Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/09/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Drobeta-Turnu Severin:Produits alimentaires divers

2023/S 186-580881  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/09/2023 S186 Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Produits alimentaires divers 2023/S 186-580881 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Penitenciarul Drobeta Turnu Severin Numéro national d'identification: RO4222263 Adresse postale: Strada: Davila Carol, nr. 5 Ville: Drobeta-Turnu Severin Code NUTS: RO413 Mehedin?i Code postal: 220099 Pays: Roumanie Point(s) de contact: MIHAI UNTARU Courriel: achizitii.ptrseverin@anp.gov.ro Téléphone: +40 252317750 Fax: +40 252317751 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://anp.gov.ro/penitenciarul-drobeta-turnu-severin/ Adresse du profil d'acheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Ordre et sécurité publics
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Furnizare alimente 29 loturi Numéro de référence: 54
II.1.2) Code CPV principal 15800000 Produits alimentaires divers
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Se va încheia ac-cadr cu un numar de max 5 operatori ec, pentru furnizarea de alimente necesare hranirii persoanelor private de libertate. Pentru determinarea ofertei cea mai avantajoas? din punct de vedere economic, criteriului de atribuire ce va fi aplicat este raportul catitate-pret.Acordul cadru se va încheia cu maxim 5 op. economici, se va stabili clasamentul în func?ie de criteriul - raportul catitate-pret. Având în vedere faptul c? în cazul organiz?rii unei proceduri de atribuire pe loturi, autoritatea contractant? urm?re?te încheierea de contracte individuale de ach. public? pentru fiecare lot în parte, modul de stabilire a criteriului de atribuire sunt in conformitate cu prevederile art.187, alin. (3), lit. a) din Legea 98/2016.Pret: 40%- Ponderea de 40% se refer? la ofertarea unor produse care s? corespund? în totalitate specifica?iilor tehnice/caietului de sarcini, în acela?i timp constituind un criteriu important pentru departajarea ofertelor.Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. Lant aprovizionare 60%-Algoritm de punctare: - pentru livr?rile directe (de la produc?tor la consumatorul final) se acord? punctajul maxim de 60 p; - pentru un singur intermediar implicat în lan?ul de aprovizionare - se acord? 40 p; - pentru doi intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare - se acord? 20 p.Pentru demonstrarea factorului de evaluare " Lant de aprovizionare" impreuna cu ofertele se va depune in cadrul propunerii tehnice dovada faptului ca operatorul economic este producatorul produsului respectiv sau forma de colaborare cu producatorul produsului (contract de furnizare, orice forma de intelegere scrisa semnata si stampilata intre producator si furnizorul care depune oferta purtand mentiunea "Conform cu originalul").Ofertele care propun mai mult de doi intermediari implica?i în lan?ul de aprovizionare - SE ACORDA 0 P. Clasamentul se va intocmi in ordinea descrescatoare a punctajului total al ofertelor, calculat conform algoritmului descris mai sus. In cazul in care, dupa aplicarea criteriului de atribuire, doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primele 3 locuri cu punctaje egale clasamentul se va intocmi in functie de factorul de evaluare Pret. Daca 2 sau mai multe oferte au punctaj egal si pret egal, clasamentul se va intocmi in functie de factorul de evaluare Lantul de aprovizionare. In situatia in care egalitatea se mentine, comisia de evaluare va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in SEAP, caz in care clasamentul se va intocmi in functie de noile prop. financiare.daca dupa reofertare se mentine egalitatea, lotul se anuleaza Ac- cadru se semneaz? cu un num?r de max 5 promiten?i- furnizori, iar cs acestuia se vor încheia în urm?toarele condi?ii: a) de la data intr?rii în vigoare a prezentului acord- cadru, pentru o perioad? de 3 luni, pre?urile produselor stipulate in contractele subsecvente nu pot fi modificate inauntrul perioadei de derulare a fiecaruia dintre aceste contracte, fiind stabilite la nivelul ofertei. b) atribuirea contractelor subsecvente ulterioare dup? primele 3 luni de la încheierea acordului cadru, pân? la finalizarea acestuia, se va face conform art.118 alin. 1, lit a) din Legea 98/2016. " a) f?r? reluarea competi?iei, în conformitate cu termenii ?i condi?iile prev?zute în cuprinsul s?u, în cazul în care acordul-cadru stabile?te to?i termenii ?i condi?iile care reglementeaz? execu?ia lucr?rilor, prestarea serviciilor ?i furnizarea produselor care constituie obiectul s?u, precum ?i condi?iile obiective în func?ie de care se stabile?te care dintre operatorii economici parte la acordul-cadru va executa lucr?rile, va presta serviciile sau va furniza produsele "; Atribuirea se va face prin metoda "cascad?" conform specificatiilor din caietul de sarcini.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 092 120.00 RON
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 29 Verdeturi frunzoase
Lot nº: 29
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 29 Verde?uri frunzoase, valoarea maxima este de 15.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 3000 kg, cu pretul de 5 lei/kg ,
   2. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 10 Dovlecei
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221420 Choux-fleurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 10 Dovlecei, valoarea maxima este de 40.500 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 9000 kg, cu pretul de 4,5 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 13.500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 3000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 9 Carnati cabanos
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15131130 Saucisses
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 9 Cârna?i cabanos, valoarea maxima este de 75.000lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 5000 kg, cu pretul de 15 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   7. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 25 Telina
Lot nº: 25
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221000 Légumes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 25 ?elin?, valoarea maxima este de 18.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 4000 kg, cu pretul de 4,5 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   4. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 1000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 27 Vinete
Lot nº: 27
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221000 Légumes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 27 Vinete, valoarea maxima este de 36.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 9000 kg, cu pretul de 4 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 12.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 3000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 18 Pulpa intreaga vita dezosata fara coasta
Lot nº: 18
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15111100 Viande de boeuf
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 18 Pulp? întreag? dezosat? f?r? coaste, valoarea maxima este de 512.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 16000 kg, cu pretul de 32 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 96.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 3000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 16 Mere
Lot nº: 16
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03222321 Pommes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 16 Mere, este de 75.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 25000 kg, cu pretul de 3 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 15.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 5000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 17 Oua
Lot nº: 17
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03142500 OEufs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 17 Ou?, valoarea maxima este de 104.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 130000 buc, cu pretul de 0,80 lei/buc, iar valoarea minima estimata este de 40.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 50000 buc.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Lotul nr. 1 Ardei
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221230 Poivrons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 1 Ardei, Valoarea maxima este de 45.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 9000 kg, cu pretul de 5,00 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 15.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 3000 kg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 5 Conopida
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221420 Choux-fleurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 5 Conopid?, valoarea maxima este de 16.400 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 2000 kg, cu pretul de 8,20 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   4. 100 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 21 Pate pui
Lot nº: 21
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15131310 Pâté
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 21 Pate pui, este de 65.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 5000 kg, cu pretul de 13 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   6. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 12 Gogonele
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15331500 Légumes conservés dans le vinaigre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 12 Gogonele, valoarea maxima este de 12.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 3000 kg, cu pretul de 4 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   4. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 1000 kg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 11 Foi dafin
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 11 Foi dafin, valoarea maxima este de
   8. 400 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 400 kg, cu pretul de 21 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   1. 050 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 50 kg.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 13 Iaurt
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15551300 Yaourt
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 13 Iaurt, valoarea maxima este de 30.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 20000 buc, cu pretul de 1,50 lei/buc, iar valoarea minima estimata este de
   6. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 4000 buc
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 22 Sare
Lot nº: 22
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15872400 Sel
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 22 Sare, valoarea maxima este de
   6. 000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 5000 kg, cu pretul de 1,20 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   1. 200 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 1000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 14 Lapte praf
Lot nº: 14
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15511700 Lait en poudre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 14 Lapte praf, valoarea maxima este de 44.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 4000 kg, cu pretul de 11 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   5. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 15 Morcovi
Lot nº: 15
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221110 Légumes-racines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 15 Morcovi, este de 90.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 30000 kg, cu pretul de 3 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 30.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 10000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 19 Pastarnac
Lot nº: 19
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221110 Légumes-racines
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 19 Pastârnac, valoarea maxima este de 20.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 5000 kg, cu pretul de 4 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   2. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 20 Piper
Lot nº: 20
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15870000 Condiments et assaisonnements
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 20 Piper, este de 12.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 400 kg, cu pretul de 30 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   1. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 50 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 26 Usturoi
Lot nº: 26
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221113 Oignons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 26 Usturoi, valoarea maxima este de 20.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 2000 kg, cu pretul de 10 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   5. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 8 Crenvusti
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15131500 Produits à base de volaille
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 8 Crenvusti, valoarea maxima este de 80.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 5000 kg, cu pretul de 16 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   8. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 3 Ceapa
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221113 Oignons
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 3 Ceap?, valoarea maxima este de 80.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 20000 kg, cu pretul de 4,00 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 20.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 5000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 2 Carne pasare
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15112000 Volaille
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 2 Carne pas?re, este de 110.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 10000 kg, cu pretul de 11,00 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 22.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim
   2. 000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 4 Cartofi
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03212100 Pommes de terre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 4 Cartofi, valoarea maxima este de 324.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 180.000 kg, cu pretul de 1,80 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 126.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 70000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 7 Cimbru
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 15872200 Épices
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 7 Cimbru, valoarea maxima este de
   8. 000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 400 kg, cu pretul de 20,00 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   1. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 50 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 23 Sfecla rosie
Lot nº: 23
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221111 Betteraves
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 23 Sfecl? ro?ie, valoarea maxima este de
   2. 000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 1000 kg, cu pretul de 2 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   1. 000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 500 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 24 Tomate
Lot nº: 24
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221240 Tomates
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 24 Tomate, valoarea maxima este de 49.500 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 9000 kg, cu pretul de 5,5 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 16.500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 3000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 6 Castraveti
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221270 Concombres
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 6 Castrave?i, valoarea maxima este de 16.500 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 3000 kg, cu pretul de 5,50 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de
   5. 500 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 1000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:

Lot nr. 28 Varza proaspata
Lot nº: 28
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15800000 Produits alimentaires divers 03221400 Choux
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exécution:
Sediul Penitenciarului Dr. Tr. Severin si Sectia exterioara Vinjulet, jud. MH
II.2.4) Description des prestations:
Lotul 28 Varz? proasp?t?, valoarea maxima este de 160.000 lei fara TVA, calculata la nivelul cantitatii maxime de 80000 kg, cu pretul de 2 lei/kg, iar valoarea minima estimata este de 60.000 lei corespunzatoare unei cantitati de minim 30000 kg
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Lantul de aprovizionare / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 096-299239
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 29
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55084
Lot nº: 22 Intitulé:
Contract furnizare sare
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 224.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 224.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55083
Lot nº: 26 Intitulé:
Contract furnizare usturoi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 430.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 430.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55081
Lot nº: 10 Intitulé:
Contract furnizare dovlecei
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 624.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 624.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55080
Lot nº: 28 Intitulé:
Contract furnizare varza
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 3 080.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 3 080.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55077
Lot nº: 15 Intitulé:
Contract furnizare morcovi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 210.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 2 210.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55082
Lot nº: 24 Intitulé:
Contract furnizare tomate
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 378.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 378.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49651
Lot nº: 19 Intitulé:
Acord cadru furnizare Pastarnac
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 20 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49664
Lot nº: 27 Intitulé:
Acord cadru furnizare Vinete
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 36 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 36 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49643
Lot nº: 11 Intitulé:
Acord cadru furnizare Foi dafin
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 8 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 8 120.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49636
Lot nº: 5 Intitulé:
Acord cadru furnizare Conopida
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 16 400.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 13 960.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49644
Lot nº: 12 Intitulé:
Acord cadru furnizare Gogonele
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 12 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 10 920.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49662
Lot nº: 26 Intitulé:
Acord cadru furnizare Usturoi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 20 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 21 800.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49665
Lot nº: 28 Intitulé:
Acord cadru furnizare Varza proaspata
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK Numéro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com Téléphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 160 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 156 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49645
Lot nº: 13 Intitulé:
Acord cadru furnizare Iaurt
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK Numéro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com Téléphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 28 400.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49646
Lot nº: 14 Intitulé:
Acord cadru furnizare Lapte praf
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 44 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 43 280.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49635
Lot nº: 4 Intitulé:
Acord cadru furnizare Cartofi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 324 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 324 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49649
Lot nº: 17 Intitulé:
Acord cadru furnizare Oua
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EASTERN FOOD BRIDGE S.R.L.
Numéro national d'identification: 46156297 Adresse postale: Strada Parcului, Nr. 558 Ville: Mereni Code NUTS: RO317 Teleorman Pays: Roumanie Courriel: easternfoodbridge@gmail.com Téléphone: +40 765256653 Adresse internet: www.easternfoodbridge.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 104 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 113 100.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49647
Lot nº: 15 Intitulé:
Acord cadru furnizare Morcovi
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK Numéro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com Téléphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 90 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 96 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49648
Lot nº: 16 Intitulé:
Acord cadru furnizare Mere
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 5 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: HARPEK Numéro national d'identification: RO3871130 Adresse postale: Strada NICOLAE IORGA, Nr. 68A Ville: Craiova Code NUTS: RO411 Dolj Code postal: 200051 Pays: Roumanie Courriel: harpek92@yahoo.com Téléphone: +40 763845777 Adresse internet: www.harpek.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PARHAN COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 4491776 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 191 Ville: Bratca Code NUTS: RO111 Bihor Code postal: 417080 Pays: Roumanie Courriel: parhancom@yahoo.com Téléphone: +40 722465954 Fax: +40 259353643
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STEDYAN COM Numéro national d'identification: RO 15779023 Adresse postale: Strada PIATA POPORULUI, Nr. 19 Ville: Braila Code NUTS: RO221 Br?ila Pays: Roumanie Courriel: stedyan.br@gmail.com Téléphone: +40 339732804 Fax: +40 339732804 Adresse internet: www.stedyan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 75 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 72 000.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 49650
Lot nº: 18 Intitulé:
Acord cadru furnizare Pulpa vita
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SIGISMUND COM Numéro national d'identification: RO 5740921 Adresse postale: Strada Principala, Nr. 1 Ville: soimus Code NUTS: RO423 Hunedoara Code postal: 337450 Pays: Roumanie Courriel: sigismund_com@yahoo.com Téléphone: +40 254733416/0740064636 Fax: +40 254733416 Adresse internet: www.sigismund-com.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 512 000.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 558 080.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 50222
Lot nº: 28 Intitulé:
Contract furnizare varza proaspata
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 6 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 031455 Pays: Roumanie Courriel: trantu_panait@yahoo.co.uk Téléphone: +40 722508244 Fax: +40 213262413 Adresse internet: www.SCLEGUMEFRUCTECOMSRL.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 6 930.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 6 930.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 50228
Lot nº: 14 Intitulé:
Contract furnizare lapte praf
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
10/08/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: OLYMEL FLAMINGO FOOD S.R.L.
Numéro national d'identification: RO25347278 Adresse postale: Strada Ornamentului, Nr. 2 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO321 Bucure?ti Code postal: 041805 Pays: Roumanie Courriel: licitatii@olymel.ro Téléphone: +40 0733681261 Fax: +40 021/4601706 Adresse internet: www.domeniu.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 055.00 RON Valeur totale du marché/du lot: 1 055.00 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 55078
Lot nº: 3 Intitulé:
Contract furnizare ceapa
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
20/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: LEGUME FRUCTE COM S.R.L.
Numéro national d'identification: RO 10062337 Adresse postale: Strada Alex. Moruzzi, Nr. 11A, Sector: 3 Ville: Bucuresti Code NUTS: RO3Furnizare alimente 29 loturi 27/09/2023 ROU National Original
 
 
C L A S S E    C P V
03142500 - Œufs 
03212100 - Pommes de terre 
03221000 - Légumes 
03221110 - Légumes-racines 
03221111 - Betteraves 
03221113 - Oignons 
03221230 - Poivrons 
03221240 - Tomates 
03221270 - Concombres 
03221400 - Choux 
03221420 - Choux-fleurs 
03222321 - Pommes 
15111100 - Viande de bœuf 
15112000 - Volaille 
15131130 - Saucisses 
15131310 - Pâté 
15131500 - Produits à base de volaille 
15331500 - Légumes conservés dans le vinaigre 
15511700 - Lait en poudre 
15551300 - Yaourt 
15800000 - Produits alimentaires divers 
15870000 - Condiments et assaisonnements 
15872200 - Épices 
15872400 - Sel