Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 06/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Flore?ti:Dispositifs de stÈrilisation, de dÈsinfection et d'hygiËne

2023/S 18-048736  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

25/01/2023
S18
Roumanie-Flore?ti: Dispositifs de stÈrilisation, de dÈsinfection et d'hygiËne

2023/S 018-048736

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2022/S 218-625675)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: COMUNA FLORESTI
NumÈro national d'identification: 4485391
Adresse postale: Strada: AVRAM IANCU , nr. 170
Ville: Floresti
Code NUTS: RO113 Cluj
Code postal: 407208
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: SORIN MIRCEA SOLEA
Courriel: sorinmirceasolea@gmail.com
TÈlÈphone: +40 0734778266
Fax: +40 0264265101
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.floresticluj.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ACHIZITIA DE DISPOZITIVE SI PRODUSE DEZINFECTANTE PENTRU CONTROLUL RASPANDIRII SARS-COV 2, 3 LOTURI din cadrul proiectului ìDotarea Liceului Teoretic ìDumitru T?u?anî din comuna Flore?ti, cu dispozitive ?i echipamente de protec?ie necesare prevenirii infec?iei cu virusul SARS CoV - 2î, Cod proiect 149718

NumÈro de rÈfÈrence: 2

II.1.2)
Code CPV principal
33191000 Dispositifs de stÈrilisation, de dÈsinfection et d'hygiËne

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
ACHIZITIA DE DISPOZITIVE SI PRODUSE DEZINFECTANTE PENTRU CONTROLUL RASPANDIRII SARS-COV 2, 3 LOTURI. Valoarea estimata totala a achizitiei, este de 1,174.245.00 lei fara TVA din care: LOT 1 ñ Aparate de sterilizare, de dezinfectare ?i de igienizare ñ 771.740,00 lei fara TVA LOT 2 - Consumabile medicale ñ Masti - 158.800,00 lei f?r? TVA LOT 3 ñ Dezinfectanti ñ 243.705,00 lei f?r? TVA In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 10 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 218-625675

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.2

Lot n : 1, 3

Au lieu de:

Date: 26/01/2023

Lire:

Date: 06/02/2023

NumÈro de section: IV.2.7

Lot n : 1, 3

Au lieu de:

Date: 26/01/2023

Lire:

Date: 06/02/2023

NumÈro de section: IV.2.6

Lot n : 1, 3

Au lieu de:

Date: 26/04/2023

Lire:

Date: 05/05/2023

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ACHIZITIA DE DISPOZITIVE SI PRODUSE DEZINFECTANTE PENTRU CONTROLUL RASPANDIRII SARS-COV 2, 3 LOTURI din cadrul proiectului ìDotarea Liceului Teoretic ìDumitru T?u?anî din comuna Flore?ti, cu dispozitive ?i echipamente de protec?ie necesare prevenirii infec?iei cu virusul SARS CoV - 2î, Cod proiect 149718 06/02/2023 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
33140000 - Consommables médicaux 
33191000 - Dispositifs de stérilisation, de désinfection et d'hygiène