Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption : 13/11/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Cugir: Centre d'usinage à broche verticale

2020/S 200-484476  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Roumanie-Cugir: Centre d'usinage à broche verticale 2020/S 200-484476 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Compania Na?ional Romarm S.A. Bucure?ti, Filiala Societatea Fabrica de Arme Cugir S.A. Numéro national d'identification: RO16368506 Adresse postale: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1 A Ville: Cugir Code NUTS: RO121 Alba Code postal: 515600 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Gra?ian Suciu Courriel: office@facugir.ro Téléphone: +40 730020433 Fax: +40 258753194 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.facugir.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104928 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Societate comercial
I.5) Activité principale Autre activité: Fabricare armament ?i muni?ie cod CAEN 2540
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Achizi?ie centru vertical de frezare în trei axe - ?ase buc??i Numéro de référence: 16368506_2020_PAAPD1134668
II.1.2) Code CPV principal 42612200 Centre d'usinage à broche verticale
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Incheierea de catre S. Fabrica de Arme Cugir S.A. a unui contract de furnizare pentru 6 Bucati -" CENTRU VERTICAL DE FREZARE IN 3 AXE " (Cod CPV 42612200-1) - cuprins in Planul de achizitii pe anul 2020, la pozitia 107 si este destinat inlocuirii partiale a utilajelor existente si, pe aceasta cale, modernizarea productiei si cresterea productivitatii, reducerea rebuturilor si imbunatatirea calitatii produselor - precum si instalarea (cod CPV 51530000-6) si instruirea personalului minim asupra programarii, operarii si intretinerii utilajelor.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 3 000 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 51530000 Services d'installation de machines-outils
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO121 Alba Lieu principal d'exécution:
Sediul S. Fabrica de Arme Cugir SA din Cugir, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 1A, Jud Alba,
II.2.4) Description des prestations:
6 Bucati -" CENTRU VERTICAL DE FREZARE IN 3 AXE
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Punctajul pentru factorul de evaluare " Cerintele tehnice ale utilajului " se va stabili - prin aplicarea formulei de mai jos / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 14 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires ALOCATII BUGETARE - CREDITE DE ANGAJAMENT.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 164 din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta DUAE. Documente suport pentru probarea cerintei: - Cazier judiciar al operatorului economic
   2.  Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 165 din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta DUAE Documente suport pentru probarea cerintei: - Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul general consolidat de stat eliberat de ANAF din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii, - Certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor restante catre bugetul local din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Nota: - Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile restante de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, - Certificatele se vor prezenta pentru toate punctele de lucru si sediile principale si secundare pentru care exista obligatii fiscale, - Conform art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat datorate si restante, este mai mic de 10.000 RON.
   3.  Neincadrarea in situatiile prevazute de dispozitiile art. 167 din Legea nr. 98/2016 - se va prezenta DUAE.
   4.  Neîncadrarea în situatiile prevazute de dispozitiile art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 (conflict de interese) - Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii vor prezenta declaratia conf art. 60/Legea 98/2016, Odata cu depunerea DUAE (Formular nr.12). Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizaea procedurii de atribuire sunt: Duma Gratian - Director General; Truta Nicolae - Director Economic si Comercial; Pop Lucian - Inginer Sef Conceptie Proiectare; Popa Daniel Doru - Presedinte Comisia de Evaluare; Todorescu Marcel - Membru Comisia de Evaluare; Faur Valentin - Membru Comisia de Evaluare; Sarmasan Andrei -Calin- Membru rezerva Comisia de Evaluare Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: Ofertantul/ ofertantantul asociat/ subcontractantul/ tertul sustinator nu trebuie sa se incadreze in situatiile de excludere prevazute de dispozitiile art.164, art. 165, art. 167, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire, prezinta documentele suport indicate în fisa de date în vederea probarii celor asumate prin DUAE. Documentele suport vor fi prezentate în original/ copie legalizata / copie lizibila si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea în limba româna. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar, numele intreg al persoanei semnatare. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o imputernicire pentru acesta. Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca acestia sunt legal constituiti si ca au capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va prezenta DUAE. Documente suport pentru probarea cerintei: Pentru persoanele juridice romane Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia. Din certificat trebuie sa rezulte ca obiectul de activitate principal/secundar al ofertantului include furnizarea de produse care fac obiectul achizitiei. Pentru persoanele juridice straine Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, - prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: Operatorii economici care participa pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care se bazeaza pe capacitatile altor entitati (terti sustinatori /subcontractanti) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Documentele suport vor fi prezentate în original / copie lizibila si vor fi însotite, daca este cazul, de traducerea autorizata în limba româna. Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi prezentate de catre ofertantul declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2018, 2019 sa fie cel putin egala cu
   3. 000.000 RON. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2017, 2018, 2019) sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente. Note: Pentru conversia in LEI, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta entitate, acesta va completa DUAE, iar angajamentul ferm - conform (Formular nr. 8)- prin care tertul confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat - Operatorul economic va face dovada ca a livrat produse similare in ultimii 3 ani, calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, in cadrul unuia sau mai multor contracte, in valoare cumulata de cel putin
   3. 000.000 LEI. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 - Contracte comerciale insotite de certificate / procese verbale de receptie / recomandari /, sau oricare alt document din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale, emise sau contrasemnate de cumparator sau de o autoritate, care sa confirme tipul contractului derulat, obiectul si valoarea acestuia. Modalitatea prin care se demonstreaza indeplinirea cerintelor: Operatorii economici care particip pe cont propriu vor depune un singur DUAE. Operatorii economici care isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea acordata de alte entit??i (ter?i sus?in?tori/subcontractan?i) vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entit??ile pe care se bazeaz si va prezenta angajamentul fiecarui tert sustinator/subcontractant (model orientativ-Formular nr. 11), impreuna cu documente anexa la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. Operatorii economici care depun oferta in asociere/grup vor depune un DUAE propriu si câte un DUAE pentru fiecare dintre membrii asocierii/grupului. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta si acordul de asociere (model orientativ-Formular nr. 3) si Formular nr 2 dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acordul de asociere vor fi solicitate ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 13/02/2021
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 13/11/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Comisia de evaluare a S Fabrica de Arme Cugir SA
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
 - Conditia de livrare: DDP Cugir, sediul S. FABRICA DE ARME CUGIR S.A., Str. 21 DECEMBRIE 1989 Nr. 1A, LOC. CUGIR, COD. 515600, JUD. ALBA, ROMÂNIA, - Plata produselor se va face prin ordin de plata in contul FURNIZORULUI, in termen de maxim 30 de zile de la semnarea ultimului proces verbal de recep?ie calitativa, - Termenul de livrare, instalare, punere in functiune si instruire personal va fi nu mai tarziu de - luna DECEMBRIE 2021, - Operatorii economici interesati pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Punerea efectiva in aplicare a contractului - se va face - in cursul anului 2021 - dupa aprobarea BVC-ului si virarea alocatiilor bugetare. In acest sens - cumparatorul va notifica furnizorul - despre primirea alocatiilor bugetare si momentul demararii punerii in aplicare a contractului. Aspectele de la punctele anteriore - vor fi precizate explicit, prin introducerea de clauze distincte, in contract - EXISTAND RISCUL neasigurarii, nealocarii efective a alocatiilor bugetare-credite de angajament, pana la data de 31.12.2021, situatie in care contractul devine nul de drept iar garantia de participare va fi restituita. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro Téléphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 din Legea nr.101/2016
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Comisia de Contesta?ii a S. Fabrica de Arme Cugir S.A.
Adresse postale: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 1A Ville: Cugir Code postal: 515600 Pays: Roumanie Courriel: office@facugir.ro Téléphone: +40 258753194 Fax: +40 258753194 Adresse internet: www.facugir.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
42612200 - Centre d'usinage à broche verticale 
51530000 - Services d'installation de machines-outils