Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 23/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Foc?ani:Gaz naturel

2023/S 18-048837  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Roumanie-Foc?ani: Gaz naturel 2023/S 018-048837 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: MUNICIPIUL FOCSANI NumÈro national d'identification: 4350645 Adresse postale: Strada: Dimitrie Cantemir, nr. 1 bis, Sector: -, Judet: Vrancea Ville: Focsani Code NUTS: RO226 Vrancea Code postal: 620098 Pays: Roumanie Point(s) de contact: Alina Georgescu Courriel: alina.georgescu@focsani.info TÈlÈphone: +40 766668700 Fax: +40 237216700 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.focsani.info Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161890 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes au(x) point(s) de contact susmentionnÈ(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Furnizarea gazelor naturale pentru blocurile administrate de Municipiul Foc?ani, jude?ul Vrancea NumÈro de rÈfÈrence: PAAP 2022 - 4350645
II.1.2) Code CPV principal 09123000 Gaz naturel
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Tipul contractului: contract de furnizare Contract de achizi?ie public? de furnizare a gazelor naturale pentru blocurile administrate de Municipiul Foc?ani, jude?ul Vrancea Valoare estimat?: 11.925.000,00 lei exclusiv T.V.A. Numarul de zile pana la care ofertantii pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 Autoritatea contractant? va r?spunde solicit?rilor de clarific?ri in a 11-a zi inainte de data limit? de depunere a ofertelor. Furnizorul se oblig? s? furnizeze gaze naturale la punctele de consum stabilite pe o perioada de 12 luni, pentru blocurile administrate de Municipiul Foc?ani, jude?ul Vrancea
II.1.5) Valeur totale estimÈe Valeur hors TVA: 11 925 000.00 RON
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: RO226 Vrancea Lieu principal d'exÈcution:
Municipiul Focsani
II.2.4) Description des prestations:
Contract de achizi?ie public? de furnizare a gazelor naturale pentru blocurile administrate de Municipiul Foc?ani, jude?ul Vrancea Valoare estimat?: 11.925.000,00 lei exclusiv T.V.A.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous CritËre de qualitÈ - Nom: Punctaj tehnic / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 90
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 12 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Programul achizi?iilor publice: PAAP - 4350645 Scopul urm?rit de Autoritatea Contractant? const? Ón achizi?ionarea de gaze naturale de la un furnizor titular al licen?ei emis? de A.N.R.E. valabil? care activeaz? pe pia?a liber? urm?rindu-se prin aceasta reducerea cheltuielilor aferente acestor utilit??i prin Óncheierea unui contract de furnizare Ón condi?ii economice avantajoase
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Persoanele care detin functii de decizie in cadrul institutiei sunt:Mis?ila Cristi Valentin - primar, Dimitriu Ana-Maria - viceprimar, T?taru Alexandra viceprimar, BÓrsan Costel - consilier local, Costea Ionel - consilier local, Drumea Alina Ramona - consilier local, Dumitru Victor - consilier local, Gheoca Corneliu Dumitru - consilier local, Nedelcu Mihai - consilier local, Gongu Emanuel - consilier local, Ungureanu Daniel - consilier local, Ailincutei Lauriana - consilier local, Macovei Liviu-George -consilier local, Marcu Livia-Silvia - consilier local, Mocanu Georgian Cristinel- consilier local, Balaban Elena Luminita - consilier local, Nistoroiu Alexandru - consilier local, Radu Ni?u - consilier local, R?du?? Nicolae - consilier local, Stroie Mirela - consilier local, Pristavu Viorica - consilier local, ZÓrn? Cristian ñ consilier local, Grosu Carmen Daniela -director economic, Ghiuta Marta Carmen - secretar general, Poieana Liliana Simona - sef serviciu Buget Contabilitate, Vatra Felicia - inspector Buget contabilitate, Adafinei Buruiana Alina Elena inspector Buget conta, Dispinoiu Elena Ramona - inspector Buget contabilitate, Epure Anna Maria Denise - inspector Buget contabilitate, Bratu Bogdan - Director executiv Directia Managementul proiectelor si investitiilor, M?gd?lin Adrian Cosmin - Sef Serviciu Investitii, Grosu Danut - inspector Serviciul Investitii, Lola Mihaela - ?ef serviciu juridic contencios, Mati?an Marlena ñ consilier juridic, Am?riu?ei Oana Andreea ñ ?ef Serviciu Administrarea Domeniului Public ?i Privat, Publicitate (daca exista incertitudini cu privire la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente). ). Ofertantul (asociat, subcontractant si tert sustinator) va prezenta odata cu DUAE completat si Declaratia pe propria raspundere privind inexistenta conflictul de interese(art. 60 din Legea nr. 98/2016) cu mentionarea persoanelor care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante .Ofertantul nu are voie sa aiba drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al doilea inclusiv sa nu se afle in relatii comerciale, cu persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante. Se va completa DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedura de atribuire cu informa?iile aferente situa?iei lor. Documentele justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE - vor fi prezentate la solicitarea achizitorului de catre ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta: cazier judiciar al operatorului economic/tert sustinator/subcontractant, respectiv al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivilor sau a celor ce au putere de reprezentare, decizie sau de control Ón cadrul acestuia, asa cum rezult? din Certificatul constatator ONRC/Actul constitutiv/documente echivalente pentru persoane juridice str?ine; documente prin care se demonstreaz? faptul c? operatorul economic poate beneficia de derog?rile prev?zute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice; certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contribu?iilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) valabile la momentul prezentarii pt sediul social principal, iar pt sediile secundare/punctele de lucru se accepta o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate; alte documente edificatoare. Ofertantul trebuie sa dovedeasca forma de inregistrare, in conditiile legii, din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerin?ei: Modalitatea prin care poate fi demonstrata Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE, urm'nd ca documentul justificativ, respectiv Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comer?ului sau pentru ofertan?ii str?ini, documentul echivalent emis Ón ?ara de reziden?? s? fie prezentat, la solicitarea autorit??ii contractante, ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informa?iile cuprinse Ón Certificatul Constatator trebuie s? fie reale/actuale Ón momentul prezent?rii; Obiectul contractului trebuie sa aib? corespondent Ón codurile CAEN din Certificatul Constatator. Ofertantul trebuie s? de?in? licen?? de furnizare a gazelor naturale emis? de ANRE, valabil? la data prezentarii ?i s? respecte prevederile acesteia privind alimentarea achizitorului. Modalitatea prin care poate fi demonstrat? Óndeplinirea cerin?ei: Se va completa DUAE, urm'nd ca documentul justificativ, respectiv licen?? pentru desf??urarea activit??ii de furnizare a gazelor naturale acordat? de c?tre ANRE (Autoritatea Na?ional? de Reglementare Ón domeniul Energiei) sau pentru ofertan?ii str?ini, documentul echivalent emis Ón ?ara de reziden?? s? fie prezentat?, la solicitarea autorit??ii contractante, ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar? Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor. Informa?iile cuprinse Ón licen?? trebuie s? fie reale/actuale Ón momentul prezent?rii;
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Specificati cifra de afaceri medie anualaPentru a se asigura c? operatorii economici dispun de capacitatea economic? ?i financiar? necesar? pentru a executa contractul de achizi?ie public?/acordul-cadru ?i pentru a fi protejat? fa?? de un eventual risc de neÓndeplinire corespunz?toare a contractului, autoritatea contractanta considera necesar ca in conformitate cu prevederile art. 175 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modifica?rile s?i completa?rile ulterioare, ofertant?ii, asociat?ii, tert?ii sustina?tori, daca? este cazul, trebuie sa? demonstreze faptul ca? media cifrei de afaceri anuala totala pe ultimele exercitii financiare (2019, 2020, 2021) este i?n valoare de minim: 11.925.000,00 lei. Pentru o evaluare unitara? a modului de i?ndeplinire a cerint?ei, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta? comunicat de BNR pentru fiecare an in parte (2019, 2020, 2021). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Se va completa DUAE, urma?nd ca documentele justificative, respectiv: prezentarea situatiilor financiare sau a extraselor din situatiile financiare sa? fie prezentate doar la solicitarea autorita?t?ii contractante de ofertantul clasat pe primul loc i?n clasamentul intermediar, i?ntocmit la finalizarea evalua?rii ofertelor. In conformitate cu art.184 din Legea 98/2016, Ón cazul i?n care ofertantul demonstreaz? indeplinirea cerin?ei invocand sus?inerea acordat? de c?tre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul va completa DUAE in care se vor include informatiile cu privire la existenta de terta parte, inclusiv masurile avute in vedere de acesta pentru a accesa in orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/din care trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul /tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Conform prevederilor art.184 din Legea 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. La solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor/tertilor sustinatori care probeaza indeplinirea cerintei privind capacitatea economica si financiara.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul declar?, conform DUAE, av'nd Ón vedere art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016, c? face dovada Óndeplinirii cerin?ei privind experien?a similar?: Ofertantul trebuie s? completeze Ón DUAE principalele livr?ri de produse efectuate Ón ultimii 3 ani (calcula?i de la data limit? de depunere a ofertelor), cu indicarea valorilor, datelor ?i beneficiarilor publici sau priva?i, din care s? reias? c? ofertantul a furnizat produse energetice (gaze naturale, electricitate, combustibili lichizi usori, p?cur? etc.) Ón valoare cumulata de minim: 11.925.000,00 lei exclusiv T.V.A. (la nivelul a minim un contract - mai multe contracte). Niveau(x) spÈcifique(s) minimal/minimaux exigÈ(s):
Ofertantul va completa Ón DUAE, informa?ii cu privire la num?rul ?i data contractelor invocate drept experien?? similar?, valoarea exclusiv T.V.A., beneficiarul, data ?i num?rul documentului de recep?ie precum ?i ponderea ?i descrierea activit??ilor pentru care a fost responsabil. La solicitarea autorit??ii contractante, ofertantul clasat pe locul I Ón clasamentul intermediar Óntocmit la finalizarea evalu?rii ofertelor, va prezenta urm?toarele documente justificative care probeaz? Óndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: contracte/procese verbale recep?ie/recomand?ri/documente constatatoare sau orice alte documente care demonstreaz? experien?a similar? ?i faptul c? produsele au fost livrate. Autoritatea contractant? consider? relevant? ?i necesar?, Ón raport cu natura ?i anvergura contractului ce urmeaz? s? fie atribuit, experien?a ofertantului Ón activit??i de furnizare a produselor similare energetice (gaze naturale, electricitate, combustibili lichizi usori, p?cur? etc.) din punctul de vedere al complexit??ii cu cele care fac obiectul achizi?iei, elimin'nd Ón acest fel riscul de a i se atribui contractul unui operator economic ofertant care nu are o astfel de experien??, care nu Óndepline?te nivelul de complexitate asociat cerin?elor privind experien?a, nu are capacitatea de a realiza activit??ile care fac obiectul acestuia ?i nu ar avea capabilit??ile necesare pentru a duce la bun sf'r?it contractul ce urmeaz? s? fie atribuit.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 23/02/2023 Heure locale: 15:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 23/05/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 23/02/2023 Heure locale: 15:00 Lieu:
In SEAP Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Comisia de evaluare
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Informatii privind modalitatea de accesare a DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati:Pentru Óndeplinirea obliga?iei referitoare la Modul de transmitere a DUAE de c?tre operatorii economici participan?i la procedurile de atribuire, ace?tia vor completa direct Ón SEAP, Ón sec?iunea dedicat? a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractant?. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat ?i analizat de c?tre autorit??ile contractante Ón sec?iunea dedicat? acestuia.DUAE va fi configurat de c?tre autoritatea contractant? direct Ón SEAP la definirea documenta?iei de atribuire. SEAP va genera automat fi?ierul Ón format .xml aferent i Ól va ata?a f?r? ca utilizatorii s? aib? posibilitatea s?-l modifice direct sau-l s? ?tearg?.V? inform?m c? r?spunsurile la DUAE ale operatorilor economici care particip? la procedur? vor fi completate Ón SEAP Ón mod direct, dup? autentificare, de c?tre fiecare participant.Pentru cazurile Ón care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile Ón care ofertantul are subcontractan?i sau ter?i sus?in?tori, fiecare operator economic se va autentifica Ón sistem ?i va accesa procedura de atribuire de interes Ón vederea complet?rii DUAE Ón calitatea Ón care a fost inclus Ón respectiva procedur? (asociat, subcontractant, ter? sus?in?tor) Ofertele care nu respecta cerintele minime ale Caietului de sarcini vor fi declarate neconforme. OEn cazul Ón care dou? sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face av'nd Ón vedere punctajul ob?inut la factorii de evaluare Ón ordinea descresc?toare a ponderilor acestora. OEn situa?ia Ón care egalitatea se men?ine, autoritatea contractant? are dreptul s? solicite noi propuneri financiare, ?i oferta c'?tig?toare va fi desemnat? cea cu propunerea financiar? cea mai mic?.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor Adresse postale: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Ville: Bucuresti Code postal: 030084 Pays: Roumanie Fax: +40 213104642 / +40 218900745 Adresse internet: www.cnsc.ro
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
in conformitate cu prevederile Legii 101/2016
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 Furnizarea gazelor naturale pentru blocurile administrate de Municipiul Foc?ani, jude?ul Vrancea 23/02/2023 25/01/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
09123000 - Gaz naturel