Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Curtici:VÈhicules automobiles usage spÈcifique

2022/S 226-649975  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/11/2022 S226 Roumanie-Curtici: VÈhicules automobiles usage spÈcifique 2022/S 226-649975 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Orasul Curtici NumÈro national d'identification: 3519402 Adresse postale: Strada: primariei, nr. 47 Ville: Curtici Code NUTS: RO421 Arad Code postal: 315200 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Ioan Bogdan Ban Courriel: bogdan.ban@primariacurtici.ro TÈlÈphone: +40 257464004 Fax: +40 257464130 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://primariacurtici.ro/ Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizitia unui camion multifunc?ional cu accesorii pentru Óntre?inerea drumurilor ( Distribuitor de sare / nisip , Lam? de z?pad?, Sistem de sp?lare ?i udare a drumurilor/ Cisterna de ap?) in cadrul proiectului îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444 NumÈro de rÈfÈrence: 3519402202204
II.1.2) Code CPV principal 34144000 VÈhicules automobiles usage spÈcifique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
OEn vederea respect?rii prevederilor Acordului de Parteneriat ?i totodat? respectarea activit??ilor proiectului îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444, este necesar a fi achizi?ionat camionul multifunc?ional ?i urm?toarele accesoriile aferente pentru Óntre?inerea drumurilor: - Distribuitor de sare / nisip - Lam? de z?pad? - Sistem de sp?lare ?i udare a drumurilor/ Cisterna de ap? Acesta a fost aprobat de c?tre MDLPA ?i BRECO, ca urmare a solicit?rii UAT Ora? Curtici, prin actul adi?ional nr. 2 la Contractul de Finan?are (Subsidy Contract) nr. 92380/08.07.2019. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art 221 din Legea nr 98/2016 si conform clauzelor de revizuire. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art 221 din Legea nr 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii, sau Ón conformitate cu modific?rile legislative care pot surveni pe parcursul derul?rii contractului sau Ón cursul procedurii de atribuire. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 145 300.00 RON
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42990000 Machines diverses usage spÈcifique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO421 Arad Lieu principal d'exÈcution:
ORA?UL CURTICI, JUD ARAD
II.2.4) Description des prestations:
Contractul de achizitie public? vizeaza furnizarea camionului multifunc?ional cu accesorii pentru Óntre?inerea drumurilor ( Distribuitor de sare / nisip, Lam? de z?pad , Sistem de sp?lare ?i udare a drumurilor/ Cisterna de ap?, din cadrul proiectului îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444. Avand in vedere obiectul contractului, respectiv furnizarea camionului multifunc?ional cu accesorii pentru Óntre?inerea drumurilor , din cadrul proiectului îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444 scopul general al proiectului, este imbunatatirea calitatii vietii populatiei orasului Curtici. Ini?iativa achizi?iei camionului multifunctional pentru Óntre?inerea drumurilor ora?ului Curtici, a survenit ca urmare a economiei rezultate in consecin?a implement?rii proiectului general ìConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, care a avut ca obiect principal construirea centurii ocolitoare a ora?ului Curtici ìDrum ocolitor Macea, construirea centurii ocolitoare sud-nord, ora?ul Curtici-extravilanî. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare este in a 11 a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termen de livrare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Fondul European de Dezvoltare Regional?, Bugetul de Stat ?i Bugetul local, prin Programul Interreg Rom'nia-Ungaria 2014-2020, conform Contract de Finan?are (Subsidy Contract) nr. 92380/08.07.2019.îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 181-511538
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 196 IntitulÈ:
Contract de furnizare
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
17/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: GRADINARIU IMPORT EXPORT NumÈro national d'identification: RO 5348490 Adresse postale: Strada Chiciurei, Nr. 47, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031872 Pays: Roumanie Courriel: dragos.buzdugan@gradinariu.ro TÈlÈphone: +40 213441489 Fax: +40 213441492 Adresse internet: www.gradinariu.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 145 301.83 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 145 300.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Interac?iunea cu ofertan?ii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desf??ura dup? urm?toarele reguli: Pentru vizualizarea documenta?iei de atribuire Óncarcate Ón SEAP, operatorii economici trebuie sa aib? un program necesar vizualizarii fi?ierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatur? electronic?). Reguli de comunicare ?i transmitere a datelor: solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta documenta?ie de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SEAP la Sec?iunea îOEntrebariî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate Ón SEAP la Sectiunea îDocumentatie, clarific?ri ?i deciziiî din cadrul anun?ului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarific?ri privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SEAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 ?i vor transmite solicit?rile avand Ón vedere termenele de r?spuns ale autorit??ii contractante prev?zute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum ?i cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicit?rile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SEAP (Sec?iunea ìOEntrebariî). Comisia de evaluare va analiza DUAE Ón corela?ie cu cerin?ele stabilite prin documenta?ia achizi?iei. Comisia de evaluare va analiza ?i verifica fiecare ofert? din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic?. Operatorii economici vor transmite r?spunsurile la clarificari ?i eventualele documente solicitate pe parcursul evalu?rii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea ìOEntrebariî), Ón format electronic, semnate cu semnatur? electronic?, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de lucr?ri ata?at.
   2.  îCerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/11/2022 Achizitia unui camion multifunc?ional cu accesorii pentru Óntre?inerea drumurilor ( Distribuitor de sare / nisip , Lam? de z?pad?, Sistem de sp?lare ?i udare a drumurilor/ Cisterna de ap?) in cadrul proiectului îConnecting communities to the TEN-T infrastructure in the Romanian - Hungarian border areaî, cod ROHU 444 23/11/2022 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique 
42990000 - Machines diverses à usage spécifique