01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/12/2018
Date de péremption : 07/01/2019
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Dej: Cuisines de campagne

2018/S 246-563446 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/12/2018 S246  - - Fournitures - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Dej: Cuisines de campagne 2018/S 246-563446 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Ministerul Ap?r?rii Na?ionale ó Unitatea Militar 01020 Romania Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Dej 405200 Roumanie Point(s) de contact: Gabriel Buhutan TÈlÈphone: +40 264212689 Courriel: achizitii.01020@forter.ro Fax: +40 264212577 Code NUTS: RO113 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.mapn.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.mapn.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: www.e-licitatie.ro Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale DÈfense
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ia de ansamblu buc?t?rie (containere ?i cort) NumÈro de rÈfÈrence: 4349187_2018_PAAPD1043136 Cod intern:A10/UM01020
II.1.2) Code CPV principal 44211400
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare ansamblu bucatarie (containere si cort). Se vor achizitiona 1 complet prin contract de furnizare. Pret unitar estimat per complet = 5 122 365,00 RON. Valoare estimata totala = 5 122 365,00 RON. Avand in vedere art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, contractul initial poate fi suplimentat cu inca 1 complet. Valoarea suplimentarii este 5 122 365,00 RON, acesta fiind limita ?i natura modific?rii, la care se recurge si care nu va afecta caracterul general al contractului de achizi?ie public?. Orice operator economic interesat in a depune oferta poate adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari pana in a 16-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari pana a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 5 122 365.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39522530 44613200 50000000 80500000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO113 Lieu principal d'exÈcution:
Braila.
II.2.4) Description des prestations:
Furnizare ansamblu bucatarie (containere si cort). Se vor achizitiona 1 complet prin contract de furnizare. Pret unitar estimat per complet = 5 122 365,00 RON. Valoare estimata totala = 5 122 365,00 RON. Avand in vedere art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea 98/2016, contractul initial poate fi suplimentat cu inca 1 complet. Valoarea suplimentarii este 5 122 365,00 RON, acesta fiind limita ?i natura modific?rii, la care se recurge si care nu va afecta caracterul general al contractului de achizi?ie public?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Perioadele de garantie se compara in vederea acordarii punctajului. Perioada de garantie obligatorie este 24 luni. Perioada minima de extragarantie care se puncteaza este de 12 de luni. / PondÈration: 2 Prix - PondÈration: 98
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 180 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.
   1.  Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 59ñ60 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: ó se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de catre operatorii economici/subcontractor/tert sustinator participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, ó se va incarca in SEAP declaratia pe proprie raspundere care confirma ca operatorul economic nu se afla Ón niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59ñ60 din Legea 98/2016 ñ se va depune odata cu DUAE, in SEAP. Persoanele cu functie de decizie din cadrul din cadrul autoritatii contractante sunt: Catalin Ion Besea, Vasile Iojiban, Emilia Raveca Salagean-Gancean, Nicolae Cosmin Grecu, Buhutan Gabriel, Bombica Gabriel, Plian Radu, Dan Cristian Alin, Cristian Bot, Gabriel Barbu, Horia-Stefan Danciu, Bogdan Pomirlean. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor [conform art. 66 din HG 395/2016 si art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016], astfel: ó certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor locale (copie certificata cu mentiunea Ñconform cu originalulî), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii, ó certificat constatator privind plata taxelor si impozitelor catre stat (copie certificata cu mentiunea Ñconform cu originalulî), din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data prezentarii. Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora. ó cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, ó dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, ó alte documente edificatoare, dupa caz. Nota: DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Cerinta: Operatorii economici (asociati, subcontractanti sau terti sustinatori) ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de Ónregistrare Ón conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla Ón niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de Óndeplinire: completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul ONRC sau, pentru ofertantii straini, document echivalent emis Ón tara de rezidenta, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul situat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Certificatul constatator se depune in oricare din formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul/electronica. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter www.e-licitatie.ro
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 07/01/2019 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 07/04/2019
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 07/01/2019 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmis pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, Ón circumstante exceptionale, Ónainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. OEn situatia Ón care doi sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP Ón sectiunea ÑClarificariî. Operatorii economici au dreptul sa Ómbunatateasca pretul ofertat anterior, urm'nd ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata c'stigatoare. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de acord-cadru/contract-subsecvent din documentatia de atribuire (in caz contrar se considera acceptul tacit al acestuia). OEn situatia Ón care sunt obiectiuni la proiectul de contract, acestea vor fi formulate Ón scris prin intermediul solicitarilor de clarificari respect'nd termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Bucure?ti 030084 Roumanie TÈlÈphone: +40 213104641 Courriel: office@cnsc.ro Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Persoana care se considera vatamata poate sesiza CNSC. Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours U.M. 01020 Str. Tudor Vladimirescu nr. 1 Dej 405200 Roumanie TÈlÈphone: +4 0264212689 Courriel: achizitii.01020@forter.ro Fax: +4 0264212577 Adresse internet: www.mapn.ro www.mapn.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
18/12/2018
 
 
C L A S S E    C P V
39522530 - Tentes 
44211400 - Cuisines de campagne 
44613200 - Conteneurs réfrigérés 
50000000 - Services de réparation et d'entretien 
80500000 - Services de formation