Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 27/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Deva:Vêtements professionnels

2023/S 227-714488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Roumanie-Deva: Vêtements professionnels 2023/S 227-714488 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RA - SUCURSALA DIRECTIA SILVICA HUNEDOARA Numéro national d'identification: RO1590120 Adresse postale: Strada: Mihai Viteazu, Numar: 10, Judet: Hunedoara Ville: Deva Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 330091 Pays: Roumanie Point(s) de contact: GABRIEL GORUN Courriel: office@deva.rosilva.ro Téléphone: +40 254205100 Fax: +40 0254205111 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rosilva.ro Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173237 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: regie autonoma
I.5) Activité principale Autre activité: Silvicultura si exploatari forestiere
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare uniforme de serviciu - DS Hunedoara 2023 Numéro de référence: 19658 / R.D.C. / 15.11.2023
II.1.2) Code CPV principal 18110000 Vêtements professionnels
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se achizi?ioneaz?: elemente componente la uniforma de reprezentare prim?var?-toamn?: - costum format din sacou cu doua perechi pantaloni - b?rba?i; - sacou, o fust?, o pereche pantaloni - femei; elemente componente la uniforma de lucru prim?var?-toamn?: - jachet? cu dou? perechi pantaloni - b?rba?i; pentru personalul silvic ?i nesilvic din cadrul Direc?iei Silvice Hunedoara ?i a celor 11 ocoale silvice din subordine. Se pot solicita clarificari privind documentatia de atribuire inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel: cel tarziu in a 15 - a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari, astfel: cel tarziu in a 10 - a zi înainte de termenul limit? stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare. Fisa de date a achizitiei reprezinta totodata si instructiuni pentru ofertanti.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 463 265.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 2 Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Uniform? de reprezentare prim?var?-toamn?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18110000 Vêtements professionnels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
la sediul Directiei Silvice Hunedoara ?i a ocoalelor silvice din subordine, conform precizarilor din caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
LOT 1 - Uniform? de reprezentare prim?var?-toamn? - costum format din sacou ?i dou? perechi pantaloni-b?rba?i: 83 buc.; - costum format din sacou, o fust? ?i o pereche pantaloni-femei: 34 buc.;
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Rezisten?a la abraziune la o presiune de 9kPa - pentru ?es?tura de baz?, conform buletinelor de analiz? / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Durata de livrare ofertat? pentru uniformele de reprezentare / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 146 250.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Conform caietului de sarcini.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Uniform? de lucru prim?var?-toamn?
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18110000 Vêtements professionnels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO423 Hunedoara Lieu principal d'exécution:
la sediul Directiei Silvice Hunedoara ?i a ocoalelor silvice din subordine, conform precizarilor din caietului de sarcini.
II.2.4) Description des prestations:
LOT 2 - Uniform? de lucru prim?var?-toamn? - jachet? ?i dou? perechi pantaloni-b?rba?i: 235 buc., conform caietului de sarcini
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Durata de livrare ofertat? pentru uniformele de lucru / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Rezisten?a la abraziune la o presiune de 9kPa - pentru ?es?tura de baz?, conform buletinelor de analiz? / Pondération: 30 Prix - Pondération: 40
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 317 015.00 RON
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Conform caietului de sarcini.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta nr.1 Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator nu trebuie s? se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea de indeplinire: initial, se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard existent în SEAP). Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozi?ia ofertan?ilor la sec?iunea Documente atasate ce compun Documentatia de Atribuire. a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta cerinta va fi demonstrata ?i de eventualii subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori, fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. - documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului; c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza: - Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local pentru sediul social(principal). Pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata se prezinta o declara?ie pe propria r?spundere privind îndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate(conform art. 165, alin.(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice); - Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. - dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la : art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autorit??i competente din tara respectiva; In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. In sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, persoanele cu functie de decizie din cadrul D.S. Hunedoara(inclusiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor) sunt: Cri?an Radu, Breban Daniela, Coand? Victor, Oan? Sorin, Pa?tiu Crinela, Faur Lavinia, Or?a Dan, Gorun Gabriel, Popa Lumini?a ?i R?dos Adrian. Ofertantii, asociatii, subcontractantii ?i tertii sustinatori vor prezenta o declara?ie din care sa rezulte ca nu se incadreaza în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016. Declara?iile de neincadrare în prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016 se vor prezenta odat? cu DUAE. Aten?ion?ri speciale: - Nedepunerea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/ter? sus?in?tor) atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. - Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente, dupa caz: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Cerin?a nr. 1 Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, prin prezentarea Certificatului constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. Modalitatea de îndeplinire: Ini?ial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autorit??ii contractante, Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului. NOTA: In lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice/juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
III.1.2) Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Loturile: 1,2Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, fara certificate de autenticitateCerin?a nr. 2
   1.  Ofertantul are obliga?ia de a depune, pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor, la sediul Direc?iei Silvice Hunedoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 10, Loc. Deva, Jud. Hunedoara, mostre pentru toate produsele ofertate.Mostrele de la data licita?iei r?mân etalon al calit??ii produselor ce se vor livra dup? încheierea contractului (orice abatere ulterioar? de la mostra etalon va duce la respingerea respectivului produs).
   2.  Ofertantul are obliga?ia de a depune, pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor, la sediul Direc?iei Silvice Hunedoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 10, Loc. Deva, Jud. Hunedoara, e?antioane ale materiilor prime ?i auxiliare men?ionate în FI?ELE TEHNICE din Caietul de Sarcini la fiecare produs. FI?ELE TEHNICE se reg?sesc în Caietul de Sarcini la paginile: 4, 9 ?i 15.E?antioanele materiilor prime ?i auxiliare, men?ionate în fi?ele tehnice din Caietul de Sarcini la fiecare produs, vor avea dimensiunile de min. 10 cm x 10 cm(cu excep?ia fermoarelor) ?i vor fi înso?ite de copii conforme cu originalul ale buletinelor de analiz? pentru e?antioane identice cu e?antioanele prezentate împreun? cu mostrele.Ofertele înaintate, f?r? a avea depuse mostrele ?i/sau e?antioanele, în termenul precizat, vor fi considerate neconforme ?i vor fi respinse. În cazul în care una dintre mostrele ?i/sau e?antioanele produselor depuse de un ofertant nu corespunde cerin?elor din caietul de sarcini, se respinge întreaga ofert? pentru lotul respectiv. Loturile: 1,2Proportia de subcontractareCerin?a nr. 1 În cazul în care operatorul economic inten?ioneaz? s? subcontracteze o parte/p?r?i din contract, DUAE include ?i informa?iile solicitate cu privire la subcontractan?i pentru partea lor de implicare în contract. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
 
1.Ini?ial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art 193 alin (1) din Legea 98/2016).2. Se vor depune la sediul Direc?iei Silvice Hunedoara, Str. Mihai Viteazu, Nr. 10, Loc. Deva, Jud. Hunedoara, câte o mostr? din fiecare tip de produs ofertat, pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor, înso?ite de e?antioane ale materiilor prime ?i auxiliare men?ionate în FI?ELE TEHNICE din Caietul de Sarcini la fiecare produs. FI?ELE TEHNICE se reg?sesc în Caietul de Sarcini la paginile: 4, 9 ?i 15. Mostrele de la data licita?iei r?mân etalon al calit??ii produselor ce se vor livra dup? încheierea contractului (orice abatere ulterioar? de la mostra etalon va duce la respingerea respectivului produs). Mostrele desemnate câ?tig?toare se restituie dup? finalizarea contractului, iar celelalte mostre se restituie dup? expirarea termenului de depunere a unei contesta?ii. E?antioanele materiilor prime ?i auxiliare vor fi înso?ite de copii conforme cu originalul ale buletinelor de analiz? de?inute de ofertan?i pentru e?antioane identice cu e?antioanele prezentate împreun? cu mostrele.NOT?: În cazul în care apar suspiciuni la analiza propunerii tehnice, ofertan?ii vor prezenta BULETINE DE ANALIZ? ÎN ORIGINAL pentru materiile prime ?i auxiliare utilizate în procesul de fabrica?ie prin care s? se confirme c? produsele ofertate sunt conforme cu cerin?ele din caietul de sarcini. Materiile prime ?i auxiliare pentru care se solicit? buletinele de analiz? sunt cele men?ionate în fi?ele tehnice din Caietul de Sarcini la fiecare produs. FI?ELE TEHNICE se reg?sesc în Caietul de Sarcini la paginile: 4, 9 ?i 15. Buletinele de analiz? mai sus men?ionate trebuie s? fie emise de un laborator neutru, specializat ?i acreditat ?i vor fi prezentate în ORIGINAL, împreun? cu copia Certificatului de acreditare a laboratorului care a efectuat analiza. Buletinele de analiz? trebuie s? con?in? date care s? confirme coresponden?a cu to?i parametrii înscri?i în fi?ele tehnice din Caietul de Sarcini. Fiecare buletin de analiz? va avea ata?at e?antionul de material (supus analizei laboratorului) asupra c?ruia (e?antionului) va fi aplicat? ?tampila laboratorului, ca dovad? a faptului c? buletinele prezentate sunt aferente e?antioanelor de material depuse. Dup? verificare, originalul buletinelor de analiz? se restituie ofertantului, în urma solicit?rii acestuia. E?antioanele de material supuse analizei laboratorului vor fi identice cu cele depuse ini?ial, pân? la data ?i ora limit? de depunere a ofertelor. Ini?ial, operatorii economici vor completa DUAE (conform art. 193 alin (1) din Legea 98/2016), cu referire la fiecare lot pentru care se depune ofert?.În DUAE se va preciza propor?ia de subcontractare ?i activit??ile ce vor fi realizate de subcontractant/i.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 27/04/2024
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 27/12/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
NU ESTE CAZUL.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea "sau echivalent". Contractul va putea fi modificat în condi?iile art.221 din Legea nr.98/2016. Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accept? clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documenta?ia de atribuire. In situa?ia în care sunt obiec?iuni la proiectul de contract, respectiv modific?ri/elimin?ri ale clauzelor contractuale sau ad?ugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris prin solicit?ri de clarific?ri. Clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate ?i aduse la cuno?tin?? tuturor celor interesa?i pân? la data limit? de depunere a ofertelor, în timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atâta timp cât nu introduc condi?ii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau dac? modificarea nu schimb? balan?a economic? a contractului în favoarea contractantului. In temeiul Art. 217 din Legea nr. 98 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare, documentele prezentate de ofertanti au caracter de documente publice. Accesul oricarei persoane la acestea nu poate fi restric?ionat decât în m?sura în care aceste informa?ii din cadrul propunerilor tehnice, propunerilor financiare ?i/sau fundament?rile/justific?rile de pre?/cost au fost declarate ?i probate conform art. 57 alin. (4) din Legea nr. 98 /2016 ca fiind confiden?iale, potrivit legii. Conform Art. 123, alin. (1) din HG 395/2016, ofertan?ii vor indica, MOTIVAT, informa?iile prezentate in cadrul propunerii tehnice ?i/sau financiare care sunt confiden?iale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectual?, în baza legisla?iei aplicabile, având în vedere excep?iile impuse de art. 217, alin. (6) din Legea nr. 98 /2016. Comunicarea privind rezultatul procedurii/solicit?rile de clarific?ri/alte comunic?ri vor fi transmise de autoritatea contractanta prin S.E.A.P. sau, in cazul in care platforma SEAP nu functioneaza, prin utilizarea uneia din urm?toarele modalit??i de comunicare: fax/e-mail/po?t?. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performan?ele tehnice ale sistemului informatic SEAP, nu este posibil? transmiterea în format electronic prin intermediul SEAP a documentelor, acestea se transmit autorit??ii contractante în termenul solicitat: prin e-mail(semnate electronic). Autoritatea contractant? are dreptul de a solicita ofertan?ilor, în circumstan?e excep?ionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garan?iei de participare va fi prelungit? în mod corespunz?tor. Ofertantul are obliga?ia de a comunica autorit??ii contractante dac? este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se consider? c? ?i-a retras oferta, f?r? ca acest fapt s? atrag? pierderea garan?iei de participare. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e)+declaratii tert sustinator /acord asociere /acord de subcontractare, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale. Pentru operatiuni administrative (inclusiv Art. 63 alin. (2) din Legea nr. 98 /2016), operatorii economici participanti în calitate de ofertanti, ofertanti asociati, subcontractanti sau terti sustinatori vor include in oferta datele lor de identificare. MENTIONAM FAPTUL CA PENTRU A VIZUALIZA DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE ESTE NECESAR CA OPERATORII ECONOMICI SA DISPUNA DE UN PROGRAM NECESAR VIZUALIZARII DOCUMENTELOR SEMNATE ELECTRONIC, PROGRAM DISPONIBIL GRATUIT PE SITE-URILE FURNIZORILOR DE SEMNATURA ELECTRONICA.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101 /2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Compartimentul Juridic al D.S.Hunedoara Adresse postale: str.Mihai Viteazu, nr.10, jud.Hunedoara Ville: Deva Code postal: 330091 Pays: Roumanie Fax: +40 254205111 Adresse internet: www.rosilva.ro
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 Furnizare uniforme de serviciu - DS Hunedoara 2023 27/12/2023 24/11/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
18110000 - Vêtements professionnels