Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Foc?ani:Colis alimentaires

2022/S 181-511976  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Roumanie-Foc?ani: Colis alimentaires 2022/S 181-511976 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: JUDETUL VRANCEA(CONSILIUL JUDETEAN) NumÈro national d'identification: 4350394 Adresse postale: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620098 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Valentina Harabor Courriel: contact@cjvrancea.ro TÈlÈphone: +40 372372446 Fax: +40 372372447 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.cjvrancea.ro Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Acord - cadru av'nd ca obiect furnizarea ?i distribu?ia fructelor, laptelui, produselor lactate ?i produselor de panifica?ie Ón ?coli, pre?colarilor din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate ?i particulare acreditate ?i elevilor din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular din jude?ul Vrancea Ón anii ?colari 2019 - 2023 NumÈro de rÈfÈrence: 0
II.1.2) Code CPV principal 15897300 Colis alimentaires
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particular acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de fructe proaspete (mere), lapte ?i produse lactate ?i de produse de panifica?ie Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev. Limita valoric? zilnic? cuprinde pre?ul integral de achizi?ie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, cheltuielile de transport, distribu?ie ?i depozitare a acestora, dup? caz. LOT I: Produse panifica?ie Acord-cadru: Cantitatea minima = 23.874.072 buc??i; Cantitatea maxim? = 24.290.592 buc??i Val. minim? = 12.383.481 lei; Val. maxim? = 12.599.530 lei Contract subsecvent : Cantitatea minima =
   5. 968.518 buc??i; Cantitatea maxim? =
   6. 072.648 buc??i. LOT II: Lapte si produse lactate Acord-cadru: Cantitatea minima = 14.351.268 buc??i; Cantitatea maxim? = 14.601.648 buc??i Val. minim? = 11.492.495 lei; Val. maxim? = 11.693.000 lei Contract subsecvent : Cantitatea minima =
   3. 587.817 buc??i; Cantitatea maxim? =
   3. 650.412 buc??i. LOT III: Fructe (mere) Acord-cadru: Cantitatea minima =
   9. 522.804 buc??i; Cantitatea maxim? =
   9. 688.944 buc??i Val. minim? =
   5. 199.451 lei; Val. maxim? =
   5. 290.163 lei Contract subsecvent : Cantitatea minima =
   2. 280.701 buc??i; Cantitatea maxim? =
   2. 422.236 buc??i. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: - Produse panifica?ie:
   3. 149.883 lei - Lapte si produse lactate:
   2. 923.250 lei - Fructe (mere):
   1. 322.540 lei Not?: Estim?rile cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe Óntreaga perioad? a acordului-cadru ?i a celor care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru, se reg?sesc Ón anexele la caietele de sarcini. Acestea se vor actualiza Ón func?ie de prezen?a la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli ?i gr?dini?e. Operatorii economici vor putea solicita clarificari/informatii suplimentare privind documentatia de atribuire pana la termenul de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor astfel incat raspunsul autoritatii contractante sa fie transmis cu cel putin 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 17 888 724.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 17 888 724.00 RON prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Produse de panifica?ie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15811000 Produits de panification 15811300 Croissants 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Unit?tile scolare - Ónv?t?mant de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din judetul Vrancea (conform tabel - unit?ti scolare atasat Ón SEAP)
II.2.4) Description des prestations:
Acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de produse de panifica?ie Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev in anii scolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Limita valoric? zilnic? cuprinde pre?ul integral de achizi?ie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, cheltuielile de transport, distribu?ie ?i depozitare a acestora, dup? caz. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru: Cantitatea minima = 23.874.072 buc??i; Cantitatea maxim? = 24.290.592 buc??i Val. estimat? f?r? TVA a acordului cadru: Val. minim? = 12.383.481 lei; Val. maxim? = 12.599.530 lei Frecventa si val. contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Acordul-cadru va cuprinde c'te 1 (unu) contract subsecvent pe an ?colar, iar pe Óntreaga perioad? a acordului-cadru de 4 ani se vor atribui 4 contracte subsecvente. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitatea minima =
   5. 968.518 buc??i; Cantitatea maxim? =
   6. 072.648 buc??i< Val. estimat? f?r? TVA care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Valoare minima =
   3. 095.870 lei; Valoare maxim? =
   3. 149.883 lei. Cantitatile se vor actualiza Ón func?ie de prezen?a la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli ?i gr?dini?e.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul XîProiecte cu finantare din fonduri externe neramburs... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires Acordul-cadru va fi Óncheiat cu maximum 3 opratori economici. Atribuirea contr. subsecvent se va face cu reluarea competi?iei, Elementul care face obiectul reofert?rii se refer? la pre?ul total al fiec?rui lot, aferent cantit??ilor maximale de produse.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lapte ?i produse lactate
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 15500000 Produits laitiers 15511100 Lait pasteurisÈ 15551000 Yaourt et autres produits laitiers fermentÈs 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Unit?tile scolare - Ónv?t?mant de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din judetul Vrancea (conform tabel - unit?ti scolare atasat Ón SEAP)
II.2.4) Description des prestations:
Acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de lapte ?i produse lactate Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev in anii scolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Limita valoric? zilnic? cuprinde pre?ul integral de achizi?ie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, cheltuielile de transport, distribu?ie ?i depozitare a acestora, dup? caz. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru: Cantitatea minima = 14.351.268 buc??i; Cantitatea maxim? = 14.601.648 buc??i Val. estimat? f?r? TVA a acordului cadru: Val. minim? = 11.492.495 lei; Val. maxim? = 11.693.000 lei Frecventa si valoarea contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Acordul - cadru va cuprinde c'te 1 (unu) contract subsecvent pe an ?colar, iar pe Óntreaga perioad? a acordului-cadru de 4 ani se vor atribui 4 contracte subsecvente. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitatea minima =
   3. 587.817 buc??i; Cantitatea maxim? =
   3. 650.412 buc??i; Val. estimat? f?r? TVA care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Valoare minima =
   2. 873.123 lei; Valoare maxim? =
   2. 923.250 lei. Cantitatile se vor actualiza Ón func?ie de prezen?a la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli ?i gr?dini?e.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul XîProiecte cu finantare din fonduri externe neramburs... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires Acordul-cadru va fi Óncheiat cu maximum 3 opratori economici. Atribuirea contr. subsecvent se va face cu reluarea competi?iei, Elementul care face obiectul reofert?rii se refer? la pre?ul total al fiec?rui lot, aferent cantit??ilor maximale de produse.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Fructe (mere)
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 03220000 LÈgumes, fruits et noix 03222321 Pommes 60100000 Services de transport routier
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Unit?tile scolare - Ónv?t?mant de stat si privat autorizat/acreditat de MECTS din judetul Vrancea (conform tabel - unit?ti scolare atasat Ón SEAP)
II.2.4) Description des prestations:
Acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de fructe proaspete (mere), Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev in anii scolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. Limita valoric? zilnic? cuprinde pre?ul integral de achizi?ie a produselor, inclusiv taxa pe valoarea ad?ugat?, cheltuielile de transport, distribu?ie ?i depozitare a acestora, dup? caz. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea fi solicitate pe durata Óntregului acord-cadru: Cantitatea minima =
   9. 522.804 buc??i; Cantitatea maxim? =
   9. 688.944 buc??i Val. estimat? f?r? TVA a acordului cadru: Val. minim? =
   5. 199.451 lei; Val. maxim? =
   5. 290.163 lei Frecventa si val. contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite: Acordul-cadru va cuprinde c'te 1 (unu) contract subsecvent pe an ?colar, iar pe Óntreaga perioad? a acordului-cadru de 4 ani se vor atribui 4 contracte subsecvente. Estim?ri ale cantit??ilor minime ?i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Cantitatea minima =
   2. 280.701 buc??i; Cantitatea maxim? =
   2. 422.236 buc??i; Val. estimat? f?r? TVA care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz? s? fie atribuite pe durata acordului-cadru: Valoare minima =
   1. 299.863 lei; Valoare maxim? =
   1. 322.540 lei. Cantitatile se vor actualiza Ón func?ie de prezen?a la cursuri a beneficiarilor de produse pe categorii de elevi din scoli ?i gr?dini?e.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Lan?ul de aprovizionare / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
Programul pentru scoli al Romaniei Resursele financiare necesare implementarii Programului pentru scoli al Romaniei, se asigura de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata si din fonduri externe nerambursabile, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, de la titlul XîProiecte cu finantare din fonduri externe neramburs... detalii pe www.e-licitatie.ro www.e-licitatie.ro
II.2.14) Informations complÈmentaires Acordul-cadru va fi Óncheiat cu maximum 3 opratori economici. Atribuirea contr. subsecvent se va face cu reluarea competi?iei, Elementul care face obiectul reofert?rii se refer? la pre?ul total al fiec?rui lot, aferent cantit??ilor maximale de produse.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 159-392205
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18555
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare produse de panificatie in anul scolar 2022-2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIPLOMATIC INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: RO 16698199 Adresse postale: Strada Miori?a, Nr. 4 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620022 Pays: Roumanie Courriel: diplomatic.international@gmail.com TÈlÈphone: +40 741087184 Fax: +04 237237658 Adresse internet: www.diplomatic.international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC PATISGAL SRL NumÈro national d'identification: RO 15379876 Adresse postale: Strada Milcov, Nr. 165 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800567 Pays: Roumanie Courriel: doina.serbiniuc@patisgal.ro TÈlÈphone: +40 236449955 Fax: +40 236449977
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROSEMCU NumÈro national d'identification: RO15501204 Adresse postale: Strada Independentei, Nr. 68 Ville: Urlati Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 106300 Pays: Roumanie Courriel: bogdan@senapan.ro TÈlÈphone: +40 244702590 Fax: +40 244702591 Adresse internet: www.senapan.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 599 530.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 087 251.94 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17834
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract furnizare fructe Ón anul ?colar 2021-2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIF&LMS COMPANY SRL NumÈro national d'identification: 18774756 Adresse postale: Strada B?lcescu Nicolae, Nr. 1A Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620082 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@CONSTRUCTIIPIFLMS.RO TÈlÈphone: +40 237223095 Fax: +40 237223095 Adresse internet: www.constructiipiflms.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 322 540.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 220 583.88 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3357
Lot n : 1 IntitulÈ:
Furnizarea de produse de panificatie pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i privat, precum ?i pentru copiii pre?colari din gr?dini?ele de stat ?i private cu program normal de 4 ore, Ón anul ?colar 2020-2021.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIPLOMATIC INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: RO 16698199 Adresse postale: Strada Miori?a, Nr. 4 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620022 Pays: Roumanie Courriel: diplomatic.international@gmail.com TÈlÈphone: +40 741087184 Fax: +04 237237658 Adresse internet: www.diplomatic.international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC PATISGAL SRL NumÈro national d'identification: RO 15379876 Adresse postale: Strada Milcov, Nr. 165 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800567 Pays: Roumanie Courriel: doina.serbiniuc@patisgal.ro TÈlÈphone: +40 236449955 Fax: +40 236449977
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROSEMCU NumÈro national d'identification: RO15501204 Adresse postale: Strada Independentei, Nr. 68 Ville: Urlati Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 106300 Pays: Roumanie Courriel: bogdan@senapan.ro TÈlÈphone: +40 244702590 Fax: +40 244702591 Adresse internet: www.senapan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 599 530.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 266 042.96 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3355
Lot n : 3 IntitulÈ:
furnizare fructe pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i privat, precum ?i pentru copiii pre?colari din gr?dini?ele de stat ?i private cu program normal de 4 ore, Ón anul ?colar 2020 ñ 2021
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
19/02/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIF&LMS COMPANY SRL NumÈro national d'identification: 18774756 Adresse postale: Strada B?lcescu Nicolae, Nr. 1A Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620082 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@CONSTRUCTIIPIFLMS.RO TÈlÈphone: +40 237223095 Fax: +40 237223095 Adresse internet: www.constructiipiflms.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 290 163.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 499 662.27 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6769
Lot n : 1 IntitulÈ:
Acord cadru privind acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de produse de panifica?ie Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev in anii scolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIPLOMATIC INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: RO 16698199 Adresse postale: Strada Miori?a, Nr. 4 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620022 Pays: Roumanie Courriel: diplomatic.international@gmail.com TÈlÈphone: +40 741087184 Fax: +04 237237658 Adresse internet: www.diplomatic.international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 12 599 530.00 RON Offre la plus basse: 12 599 530.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 12 599 530.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 6805
Lot n : 3 IntitulÈ:
Acord cadru privind acordarea gratuit? pentru pre?colarii din gr?dini?ele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/ acreditate ?i particulare acreditate ?i pentru elevii din Ónv???m'ntul primar ?i gimnazial de stat ?i particular de fructe proaspete (mere), Ón limita unei valori zilnice/pre?colar/elev in anii scolari 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
02/04/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIF&LMS COMPANY SRL NumÈro national d'identification: 18774756 Adresse postale: Strada B?lcescu Nicolae, Nr. 1A Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620082 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@CONSTRUCTIIPIFLMS.RO TÈlÈphone: +40 237223095 Fax: +40 237223095 Adresse internet: www.constructiipiflms.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 290 163.00 RON Offre la plus basse: 5 289 194.00 RON / Offre la plus ÈlevÈe: 5 289 194.00 RON prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 17833
Lot n : 1 IntitulÈ:
Contract furnizare produse de panificiatie Ón anul ?colar 2021-2022
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/09/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: DIPLOMATIC INTERNATIONAL NumÈro national d'identification: RO 16698199 Adresse postale: Strada Miori?a, Nr. 4 Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620022 Pays: Roumanie Courriel: diplomatic.international@gmail.com TÈlÈphone: +40 741087184 Fax: +04 237237658 Adresse internet: www.diplomatic.international.ro
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SC PATISGAL SRL NumÈro national d'identification: RO 15379876 Adresse postale: Strada Milcov, Nr. 165 Ville: Galati Code NUTS: RO224 Gala?i Code postal: 800567 Pays: Roumanie Courriel: doina.serbiniuc@patisgal.ro TÈlÈphone: +40 236449955 Fax: +40 236449977
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: AGROSEMCU NumÈro national d'identification: RO15501204 Adresse postale: Strada Independentei, Nr. 68 Ville: Urlati Code NUTS: RO316 Prahova Code postal: 106300 Pays: Roumanie Courriel: bogdan@senapan.ro TÈlÈphone: +40 244702590 Fax: +40 244702591 Adresse internet: www.senapan.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 3 149 883.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 895 105.37 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 18554
Lot n : 3 IntitulÈ:
Contract subsecvent de furnizare fructe in anul scolar 2022-2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PIF&LMS COMPANY SRL NumÈro national d'identification: 18774756 Adresse postale: Strada B?lcescu Nicolae, Nr. 1A Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620082 Pays: Roumanie Courriel: OFFICE@CONSTRUCTIIPIFLMS.RO TÈlÈphone: +40 237223095 Fax: +40 237223095 Adresse internet: www.constructiipiflms.ro
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 5 290 163.00 RON Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 290 681.54 RON
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Courriel: office@cnsc.ro TÈlÈphone: +40 213104641 Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Roumanie-Foc?ani: Colis alimentairesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 20/09/2022 RO National
 
 
C L A S S E    C P V
03220000 - Légumes, fruits et noix 
03222321 - Pommes 
15500000 - Produits laitiers 
15511100 - Lait pasteurisé 
15551000 - Yaourt et autres produits laitiers fermentés 
15811000 - Produits de panification 
15811300 - Croissants 
15897300 - Colis alimentaires 
60100000 - Services de transport routier