Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 25/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Services d'installation de matÈriel de traitement de l'information

2020/S 124-304968  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 30/06/2020 S124 Services - Avis de marchÈ - ProcÈdure ouverte Roumanie-Drobeta-Turnu Severin: Services d'installation de matÈriel de traitement de l'information 2020/S 124-304968 Avis de marchÈ ñ secteurs spÈciaux Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: SPEEH Hidroelectrica S.A.
NumÈro national d'identification: RO 13267213 Adresse postale: SH Por?ile de Fier Drobeta-Turnu Severin, Str. I. Gh. Bibicescu nr. 2 Ville: Drobeta-Turnu Severin Code NUTS: RO413 Mehedin?i Code postal: 220103 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Birou achizi?ii Courriel: alexandru.anghel@hidroelectrica.ro TÈlÈphone: +40 253207269 Fax: +40 253218670 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.hidroelectrica.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro www.hidroelectrica.ro www.e-licitatie.ro
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100098177 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.6) ActivitÈ principale ...lectricitÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizarea sistemului de diagnoz ?i monitorizare CHE Por?ile de Fier I NumÈro de rÈfÈrence: 127167/2020
II.1.2) Code CPV principal 51612000 Services d'installation de matÈriel de traitement de l'information
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Modernizarea sistemului de diagnoz ?i monitorizare CHE Por?ile de Fier I in conformitate cu cerintele tehnice prevazute in caietul de sarcini nr. 82189/15.7.2019.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 10 119 422.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO413 Mehedin?i Lieu principal d'exÈcution:
CHE Portile de Fier I, Gura V?ii, jude?ul Mehedin?i.
II.2.4) Description des prestations:
Modernizarea sistemului de diagnoz ?i monitorizare CHE Por?ile de Fier I in conformitate cu cerintele caietului de sarcini nr. 82189/15.7.2019, astfel: Contractul presupune reabilitarea si modernizarea prin repararea si/sau Ónlocuirea ansamblelor, subansamblelor ?i instalatiilor aferente urm?toarelor unit?ti tehnice: Serviciile de modernizare vor fi contractate prin execu?ie Ñla cheieî ?i vor include: ó elaborarea proiectelor tehnice ?i a documenta?iei de execu?ie; ó achizi?ionarea echipamentelor, materialelor ?i licen?elor software; ó ambalarea, manipularea, depozitarea, transportul ?i livrarea furniturii; ó executarea lucr?rilor de modernizare (instalare, cablare, dezvoltare/configurare software); ó elaborarea planului de teste, testare, punere Ón func?iune; ó elaborarea documenta?iei as-built ?i instruirea personalului; ó elaborare manuale de operare, manuale de service, instruc?iuni de instalare, backup ?i restaurare pentru toate echipamentele modernizate; ó service Ón perioada de garan?ie. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari ñ 10 zile inainte de termenul-limita stabilit prin anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Ñ(Min. trei ani de la PIF)(36 de luni) are in vedere garantia efectiva acordata serviciilor prestate. O durata de garantie cat mai mare este un avantaj pentru entitatea contractanta. / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 24 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues Èlectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Cerinta
   1.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile de excludere prevazute la articolele mai sus mentionate. Operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE-ul (Documentul Unic de Achizi?ii European) deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat de c?tre autorit??ile contractante Ón sec?iunea dedicat acestuia. OEncadrarea Ón oricare din situatiile prev?zute la art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/tertului sustin?tor/subcontractantului propus din procedura aplicat pentru atribuirea contractului sectorial. Nota: autoritatea contractanta solicit ofertantului clasat pe primul loc, dup aplicarea criteriului de atribuire, s prezinte documente justificative, valabile la data depunerii, prin care sa demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare ?i selectie, Ón conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. Aceste documente pot fi:
   1.  certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic ?i al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaz faptul ca operatorul economic poate beneficia de derog?rile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta
   2.  Ofertan?ii, ter?ii sus?in?tori ?i subcontractan?ii nu trebuie s se reg?seasc Ón situa?iile prev?zute la art. 73 din Legea nr. 99/2016. Participantii la procedura vor declara pe propria raspundere ca nu se afla in niciuna din situatiile prevazute la articolele mai sus mentionate. OEncadrarea Ón situatia prev?zut la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului/candidatului/ofertantului asociat/subcontractantului/ter?ului sustin?tor din procedura aplicat pentru atribuirea contractului sectorial. Operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat a procedurii de interes, DUAE-ul (Documentul Unic de Achizi?ii European) deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat de c?tre autorit??ile contractante Ón sec?iunea dedicat acestuia. Nota: pentru ca declaratia sa fie emisa in cunostiinta de cauza, entitatea contractanta nominalizeaza perosanele care detin functii de decizie Ón cadrul entit??ii contractante, Ón ceea ce prive?te organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire (toate persoanele care aproba/semneaza documente emise Ón legatur cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aproba bugetul aferent autoritatii contractante, necesar finantarii contractului de achizitie publica), si anume:
   1.  Bogdan Nicolae Badea ñ presedinte Directorat;
   2.  Marian Bratu ñ membru Directorat;
   3.  Radu-Cristian Pop ñ membru Directorat;
   4.  Razvan Ionut Pataliu ñ membru Directorat;
   5.  Cristian Vladoianu ñ membru Directorat;
   6.  Silvia Sologiuc ñ manager Departament procurement;
   7.  Daniela Iordanescu ñ manager Departament retehnologizare;
   8.  Cristian Kameniczki ñ manager Departament IT&C;
   9.  Sorin Bogatoniu ñ sef Serviciu achizitii; 10. Valeriu ?tefan Man?og ñ director SH PDF; 11. Emilia ?erban ñ director ec. SH PDF; 12. Gheorghe Hotaranu ñ sef Serviciu retehnologizare SH PDF; 13. Dan Radu Verghelet ñ sef Serviciu IT&C SH PDF; 14. Dan Copilu ñ ?ef Birou achizi?ii SH PDF; 15. Corina P?tru?i ñ ing. Birou achizi?ii SH PDF; 16. Luigi Nicolae Masuti ñ ec. Birou achizitii SH PDF; 17. Ion Picior ñ inginer I, Serviciul TIC SH PDF; 18. Iulius Ionut Risnita ñ ing. retehnologizare SH PDF. Nota: ó Necompletarea DUAE odat cu oferta (inclusiv pentru asociat/ter sus?in?tor/subcontractant) atrage respingerea acesteia; ó In cazul in care informa?ii prezentate in Formularul DUAE de c?tre ofertan?i nu sunt complete sau care care nu confirm Óndeplinirea cerin?elor minime de calificare formulate de c?tre entitatea contractant Ón prezenta fi?a de date a achizi?iei conduce la respingerea ofertei f?r posibilitatea de a solicita clarific?ri privind DUAE fiind considerate inadverten?e de fond. Cerinta
   1.  Operatorii economici ce depun ofert trebuie s dovedeasc o form de Ónregistrare Ón condi?iile legii din ?ara de reziden??, s reias c operatorul economic este legal constituit, c nu se afl Ón niciuna dintre situa?iile de anulare a constituirii precum ?i faptul c are capacitatea profesional de a realiza activit??ile care fac obiectul contractului). Cerin?a se aplic inclusiv pentru subcontractan?i ?i/sau ter?i sus?in?tori, care completeaz informa?iile aferente situa?iei lor la nivelul unui DUAE distinct. Nota I: inainte de atribuirea contractului entitatea contractanta va solicita ofertantul clasat pe primul loc certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului Ón raza caruia este situat sediul ofertantului, original sau copie legalizata. Informatiile cuprinse in acest certificat trebuie sa fie reale actuale la momentul prezentarii si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC. In cazul depinerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta documente care dovedesc o forma de Ónregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta servicii care fac obiectul prezentului contract, Ón conformitate cu tara de origine/tara Ón care operatorul economic este stabilit. Nota II: (a) In cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va completa documentul DUAE mentionat; (b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara, persoana care asigura sustinerea (tert sustinator) va completa documentul DUAE susmentionat; (c) In cazul in care oferta depusa contine propuneri de subcontractanti, fiecare subcontractant va completa documentul DUAE mentionat.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Cerinta 1: lista principalelor servicii prestate Ón cursul unei perioade care acoper cel mult ultimii cinci ani, cu indicarea valorilor, datelor ?i a beneficiarilor publici sau priva?i; ofertantul trebuie s fac dovada, la data-limit de depunere a ofertei, c a prestat ?i dus la bun sf'r?it, Ón ultimii cinci ani, servicii similare cu obiectul achizi?iei Ón valoare cumulat de minimum: 10 100 000,00 RON fara TVA la nivelul a minimum un contract-maximum cinci contracte, in al carui obiect au fost incluse servicii de instalare si configurare echipamente de masurare si monitorizare vibratii si protectie la hidroagregate cu turbine hidro de puteri mari (peste 50 MW putere instalata per hidroagregat), echipamentele fiind fabricate de acelasi producator ca cele cuprinse in oferta tehnica. Pentru contracte a caror valoare este Ón alt valut calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru contracte a caror valoare este in alta valuta calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Nota:
   1.  Similaritatea activitatilor este reprezentata de categoria/tipurile de lucrari de o complexitate comparabila cu cele ce fac obiectul contractului;
   2.  Pentru demonstrarea Óndeplinirii cerin?ei minime se va lua Ón calcul numai cota de participare a ofertantului Ón contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezint propor?ia din valoarea final a contractului corespunz?toare particip?rii acestuia la contractul respectiv;
   3.  Ultimii cinci ani solicita?i Ón vederea demonstr?rii experien?ei similare se vor calcula prin raportare la data limit de depunere a ofertelor;
   4.  In cadrul unei oferte depuse Ón asociere, cerin?a poate fi Óndeplinit prin cumul de catre asocia?i. Tehnicieni sau organisme tehnice pentru controlul de calitate. Cerinta
   3.  Indicarea tehnicienilor sau a organismelor tehnice implicate, indiferent dac fac sau nu parte din organiza?ia operatorului economic, Ón special a celor care r?spund de controlul calit??ii si prezentarea calificarii educationale si profesionale ale personalului de conducere a proiectului. Prezentare colectivul responsabil cu indeplinirea contractului, din care trebuie sa faca parte, cel putin: ó minimum doi specialisti cu experienta in analiza vibratiilor, certificati conform standardului ISO 18436-2, din care cel putin unul de categoria 4 si al doilea de categoria minimum 3; ó coordonator securitate si sanatate in munca, (cod COR 242316) calificat, cu experienta specifica demonstrata prin implicarea ca coordonator SSM intr-un proiect din domeniul specific obiectului contractului supus prezentei proceduri. Utilaje, instalatii si echipament tehnic. Cerinta nr. 2 privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic. Prezentare liste ce va cuprinde utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice la dispozitia operatorului economic care presteaza servicii pentru executarea contractului; In cazul in care oferta este depusa in asociere, oricare sau ambii dintre asociat(i) va/vor putea prezenta informatiile solicitate. Proportia de subcontractare. Cerinta
   4.  Precizari cu privire la partea/p?r?ile din contract pe care operatorul economic inten?ioneaz s o/le subcontracteze. Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatii. Cerinta
   6.  Declara?ie de conformitate a produc?torului echipamentului integrat de m?surare ?i monitorizare vibra?ii ?i protec?ie hidroagregate din care s rezulte conformarea echipamentului cu standardul API 670 (Machinery Protection Systems), edi?ia
   5.  Declara?ia va con?ine modul Ón care echipamentul se conformeaz fiec?rei sec?iuni normative de la 1 la 12, sec?iunile 4 ?i 7 fiind detaliate pentru fiecare subcapitol relevant. Se vor excepta sec?iunile 5 ?i 6 care nu se refer la echipamentul de protec?ie, achizi?ie ?i monitorizare vibra?ii propriu-zis, senzorii ?i traductorii put'nd fi achizi?iona?i de la produc?tori diferi?i. Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Modalitatea de indeplinire: lista se va intocmi la nivelul formularului DUAE (IV C). Documentele suport care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire. Documentele suport pt. fiecare contract invocat ca experienta similara pot fi:copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/certificate/documente constatatoare/recomandari/procese-verbale de receptive, care probeaza/confirma Óndeplinirea cerintei de calificare/orice alte documente relevante in sustinerea cerintei. Nota: (a) In cazul Ón care oferta este depus Ón asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE men?ionat; (b) OEn cazul Ón care oferta are sus?inere tehnic?/profesional?/financiara, persoana care asigur sus?inerea (ter sustin?tor) va prezenta documentul DUAE susmentionat. Modalitatea de indeplinire: lista se va intocmi la nivelul documentului DUAE (partea IV C). Documentele care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Óntr-un clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele suport pentru fiecare contract invocat ca experienta similara vor fi: (a) documente suport relevante care atesta studiile (copie legalizata sau certificata Ñconform cu originalulî). Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE Partea IV: ÑCriterii de selectieî, cap.C: ÑCap. tehnica si profesionalaî, pct.
   1. b). de catre operatorii economici participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documente suport care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul Óntocmit la finalizarea evaluarii In cazul subcontractarii operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor prezenta DUAE, conform art. 292 alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor solicitate mai sus, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorii economici, cap D ñ Informatii privind subcontractantii si Partea IV: ÑCriterii de selectieî, cap. C: ÑCapacitatea tehnica si profesionalaî, pct. 10. La data depunerii Ofertei subcontractantul/ii declarati de operatorii economici va/vor prezenta DUAE conform art. 202 alin. (3) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca subcontractantul/ii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, respectiv Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, cap. A si B; Partea III: ÑMotive de excludereî, cap. A, B si C; Partea IV: ÑCriterii de selectieî, cap. A, pct. 1) si C, pct.
   1. b) (daca este cazul). Acordul de subcontractare (Formularul C3) va fi prezentat odata cu formularul DUAE. Ofertantii vor avea in vedere faptul ca orice entitate (alta decat tertul sustinator declarat, daca este aplicabil, pentru care exista reglementari specifice in prezenta fisa de date a achizitiei) pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti (activitati) din contract trebuie sa aiba calitatea de subcontractant. Subcontractan?ii pe a c?ror capacit??i ofertantul se bazeaz pentru demonstrarea Óndeplinirii anumitor criterii de calificare ?i selec?ie sunt considera?i ?i ter?i sus?in?tori, caz Ón care acordul de subcontractare reprezint?, Ón acela?i timp, ?i angajamentul ferm. Astfel, informatiile prezentate in acest sens in propunerea tehnica si informatiile prezentate in acordul de subcontractare trebuie sa fie identice din punct de vedere al denumirii subcontractantilor si al activitatilor care vor fi su [...] Modalitatea de indeplinire: declara?ia se va prezenta la nivelul documentului DUAE (partea IV C). Documente suport care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Óntr-un clasament intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.1.4) RËgles et critËres objectifs de participation
III.1.5) Informations sur les marchÈs rÈservÈs
III.1.6) Cautionnement et garanties exigÈs:
(b) Cuantumul gr. 1 % din vl. estimata ñ 101 194 RON; (c) Termenul de constituire si valabilitatea pentru care se constituie gr.: gr. se constituie pana la data si ora-limita de depunere a ofertelor si va fi valabila cel putin 120 de zile incep'nd cu data-limita de depunere a ofertelor; echiv. pt. o gr. de participare depus Ón valut se va face la cursul BNR din data anterioar datei limit de depunere a ofertelor cu cinci zile. Modul de constituire conform art. 41 alin. (1) din HG nr. 394/2016 prin virament bancar in contul autoritatii contractante deschis la BCR sucursala Drobeta-Turnu Severin nr. RO86 RNCB 0179 0345 7761 0001 sau printr-un instrument de garantare, emis in condi?iile legii de o societate bancar ori de o societate de asigur?ri, Ón cuantumul ?i pentru perioada prev?zut la pct. b, respectiv, c. sau prin depunere la casieria EC a unei sume in numerar.OEn cazul depunerii de oferte Ón asociere, garantia de participare trebuie constituita Ón numele asocierii si sa mentioneze ca acopera Ón mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.NOTA: Dovada constituirii garantiei se va depune doar in SICAP pana la data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta are dreptul de a retine gr., ofertantul pierz'nd astfel suma constituita, atunci c'nd acesta din urma se afla Ón oricare dintre urmatoarele situatiile prevazute de art. 43 din HG nr. 394/2016. Gr. se va returna ofertantului in conformitate cu art. 44 din HG nr. 394/2016. 10 % din pre?ul contractului exclusiv TVA. Forma de constituire:printr-un instrument de garantare emis Ón condi?iile legii de o societate bancar sau de o societate de asigur?ri, Ón condi?iile art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016 sau retineri succesive din facturi in conditiile art. 46 alin. (5) ñ (8) din HG nr. 394/2016. Nota: ofertantul declarat c'?tig?tor are obliga?ia de a constitui garan?ia de bun execu?ie a contractului Ón condi?iile de mai sus cel mai t'rziu Ón termen de cinci zile de la data sem [...] detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
III.1.7) ModalitÈs essentielles de financement et de paiement et/ou rÈfÈrences aux textes qui les rÈglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revÍtir le groupement d'opÈrateurs Èconomiques attributaire du marchÈ:
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exÈcution du marchÈ
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la rÈduction du nombre de solutions ou d'offres durant la nÈgociation ou le dialogue
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 25/08/2020 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 25/12/2020
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 25/08/2020 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic(acest program este disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica;
   2.  DUAE se va completa obligatoriu Ón SEAP, Ón mod direct, dup autentificare, de c?tre fiecare participant (ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator-daca este cazul), p'n la data ?i ora-limit stabilite pentru primirea ofertelor men?ionate Ón anuntul de participare;
   3.  Ofertantul nu are dreptul, in cadrul aceleiasi proceduri, cf. art. 53, HG 394/2016 sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si comune, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este ofertant asociat;
   4.  Operatorul economic va preciza lista documentelor/informatiilor din oferta (propunere tehnica/financiara) care sunt confidentiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuala a caror dezvaluire ar prejudicia interesele legitime ale operatoruluieconomic, in special in ceea ce priveste secretul comerciala si proprietatea intelectuala. Caracterul confiden?ial trebuie demonstrat prinorice mijloace de prob?. Lipsa acestei precizari presupune ca documentele devin publice, dupa incheierea procedurii de achizitie;
   5.  Orice indicatie sau specificatie din prezenta documentatie de atribuire, inclusiv din caietul de sarcini, care poate indica o anumita origine, sursa, productie, procedeu special, marca, brevet sau licenta de fabricatie se va considera ca fiind insotita de mentiunea Ñsau echivalentî;
   6.  OEn cazul Ón care doua/mai multe oferte admisibile sunt clasate pe primul loc cu preturi egale, entitatea contractanta va solicita reofertarea de pret Ón plic Ónchis, Ón vederea departajarii ofertelor in cauza, iar departajarea se va face avand la baza doar Ñpretul cel mai micî al ofertei financiare finale;
   7.  Deoarece procedura de atribure se desfasoara integral prin mijloace electronice, documentele/ofertele vor fi semnate cu semnatura electronic extinsa;
   8.  Toate documentele vor fi Óncarcate, Ón sectiunile respective, atasate prezentei proceduri de achizitie pe site-ul http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub
   9.  Ofertele care se depun la sediul entitatii contractante nu sunt luate Ón considerare; 10. Deoarece procedura de achizitie publica se desfasoara prin mijloace electronice, orice comunicare, solicitare, informare, notificare, solicitare de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificare si altele asemenea vor fi transmise numai prin intermediul SEAP. http://sicap-prod.elicitatie.ro/pub
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucure?ti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro http://www.cnsc.ro
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Termenele de exercitare a c?ilor de atac sunt cele prev?zute la art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
25/06/2020
 
 
C L A S S E    C P V
51612000 - Services d'installation de matériel de traitement de l'information