Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 08/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Services d'installation de matÈriel de distribution et de commande Èlectriques

2022/S 10-022348  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Services d'installation de matÈriel de distribution et de commande Èlectriques

2022/S 010-022348

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 237-625704)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: SPEEH HIDROELECTRICA SA
NumÈro national d'identification: RO 13267213
Adresse postale: SH Portile de Fier, Str. I. Gh. Bibicescu nr. 2
Ville: Drobeta-Turnu Severin
Code NUTS: RO413 Mehedin?i
Code postal: 220103
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Birou Achizitii SH Portile de Fier
Courriel: notificari.seap@hidroelectrica.ro
TÈlÈphone: +40 252308676
Fax: +40 252311514
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.hidroelectrica.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Modernizare sta?ii 110 kV, 20 kV ?i 0,4 kV Bloc Tehnic CHE Tismana Subteran

NumÈro de rÈfÈrence: 13267213/2021/2967

II.1.2)
Code CPV principal
51112000 Services d'installation de matÈriel de distribution et de commande Èlectriques

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Achizitia serviciilor: Modernizare sta?ii 110 kV, 20 kV ?i 0,4 kV Bloc Tehnic CHE Tismana Subteran, ce se dore?te a fi realizat Ón regim de ìlucrare la cheieî printr-un contract de execu?ie ?i punere Ón func?iune a sta?iilor de 110 kV, 20 kV ?i 0,4 kV Bloc Tehnic CHE Tismana Subteran ?i se refer la toate activit??ile necesare pentru modernizarea acestor unit??i tehnice, respectiv: demont?ri, reproiect?ri, achizi?ie ?i fabrica?ie echipamente, test?ri Ón fabric?, reabilit?ri, transport, livrare, montaj, probe, punere Ón func?iune si instruire personal de exploatare. Lucr?rile de modernizare se vor derula pe baza unui contract de execu?ie îla cheieî Ón cadrul c?ruia Contractantul trebuie s furnizeze toate produsele ?i serviciile necesare pentru realizarea lucrarilor: -proiectarea care const Ón elaborarea fazelor de Proiect Tehnic, conform caracteristicilor echipamentelor din furnitur si cu analiza situa?iei existente, Detalii de execu?ie ?i As-built, Ón conformitate cu legisla?ia rom'n Ón vigoare, de c?tre specialisti autorizati / societate atestat tehnic de ANRE, pe baza analizei situa?iei existente; -verificarea de c?tre verificatori atesta?i/ autorizati a proiectului tehnic de execu?ie; -prezentarea complet a documenta?iei de proiectare contractuale pentru avizarea sau aprobarea Beneficiarului, la termenele stabilite Ón contract ?i efectuarea modific?rilor solicitate conform procedurilor convenite; -procurarea ?i livrarea de echipamente ?i materiale principale, Ón conformitate cu prevederile din caietele de sarcini de echipamente ?i materiale, precum ?i asigurarea transportului acestora p'n la locul de montaj; -organizarea de ?antier (inclusiv documenta?ia DTOE daca este necesara); -execu?ia lucr?rilor de construc?ii ñ montaj, inclusiv procurarea materialelor ?i a echipamentelor de completare, Ón conformitate cu prevederile din CS ?i cantit??ile de lucr?ri prezentate Ón Documenta?ia economic?; -evacuarea din santier, transportul ?i desc?rcarea la depozitul Beneficiarului a echipamentelor demontate si a materialelor valorificabile, respectiv evacuarea din santier a deseurilor de orice fel prin societati abilitate; -montarea echipamentelor livrate Ón amplasament conform documenta?iei de proiectare -asigurarea software-ului de dezvoltare ?i a software-ului de aplica?ie pentru conducerea proceselor automate de func?ionare ?i exploatare a fiec?rui echipament Ón parte; -asigurarea tuturor resurselor software necesare pentru mentenan?a sistemelor numerice ?i predarea lor la Beneficiar; -asisten? tehnic la montaj si PIF; -testarea ?i verificarea echipamentelor ?i instala?iilor din furnitur?; -punerea Ón func?iune a instalatiilor si echipamentelor modernizate; -îReferatele de prezentareîpentru fazele de receptie: RTL si PIF, cf. HG 51/1996;elaborarea C?r?ii tehnice a construc?iei;elaborare si sustinere la Operatorul de Retea de Distributie a documentatiei pentru actualizare ATR, daca va fi cazul;instruirea personalului Entitatii Contractante. -Predarea documenta?iei conform cu execu?ia;Asigurarea garantiilor;Service-ul Ón perioada de garan?ie. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare primite cu 15 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 10-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Num?rul de zile p'n la care se pot solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare Ón legatur cu documenta?ia de atribuire Ónainte de data limit de depunere a ofertelor: Zile: 15 (Ónainte de data limit de depunere a ofertelor) Orice operator are dreptul de a solicita clarific?ri privind documenta?ia.OEn m?sura Ón care clarific?rile sunt solicitate Ón timp util, entitatatea contractant va transmite r?spuns.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 237-625704

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 25/01/2022

Lire:

Date: 08/02/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 25/01/2022

Lire:

Date: 08/02/2022

NumÈro de section: IV.2.6

Au lieu de:

Date: 25/05/2022

Lire:

Date: 09/06/2022

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Services d'installation de matÈriel de distribution et de commande ÈlectriquesType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services
08/02/2022
14/01/2022
RO
National

 
 
C L A S S E    C P V
51112000 - Services d'installation de matériel de distribution et de commande électriques