Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 20/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
ROUMANIE
appel-offre

Roumanie-Gala?i:Docks de mer flottants

2023/S 55-158410  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Roumanie-Gala?i: Docks de mer flottants

2023/S 055-158410

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 032-092509)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS
NumÈro national d'identification: 3127522
Adresse postale: Strada: Domneasc? , nr. 47
Ville: Galati
Code NUTS: RO224 Gala?i
Code postal: 800008
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Marian Danaila
Courriel: marian.danaila@ugal.ro
TÈlÈphone: +40 236419177
Fax: +40 236419177
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ugal.ro
Adresse du profil díacheteur: www.e-licitatie.ro

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
PONTON DE ACOSTARE LA DUN?RE PENTRU UNIVERSITATEA ÑDUN?REA DE JOSî DIN GALA?I

NumÈro de rÈfÈrence: 3127522/2023/6

II.1.2)
Code CPV principal
34513300 Docks de mer flottants

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
Achizitia de PONTON DE ACOSTARE LA DUN?RE PENTRU UNIVERSITATEA ÑDUN?REA DE JOSî DIN GALA?I, conform specificatiilor din caietul de sarcini. Num?r de zile p'n? la care se pot solicita clarific?ri Ónainte de data limit? de depunere a ofertelor /candidaturilor: 20 zile. Autoritatea contractanta va r?spunde Ón mod clar ?i complet tuturor solicit?rilor de clarificare: a 11- a zi Ónainte de termenul limit? stabilit Ón anun?ul de participare pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarific?ri trebuie transmis? Ón SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub). Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului de achizi?ie public? este supus? urm?toarei condi?ii suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limit? a depunerii ofertei: OEncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea finan??rii din venituri proprii ale Universit??ii Dun?rea de Jos din Gala?i, cu posibilitatea decont?rii totale sau par?iale din Programul Opera?ional Competitivitate Apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, dup? aprobarea actului adi?ional la contractul de finan?are al proiectului 309/2020, Sistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex? a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDAN, 127065, semnarea contractului fiind posibil? doar Ón situa?ia Ón care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice, ?i cu respectarea dispozi?iilor Hot?r'rii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea finan??rii nu se realizeaz?, autoritatea contractant? va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ónteleg c? Autoritatea Contractant? ?i/sau ME nu pot fi considera?i r?spunz?tori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractanta ?i/sau ME au fost notifica?i asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.

http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub
Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 032-092509

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.13

Au lieu de:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

Lire:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:DaIdentificarea proiectului:Proiectul cu titlul: ÑSistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex? a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDANî, cod SMIS 127065

NumÈro de section: II.1.4

Au lieu de:

Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului de achizi?ie public? este supus? urm?toarei condi?ii suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limit? a depunerii ofertei: OEncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea finan??rii din venituri proprii ale Universit??ii Dun?rea de Jos din Gala?i, cu posibilitatea decont?rii totale sau par?iale din Programul Opera?ional Competitivitate Apel: POC/448/1/1/Mari infrastructuri de CD, dup? aprobarea actului adi?ional la contractul de finan?are al proiectului 309/2020, Sistem integrat pentru cercetarea ?i monitorizarea complex? a mediului Ón aria fluviului Dun?rea, REXDAN, 127065, semnarea contractului fiind posibil? doar Ón situa?ia Ón care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice, ?i cu respectarea dispozi?iilor Hot?r'rii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea finan??rii nu se realizeaz?, autoritatea contractant? va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ónteleg c? Autoritatea Contractant? ?i/sau ME nu pot fi considera?i r?spunz?tori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractanta ?i/sau ME au fost notifica?i asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.î

Lire:

Finalizarea procedurii de atribuire prin Óncheierea contractului de achizi?ie public? este supus? urm?toarei condi?ii suspensive, ce va opera pentru o perioada de maxim 4 luni de la data limit? a depunerii ofertei: OEncheierea contractului de achizi?ie public? este condi?ionat? de ob?inerea finan??rii Ón cadrul Proiectului REXDAN, cod SMIS 127065, contract de finan?are nr. 309/10.07.2020 si din venituri proprii ale Universit??ii Dun?rea de Jos din Gala?i, semnarea contractului fiind posibil? doar Ón situa?ia Ón care se respect? dispozi?iile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr? sub inciden?a legisla?iei privind finan?ele publice, ?i cu respectarea dispozi?iilor Hot?r'rii nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizi?ie public?/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi?iile publice, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare. OEn cazul Ón care, indiferent de motive, ob?inerea finan??rii nu se realizeaz?, autoritatea contractant? va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea nr. 98/2016, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, fiind imposibil? Óncheierea contractului de achizi?ie public?. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri Ónteleg c? Autoritatea Contractant? ?i/sau ME nu pot fi considera?i r?spunz?tori pentru vreun prejudiciu Ón cazul anul?rii procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia ?i indiferent dac? Autoritatea Contractanta ?i/sau ME au fost notifica?i asupra existen?ei unui asemenea prejudiciu. Ofertan?ii din cadrul acestei proceduri accept? utilizarea condi?iilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asum'ndu-?i Óntreaga r?spundere Ón raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi Ón situa?ia descris?.î

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
-
PONTON DE ACOSTARE LA DUN?RE PENTRU UNIVERSITATEA ÑDUN?REA DE JOSî DIN GALA?I 20/03/2023 17/03/2023 ROU National
 
 
C L A S S E    C P V
34513300 - Docks de mer flottants