Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Craiova:Voitures particuliËres

2022/S 226-649359  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Craiova: Voitures particuliËres 2022/S 226-649359 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CRAIOVA NumÈro national d'identification: 4416952 Adresse postale: Strada Mitropolitul Firmilian, Nr. 2 Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200761 Pays: Roumanie Point(s) de contact: DANIELA IOVAN Courriel: Daniela.Iovan.DJ@anaf.ro TÈlÈphone: +40 766474243 Fax: +40 251410890 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.anaf.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Agence/office national(e) ou fÈdÈral(e)
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
FURNIZARE DE AUTOTURISME PRIN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL 2020-2024 NumÈro de rÈfÈrence: 4416952_2022_PAAPD1331126
II.1.2) Code CPV principal 34110000 Voitures particuliËres
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
FURNIZARE A 8 BUCATI AUTOTURISME NOI, PRIN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL 2020-2024 Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi, inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inaine de data limita de depunere a ofertelor: 19 zile. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro. NOTA: Valoarea estimata este de 752495.80 lei fara TVA si cuprinde si contravaloarea a 6 prime de casare in valoare totala de 45.000 lei si a 2 prime de casare in valoare totala de 18000 lei. Valoarea totala a achizitiei, inclusiv TVA si inclusiv prima de casare, este de 883500 lei, valoare ce nu depaseste suma de 23000 euro inclusiv TVA, calculat la cursul BNR din data initierii procedurii de atribuire a contractului, limita maxima de achizitie stabilita de art. 8 din Ordonanta 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice. http://sicap-prod.e-licitatie.ro
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 742 400.00 RON
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO411 Dolj Lieu principal d'exÈcution:
D.G.R.F.P. Craiova, strada Mitropolitul Firmilian, nr.2, judetul Dolj
II.2.4) Description des prestations:
FURNIZARE A 8 BUCATI AUTOVEHICULE NOI, PRIN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL 2020-2024
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom:
   2.  Termen de Livrare (T1) : 20 puncte / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom:
   1.  Termen de garan?ie comercial? (G1) : 10 puncte / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 70
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 175-494979
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : CRR DSI 5861 IntitulÈ:
CONTRACT DE FURNIZARE AUTOTURISME PRIN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL 2020-2024
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
14/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PLUSAUTO NumÈro national d'identification: RO 2311348 Adresse postale: Strada Caracal, Nr. 254 Ville: Malu Mare Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200745 Pays: Roumanie Courriel: vanzari@plusauto.ro TÈlÈphone: +40 251414577 Fax: +40 251438226 Adresse internet: www.plusauto.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 752 495.80 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 742 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Prezum?ia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: Ofertantul Ó?i asum? r?spunderea exclusiv? pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate Ón original, copie si/sau copie Ñconform? cu originalulî Ón vederea particip?rii la procedur?. OEn acest scop, analizarea de c?tre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertan?i nu angajeaz? din partea acesteia nicio r?spundere sau obliga?ie fat? de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale si nu Ónl?tur? r?spunderea exclusiv? a ofertantului sub acest aspect. OEn acest sens, operatorii economici care, fie nu prezint? sau prezint? informa?ii par?iale cu privire la propria lor situa?ie privind incidenta motivelor de excludere sau Óndeplinirea criteriilor de calificare si selec?ie sau care se fac vinova?i de declara?ii false Ón con?inutul informa?iilor transmise la solicitarea autorit??ii/entit??ii contractante vor fi respin?i, cu aplicarea Ón mod corespunz?tor a dispozi?iilor/consecin?elor legale incidente. Ofertan?ii au obliga?ia de a indica sau marca documentele/informa?iile/partile din propunerea tehnic? si/sau din propunerea financiara pe care le declar? ca fiind confiden?iale, Óntruc't cuprind secrete tehnice ?i/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezv?luirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, Ón special Ón ceea ce prive?te secretul comercial ?i proprietatea intelectual?. Caracterul confiden?ial trebuie demonstrat prin orice mijloace de prob? (dovezi), care trebuie transmise odat? cu depunerea ofertei, in caz contrar conform prevederilor art.57, alin.(4) din Legea nr.98/2016, actualizat?, Ón cazul neprezent?rii dovezilor care confer? informa?iilor prezentate caracterul de confidentialitate, nu sunt aplicabile prevederile alin.(1) din acela?i articol. Oferta si toate documentele ce o insotesc, vor fi transmise in SEAP si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, conform Legii nr. 455/2001R, privind semnatura electronica. In situatia in care certificatul de semnatura electronica nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, se va prezenta o imputernicire in acest sens. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: Solicitarile de clarificari se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sectiunea îSolicitari de Clarificare/Intrebari, din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la aceeasi sectiune din cadrul anuntului de participare. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile Ón SEAP la Sectiunea îSolicitari de clarificare/Intrebari'Vehicule totale 8 din care vehicule nepoluante 0 si vehicule grele cu emisii zero 0'), Ón format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Craiova Adresse postale: Strada Mitropolitul Firmilian, Nr. 2 Ville: Craiova Code postal: 200761 Pays: Roumanie Fax: +40 251410890 Adresse internet: WWW.ANAF.RO
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 FURNIZARE DE AUTOTURISME PRIN PROGRAMUL DE STIMULARE A INNOIRII PARCULUI AUTO NATIONAL 2020-2024 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particulières