Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 04/01/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Eforie Sud:Autobus Èlectriques

2023/S 227-714852  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Roumanie-Eforie Sud: Autobus Èlectriques 2023/S 227-714852 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ORASUL EFORIE (CONSILIUL LOCAL EFORIE) NumÈro national d'identification: 4617794 Adresse postale: Strada: Progresului, nr. 1 Ville: Eforie Sud Code NUTS: RO223 Constan?a Code postal: 905360 Pays: Roumanie Point(s) de contact: CATALIN CONTOR Courriel: catalin_contor@yahoo.com TÈlÈphone: +40 0726682404 Fax: +40 241/748979 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.primariaeforie.ro Adresse du profil díacheteur: https://www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100173199 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Achizi?ie autobuze electrice ?i sta?ii de Ónc?rcare autobuze electrice Ón cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE OEN ORA?ELE EFORIE ?I TECHIRGHIOL NumÈro de rÈfÈrence: 4617794_2023_PAAPD1431029
II.1.2) Code CPV principal 34144910 Autobus Èlectriques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Furnizare 4 autobuze electrice, sta?ii de Ónc?rcare lent? (4 buc??i) ?i sta?ii de Ónc?rcare rapid? (2 buc??i). Autobuzele electrice ?i sta?iile de Ónc?rcare vor deservi transportul public de c?l?tori. Autobuzele electrice vor fi de tip solo (nearticulate), vor fi dotate cu facilit??i pentru accesul persoanelor cu mobilitate redus?, vor fi f?r? etaj, caroserie CE, fiind destinate transportului urban de c?l?tori conform Directivei 2007/46/CE, 2009/33/CE, CEE-ONU R 66, Legii 92/2007, cu toate modific?rile ?i complet?rile ulterioare. Detaliile privind achizitia se regasesc in Caietul de Sarcini. A. In conformitate cu prevederile art.160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modific?rile si complet?rile ulterioare, termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarific?ri sau informa?ii suplimentare in leg?tur? cu documenta?ia de atribuire este de 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor; B. OEn conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile si complet?rile ulterioare, autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar si complet tuturor solicit?rilor de clarificari intr-o singura zi si anume a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor, printr-un r?spuns consolidat, Ón m?sura Ón care solicit?rile de clarificari sunt transmise Ón termenul precizat.
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 8 929 728.80 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232221 Sous-station de transformation
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO223 Constan?a Lieu principal d'exÈcution:
Orasul Eforie
II.2.4) Description des prestations:
Se vor achizitiona 4 autobuze electrice, 4 sta?ii de Ónc?rcare lent? ?i 2 sta?ii de Ónc?rcare rapid?.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: P4 ñ Deschiderea liber? a u?ii din mijloc, reie?it? din documenta?ie produc?tor / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: P3 - Consumul specific mediu de energie, reie?it din buletin de m?sur?tori SORT 2, emis de o entitate de specialitate acreditat? din UE / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: P2 - Capacitatea total? de transport, reie?it? din CoC / PondÈration: 25 Prix - PondÈration: 40
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 10 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE OEN ORA?ELE EFORIE ?I TECHIRGHIOL PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local
II.2.14) Informations complÈmentaires Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, asocia?i, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor si se va prezenta odata cu DUAE - declaratia privind neÓncadrarea Ón situatiile prevazute Ón art. 60 Legea nr. 98/2016. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Documentele /Certificatele solicitate pot fi prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Persoanele ce de?in func?ii de decizie Ón cadrul autorit??ii contractante, cu privire la organizarea, derularea ?i finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprob?/semneaz? documente emise Ón leg?tur? cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprob? bugetul aferent autorit??ii contractante, necesar finan??rii contractelor de achizi?ie public?, sunt: Robert-Nicolae Serban - primar, Greceanu Viorica ñ Responsabil proiect , Marin Alina Maria Asistent responsabil proiect , Marcu Veronica Responsabil financiar Nasipali Fedin Responsabil tehnic, Preoteasa Gabriel - Responsabil juridic , Alina-Elena Oprea responsabil vizibilitate , Cretu Cecilia - Sef serv Afaceri Europene si Protocol, Alexandru Bucuresteanu - sef Serviciu Juridic, Contor Catalin - consilier achizitii, Rapotan Mihaela - responsabil achizitii, Abdula Doina Geta, Berheci Georgiana, Chiru Gigi Christian, Ciocanel Nicolae, Diaconu Ovidiu Ioan, Ganea Valentin, Izet Hasan Levent, Mincea Anisoara, Munteanu Dumitru, Nagy Catalin Tiberiu, Orbocea Daniel Victor, Parvescu Floarea, Samson Elisabeta, Saracila Lucia, Tode Antoanela, Tudor Silviu Antonio - consilieri locali, Ilie Sorin expert cooptat.
   2. 
   2.  Ofertantii, asocia?ii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca Ón situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertanti, asocia?i, terti sustinatori, subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
   1.  Certificate privind plata impozitelor, taxelor ?i a contribu?iilor la bugetul general consolidat ?i la bugetul local, valabile la momentul depunerii acestora, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate. La solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care s? reias? neÓncadrarea Ón prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declara?ie pe propria r?spundere privind Óndeplinirea obliga?iilor de plat? a impozitelor, taxelor sau contribu?iilor la bugetul general consolidat datorate).
   2.  cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
   3.  dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
   4.  alte documente edificatoare, dup? caz; Si ofertantii straini vor prezenta initial DUAE, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante daca este cazul sa prezinte documente doveditoare. Documentele emise in alta limba decat limba romana, trebuie sa fie insotite de traduceri autorizate in limba romana. Documentele-suport trebuie prezentate, dac? este cazul, si de c?tre ter?ii sus?in?tori/subcontractorii ofertantului clasat pe primul loc dup? aplicarea criteriului de atribuire. Informatii privind benefiarul real al fondurilor alocate din PNRR ñ conform Instructiunii Nr. 1 emis? de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Administra?iei se regasesc in sectiunea VI 3 informatii suplimentare Operatorul economic (lider/asociat/subcontractant) va prezenta in mod obligatoriu DUAE in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, ca dovada preliminara, urmand ca documentele/certificatele solicitate sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea ofertelor. OEnainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze Óndeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, Ón conformitate cu informatiile cuprinse Ón DUAE. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa prezinte documente din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Datele trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii documentului/documentelor. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va completa DUAE de catre ofertant (lider si asociat ñ dupa caz) si, respectiv, separat de subcontractanti cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE care urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor sunt urmatoarele:
   1.  Persoane juridice /fizice rom'ne: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Ón original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalulî. Informatiile cuprinse Ón certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la momentul prezentarii certificatului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC/ORC. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte competenta acestora de a realiza activitatile care fac obiectul prezentului contract. OEn cazul operatorilor economici ce participa Ón comun la procedura de atribuire si /sau in cazul subcontractarii unor p?r?i din contract, fiecare membru al asocierii si/sau subcontractant trebuie sa faca dovada ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent Ón codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC/ORC.
   2.  Persoane juridice/fizice straine: documente echivalente emise Ón tara de rezidenta a operatorului economic, Ón original /copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalulî, Ónsotite de o traducere autorizata a acestora Ón limba rom'na. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent Ón domeniile de activitate Ónscrise Ón documentele prezentate. Informatiile cuprinse Ón aceste documente trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestora.
   3.  OEn cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele solicitate la acest capitol pentru partea din contract pe care o realizeaza. Nota: Detalii la sectiunea VI.3 Informatii suplimentare.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre CritËres de sÈlection tels que mentionnÈs dans les documents de la consultation
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatExperienta similara ñ FURNIZARE- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada ca Ón ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere a ofertelor a furnizat produse similare (mijloace de transport in comun) la nivelul a 1, maxim 3 contracte, in valoare cumulata de minim:
   8. 500.000,00 Lei far? TVA, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati;- Ofertantul va face dovada experientei similare, respectiv va face dovada efectu?rii Ón ultimii 3 ani a cel pu?in 1 livrare de produse similare (sta?ii de Ónc?rcare), cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.a) Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2020 - 1 Euro = 4,8371 Lei, 2021 ñ 1 Euro = 4,9204 Lei, 2022 ñ 1 Euro =
   4. 9315 Lei.b) Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursul mediu pentru anul 2020, 2021 si 2022 publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/ inforeuro _en.cfm. Pentru transformarea Euro in Lei se vor urma indicatiile de la punctul a). Proportia de subcontractareOfertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/ Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Prezentarea DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, urmand ca la solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele justificative: copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au Óndeplinit, certificate de predare-primire/ recomand?ri / procese-verbale de recep?ie / certific?ri de bun? execu?ie /documente constatatoare emise sau contrasemnate de beneficiar.Din documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, tipul produselor furnizate, valoare, perioada (inclusiv data Óncheierii contractului) si locul furnizarii. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza experienta similara invocand sustinerea de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea prin prezentarea unui angajament ferm, al persoanei respective. Persoana care asigura indeplinirea cerintei nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Angajamentul tertului sustinator se prezinta odata cu DUAE.Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa finalizarea evaluarii ofertelor.Informatii referitoare la asociere:Orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire Ón calitate de ofertant, individual ori Ón comun cu alti operatori economici, inclusiv Ón forme de asociere temporara constituite Ón scopul participarii la procedura de atribuire, Ón conditiile prevazute de Legea nr.98/2016.Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Modalitatea de indeplinire:Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Se vor prezenta copii ale unor p?r?i relevante ale contractelor pe care le-au Óndeplinit, certificate de predare-primire/ recomand?ri / procese-verbale de recep?ie / certific?ri de bun? execu?ie /documente constatatoare emise sau contrasemnate de beneficiar. Din documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, tipul produselor furnizate, valoare, perioada (inclusiv data Óncheierii contractului) si locul furnizarii.Documentele enumerate mai sus nu sunt cumulative.Operatorul economic va prezenta odata cu oferta Acordul de asociere si OEmputernicirea privind autorizarea semnarii ofertei. In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, Autoritatea Contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii Ón acest sens. Toti asociatii vor asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului.Liderul asocierii este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului. Contractele incheiate intre liderul asocierii si Asociati vor deveni anexe la contractul incheiat intre Autoritatea Contractanta si acesta. Ofertantii vor incarca in mod obligatoriu in SEAP, impreuna cu DUAE si cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta.In conf. cu art. 218, alin (4) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractant? are obligatia de a solicita, la Óncheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor Óncheiate Óntre contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta.Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 04/01/2024 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 04/07/2024
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 04/01/2024 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare a ofertelor , reprezentanti ANAP
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea îsau echivalentî. Observa?ie: Neprezentarea DUAE odat? cu oferta (inclusiv pentru asocia?i / subcontractanti atrage respingerea acesteia ca inacceptabil?. Odat? cu DUAE se va prezenta in mod obligatoriu acordul de subcontractare ?i/sau acordul de asociere. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Ofertantii trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca: ? operatorul economic este legal constituit, ? nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, ? precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ subcontractant va completa DUAE - Partea IV "Criteriile de selectie" - Sectiunea A "Capacitatea de a corespunde cerintelor". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, inainte de atribuirea contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului. De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: ? datele de identificare ale operatorului economic, ? actionarii/ asociatii, organele de conducere, administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care ofertantul subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru subcontractantii declarati in DUAE. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui subcontractant sa fie in concordanta cu partea din contract pe care o va realiza. Garantie de participare: Instrumentul de garantare se transmite Ón SEAP Ómpreun? cu oferta ?i celelalte documente ale acesteia, cel mai t'rziu la data ?i ora-limit? de depunere a ofertelor, ?i trebuie s? prevad? c? plata garan?iei de participare se va executa necondi?ionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declara?iei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.OEn cazul depunerii de oferte Ón asociere, garan?ia de participare trebuie constituit? Ón numele asocierii ?i s? men?ioneze c? acoper? Ón mod solidar to?i membrii grupului de operatori economici. Garan?ia de participare emis? Ón alt? limb? dec't rom'n? va fi Ónso?it? de traducerea autorizat? Ón limba rom'n?. Garantie de buna executie: Suma initiala care se va depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5 % din pretul contractului de achizitie publica. OEn situa?ia execut?rii garan?iei de bun? execu?ie, par?ial sau total, contractantul are obliga?ia de a reÓntregi garan?ia Ón cauz? raportat la restul r?mas de executat. Solicit?rile de clarific?ri referitorare la prezenta doc. de atribuire se vor adresa Ón mod exclusiv Ón SICAP la Sec?iunea ÑOEntreb?riî din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar r?spunsurile la acestea vor fi publicate Ón SICAP la Sec?iunea ÑDocumenta?ie, clarific?ri ?i deciziiî din cadrul anun?ului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documenta?ia de atribuire, operatorii economici se vor Ónregistra Ón SICAP (www.elicitatie. ro) ca operator economic si ca participant la procedura de atribuire. Pentru comunic?rile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare Ón legatura cu oferta prin utilizarea facilit??ilor tehnice disponibile Ón SICAP (Sec?iunea ÑOEntreb?riî). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea ìIntrebariî), in format electronic, semnate cu semnatura electronica extensa. Operatorul economic trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SICAP, numai in format electronic si numai pana la data limita de depunere a ofertelor, asa cum este evidentiat in cadrul anuntului de participare; Nu se accepta oferte si/sau documente nesemnate cu semnatura electronica extinsa valida a semnatarului ofertei. Ofertantii au obligatia de a analiza cu grija doc. de atribuire si de a pregati oferta in limba romana conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si caietului de sarcini continute in aceasta documentatie; Documentele emise in alta limba decat limba romana se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana; Pentru pregatirea ofertei, ofertantul trebuie sa examineze toate documentele ce formeaza doc. de atribuire. Nerespectarea instructiunilor si neprezentarea formularelor solicitate completate integral /corespunzator sunt activitati realizate pe riscul ofertantului, iar esecul de a incarca in SICAP o oferta care sa nu indeplineasca cerintele minime si obligatorii de calificare va conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabila/neconforma. Ofertantii trebuie sa transmita o oferta complete pentru toate activitatile ce fac obiectul acestui contract. DUAE, Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute in art. 60 din Legea nr. 98/2016, se vor prezenta distinct de catre operatorii economici implicati in procedura (ofertant, ofertant asociat, sustinatori terti, subcontractanti). OEn urma finaliz?rii fiec?reia dintre fazele de verificare, autoritatea contractant? va introduce Ón SICAP rezultatul admis/respins, ?i va deschide Ón SICAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, acord'nd un termen de r?spuns. Departajarea: OEn situa?ia Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? va solicita noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?. Informatii privind benefiarul real al fondurilor alocate din PNRR ñ conform Instructiunii Nr. 1 emis? de Ministerul Dezvolt?rii, Lucr?rilor Publice ?i Administra?iei Datele privind beneficiarul real vor fi prezentate de ofertan?i Ónc? din faza depunerii ofertelor/documentelor suport DUAE, respectiv: a) ofertantii ai c?ror a?ionari sunt persoane fizice sau persoane juridice Ónregistrate pe teritoriul Rom'niei, vor depune un extras ONRC. b) ofertantul/ofertan?ii declarat(i) ca?tig?tor(i) care au Ón structura ac?ionariatului entit??i juridice str?ine, va/ vor depune o declara?ie pe proprie r?spundere dat? de c?tre reprezentantul legal, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul Ón declara?ii, ce va con?ine datele privind beneficiarii reali ai entit??ilor juridice str?ine, Ón conformitate cu Legea 129/2019, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare. c) ofertan?ii str?ini, Ónregistra?i Ón afara Rom'niei, vor depune documente justificative, certificate sau alte Ónscrisuri eliberate de autoritatea responsabil? de datele beneficiarului real din ?ara ofertantului, Ónso?it de traducerea Ón limba rom'n?, certificat? de traduc?tori autoriza?i, Ón condi?iile legii. d) ofertan?ii de tipul asocia?iilor ?i funda?iilor vor depune un extras de la Ministerul Justi?iei (Registrul Na?ional ONG) privind beneficiarii reali ai asocia?iei/funda?iei; Ón cazul Ón care asocia?ia/funda?ia este o entitate str?in? sau are beneficiari reali persoane str?ine, ace?tia vor depune o declara?ie pe proprie r?spundere dat? de c?tre reprezentantul legal/pre?edinte, conform prevederilor articolului 326 din Codul Penal privind falsul Ón declara?ii, ce va con?ine datele privind beneficiarii reali ai entit??ilor juridice (cel pu?in numele, prenumele ?i data na?terii), Ón conformitate cu Legea129/2019, cu complet?rile ?i modific?rile ulterioare. Dup? stabilirea clasamentului ofertelor sau, dup? caz, dup? finalizarea etapei de licita?ie electronic?, comisia de evaluare va solicita prezentarea documentului care con?ine informa?iile cu privire la beneficiarul real al fondurilor alocate din PNRR odat? cu documentele suport/ dovezile aferente informa?iil or din DUAE depuse de ofertantul clasat pe primul loc, aspecte ce se vor men?iona Ón procesele verbale aferente Óndeplinirii criteriilor de calificare ?i selec?ie Óntocmite Ón conformitate cu prevederile din normele metodologice ale actelor normative anterior men?ionate. www.elicitatie
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
In conformitate cu prevederile legii nr.101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: ORASUL EFORIE Adresse postale: Str. Progresului nr.1 Ville: Eforie Sud Code postal: 905360 Pays: Roumanie Fax: +40 241748979 Adresse internet: www.primariaeforie.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023 Achizi?ie autobuze electrice ?i sta?ii de Ónc?rcare autobuze electrice Ón cadrul proiectului TRANSPORT PUBLIC LOCAL CU MIJLOACE ECOLOGICE OEN ORA?ELE EFORIE ?I TECHIRGHIOL 04/01/2024 24/11/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34144910 - Autobus électriques 
45232221 - Sous-station de transformation