplinirea acestei cerin?e ofertan?ii vor face dovada experien?ei similare prin prezentarea a minim unui contract pentru fiecare activitate a contractului a?a cum au fost men?ionate la punctele a), b) ?i c) de mai sus. Prin Ñinfrastructura de mediuî se intelege: managementul deseurilor, apa si apa uzata, situri poluate istoric, termoficare, producere energie din biomasa/deseuri/geotermal. Not?:
   1.  Pentru calculul echivalen?ei se va aplica cursul mediu anual lei/valut pentru fiecare an raportat la cursul mediu de referin? stabilit de BNR pentru anul respectiv;
   2.  Numarul de ani solicita?i Ón vederea demonstr?rii experien?ei similare se va calcula prin raportare la data-limit de depunere a ofertelor. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limit de depunere a ofertelor stabilit Ón anun?ul de participare; in cazul Ón care AC decaleaza termenului-limit stabilit initial pentru depunerea ofertelor, public'nd Ón acest sens o erat?, limita inferioar a perioadei de trei ani se extinde cu perioada de timp aferent decal?rii, urm'nd a fi considerat Óndeplinit cerin?a pentru to?i operatorii care au prezentat dovada finaliz?rii contractului de experien? similar Ón intervalul de timp nou rezultat.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
71241000 - Études de faisabilité, service de conseil, analyse