Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 12/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie : Essence sans plomb : Achiziãionare de carburanãi auto pe baz'? de carduri de credit

2024/S 2024-087707  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
87707-2024 - Résultats
Roumanie – Essence sans plomb – Achizitionare de carburanti auto pe baza de carduri de credit
OJ S 30/2024 12/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Achizitionare de carburanti auto pe baza de carduri de credit
Description: Achizitie de carburanti auto (benzina si motorina) pentru autovehiculele din parcul auto al R.A.R.-R.A., conform cerintelor tehnice prevazute în Caietul de sarcini. A. Potrivit prevederilor art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, modificata prin O.U.G. nr. 107/2017 [numita, în continuare, "Legea 98", inclusiv cu modificarile si completarile ulterioare] si ale art. 103 alin. (1) din Normele metodologice la Legea nr. 98/2016, aprobate prin H.G. nr. 395/2016 si modificate prin H.G. nr. 419/2018 [numite, în continuare, "Norme", inclusiv cu modificarile si completarile ulterioare], orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea unui termen-limita de 18 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor. B. Conform prevederilor art. 160 alin. (2) si ale art. 161 din "Legea 98", precum si ale art. 27 alin. (2)-(4) si ale art. 103 alin. (2) din "Norme", autoritatea contractanta va raspunde consolidat, în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/ informatii suplimentare în a 10-a zi anterioara termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor. C. Autoritatea contractanta nu va raspunde la o solicitare de clarificari/ informatii suplimentare, primita în intervalul de 17 zile anterior termenului-limita stabilit pentru depunerea ofertelor, solicitarea fiind considerata a fi fost transmisa tardiv.
Identifiant de la procédure: a6e5aa3f-4201-4853-8e83-342ffab5d6c8
Identifiant interne: 1590236-355-2020
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09132100 Essence sans plomb
2.1.3.
Valeur
Valeur maximale de l’accord-cadre: 20 352 000,00 RON
2.1.4.
Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0000
Titre: Default lot
Description: Achizitionarea carburantilor auto, pe baza de carduri, pentru alimentarea cu carburant a autovehiculelor R.A.R.-R.A. pe teritoriul national. Pretul carburantului auto care determina valoarea decontata din card, este cel în vigoare la data livrarii în statiile de distributie ale furnizorului (la pompa). a) Cantitati (litri): *pentru un contract subsecvent (min. în An III/max. în An III): pe tip de carburant (anual) =benzina: 150.000; =motorina: 250.000 / =benzina: 400.000; =motorina: 650.000. *pentru acordul-cadru (min./max.): pe tip de carburant (4 ani) =benzina: 600.000; =motorina:
   1. 000.000 / =benzina:
   1. 600.000; =motorina:
   2. 600.000. b) Valori (lei, fara TVA): *cel mai mare contract subsecvent: pe tip de carburant (An IV) =benzina:
   2. 000.000; =motorina:
   3. 386.000. Total=5.386.500. *acord-cadru (min./max.): pe tip de carburant (4 ani) =benzina:
   2. 082.000/7.560.000; =motorina:
   3. 690.000/12.792.000. Total (min./max.)=5.772.000/20.352.000. c) Ofertantii vor calcula Valoarea minima a acordului-cadru si Valoarea maxima a acordului-cadru potrivit Anexei la Propunerea financiara. Detalii despre modul de calcul: în sectiunea "Formulare".
Identifiant interne: 1590236-355-2020
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 09132100 Essence sans plomb
Nomenclature supplémentaire (cpv): 09134200 Carburant diesel
5.1.2.
Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (ROZZZ)
Pays: Roumanie
Informations complémentaires: La pompa, în statiile de distributie ale furnizorului, în România.
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 48 Mois
5.1.4.
Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Pretul ofertei
Description: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 95

Critère:
Type: Qualité
Nom: Media numarului de statii proprii de distributie carburanti pe baza de carduri, în judetele în care functioneaza reprezentantele R.A.R.-R.A.
Description: Punctajele se acorda astfel: a) Pentru cel mai mare nivel al mediei dintre nivelurile ofertate (notat Mnr max) se acorda punctajul maxim alocat. b) Pentru nivelul unei oferte (n) punctajul Mnr(n) se calculeaza propor?ional, astfel: Mnr(n) = [Media n / Media max ofertata] x punctaj maxim alocat. NOTA: Media numarului de statii proprii de distributie carburanti pe baza de carduri se oferteaza în Propunerea tehnica, completându-se datele din tabelul redat în art. 7 din Caietul de sarcini si efectuând calculele corespunzatoare.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 5
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Registrul Auto Român - R.A.

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0000
Au moins un lauréat a été choisi.
Accord-cadre:
Valeur réestimée de l’accord-cadre: 20 352 000,00 RON
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1047272/CIF: RO 11201891
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 14 572 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1896
Date de conclusion du marché: 02/12/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1047272/CIF: RO 11201891
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 14 572 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1895
Date de conclusion du marché: 02/12/2020
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
Lauréat:
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1047272/CIF: RO 11201891
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 4 856 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 254
Date de conclusion du marché: 15/09/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1047272/CIF: RO 11201891
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 14 572 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 1228
Date de conclusion du marché: 23/11/2021
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
Lauréat:
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Offre:
Identifiant de l’offre: REF_OF: CAN1047272/CIF: RO 11201891
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0000
Valeur du résultat: 14 572 000,00 RON
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 270
Date de conclusion du marché: 20/10/2022
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: true
6.1.4.
Informations statistiques:
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse14 272 000,00 RON
Valeur de l’offre recevable la plus élevée14 572 000,00 RON

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Numéro d’enregistrement: RO 1590236
Adresse postale: Strada: Calea Grivitei, nr. 391A  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010719
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: ION DUMITRESCU
Adresse électronique: ionut@rarom.ro
Téléphone: +40 212027000-296
Télécopieur: +40 213197433
Adresse internet: https://www.rarom.ro
Profil de l’acheteur: https://www.e-licitatie.ro
Rôles de cette organisation
Acheteur
Chef de groupe
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Numéro d’enregistrement: 20329980
Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Ville: Bucure?ti
Code postal: 030084
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: office@cnsc.ro
Téléphone: +40 213104641
Télécopieur: +40 213104642
Adresse internet: http://www.cnsc.ro
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0005
Nom officiel: Registrul Auto Român - R.A.
Numéro d’enregistrement: 1590236
Adresse postale: Calea Grivitei, Nr. 391A, Sector 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 010719
Pays: Roumanie
Adresse électronique: rarom@rarom.ro
Téléphone: +40 212027000
Télécopieur: +40 213181754
Adresse internet: https://www.rarom.ro
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Operator SEAP
Numéro d’enregistrement: RO42283735
Adresse postale: Strada: Italiana, nr. 22, Sector: -, Judet: Bucuresti, Localitate: Bucuresti, Cod postal: 020976  
Ville: Bucuresti
Code postal: 020976
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Point de contact: Roxana Popescu
Adresse électronique: contact.autoritati@e-licitatie.ro
Téléphone: +40 3032997
Adresse internet: https://www.adr.gov.ro/
Rôles de cette organisation
TED eSender
8.1.
ORG-9000
Nom officiel: OMV PETROM MARKETING
Numéro d’enregistrement: RO 11201891
Adresse postale: Strada Coralilor, Nr. 22, Sector: 1  
Ville: Bucuresti
Code postal: 013329
Subdivision pays (NUTS): Bucuresti (RO321)
Pays: Roumanie
Adresse électronique: omvpetrom.licitatii@omv.com
Téléphone: +40 800080077
Adresse internet: http://e-licitati.ro
Rôles de cette organisation
SoumissionnaireChef de groupe
Lauréat de ces lotsLOT-0000
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a85ac147-d79a-4ac2-8db4-31cbc029b698 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/02/2024 14:55:06 (UTC+2)
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/02/2024 13:17:51 (UTC+2)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: roumain
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 87707-2024
Numéro de publication au JO S: 30/2024
Date de publication: 12/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
09132100 - Essence sans plomb